Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2162(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0074/2014

Predkladané texty :

A8-0074/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0093

Prijaté texty
PDF 222kWORD 55k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorý Komisia prijala 17. októbra 2014 (COM(2014)0649),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2014 k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorý Komisia prijala 3. decembra 2014 (COM(2014)0730),

–  so zreteľom na spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0074/2014),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2014 súvisí s revíziou prognózy tradičných vlastných zdrojov, príspevkami z DPH a HND, znížením rozpočtových prostriedkov pre Európsky námorný a rybársky fond a rezervu pre dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, ako aj so zvýšením rozpočtových prostriedkov pre európsku ombudsmanku,

B.  keďže po prijatí opravného listu č. 1/2014 k NOR č. 6/2014 je celkovým vplyvom tohto NOR na príjmy zníženie požiadaviek na vlastné zdroje o celkovú sumu 4 095,5 milióna EUR, čo zahrnuje zníženie príspevkov členských štátov podľa HND o 4 515,5 milióna EUR a zvýšenie sumy tradičných vlastných zdrojov o 420 miliónov EUR,

C.  keďže zámerom NOR č. 6/2014 je formálne zahrnúť tieto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2014,

1.  berie na vedomie NOR č. 6/2014, ako ho predložila Komisia a ako bol pozmenený opravným listom č. 1/2014;

2.  konštatuje, že zníženie rozpočtových prostriedkov súvisiacich s Európskym námorným a rybárskym fondom a rezervou pre dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva dosahuje celkovo 76,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 6,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo vyplýva predovšetkým z neskoršieho prijatia právneho základu pre fond a aktualizovaného hodnotenia stavu rokovaní súvisiacich s uvedenými dohodami v oblasti rybárstva;

3.  víta návrh na využitie úspory platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 6,2 milióna EUR uvedenej v odseku 2 na financovanie možných kríz v oblasti humanitárnej pomoci do konca roka;

4.  zdôrazňuje, že celkovým vplyvom NOR č. 6/2014 na príspevky z HND je ich zníženie o 4 515,5 milióna EUR a zvýšenie prognóz pre tradičné vlastné zdroje o 420 miliónov EUR;

5.  schvaľuje spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014 s cieľom prijať NOR č. 6/2014 v znení opravného listu vrátane presunu výdavkovej strany do NOR č. 3/2014 a č. 4/2014;

6.  pripomína, že prijatie NOR č. 6/2014 zníži potrebu príspevkov členských štátov z HND o 4 515,5 milióna EUR, a preto, spolu so zníženými podielmi príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie z HND vyplývajúcimi z NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014 a NOR č. 8/2014, bude v plnej miere kompenzovať potreby dodatočných platieb požadovaných v NOR č. 3/2014, ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia