Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2162(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0074/2014

Indgivne tekster :

A8-0074/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0093

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 51k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 6/2014: Revision af overslaget over de traditionelle egne indtægter, moms og BNI-bidrag
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 6/2014, vedtaget af Kommissionen den 17. oktober 2014 (COM(2014)0649),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2014 til forslaget til ændringsbudget nr. 6/2014, vedtaget af Kommissionen den 3. december 2014 (COM(2014)0730),

–  der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0074/2014),

A.  der henviser til, at forslaget til ændringsbudget (FÆB) nr. 6/2014 vedrører revisionen af overslaget over traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-bidrag, en reduktion af budgetbevillingerne til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og reserven til bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler samt en forhøjelse af budgetbevillingerne til Den Europæiske Ombudsmand;

B.  der henviser til, at den samlede virkning af dette FÆB efter vedtagelsen af ændringsskrivelse nr. 1/2014 til FÆB nr. 6/2014 på indtægtssiden er et fald i behovet for egne indtægter på i alt 4 095,5 mio. EUR med en reduktion af medlemsstaternes BNI-bidrag på 4 515,5 mio. EUR og en forhøjelse af de traditionelle egne indtægter på 420 mio. EUR;

C.  der henviser til, at formålet med FÆB nr. 6/2014 er at få opført disse budgetmæssige tilpasninger formelt i 2014-budgettet;

1.  noterer sig FÆB nr. 6/2014 som forelagt af Kommissionen og som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2014;

2.  bemærker, at reduktionen i budgetbevillingerne til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og reserven til bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler udgør en samlet reduktion på 76,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 6,2 mio. EUR i betalingsbevillinger, primært som følge af en senere vedtagelse af retsgrundlaget for fonden og den ajourførte vurdering af status i forhandlingerne i forbindelse med de tidligere nævnte fiskeriaftaler;

3.  glæder sig over forslaget om at anvende 6,2 mio. EUR af de besparelser i betalingsbevillingerne, der er omhandlet i punkt 2 , til at bidrage til at finansiere eventuel nødhjælp i situationer med humanitære kriser frem til årets udgang;

4.  understreger, at den samlede virkning af FÆB nr. 6/2014 på BNI-bidragene er en reduktion på 4 515,5 mio. EUR og en forhøjelse på 420 mio. EUR i overslagene over traditionelle egne indtægter;

5.  tilslutter sig de fælles konklusioner, som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014 med henblik på at vedtage FÆB nr. 6/2014 som ændret ved dets ændringsskrivelse, herunder omfordeling af udgifter til FÆB nr. 3/2014 og nr. 4/2014;

6.  minder om, at vedtagelsen af FÆB nr. 6/2014 vil mindske behovet for medlemsstaternes BNI-bidrag med 4 515,5 mio. EUR, og at det derfor sammenholdt med den reducerede andel af BNI-bidraget fra medlemsstaterne til Unionens budget som følge af FÆB nr. 3/2014, FÆB nr. 4/2014 og nr. FÆB nr. 8/2014 fuldt ud vil kompensere for de yderligere betalingsbehov, der er anmodet om i FÆB nr. 3/2014 som vedtaget i de fælles konklusioner af 8. december 2014;

7.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2014;

8.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 5/2014 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik