Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0332(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0066/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0097

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 527kWORD 66k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0704),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0250/2014),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0066/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις πρόσφατες αναθεωρήσεις των στατιστικών στοιχείων που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη, έγινε φανερό ότι επί πολλά έτη ορισμένα κράτη μέλη δεν κατέβαλλαν στο ακέραιο τις οφειλόμενες συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλα κράτη μέλη κατέβαλλαν συνεισφορές υψηλότερες από αυτές που όφειλαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε μείζονες στατιστικές μεταβολές τις οποίες κοινοποίησαν τα κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που ισχύουν σήμερα, όπως συμφωνήθηκαν ομόφωνα στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα είχαν οδηγήσει στην άμεση διόρθωση αυτών των ελλειμματικών και πλεονασματικών πληρωμών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, τα κράτη μέλη στο παρελθόν κατέβαλαν στο ακέραιο και χωρίς σημαντική καθυστέρηση τα ποσά των βασιζόμενων στο ΑΕΕ και στον ΦΠΑ συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ακόμη και σε καιρούς κρίσης και σοβαρών δημοσιονομικών πιέσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη τα οποία, επί χρόνια, είχαν ωφεληθεί από την υποεκτίμηση του ΑΕΕ τους, επέδειξαν απροθυμία ως προς την καταβολή των πρόσθετων οφειλόμενων ποσών εντός της νόμιμης προθεσμίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη διευθέτηση της κατάστασης αυτής με τροποποίηση των σχετικών κανόνων ώστε να επιτραπεί η παράταση της προθεσμίας και η καταβολή των οφειλόμενων ποσών σε δόσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν εξελίξει αναθεώρηση, επτά κράτη μέλη αποφάσισαν να μην εγγράψουν στον ενωσιακό λογαριασμό τα αντίστοιχα υπόλοιπα ΦΠΑ και ΑΕΕ τους την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναθεώρησε εν συνεχεία τα ποσά που είχαν εγγραφεί αρχικά στο ΣΔΠ αριθ. 6/2014, με βάση τα ποσά που ήταν πράγματι διαθέσιμα την ημερομηνία αυτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία τα θεσμικά όργανα ολοκλήρωσαν μια νομοθετική διαδικασία, που είχε ξεκινήσει το 2011, για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους ιδίους πόρους, και μάλιστα πριν τεθεί σε ισχύ η νέα αυτή νομοθετική δέσμη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαπραγματευτικής δέσμης κειμένων όσον αφορά τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς του 2014 και τον προϋπολογισμό του 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους διαφάνειας, κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τους υπολογισμούς και τα υποκείμενα δεδομένα για τις προσαρμογές υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος για την εξέτασή της, και να κοινοποιούνται στο Κοινοβούλιο οι αποφάσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις ημερομηνίες και το ύψος των δόσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα·

1.  υπογραμμίζει ότι η πρόταση αυτή τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 οφείλεται στις περιστασιακές συνέπειες της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού σε ορισμένα κράτη μέλη·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου κυριάρχησε το ζήτημα της χρονικής μετάθεσης της αναπροσαρμογής των εθνικών συνεισφορών, αντί της εξεύρεσης διαπραγματευτικής θέσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2014 και του 2015· το αποτέλεσμα ήταν ότι η θέση αυτή καθορίστηκε μόλις την τελευταία ημέρα της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ και συνέβαλε στην αποτυχία της επιτροπής συνδιαλλαγής να καταλήξει σε συμφωνία·

3.  τονίζει ότι η ευελιξία και το κατεπείγον, που επικαλείται το Συμβούλιο ομόφωνα όταν πρόκειται για το χρονοδιάγραμμα των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης, απορρίπτονται από ορισμένες αντιπροσωπείες του όταν πρόκειται για την ομαλή εκτέλεση του ΠΔΠ 2014-2020 και, ειδικότερα, για την έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών προς τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της Ένωσης·

4.  ανησυχεί για την προτεινόμενη μεγαλύτερη ευχέρεια που παρέχεται στα κράτη μέλη ως προς το χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης που απορρέουν από τις προσαρμογές των ΑΕΕ· τονίζει ότι τούτο δημιουργεί προηγούμενο που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα ταμειακά διαθέσιμα της Επιτροπής, στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της Ένωσης και, εν τέλει, στην αξιοπιστία του προϋπολογισμού της Ένωσης·

5.  υπογραμμίζει ότι η πρόταση αυτή καθιστά το σύστημα ιδίων πόρων ακόμη πιο πολύπλοκο και αποσκοπεί στην τροποποίηση νομοθεσίας η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί, αναδρομικά, από ήδη συμφωνηθείσες νομοθετικές πράξεις· τονίζει, ως εκ τούτου, τον ζωτικό ρόλο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους όσον αφορά την υποβολή προτάσεων για την εξάλειψη των ανεπαρκειών του ισχύοντος συστήματος·

6.  αναγνωρίζει, παρόλα αυτά, τα εξαιρετικά υψηλά ποσά προσαρμογών των βασιζόμενων στον ΦΠΑ και στο ΑΕΕ ιδίων πόρων το 2014, τα οποία μπορεί να συνιστούν ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για ορισμένα κράτη μέλη·

7.  τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος ευρύτερης διαπραγματευτικής δέσμης στην οποία περιλαμβάνονται οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί του 2014 και ο προϋπολογισμός του 2015 και, συνεπώς, δεν την απορρίπτει·

8.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

9.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ·

10.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

11.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο μόνον αφού γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή, πριν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου, την απόφασή τους, καθώς και την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες εγγραφής του ποσού των προσαρμογών στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο μόνον αφού γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή, πριν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου, την απόφασή τους, καθώς και την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες εγγραφής του ποσού των προσαρμογών στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη την απόφαση αυτή, καθώς και τον αριθμό των δόσεων, το ποσό κάθε δόσης και τις ημερομηνίες εγγραφής στους λογαριασμούς.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7 συνιστούν τροποποιήσεις των εσόδων του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιούνται.»
«8. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7 συνιστούν τροποποιήσεις των εσόδων του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιούνται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις των εσόδων δυνάμει του παρόντος άρθρου.»
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου