Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2163(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0072/2014

Ingivna texter :

A8-0072/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0095

Antagna texter
PDF 213kWORD 49k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2014 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), och särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2014 som kommissionen antog den 17 oktober 2014 (COM(2014)0650),

–  med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014,

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 7/2014 som rådet antog den 12 december 2014 och översände till Europaparlamentet samma dag (16744/2014 – C8-0292/2014),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0072/2014), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 7/2014 avser utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) till ett belopp av 79 726 440 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden avseende de översvämningar som drabbade Serbien och Kroatien i maj 2014 och Bulgarien i juni 2014.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 7/2014 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2014.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 7/2014, som lagts fram av kommissionen.

2.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet att frigöra finansiellt stöd via solidaritetsfonden till de länder som drabbats av dessa naturkatastrofer.

3.  Europaparlamentet understryker att bristen på betalningsbemyndiganden för 2014 – vilket var den bakomliggande orsaken till att kommissionens lade fram förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 och det åtföljande förslaget om att utnyttja medel från marginalen för oförutsedda händelser – redan på förhand utesluter möjligheten att erhålla medel för ändringsbudget nr 7/2014 genom omfördelning.

4.  Europaparlamentet stöder de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014 i syfte att godkänna ytterligare åtagandebemyndiganden till ett belopp av 80 miljoner EUR i budgeten för 2014 och att flytta de motsvarande betalningsbehoven till budgeten för 2015.

5.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 7/2014.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 6/2014 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy