Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2053(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0076/2014

Indgivne tekster :

A8-0076/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0090

Vedtagne tekster
PDF 219kWORD 52k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2014: Traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-grundlag
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2014, vedtaget af Kommissionen den 9. juli 2014 (COM(2014)0461),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1 til forslag til ændringsbudget nr. 4/2014, forelagt af Kommissionen den 16. oktober 2014,

–  der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0076/2014),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4/2014 vedrører en revision af overslagene over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter) og moms- og BNI-grundlagene, opførelse af de relevante korrektioner for Det Forenede Kongerige og en revision af overslaget over andre indtægter fra bøder med den deraf følgende ændring af niveauet og fordelingen mellem medlemsstaterne af deres bidrag til de egne indtægter på Unionens budget;

B.  der henviser til, at FÆB nr. 4/2014 også mindsker de budgetmæssige forpligtelser og betalingsbevillinger med 248 460 mio. EUR til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og foreslår ændringer til kontoplanen for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for at afspejle det vedtagne retsgrundlag;

C.  der henviser til, at dette FÆB er afgørende for at undgå likviditetsvanskeligheder, som kunne føre til en manglende gennemførelse i 2014;

1.  noterer sig FÆB nr. 4/2014, ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 til FÆB nr. 4/2014, som foreskriver en revision af overslagene over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter), på grundlag af Kommissionens bedste skøn og visse andre udviklinger såvel som en yderligere revision af overslagene over andre indtægter fra en række bøder, som er blevet endelige og derfor kan budgetteres;

2.  bemærker, at faldet i overslaget over traditionelle egne indtægter med 646,1 mio. EUR og i de momsbaserede egne indtægter med 192,4 mio. EUR kompenseres af de ovennævnte bøder med et kumuleret beløb på 2 433 mio. EUR og således automatisk reducerer behovet for yderligere BNI-bidrag med 1 594,5 mio. EUR;

3.  noterer sig, at FÆB nr. 4/2014, herunder dets ændringsskrivelse nr. 1, indeholder et generelt fald i behovet for supplerende egne indtægter – navnlig på grund af budgetteringen af indtægter fra bøder og morarenter, som er blevet endelige – der beløber sig til 2 433 mio. EUR;

4.  bemærker, at FÆB nr. 4/2014 foreslår nedskæringer i både forpligtelses- og betalingsbevillinger på 248 460 EUR til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) på grund af forsinkelsen i udnævnelsen af den nye EDPS og assisterende EPDS;

5.  tilslutter sig de fælles konklusioner, som Parlamentet og Rådet vedtog den 8. december 2014 med henblik på at godkende FÆB nr. 4/2014 som oprindelig foreslået af Kommissionen og ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 til FÆB nr. 4/2014, sammen med forpligtelsesbevillingerne fra FÆB nr. 6/2014 vedrørende udgifter til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og reserven til bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler, samt omfordeling af de 248 460 EUR i disponible betalingsbevillinger, der er identificeret på budgetposten for EPDS, til budgetpost 23 02 01 for humanitær bistand;

6.  minder om, at vedtagelsen af FÆB vil mindske behovet for supplerende egne indtægter til Unionens budget med 2 433 mio. EUR, og at det derfor sammenholdt med den reducerede andel af BNI‑bidraget fra medlemsstaterne til Unionens budget som følge af FÆB nr. 3/2014, FÆB nr. 6/2014 og FÆB nr. 8/2014 fuldt ud vil kompensere for de yderligere betalingsbehov, der er anmodet om i FÆB nr. 3/2014, som vedtaget i de fælles konklusioner af 8. december 2014;

7.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2014;

8.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2014 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik