Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2053(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0076/2014

Teksty złożone :

A8-0076/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0090

Teksty przyjęte
PDF 365kWORD 58k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB)
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2014 przyjęty przez Komisję dnia 9 lipca 2014 r. (COM(2014)0461),

–  uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu korygującego nr 4/2014, przedłożony przez Komisję dnia 16 października 2014 r.,

–  uwzględniając wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2014, przyjęte przez Radę w dniu 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0076/2014),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego (PBK) nr 4/2014 dotyczy korekty prognoz tradycyjnych zasobów własnych (TZW, tj. ceł i opłat wyrównawczych od cukru), podstaw VAT i DNB, ujęcia w budżecie odpowiednich kwot rabatu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa oraz korekty prognoz innych dochodów wynikających z grzywien, a w konsekwencji zmiany w rozłożeniu na poszczególne państwa członkowskie ich składek do budżetu Unii oraz ich wysokości;

B.  mając na uwadze, że w PBK nr 4/2014 zmniejsza się również środki budżetowe na zobowiązania i na płatności przeznaczone na Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o 248 460 EUR i proponuje się pewne zmiany w nomenklaturze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, aby odzwierciedlić przyjętą podstawę prawną;

C.  mając na uwadze, że wspomniany PBK jest kluczowy dla uniknięcia niedoboru środków pieniężnych, który mógłby doprowadzić w 2014 r. do niedostatecznego wykonania budżetu;

1.  przyjmuje do wiadomości PBK nr 4/2014, zmieniony listem w sprawie poprawek nr 1 do PBK nr 4/2014, w którym przewiduje się korektę prognoz tradycyjnych zasobów własnych (TZW, tj. ceł i opłat wyrównawczych od cukru) na podstawie najlepszych oszacowań Komisji i pewnych innych wydarzeń, a także dalszą korektę prognoz innych dochodów, wynikających z szeregu grzywien, które podlegają ściągnięciu i mogą w związku z tym zostać wpisane do budżetu;

2.  zauważa, że spadek prognoz dla TZW (o ok. 646,1 mln EUR) oraz dla zasobów własnych z tytułu VAT (o 192,4 mln EUR) jest kompensowany przez wyżej wymienione grzywny na łączną kwotę 2 433 mln EUR, co automatycznie zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe wkłady oparte na DNB o 1 594,5 mln EUR;

3.  zwraca uwagę, że PBK nr 4/2014, w tym list w sprawie poprawek nr 1 do tego PBK, przewiduje ogólne zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe zasoby własne o 2 433 mln EUR, głównie w związku z ujęciem w budżecie grzywien i odsetek za opóźnione płatności, które podlegają ściągnięciu;

4.  zauważa, że w PBK nr 4/2014 proponuje się ograniczenie środków na zobowiązania i środków na płatności przeznaczonych na Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) o 248 460 EUR w związku z opóźnieniami w mianowaniu nowego Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i zastępcy EIOD;

5.  zatwierdza wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r. z myślą o przyjęciu PBK nr 4/2014, zaproponowanego początkowo przez Komisję i zmienionego listem w sprawie poprawek nr 1 do PBK nr 4/2014, który to PBK uwzględnia środki na zobowiązania z PBK nr 6/2014 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rezerwę na umowy o partnerstwie w sprawie połowów, a także przegrupowanie kwoty 248 460 EUR dostępnych środków na płatności określonych w pozycji dotyczącej EIOP do pozycji budżetowej dotyczącej pomocy humanitarnej 23 02 01;

6.  przypomina, że przyjęcie niniejszego PBK spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na dodatkowe zasoby własne dla budżetu Unii o 2 433 mln EUR i wobec tego – w połączeniu z obniżonymi udziałami państw członkowskich w ramach ich wkładów do budżetu Unii opartych na DNB, które są wynikiem budżetów korygujących nr 3/2014, nr 6/2014 i nr 8/2014 – w całości zrekompensuje dodatkowe potrzeby w zakresie płatności, o które wnioskowano w PBK nr 3/2014, zgodnie ze wspólnymi wnioskami z dnia 8 grudnia 2014 r.;

7.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 4/2014;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2014 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności