Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2053(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0076/2014

Esitatud tekstid :

A8-0076/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0090

Vastuvõetud tekstid
PDF 211kWORD 51k
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paranduseelarve projekt nr 4/2014: traditsioonilised omavahendid, käibemaksu- ja kogurahvatulu baas
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2014, mille komisjon võttis vastu 9. juulil 2014. aastal (COM(2014)0461),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2014 kirjalikku muutmisettepanekut nr 1, mille komisjon esitas 16. oktoobril 2014. aastal,

–  võttes arvesse ühiseid järeldusi, milles Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele 8. detsembril 2014. aastal,

–  võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2014 kohta (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0076/2014),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 4/2014 puudutab traditsiooniliste omavahendite (s.t tolli- ja suhkrumaksude) prognoosi läbivaatamist, käibemaksu ja kogurahvatulu baasi, asjaomaste Ühendkuningriigile võimaldatavate korrigeerimiste eelarvestamist ning trahvidest laekuva muu tulu prognoosi läbivaatamist, mis toob kaasa liikmesriikide poolt liidu eelarvesse makstavate omavahendite taseme ja jaotuse muutuse;

B.  arvestades, et paranduseelarve projektiga nr 4/2014 vähendatakse ka Euroopa Andmekaitseinspektorile ette nähtud eelarveliste kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 248 460 euro võrra ning tehakse ettepanekud mõningateks muudatusteks Euroopa Regionaalarengu Fondi nomenklatuuris, et peegeldada vastu võetud õiguslikku alust;

C.  arvestades, et selle paranduseelarve projekt on oluline selleks, et vältida rahapuudust, mille tagajärjel võiks 2014. aasta eelarve täitmisel tekkida puudujääk;

1.  võtab teadmiseks paranduseelarve projekti nr 4/2014 ja paranduseelarve projekti nr 4/2014 kirjaliku muutmisettepaneku nr 1, millega vaadatakse läbi traditsiooniliste omavahendite (s.t tolli- ja suhkrumaksude) prognoos, lähtudes komisjoni parima äranägemise järgi tehtud hinnangutest ja teatavatest muudest arengutest, samuti vaadatakse täiendavalt läbi selliste muude tulude prognoos, mis laekuvad teatavatest trahvidest, mis on lõplikult kinnitatud ja mille võib seega eelarvesse kanda;

2.  märgib, et traditsiooniliste omavahendite vähenemist (hinnanguliselt 646,1 miljoni euro võrra) ja käibemaksupõhiste omavahendite vähenemist (192,4 miljoni euro võrra) kompenseerivad eespool nimetatud trahvid kogusummas 2,433 miljardit eurot ning seetõttu väheneb täiendavate kogurahvatulul põhinevate osamaksete vajadus mehhaaniliselt 1,5945 miljardi euro võrra;

3.  märgib, et paranduseelarve projektiga nr 4/2014 ja paranduseelarve projekti nr 4/2014 kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1 väheneb täiendavate omavahendite vajadus peamiselt lõplikult kinnitatud trahvide ja hilinenud maksete intresside tõttu, mis kokku moodustavad 2,433 miljardit eurot;

4.  märgib, et paranduseelarve projektiga nr 4/2014 tehakse ettepanek vähendada Euroopa Andmekaitseinspektori kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 248 460 euro võrra seoses viivitusega uue andmekaitseinspektori ja andmekaitseinspektori asetäitja ametisse nimetamisel;

5.  kiidab heaks ühised järeldused, milles Euroopa Parlament ja nõukogu 8. detsembril 2014. aastal kokku leppisid, et kiita heaks paranduseelarve projekt nr 4/2014 sellisel kujul, nagu komisjon on selle algselt esitanud ja seda kirjaliku muutmisettepanekuga muutnud, koos lisatud kulukohustuste assigneeringutega paranduseelarve projektist nr 6/2014, mis puudutavad Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning jätkusuutliku kalanduse kokkulepete reservi ning kasutada olevate maksete assigneeringute ümberpaigutamist 248 460 euro ulatuses Euroopa Andmekaitseinspektori eelarverealt humanitaarabi eelarvereale 23 02 01;

6.  tuletab meelde, et käesoleva paranduseelarve projekti vastuvõtmisel väheneb vajadus liidu eelarve täiendavate omavahendite järele 2,433 miljardi euro võrra ja seetõttu kaetakse selle abil ning paranduseelarvete projektide nr 3/2014, 6/2014 ja 8/2014 tulemusel vähendatud liikmesriikide poolt liidu eelarvesse kantavate kogurahvatulul põhinevate osamaksete abil täielikult lisamaksete vajadus, mida taotleti paranduseelarve projektis nr 3/2014, nagu 8. detsembri 2014. aasta ühistes järeldustes kokku lepiti;

7.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2014 kohta heaks;

8.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2014 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika