Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2053(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0076/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0076/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0090

Hyväksytyt tekstit
PDF 209kWORD 52k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 9. heinäkuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2014 (COM(2014)0461),

–  ottaa huomioon komission 16. lokakuuta 2014 esittämän oikaisukirjelmän nro 1 esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2014,

–  ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 antamat yhteiset päätelmät,

–  ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2014 (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0076/2014),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 4/2014 tarkistetaan sekä perinteisistä omista varoista (tullimaksut ja sokerimaksut) että alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita ja otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset sekä tarkistetaan sakoista saatavia muita tuloja koskevia ennakkoarvioita; ottaa huomioon, että nämä toimenpiteet muuttavat unionin talousarvion omien varojen jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia;

B.  ottaa huomioon, että lisäksi lisätalousarvioesityksessä nro 4/2014 tehdään Euroopan tietosuojavaltuutettua varten talousarvioon otettuihin maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin 248 460 euron vähennys ja ehdotetaan Euroopan aluekehitysrahaston budjettinimikkeistöön muutoksia, jotka vastaavat hyväksyttyä oikeusperustaa;

C.  pitää tätä lisätalousarvioesitystä ratkaisevan tärkeänä, jotta voidaan välttää käteisvarojen riittämättömyys, joka voisi johtaa vajaatoteutukseen vuonna 2014;

1.  panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 4/2014 ja siihen esitetyn oikaisukirjelmän nro 1 ja toteaa, että niissä tarkistetaan perinteisiä omia varoja (eli tullimaksuja ja sokerimaksuja) koskevia ennakkoarvioita komission ennusteiden ja eräiden muiden tapahtumien perusteella sekä tarkistetaan sellaisia muita tuloja koskevia ennakkoarvioita, jotka aiheutuvat lainvoimaisiksi tulleista sakoista ja jotka voidaan siksi ottaa talousarvioon;

2.  toteaa, että perinteisten omien varojen vähennystä, joka on arviolta 646,1 miljoonaa euroa, ja alv-perusteisten omien varojen vähennystä, joka on arviolta 192,4 miljoonaa euroa, kompensoidaan edellä mainituilla sakoilla, joiden yhteenlaskettu määrä on 2 433 miljoonaa euroa, ja että näin ollen uusien BKTL-maksuosuuksien tarve vähenee automaattisesti 1 594,5 miljoonalla eurolla;

3.  toteaa, että lisätalousarvioesityksen nro 4/2014 ja siihen esitetyn oikaisukirjelmän nro 1 seurauksena uusien omien varojen tarve vähenee yhteensä 2 433 miljoonaa euroa lähinnä sen ansiosta, että lainvoimaiset sakot ja niiden viivästyskorot otetaan talousarvioon;

4.  toteaa, että lisätalousarvioesityksen nro 4/2014 mukaan Euroopan tietosuojavaltuutetun maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin tehdään 248 460 euron vähennys uuden Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittämisen viivästymisen vuoksi;

5.  vahvistaa parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 antamat yhteiset päätelmät, jotta voidaan hyväksyä komission alkuperäinen esitys lisätalousarvioksi nro 4/2014, sellaisena kuin se on muutettuna esitystä lisätalousarvioksi nro 4/2014 koskevalla oikaisukirjelmällä, mukaan lukien Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon ja kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten varaukseen liittyvien maksusitoumusmäärärahojen sisällyttäminen siihen lisätalousarvioesityksestä nro 6/2014 sekä Euroopan tietosuojavaltuutettua koskevassa budjettikohdassa käytettävissä olevien maksumäärärahojen eli yhteensä 248 460 euron kohdentaminen uudelleen humanitaarista apua koskevaan budjettikohtaan 23 02 01;

6.  muistuttaa, että hyväksyttäessä tämä lisätalousarvioesitys pienennetään unionin talousarvioon tarvittavien uusien omien varojen määrää 2 433 miljoonalla eurolla ja näin ollen yhdessä lisätalousarvioesityksistä nro 3/2014, nro 6/2014 ja nro 8/2014 aiheutuvien jäsenvaltioiden unionin talousarvioon suorittamien leikattujen BKTL-maksuosuuksien kanssa määrä riittää kompensoimaan kokonaan lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 esitetyt uudet maksutarpeet, sellaisena kuin asiasta on sovittu 8. joulukuuta 2014 annetuissa yhteisissä päätelmissä;

7.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2014;

8.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2014 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö