Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0332(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0066/2014

Indgivne tekster :

A8-0066/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0097

Vedtagne tekster
PDF 225kWORD 56k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Unionens egne indtægter: tilpasning af Medlemsstaternes nationale bidrag *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2014 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2014)0704),

–  der henviser til artikel 322, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0250/2014),

–  der henviser til skrivelse fra Budgetkontroludvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0066/2014),

A.  der henviser til, at det på baggrund af de seneste statistiske revisioner, som medlemsstaterne er nået til enighed om, fremgår, at en række medlemsstater i en årrække har betalt for lidt i forhold til det bidrag, de skal betale til EU-budgettet, mens andre har betalt for meget; der henviser til, at disse afvigelser skyldtes de store statistiske ændringer i medlemsstaternes indberetninger;

B.  der henviser til, at de gældende regler, som blev vedtaget enstemmigt i Rådet, ville have resulteret i en øjeblikkelig korrektion af disse afvigelser;

C.  der henviser til, at alle medlemsstater i reglen hidtil uden forsinkelser af betydning har betalt de fulde beløb af deres BNI- og momsbaserede bidrag til EU-budgettet, selv i tider med kriser og alvorlige finanspolitiske stramninger;

D.  der henviser til, at visse medlemsstater, der har draget stor fordel af den tidligere undervurdering af deres BNI, udtrykte modvilje mod at indbetale de ekstra skyldige beløb inden for den lovbestemte frist;

E.  der henviser til, at Rådet opfordrede Kommissionen til at fremsætte et forslag, der tog hensyn til denne situation, ved at ændre de relevante regler og tillade en udsættelse af betalingerne og betaling i trancher af de skyldige beløb;

F.  der henviser til, at syv medlemsstater i overensstemmelse med den igangværende revision af lovgivningen besluttede ikke at indbetale deres respektive BNI- og momssaldi til EU den første arbejdsdag i december 2014; der henviser til, at Kommissionen derefter ændrede de beløb, der oprindeligt var opført i FÆB nr. 6/2014, under hensyntagen til de beløb, der reelt vil være tilgængelige på denne dato;

G.  der henviser til, at dette sker lige efter, at institutionerne har gennemført en lovgivningsproces, som blev indledt i 2011, om revision af lovgivningen om de egne indtægter, og endda inden den nye lovpakke er trådt i kraft;

H.  der henviser til, at dette forslag er en del af den bredere forhandlingspakke vedrørende 2014-ændringsbudgetterne og 2015-budgettet;

I.  der henviser til, at der af hensyn til gennemsigtigheden hvert år bør fremlægges en rapport til Parlamentet om de beregninger og underliggende data, der er anvendt ved justeringerne af moms- og BNI-bidragene i forbindelse med budgetbehandlingen, i så god tid, at det er muligt at drøfte disse, og at medlemsstaternes beslutninger vedrørende datoer og niveauer for trancherne bør meddeles Parlamentet;

J.  der henviser til, at Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 derfor bør ændres i overensstemmelse hermed;

1.  understreger, at dette forslag om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 tager udgangspunkt i enkeltstående konsekvenser af nævnte forordnings anvendelse for visse medlemsstater;

2.  beklager, at Rådet gav spørgsmålet om udsættelse af justeringerne af de nationale bidrag forrang for bestræbelserne på at finde en forhandlingsposition i 2014- og 2015-budgetforhandlingerne, som først blev fastlagt den sidste dag i forligsperioden på 21 dage, jf. artikel 314 TEUF, hvilket var medvirkende til, at Forligsudvalget ikke kunne nå til enighed;

3.  understreger, at den fleksibilitet og hasteprocedure, som Rådet kræver med enstemmighed, vedrørende tidsplanen for medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet, afvises af en række af Rådets delegationer, hvad angår en smidig gennemførelse af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og navnlig rettidige betalinger til modtagere af støtte fra EU-budgettet;

4.  er bekymret over forslaget om at give medlemsstaterne større spillerum med hensyn til tidsplanen for deres ekstra bidrag til EU-budgettet som følge af BNI-justeringerne; understreger, at dette skaber en præcedens, som kan få indflydelse på Kommissionens finansielle styring, tidsfristerne for betalinger til modtagerne af støtte fra EU-budgettet og i sidste ende EU-budgettets troværdighed;

5.  understreger, at dette forslag gør ordningen med de egne indtægter endnu mere kompliceret og tager sigte på at ændre en lovgivning, der snart skal erstattes, med tilbagevirkende kraft, af allerede vedtagne retsakter; understreger i denne forbindelse, hvor vigtigt det er, at Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter kommer med forslag til, hvordan man kan løse de problemer, der er konstateret i forbindelse med det nuværende system;

6.  anerkender ikke desto mindre, at justeringerne af de moms- og BNI-baserede egne indtægter udgør et usædvanligt højt beløb i 2014, som kan være en stor økonomisk byrde for visse medlemsstater;

7.  understreger, at Kommissionens forslag er del af en større forhandlingspakke, som omfatter 2014-ændringsbudgetterne og 2015-budgettet, og undlader derfor at forkaste det;

8.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

9.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

10.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

11.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

12.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000
Artikel 10 – stk. 7 a – afsnit 2
Medlemsstaterne må kun anvende første afsnit, hvis de inden den første arbejdsdag i december har givet Kommissionen meddelelse om deres beslutning og om den eller de datoer, hvor beløbet for justeringerne opføres på den konto, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, i denne forordning.
Medlemsstaterne må kun anvende første afsnit, hvis de inden den første arbejdsdag i december har givet Kommissionen meddelelse om deres beslutning og om den eller de datoer, hvor beløbet for justeringerne opføres på den konto, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, i denne forordning. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om alle sådanne beslutninger med angivelse af bl.a. de berørte medlemsstater, antallet af trancher, beløbet for hver enkelt tranche og datoerne for bogføringen heraf.
Ændring 2
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
Forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000
Artikel 10 – stk. 8

Stk.  8 affattes således:
"8. Med de i stk. 4 til 7 omhandlede justeringer ændres indtægterne i det regnskabsår, hvori disse justeringer finder sted."
"8. Med de i stk. 4 til 7 omhandlede justeringer ændres indtægterne i det regnskabsår, hvori disse justeringer finder sted. Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om ændringerne af indtægterne i medfør af denne artikel."
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik