Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2162(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0074/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0074/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0093

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 436kWORD 60k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.6/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0649),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014 στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2014 (COM(2014)0730),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0074/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6/2014 αφορά την αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ, τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και με το αποθεματικό για συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, και την αύξηση των πιστώσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αντίκτυπος αυτού του ΣΔΠ στα έσοδα, μετά την έγκριση της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2014 στο ΣΔΠ αριθ. 6/2014, συνίσταται σε μείωση των απαιτήσεων για ιδίους πόρους κατά συνολικό ποσό 4 095,5 εκατομμύρια EUR, που περιλαμβάνει τη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ κατά 4 515,5 εκατομμύρια EUR και την αύξηση του ποσού των παραδοσιακών ιδίων πόρων κατά 420 εκατομμύρια EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΠ αριθ. 6/2014 αποσκοπεί να εγγράψει επίσημα τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2014,

1.  λαμβάνει υπόψη το ΣΔΠ αριθ. 6/2014, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή και όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014·

2.  επισημαίνει ότι η μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και με το αποθεματικό για συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ανέρχεται συνολικά σε 76,3 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 6,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, και οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση της έγκρισης νομικής βάσης για το Ταμείο και στην νέα εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τις προαναφερθείσες αλιευτικές συμφωνίες·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να χρησιμοποιηθεί ποσό 6,2 εκατομμυρίων EUR από τις εξοικονομήσεις στις πιστώσεις πληρωμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ως συμβολή στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων ανθρωπιστικών κρίσεων έως το τέλος του έτους·

4.  υπογραμμίζει ότι ο συνολικός αντίκτυπος του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 στις συνεισφορές των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ συνίσταται σε μείωση κατά 4 515,5 εκατομμύρια EUR και αύξηση κατά 420 εκατομμύρια EUR στις προβλέψεις για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους·

5.  προσυπογράφει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή του, περιλαμβανομένης μετάθεσης των δαπανών στα ΣΔΠ αριθ. 3/2014 και αριθ. 4/2014·

6.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 θα μειώσει κατά 4 515,5 εκατομμύρια EUR την ανάγκη για συνεισφορές των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ και, συνεπώς, σε συνδυασμό με τα μειωμένα μερίδια συνεισφοράς των κρατών μελών στο προϋπολογισμό της Ένωσης με βάση το ΑΕΕ, που προκύπτουν από το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, το ΣΔΠ αριθ. 4/2014 και το ΣΔΠ αριθ. 8/2014, θα αντισταθμίσει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες σε πληρωμές στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014 όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

7.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51, 20.2.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου