Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2225(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0079/2014

Teksty złożone :

A8-0079/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0096

Teksty przyjęte
PDF 289kWORD 57k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r.
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2014 przyjęty przez Komisję dnia 15 kwietnia 2014 r. (COM(2014)0234),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2014 przyjęty przez Komisję dnia 27 listopada 2014 r. (COM(2014)0722),

–  uwzględniając wspólne konkluzje uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2014 przyjęte przez Radę dnia 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0079/2014),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego (PBK) nr 8/2014 został przedstawiony przez Komisję ze względu na fakt, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2014, który miał dokładnie ten sam cel i treść co PBK nr 8/2014;

B.  mając na uwadze, że PBK nr 8/2014 ma na celu wprowadzenie do budżetu na rok 2014 nadwyżki z roku budżetowego 2013 w wysokości 1005 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że główne składniki tej nadwyżki to dodatni wynik po stronie dochodów wynoszący 771 mln EUR, niewykorzystane środki po stronie wydatków w wysokości 276 mln EUR oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 42 mln EUR;

D.  mając na uwadze, że nadwyżka po stronie dochodów pochodzi głównie z grzywien i odsetek z tytułu zaległych płatności (1331 mln EUR), podczas gdy kwota zasobów własnych rzeczywiście zebranych w porównaniu z kwotą uwzględnioną w budżecie zmniejszyła się (-226 mln EUR), a przychód z nadwyżek, sald i dostosowań również zmalał (-360 mln EUR);

E.  mając na uwadze, że po stronie wydatków niewykorzystanie w pełni środków na rok 2013 (107 mln EUR) i 2012 (54 mln EUR) nie wynikało ze zmniejszenia zdolności absorpcyjnej, natomiast wszystkie dostępne wskaźniki sugerują w rzeczywistości niedobór środków na płatności w budżetach na 2012 i 2013 r.;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego niniejszy budżet korygujący jest przeznaczony wyłącznie do pokrycia rozbieżności między wstępnymi sprawozdaniami rachunkowymi a szacunkami i że taka nadwyżka zostanie zapisana w budżecie Unii na mocy niniejszego budżetu korygującego;

1.  przyjmuje do wiadomości PBK nr 8/2014 poświęcony wyłącznie rozdysponowaniu nadwyżki środków budżetowych z 2013 r. wynoszącej 1005 mln EUR, zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego, w formie przedstawionej przez Komisję, a także stanowisko Rady w sprawie tego PBK;

2.  zauważa, że PBK nr 8/2014 został przedstawiony przez Komisję ze względu na to, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie PBK nr 2/2014, który miał dokładnie ten sam cel i treść, a który Rada zatwierdziła w pierwszym czytaniu dnia 17 lipca 2014 r., podczas gdy Parlament wprowadził do niego zmianę na mocy swojego stanowiska przyjętego w dniu 22 października 2014 r. w celu zachowania jego politycznego i proceduralnego związku z PBK nr 3, 4, 5, 6 oraz 7/2014;

3.  wskazuje, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przyjęcia PBK nr 2/2014 ze względu na różnice stanowisk między Parlamentem i Radą dotyczące potrzeb w zakresie zaległych płatności na 2014 r. i pakietu projektów budżetów korygujących nr 2–7/2014, a nie na zawartość PBK nr 2/2014 per se;

4.  przypomina, że przyjęcie niniejszego PBK nr 8/2014 obniży udział składek z DNB państw członkowskich wnoszonych do budżetu Unii o kwotę 1005 mln EUR, a tym samym częściowo zrównoważy ich wkład w finansowanie projektów budżetów korygujących nr 3, 5 i 7/2014;

5.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 8/2014;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 7/2014 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności