Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2053(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0076/2014

Predkladané texty :

A8-0076/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0090

Prijaté texty
PDF 224kWORD 57k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 – tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND)
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2014, ktorý Komisia prijala 9. júla 2014 (COM(2014)0461),

–  so zreteľom na opravný list č. 1 k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014, ktorý Komisia predložila 16. októbra 2014,

–  so zreteľom na spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0076/2014),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2014 sa týka revízie prognózy tradičných vlastných zdrojov (TVZ. t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru), základov DPH a hrubého národného dôchodku (HND), zahrnutia príslušných korekcií týkajúcich sa Spojeného kráľovstva do rozpočtu a revízie prognózy pre iné príjmy z pokút, čím spôsobuje zmenu úrovne a distribúcie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o príspevky z ich vlastných zdrojov do rozpočtu Únie,

B.  keďže prostredníctvom NOR č. 4/2014 sa tiež znižujú viazané a platobné rozpočtové prostriedky pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 248 460 EUR a navrhujú určité zmeny nomenklatúry Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čím sa zohľadňuje prijatý právny základ,

C.  keďže tento NOR je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o zabránenie nedostatku hotovosti, čo by mohlo viesť k nedostatku v implementácii v roku 2014,

1.  berie na vedomie NOR č. 4/2014 zmenený opravným listom č. 1 k NOR č. 4/2014, ktorý upravuje revíziu prognózy tradičných vlastných zdrojov (TVZ. t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru) na základe najpresnejších odhadov Komisie a určitých iných skutočností, ako aj ďalšie revízie prognózy ostatných príjmov, ktoré vznikajú zo skupiny pokút, ktoré sa stali konečnými, a preto môžu byť zahrnuté do rozpočtu;

2.  berie na vedomie, že pokles v prognóze TVZ o približne 646,1 milióna EUR a vo vlastných zdrojoch založených na DPH o 192,4 milióna EUR je kompenzovaný uvedenými pokutami v celkovej výške 2 433 miliónov EUR a tak sa mechanicky znižuje potreba dodatočných príspevkov podľa výšky HND o 1 594,5 milióna EUR;

3.  konštatuje, že NOR č. 4/2014 vrátane opravného listu č. 1 k nemu predpokladá celkové zníženie požiadaviek na dodatočné vlastné zdroje, najmä v dôsledku toho, že budú do rozpočtu zapísané pokuty a úroky z oneskorených platieb, ktoré sa stali konečnými, vo výške 2 433 miliónov EUR;

4.  konštatuje, že NOR č. 4/2014 navrhuje zníženie tak viazaných, ako aj platobných rozpočtových prostriedkov pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS)o 248 460 EUR z dôvodu oneskoreného vymenovania nového EDPS a jeho asistenta;

5.  súhlasí so spoločnými závermi, na ktorých sa Parlament a Rada dohodli 8. decembra 2014 s cieľom schváliť NOR č. 4/2014 v znení pôvodne navrhnutom Komisiou a pozmenenom opravným listom č. 1 k NOR č. 4/2014, so zahrnutím viazaných rozpočtových prostriedkov z NOR č. 6/2014 týkajúcich sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu a rezervy pre dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu, ako aj presunu sumy 248 460 EUR dostupných platobných rozpočtových prostriedkov v riadku pre EDPS do rozpočtového riadku na humanitárnu pomoc 23 02 01;

6.  pripomína, že prijatím tohto NOR sa zníži potreba dodatočných vlastných zdrojov pre rozpočet Únie o 2 433 miliónov EUR, a preto, spolu so zníženými podielmi príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND vyplývajúcimi z NOR č. 3/2014, NOR č. 6/2014 a NOR č. 8/2014, bude v plnej miere kompenzovať dodatočné platobné potreby požadované v NOR č. 3/2014, ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia