Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2073(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0078/2014

Indgivne tekster :

A8-0078/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0092

Vedtagne tekster
PDF 217kWORD 49k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Forslag til ændringsbudget nr. 5/2014: Oversvømmelser i Italien (Sardinien) i 2013 – Jordskælv i Grækenland – Isstorm i Slovenien – Is efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien i 2014
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2014, vedtaget af Kommissionen den 8. september 2014 (COM(2014)0564),

–  der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0078/2014),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 5/2014 vedrører anvendelse af et beløb på 46 998 528 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond (EUSF) i forbindelse med oversvømmelserne i Italien (Sardinien) i november 2013, et jordskælv i Grækenland (Kefalonia), isstorme i Slovenien, og de samme isstorme, efterfulgt af oversvømmelser i Kroatien, i slutningen af januar/begyndelsen af februar 2014;

B.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 5/2014 formelt er at opføre denne budgetmæssige tilpasning på 2014-budgettet;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 5/2014 som forelagt af Kommissionen;

2.  understreger det presserende behov for at frigive finansiel bistand gennem EUSF til de lande, der er ramt af disse naturkatastrofer;

3.  understreger, at manglen på betalingsbevillinger i 2014, som var den underliggende årsag til forelæggelsen af forslag til ændringsbudget nr. 3/2014 og det ledsagende forslag fra Kommissionen om at anvende margenen til uforudsete udgifter, på forhånd udelukker muligheden for at finde midler til forslag til ændringsbudget nr. 5/2014 gennem en omfordeling;

4.  tilslutter sig de fælles konklusioner, som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014 med henblik på at godkende yderligere forpligtelsesbevillinger på 47 mio. EUR i budgettet for 2014 og flytte de tilsvarende betalingsbehov til 2015-budgettet;

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2014;

6.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 4/2014 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik