Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2053(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0076/2014

Ingivna texter :

A8-0076/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.5

Antagna texter :

P8_TA(2014)0090

Antagna texter
PDF 216kWORD 51k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2014 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2014 som kommissionen antog den 9 juli 2014 (COM(2014)0461),

–  med beaktade av den ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till ändringsbudget nr 4/2014 som kommissionen lade fram den 16 oktober 2014,

–  med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014,

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2014 som rådet antog den 12 december 2014 och översände till Europaparlamentet samma dag (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0076/2014), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 4/2014 avser en översyn av prognoserna för de traditionella egna medlen (dvs. tullar och avgifter inom sockersektorn), moms- och BNI-beräkningsgrunderna, budgeteringen av de relevanta korrigeringarna för Förenade kungariket samt en översyn av prognoserna för andra inkomster som härrör från böter. Detta innebär därmed en förändring av nivån och fördelningen mellan medlemsstaterna när det gäller deras bidrag i form av egna medel till unionsbudgeten.

B.  Genom FÄB nr 4/2014 minskas även budgetåtagandena och betalningsbemyndigandena för Europeiska datatillsynsmannen med 248 460 EUR, och det föreslås vissa ändringar av Europeiska regionala utvecklingsfondens kontoplan för att återspegla den antagna rättsliga grunden.

C.  Detta förslag till ändringsbudget är avgörande för att undvika en penningbrist som skulle kunna leda till ett genomförandeunderskott under 2014.

1.  Europaparlamentet noterar FÄB nr 4/2014, ändrat genom ändringsskrivelse nr 1 till FÄB nr 4/2014, som avser en översyn av prognosen för traditionella egna medel (dvs. tullar och avgifter inom sockersektorn) på grundval av kommissionens bästa uppskattningar och vissa andra utvecklingstendenser, liksom en ytterligare översyn av prognosen av andra inkomster som har uppkommit genom en rad böter som nu blivit slutgiltiga och som därför kan budgeteras.

2.  Europaparlamentet konstaterar att minskningen av traditionella egna medel, uppskattningsvis med ca 646,1 miljoner EUR, och av momsbaserade egna medel med 192,4 miljoner EUR, kompenseras genom de ovannämnda böterna för ett sammanlagt belopp på 2 433 miljoner EUR och minskar därmed automatiskt behovet av ytterligare BNI-baserade bidrag med 1 594,5 miljoner EUR.

3.  Europaparlamentet konstaterar att FÄB nr 4/2014, inbegripet ändringsskrivelse nr 1 till detta, innebär en minskning över hela linjen av kraven på egna medel, i första hand på grund av budgeteringen av böter och räntor på sena betalningar som blivit slutgiltiga, motsvarande ett belopp på 2 433 miljoner EUR.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det i FÄB nr 4/2014 föreslås en minskning av både åtagande- och betalningsbemyndigandena för Europeiska datatillsynsmannen på 248 460 EUR, på grund av den försenade utnämningen av den nya datatillsynsmannen och av den biträdande europeiska datatillsynsmannen.

5.  Europaparlamentet stöder de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014 i syfte att godkänna FÄB nr 4/2014, i den form som ursprungligen föreslogs av kommissionen och sedan ändrades genom ändringsskrivelse nr 1 till FÄB nr 4/2014, med införandet av åtagandebemyndiganden från FÄB nr 6/2014 avseende Europeiska havs- och fiskerifonden och reserven för partnerskapsavtalen om hållbart fiske, samt med omfördelningen till budgetrubrik 23 02 01 Humanitärt bistånd av tillgängliga betalningsbemyndiganden till ett belopp av 248 460 EUR som hade fastställts under rubriken för Europeiska datatillsynsmannen.

6.  Europaparlamentet påminner om att antagandet av detta FÄB kommer att minska behovet av ytterligare egna medel för unionens budget med 2 433 miljoner EUR, och kommer därför, tillsammans med de minskade andelarna av medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till unionens budget som följer av FÄB nr 3/2014, FÄB nr 6/2014 och FÄB nr 8/2014, att till fullo kompensera för de ytterligare betalningsbehov som begärs i FÄB nr 3/2014, enligt vad som överenskoms i de gemensamma slutsatserna av den 8 december 2014.

7.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2014.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 3/2014 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy