Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2225(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0079/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0079/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0096

Elfogadott szövegek
PDF 221kWORD 58k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet, III. szakasz – Bizottság
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Az Európai Parlament 2014. december 17-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-jén fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4) (a továbbiakban: intézményközi megállapodás),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. április 15-én elfogadott, 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0234),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. november 27-én elfogadott 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0722),

–  tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetésekre,

–  tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0079/2014),

A.  mivel a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság azért nyújtotta be, mert az egyeztetőbizottság nem tudott megállapodni a 2/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről, amelynek célja és tartalma pontosan megegyezett a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetével;

B.  mivel a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet célja az 1005 millió eurós összegű, 2013-as pénzügyi évből származó többlet 2014-es költségvetésbe történő bevezetése;

C.  mivel e többlet fő forrásai a bevételi oldalon jelentkező 771 millió eurós pozitív bevételi kimutatás, a kiadási oldalon tapasztalható 276 millió eurós alulköltekezés és az árfolyamkülönbségek 42 millió eurós negatív egyenlege;

D.  mivel a bevételi oldalon a növekedés főleg bírságokból és késedelmes fizetések kamataiból (EUR 1331 millió) származik, amíg a ténylegesen beszedett saját források összege a költségvetésben szereplő összeghez képest csökken (– EUR 226 millió) és a többletekből, egyenlegekből és kiigazításokból származó bevételek szintén csökkennek (– EUR 360 millió);

E.  mivel a kiadási oldalon a 2013-as (EUR 107 millió) és 2012-es (EUR 54 millió) előirányzatokkal kapcsolatos alulköltekezés oka nem a csökkent felvevőképesség, hanem minden rendelkezésre álló mutató azt jelzi, hogy mind a 2012-es, mind a 2013-as költségvetésben a kifizetési előirányzatokban hiány mutatkozott;

F.  mivel a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a költségvetés-módosítás kizárólag az előzetes beszámoló és az irányszámok közötti eltérésre vonatkozik, és hogy e többletet ezen költségvetés-módosítás révén kell bevezetni az Unió költségvetésébe;

1.  tudomásul veszi egyrészt a 8/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, amelynek kizárólagos célja a 2013-as, 1005 millió euró összegű többletnek a költségvetésbe történő beállítása a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében a Bizottság által benyújtott formájában, másrészt a Tanács erről szóló álláspontját;

2.  megjegyzi, hogy a Bizottság azért nyújtotta be a 8/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetet, mert az egyeztetőbizottság nem tudott megállapodni a 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetről, amelynek célja és tartalma pontosan megegyezett a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetével, és amelyet a Tanács 2014. július 17-i olvasatában elfogadott, míg a Parlament 2014. október 22-én elfogadott álláspontjában módosítást nyújtott be hozzá a 3, 4, 5, 6 és 7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetekkel való politikai és eljárási kapcsolat fenntartása érdekében;

3.  rámutat arra, hogy az egyeztetőbizottság nem maga a 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet tartalma miatt nem tudott megállapodni a 2/2014. sz. költségvetési-módosítási tervezet elfogadásáról, hanem azért, mert nézetkülönbségek voltak a Parlament és a Tanács között a 2014-re vonatkozó nem teljesített kifizetési szükségletek és a 2–7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetcsomag tekintetében;

4.  emlékeztet arra, hogy a 8/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet elfogadása 1005 millió euróval csökkenteni fogja a tagállamoktól az uniós költségvetésbe érkező, a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló hozzájárulás arányát, ezért részben ellentételezi a 3., 5. és 7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet finanszírozásához nyújtott hozzájárulásukat;

5.  jóváhagyja a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 7/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat