Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2163(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0072/2014

Predkladané texty :

A8-0072/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0095

Prijaté texty
PDF 218kWORD 52k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2014, ktorý Komisia prijala 17. októbra 2014 (COM(2014)0650),

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16744/2014 – C8-0292/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0072/2014),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2014 sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo výške 79 726 440 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti so záplavami v Srbsku a Chorvátsku v máji 2014 a záplavami v Bulharsku v júni 2014;

B.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2014;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 7/2014, ako ho predložila Komisia;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc prostredníctvom FSEÚ krajinám postihnutým týmito prírodnými katastrofami;

3.  zdôrazňuje, že nedostatočná úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, ktorá bola dôvodom predloženia NOR č. 3/2014 a sprievodného návrhu Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, a priori vylučuje možnosť získania zdrojov na NOR č. 7/2014 prostredníctvom presunov;

4.  súhlasí so spoločnými závermi schválenými Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014 s cieľom schváliť ďalšie viazané rozpočtové prostriedky vo výške 80 miliónov EUR v rozpočte na rok 2014 a presunúť zodpovedajúce potreby platieb do rozpočtu na rok 2015;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia