Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2225(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0079/2014

Indgivne tekster :

A8-0079/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0096

Vedtagne tekster
PDF 282kWORD 52k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 8/2014: Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion III – Kommissionen (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, endeligt vedtaget den 20. november 2013(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2014, vedtaget af Kommissionen den 15. april 2014 (COM(2014)0234),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 8/2014, vedtaget af Kommissionen den 27. november 2014 (COM(2014)0722),

–  der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 8/2014, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0079/2014),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 8/2014 blev forelagt af Kommissionen, som følge af at Forligsudvalget ikke kunne nå til enighed om forslag til ændringsbudget nr. 2/2014, som havde præcis det samme formål og indhold som FÆB nr. 8/2014;

B.  der henviser til, at formålet med FÆB nr. 8/2014 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2013 på i alt 1 005 mio. EUR på 2014-budgettet;

C.  der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er et positivt resultat på indtægtssiden på 771 mio. EUR, en underudnyttelse af bevillinger på 276 mio. EUR og en negativ saldo for omveksling mellem valutaer på 42 mio. EUR;

D.  der henviser til, at stigningen på indtægtssiden hovedsagelig stammer fra bøder og morarenter (1 331 mio. EUR), mens de reelt opkrævede egne indtægter er faldende i forhold til de budgetterede beløb (- 226 mio. EUR), og indtægter fra overskud, saldi og tilpasninger ligeledes er faldende (- 360 mio. EUR);

E.  der henviser til, at underudnyttelsen af bevillinger på udgiftssiden for 2013 (107 mio. EUR) og for 2012 (54 mio. EUR) ikke skyldtes en faldende absorptionskapacitet, men at alle tilgængelige indikatorer faktisk tyder på, at der var en mangel på betalingsbevillinger både i budgettet for 2012 og 2013;

F.  der henviser til, at det i artikel 18 i finansforordningen er fastsat, at dette ændringsbudget alene omhandler en eventuel difference mellem det foreløbige regnskab og overslagene, og at dette overskud opføres på Unionens budget ved hjælp af dette ændringsbudget;

1.  noterer sig forslag til FÆB nr. 8/2014, som blev forelagt af Kommissionen, og som udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2013 for et beløb på 1 005 mio. EUR på budgettet, i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, og Rådets holdning hertil;

2.  bemærker, at FÆB nr. 8/2014 blev forelagt af Kommissionen, som følge af at Forligsudvalget ikke kunne nå til enighed om forslag til ændringsbudget nr. 2/2014, som havde præcis det samme formål og indhold, og som Rådet havde godkendt i forbindelse med sin behandling den 17. juli 2014, samtidig med at Parlamentet havde fremsat en ændring til den i sin holdning, som blev vedtaget den 22. oktober 2014 for at bevare dens politiske og proceduremæssige forbindelse med FÆB nr. 3, 4, 5, 6 og 7/2014;

3.  påpeger, at Forligsudvalget ikke kunne nå til enighed om vedtagelsen af FÆB nr. 2/2014 som følge af forskelle i holdninger mellem Parlamentet og Rådet om de resterende betalingsbehov for 2014 og pakken med FÆB nr. 2-7/2014 og ikke om indholdet af FÆB nr. 2/2014 i sig selv;

4.  minder om, at vedtagelsen af dette FÆB nr. 8/2014 vil reducere andelen af BNI-bidraget fra medlemsstaterne til Unionens budget med 1 005 mio. EUR og derfor delvist vil kompensere for deres bidrag til finansieringen af FÆB nr. 3, 5 og 7/2014;

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 8/2014;

6.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 7/2014 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik