Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2053(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0076/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0076/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0090

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 437kWORD 61k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Ιουλίου 2014 (COM(2014)0461),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0076/2014),

A.  εκτιμώντας ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014, αφορά αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, δηλαδή των τελωνειακών δασμών και των εισφορών του τομέα της ζάχαρης), τις βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ), την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και αναθεώρηση των προβλέψεων άλλων εσόδων τα οποία προκύπτουν από πρόστιμα, με αποτέλεσμα να επέρχεται μεταβολή στο επίπεδο και τη μεταξύ των κρατών μελών κατανομή των βάσει των ιδίων πόρων συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΠ αριθ. 4/2014 επίσης μειώνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 248 460 EUR και προτείνει μερικές τροποποιήσεις στην ονοματολογία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για να αντικατοπτρίζεται η εγκριθείσα νομική βάση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ΣΔΠ είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί έλλειψη μετρητών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειμμα εκτέλεσης το 2014,

1.  σημειώνει το ΣΔΠ αριθ. 4/2014 όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο ΣΔΠ αριθ. 4/2014 η οποία προβλέπει αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, ήτοι των τελωνειακών δασμών και των εισφορών του τομέα της ζάχαρης), βάσει των ακριβέστερων εκτιμήσεων της Επιτροπής και ορισμένων άλλων εξελίξεων, καθώς και την περαιτέρω αναθεώρηση των προβλέψεων των άλλων εσόδων, τα οποία προκύπτουν από σειρά προστίμων που έχουν οριστικοποιηθεί και ως εκ τούτου μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό·

2.  σημειώνει ότι η μείωση των ΠΙΠ, που προβλέπεται να είναι κατά περίπου 646,1 εκατομμύρια EUR, και των βάσει του ΦΠΑ ιδίων πόρων, κατά 192,4 εκατομμύρια EUR, αντισταθμίζεται από τα ως άνω πρόστιμα συνολικού ποσού 2 433 εκατομμυρίων EUR και ούτως κατά μηχανικό τρόπο μειώνει την ανάγκη για πρόσθετες βάσει του ΑΕΕ συνεισφορές κατά 1 594,5 εκατομμύρια EUR·

3.  σημειώνει ότι το ΣΔΠ αριθ. 4/2014, περιλαμβανομένης της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1 σε αυτό, προβλέπει συνολική μείωση των απαιτήσεων για πρόσθετους ιδίου πόρους, κυρίως λόγω της εγγραφής στον προϋπολογισμό προστίμων και τόκων υπερημερίας που έχουν οριστικοποιηθεί και ανέρχονται σε 2 433 εκατομμύρια EUR·

4.  σημειώνει ότι το ΣΔΠ αριθ. 4/2014 προτείνει μείωση των πιστώσεων τόσο ανάληψης υποχρεώσεων όσο και πληρωμών για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 248 460 EUR λόγω της καθυστέρησης στον διορισμό του νέου Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και του Αναπληρωτή ΕΕΠΔ·

5.  προσυπογράφει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 4/2014 όπως είχε προταθεί αρχικά από την Επιτροπή, και τροποποιηθεί με τη διορθωτική επιστολή της αριθ. 1 του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014, με τη συμπερίληψη των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το ΣΔΠ αριθ. 6/2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το αποθεματικό για τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, καθώς και την ανακατανομή του ποσού των 248 460 EUR διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών από τη γραμμή για τον ΕΕΠΔ στη γραμμή του προϋπολογισμού 23 02 01 για την ανθρωπιστική βοήθεια·

6.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση αυτού του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού θα μειώσει την ανάγκη για πρόσθετους ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 2 433 εκατομμύρια EUR και ως εκ τούτου, από κοινού με τα μειωμένα μερίδια της βάσει ΑΕΕ συνεισφοράς από τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της Ένωσης που προέρχονται από το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, το ΣΔΠ αριθ. 6/2014 και το ΣΔΠ αριθ. 8/2014, θα αντισταθμίσει πλήρως τις ανάγκες πρόσθετων πληρωμών που ζητούνται στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014, όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

7.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου