Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2225(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0079/2014

Predkladané texty :

A8-0079/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.11

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0096

Prijaté texty
PDF 222kWORD 57k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 – prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2014, ktorý prijala Komisia 15. apríla 2014 (COM(2014)0234),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 8/2014, ktorý prijala Komisia 27. novembra 2014 (COM(2014)0722),

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0079/2014),

A.  keďže Komisia predložila návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 8/2014 preto, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014, ktorý mal presne taký istý účel a obsah ako NOR č. 8/2014;

B.  keďže cieľom NOR č. 8/2014 je začleniť do rozpočtu na rok 2014 prebytok z rozpočtového roka 2013 vo výške 1 005 miliónov EUR;

C.  keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladné výnosy z príjmov vo výške 771 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 276 miliónov EUR a záporný kurzový rozdiel vo výške 42 miliónov EUR;

D.  keďže na strane príjmov tvoria zvýšenie najmä pokuty a úroky z omeškania (1 331 miliónov EUR), pričom objem skutočne vyzbieraných vlastných zdrojov sa v porovnaní s prostriedkami plánovanými v rozpočte znižuje (- 226 miliónov EUR) a klesajú aj príjmy z prebytkov, zostatkov a úprav (- 360 miliónov EUR);

E.  keďže na strane výdavkov nebolo nedostatočné čerpanie rozpočtových prostriedkov na rok 2013 (107 miliónov EUR) a na rok 2012 (54 miliónov EUR) výsledkom zníženej schopnosti ich čerpania, no všetky dostupné ukazovatele v skutočnosti poukazujú na to, že v rozpočtoch na roky 2012 a 2013 boli k dispozícii nedostatočné platobné rozpočtové prostriedky;

F.  keďže v článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že výlučným cieľom opravného rozpočtu je upraviť akýkoľvek nesúlad medzi predbežnou účtovnou závierkou a odhadom a že každý takýto prebytok sa zahrnie do rozpočtu Únie prostredníctvom opravného rozpočtu;

1.  berie na vedomie NOR č. 8/2014, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2013 vo výške 1 005 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  konštatuje, že Komisia predložila NOR č. 8/2014 preto, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o NOR č. 2/2014, ktorý mal presne taký istý účel a obsah a ktorý Rada schválila na svojom čítaní 17. júla 2014, zatiaľ čo Európsky parlament k nemu predložil pozmeňujúci návrh v rámci svojho stanoviska prijatého 22. októbra 2014 s cieľom zachovať jeho politickú a procesnú väzbu s NOR č. 3, 4, 5, 6 a 7/2014;

3.  zdôrazňuje, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o NOR č. 2/2014 z dôvodu rozdielnych pozícií Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o potreby v súvislosti s neuhradenými platbami v roku 2014 a súbor NOR č. 2 – 7/2014, a nie kvôli obsahu samotného NOR č. 2/2014;

4.  pripomína, že prijatím NOR č. 8/2014 sa zníži podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND o 1 0005 miliónov EUR, v dôsledku čoho sa čiastočne vykompenzujú ich príspevky na financovanie NOR č. 3, 5 a 7/2014;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 7/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia