Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2073(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0078/2014

Texte depuse :

A8-0078/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0092

Texte adoptate
PDF 217kWORD 53k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Proiect de buget rectificativ nr. 5/2014: Inundaţii în Italia (Sardinia) în 2013 - Cutremur în Grecia - Furtuni de gheață în Slovenia - Furtuni de gheață și inundaţii în Croaţia în 2014
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014, adoptat de Comisie la 8 septembrie 2014 (COM(2014)0564),

–  având în vedere concluziile comune adoptate de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014,

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 și transmisă Parlamentului în aceeași zi (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0078/2014),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 se referă la mobilizarea sumei de 46 998 528 EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) în legătură cu inundațiile din Italia (Sardinia) din noiembrie 2013, cu un cutremur produs în Grecia (Kefalonia), cu furtunile de gheață din Slovenia și din Croația, țară în care acestea au fost urmate de inundații, de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie 2014;

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 5/2014 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2014,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014 prezentat de Comisie;

2.  subliniază nevoia urgentă de a se acorda asistență financiară prin FSUE țărilor afectate de aceste catastrofe naturale;

3.  subliniază că insuficiența creditelor de plată pentru 2014, motiv care a stat la baza prezentării proiectului de buget rectificativ nr. 3/2014 și a propunerii conexe a Comisiei de a mobiliza marja pentru situații neprevăzute, exclude a priori posibilitatea de a identifica resursele necesare pentru bugetul rectificativ nr. 5/2014 prin realocare;

4.  sprijină concluziile comune adoptate de Parlament și de Consiliu la 8 decembrie 2014 privind aprobarea creditelor de angajament suplimentare în valoare de 47 de milioane EUR în cadrul bugetului pe 2014 și transferarea necesarului de plăți aferent la bugetul pe 2015;

5.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2014;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 4/2014 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 51, 20.2.2014, p. 1.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate