Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2053(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0076/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0076/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0090

Pieņemtie teksti
PDF 292kWORD 59k
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts — tradicionālie pašu resursi (TPR), PVN bāze un nacionālā kopienākuma (NKI) bāze
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. decembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, III iedaļa — Komisija (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 9. jūlijā (COM(2014)0461),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekta grozījumu vēstuli Nr. 1, kuru Komisija iesniedza 2014. gada 16. oktobrī,

–  ņemot vērā kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī,

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, ko Padome pieņēma 2014. gada 12. decembrī un tajā pašā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0076/2014),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts attiecas uz tradicionālo pašu resursu (proti, muitas nodokļu un cukura nozares nodevu), PVN un nacionālā kopienākuma (NKI) bāzu prognožu pārskatīšanu, attiecīgo ar Apvienoto Karalisti saistīto korekciju iekļaušanu budžetā un prognožu pārskatīšanu attiecībā uz citiem ieņēmumiem, kas rodas no sodanaudām, un tā rezultātā mainās dalībvalstu pašu resursu iemaksu apmērs Savienības budžetā un sadalījums dalībvalstu starpā;

B.  tā kā ar budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu tiek arī par EUR 248 460 samazinātas budžeta saistību un maksājumu apropriācijas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un ierosināti daži Eiropas Reģionālās attīstības fonda nomenklatūras grozījumi, lai atspoguļotu pieņemto juridisko pamatu;

C.  tā kā šis budžeta grozījuma projekts ir ārkārtīgi svarīgs, lai izvairītos no līdzekļu trūkuma, kas varētu izraisīt izpildes deficītu 2014. gadā,

1.  pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, kas grozīts ar budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekta grozījumu vēstuli Nr. 1 un ar kuru paredzēta tradicionālo pašu resursu (TPR, proti, muitas nodokļu un cukura nozares nodevu) prognožu pārskatīšana, pamatojoties uz Komisijas visprecīzākajām aplēsēm un atsevišķiem citiem notikumiem, kā arī prognožu turpmāka pārskatīšana attiecībā uz citiem ieņēmumiem, kas rodas no dažādām sodanaudām, kuras ir kļuvušas galīgas un kuras tādēļ var iekļaut budžetā;

2.  norāda, ka TPR samazinājumu, kas tiek lēsts aptuveni EUR 646,1 miljona apmērā, un PVN pašu resursu samazinājumu par 192,4 miljoniem kompensē iepriekš minētās sodanaudas par kopējo summu EUR 2433 miljoniem, un tādējādi automātiski par EUR 1 594,5 miljoniem samazinās nepieciešamība pēc papildu NKI iemaksām;

3.  norāda, ka budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektā, tostarp tā grozījumu vēstulē Nr. 1, ir paredzēts kopumā samazināt pieprasījumu pēc papildu pašu resursiem, galvenokārt pateicoties tam, ka budžetā tika iekļautas par novēlotiem maksājumiem piemērotās sodanaudas un procenti, kuru summa ir EUR 2433 miljoni;

4.  norāda, ka budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektā ir ierosināts par EUR 248 460 samazināt gan saistību, gan maksājumu apropriācijas Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU) sakarā ar kavēšanos jauna EDAU un ESAU vietnieka iecelšanā;

5.  atbalsta kopīgos secinājumus, par kuriem Parlaments un Padome vienojās 2014. gada 8. decembrī, lai apstiprinātu Komisijas sākotnēji ierosināto budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, kurā grozījumi izdarīti ar tās grozījumu vēstuli Nr. 1 budžeta grozījuma Nr. 4 projektā, iekļaujot saistību apropriācijas no budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekta saistībā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un rezervi ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem, kā arī pārvietojot summu EUR 248 460 apmērā no EDAU budžeta pozīcijā noteiktajām maksājumu apropriācijām uz humānās palīdzības budžeta pozīciju (23 02 01);

6.  atgādina, ka budžeta grozījuma projekta pieņemšana par EUR 2 433 miljoniem samazinās nepieciešamību pēc papildu pašu resursiem Savienības budžetā un ka līdz ar to kopā ar budžeta grozījuma Nr. 3/2014, Nr. 6/2014 un Nr. 8/2014 projektā paredzētajiem samazinājumiem uz NKI balstītajās dalībvalstu iemaksās Savienības budžetā, pilnībā kompensēs maksājumiem nepieciešamās papildu summas, kas prasītas budžeta grozījumā Nr. 3/2014, saskaņā ar vienošanos 2014. gada 8. decembra kopīgajos secinājumos;

7.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu;

8.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2014 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 51, 20.2.2014., 1. lpp.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika