Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2053(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0076/2014

Pateikti tekstai :

A8-0076/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0090

Priimti tekstai
PDF 295kWORD 58k
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. liepos 9 d. (COM(2014)0461),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto taisomąjį raštą Nr. 1, kurį Komisija pateikė 2014 m. spalio 16 d.,

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0076/2014),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 4/2014 projektas susijęs su tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazių prognozių pakeitimu, atitinkamų Jungtinei Karalystei taikomų korekcijų įtraukimu į biudžetą ir kitų įplaukų iš baudų prognozių pakeitimu, dėl kurių pasikeičia valstybių narių nuosavų išteklių įnašų į Sąjungos biudžetą sumos ir pasiskirstymas,

B.  kadangi pagal TB Nr. 4/2014 projektą taip pat 248 460 EUR suma sumažinami biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir siūloma iš dalies pakeisti Europos regioninės plėtros fondo nomenklatūrą siekiant atsižvelgti į atitinkamos teisinės bazės patvirtinimą,

C.  kadangi šis TB projektas yra itin svarbus siekiant išvengti grynųjų pinigų trūkumo, dėl kurio 2014 m. galėtų atsirasti įgyvendinimo deficitas,

1.  atkreipia dėmesį į TB Nr. 4/2014 projektą, iš dalies pakeistą TB Nr. 4/2014 projekto taisomuoju raštu Nr. 1, kuriame numatyta tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių) prognozių peržiūra remiantis Komisijos geriausiais apskaičiavimais ir tam tikrais kitais procesais, taip pat kitų įplaukų iš baudų, kurios yra galutinės ir todėl gali būti įtrauktos į biudžetą, prognozių peržiūra;

2.  pažymi, kad prognozuojamos TNI sumos sumažėjimas apytiksliai 646,1 mln. EUR ir PVM pagrįstų nuosavų išteklių sumos sumažėjimas 192,4 mln. EUR kompensuojami pirmiau minėtomis baudomis, kurių bendra suma siekia 2 433 mln. EUR, ir todėl 1 594,5 mln. EUR suma savaime sumažėja papildomų BNP pagrįstų įnašų poreikis;

3.  pažymi, kad pagal TB Nr. 4/2014 projektą, įskaitant jo taisomąjį raštą Nr. 1, numatyta iš viso sumažinti papildomų nuosavų išteklių poreikį 2 433 mln. EUR suma iš esmės dėl į biudžetą įtrauktų baudų ir palūkanų už pavėluotus mokėjimus;

4.  pažymi, kad pagal TB Nr. 4/2014 projektą siūloma 248 460 EUR suma sumažinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP), nes buvo vėluojama paskirti naują EDAPP ir EDAPP pavaduotoją;

5.  pritaria bendroms išvadoms, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba, kad TB Nr. 4/2014 projektas turi būti patvirtintas toks, kaip iš pradžių siūlė Komisija, ir pataisytas pagal TB Nr. 4/2014 projekto taisomąjį raštą Nr. 1, įrašant pagal TB Nr. 6/2014 projektą siūlomus įsipareigojimų asignavimus, susijusius su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu ir rezervu tausios žvejybos partnerystės susitarimams, taip pat į humanitarinės pagalbos biudžeto eilutę 23 02 01 perkeliant 248 460 EUR turimų mokėjimų asignavimų, kurie nustatyti pagal EDAPP skirtą biudžeto eilutę;

6.  primena, kad priėmus TB projektą 2433 mln. EUR sumažės papildomų Sąjungos biudžeto nuosavų išteklių poreikis ir todėl, kartu sumažinus valstybių narių BNP grindžiamo įnašo į Sąjungos biudžetą dalį, kaip numatyta TB Nr. 3/2014, TB Nr. 6/2014 ir TB Nr. 8/2014 projektuose, bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimo poreikiai, pateikti TB Nr. 3/2014 projekte, kaip sutarta 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

7.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto;

8.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2014 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

Teisinė informacija - Privatumo politika