Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2073(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0078/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0078/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0092

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 429kWORD 54k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμός στην Ελλάδα - Παγοθύελλες στη Σλοβενία - Παγοθύελλες και πλημμύρες στην Κροατία το 2014
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 (COM(2014)0564),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0078/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 σχετίζεται με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό 46 998 528 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) στη διάρκεια του Νοεμβρίου 2013, με σεισμό στην Ελλάδα (Κεφαλληνία), με παγοθύελλες στη Σλοβενία και με τις ίδιες παγοθύελλες και τις επακόλουθες πλημμύρες στην Κροατία στα τέλη Ιανουαρίου / αρχές Φεβρουαρίου 2014,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 είναι να εγγράψει επίσημα την εν λόγω δημοσιονομική προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2014,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή·

2.  τονίζει ότι επείγει η ανάγκη αποδέσμευσης οικονομικής βοήθειας μέσω του ΤΑΕΕ προς τις χώρες που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές·

3.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για το 2014, που ήταν ο λόγος για την υποβολή του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 και της συνοδευτικής πρότασης της Επιτροπής για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, αποκλείει εκ των προτέρων τη δυνατότητα εξεύρεσης των πόρων για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 μέσω ανακατανομής·

4.  προσυπογράφει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση των πρόσθετων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οι οποίες ανέρχονται σε 47 εκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό του 2014 και τη μετάθεση των αντίστοιχων αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015,

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51, 20.2.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου