Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2225(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0079/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0079/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0096

Hyväksytyt tekstit
PDF 209kWORD 51k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2014 (COM(2014)0234),

–  ottaa huomioon komission 27. marraskuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2014 (COM(2014)0722),

–  ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 hyväksymät yhteiset päätelmät,

–  ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 8/2014 (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0079/2014),

A.  ottaa huomioon, että komissio antoi lisätalousarvioesityksen nro 8/2014, koska sovittelukomitea ei onnistunut pääsemään sopimukseen tarkoitukseltaan ja sisällöltään tämän lisätalousarvioesityksen kanssa täysin identtisestä lisätalousarvioesityksestä nro 2/2014;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 8/2014 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2014 talousarvioon varainhoitovuoden 2013 ylijäämä, 1 005 miljoonaa euroa;

C.  ottaa huomioon, että ylijäämä muodostuu pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (771 miljoonaa euroa), menojen vajaakäytöstä (276 miljoonaa euroa) ja valuuttakurssimuutosten negatiivisesta saldosta (42 miljoonaa euroa);

D.  ottaa huomioon, että tulopuolen lisäys on peräisin pääasiassa viivästyskoroista ja sakoista (1 331 miljoonaa euroa), kun taas todellisuudessa kerättyjen omien varojen määrä budjetoituun määrään verrattuna on pienentynyt (-226 miljoonaa euroa) ja käytettävissä olevista ylijäämistä saadut tulot ovat myös vähentyneet (-360 miljoonaa euroa);

E.  ottaa huomioon, että menopuolella määrärahojen vajaakäyttö vuonna 2013 (107 miljoonaa euroa) ja vuonna 2012 (54 miljoonaa euroa) ei johtunut varojen hyödyntämiskapasiteetin heikkenemisestä, vaan kaikkien käytettävissä olevien indikaattoreiden mukaan vuosien 2012 ja 2013 talousarvioissa oli maksumäärärahojen vaje;

F.  ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti tämän lisätalousarvioesityksen ainoa tarkoitus on selvittää mahdolliset poikkeamat alustavan tilinpäätöksen ja arvioiden välillä ja ottaa ne seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon;

1.  panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 8/2014, jonka ainoa tarkoitus on sisällyttää talousarvioon vuoden 2013 ylijäämä eli 1 005 miljoonaa euroa varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti, ja sitä koskevan neuvoston kannan;

2.  panee merkille, että komissio antoi lisätalousarvioesityksen nro 8/2014, koska sovittelukomitea ei onnistunut pääsemään sopimukseen tarkoitukseltaan ja sisällöltään tämän lisätalousarvioesityksen kanssa täysin identtisestä lisätalousarvioesityksestä nro 2/2014, jonka neuvosto oli hyväksynyt 17. heinäkuuta 2014 pidetyssä käsittelyssään ja johon parlamentti puolestaan teki tarkistuksen 22. lokakuuta 2014 hyväksymässään kannassa säilyttääkseen lisätalousarvioesityksen poliittisen ja menettelyyn liittyvän yhteyden lisätalousarvioesitysten nro 3/2014, nro 4/2014, nro 5/2014, nro 6/2014 ja nro 7/2014 kanssa;

3.  tähdentää, että sovittelukomitea ei päässyt sopimukseen lisätalousarvioesityksen nro 2/2014 hyväksymisestä, koska parlamentti ja neuvosto olivat erimielisiä vuoden 2014 jäljellä olevista maksutarpeista ja lisätalousarvioesityspaketista nro 2–7/2014, eivät lisätalousarvioesityksen nro 2/2014 sisällöstä itsestään;

4.  palauttaa mieliin, että lisätalousarvioesityksen nro 8/2014 hyväksyminen vähentää jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuutta unionin talousarvioon 1 005 miljoonalla eurolla ja korvaa siten osittain niiden maksuosuuden lisätalousarvioesitysten nro 3/2014, nro 5/2014 ja nro 7/2014 rahoittamiseksi;

5.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 8/2014;

6.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 7/2014 lopullisesti vahvistetuksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö