Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0332(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0066/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0066/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0097

Hyväksytyt tekstit
PDF 289kWORD 56k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg
Unionin omat varat – jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0704),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 a artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0250/2014),

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0066/2014),

A.  ottaa huomioon, että uusimpien jäsenvaltioiden hyväksymien tilastotietojen tarkistusten valossa vaikuttaa siltä, että monet jäsenvaltiot ovat vuosien ajan maksaneet unionin talousarvioon niille kuuluvaa maksuosuutta pienemmän määrän, kun taas toiset ovat maksaneet enemmän; ottaa huomioon, että nämä poikkeamat johtuivat jäsenvaltioiden ilmoittamista merkittävistä tilastollisista muutoksista;

B.  ottaa huomioon, että voimassa olevia, neuvoston yksimielisesti hyväksymiä sääntöjä noudattaen liian pienet ja liian suuret maksut olisi oikaistu nopeasti;

C.  panee merkille, että yleensä jäsenvaltiot ovat aiemmin maksaneet unionin talousarvioon täydet BKTL- ja alv-perusteiset maksunsa ilman suuria viivästyksiä talouskriisistä ja julkisen talouden vaikeasta tilanteesta huolimatta;

D.  toteaa, että eräät jäsenvaltiot, jotka ovat hyötyneet siitä, että niiden BKTL on arvioitu alakanttiin, ovat ilmaisseet olevansa haluttomia maksamaan maksettavaksi tulevia lisämääriä lailliseen määräaikaan mennessä;

E.  ottaa huomioon, että neuvosto kehotti komissiota antamaan ehdotuksen tilanteen ratkaisemiseksi siten, että kyseisiä sääntöjä muutetaan ja sallitaan erääntyvien määrien lykkääminen ja maksaminen erissä;

F.  ottaa huomioon, että meneillään olevan lainsäädännöllisen uudistuksen mukaisesti seitsemän jäsenvaltiota päätti olla sisällyttämättä EU-tilinpäätökseen vastaavia BKTL- ja alv-saldojaan joulukuun 2014 ensimmäisenä työpäivänä; toteaa, että myöhemmin komissio tarkisti lisätalousarvioesitykseen nro 6/2014 alun perin sisällytetyt määrät ottaen huomioon kyseiseen ajankohtaan mennessä tosiasiallisesti käyttöön asetetut määrät;

G.  ottaa huomioon, että tämä tapahtuu tilanteessa, jossa toimielimet ovat juuri saattaneet päätökseen vuonna 2011 käynnistetyn lainsäädäntöprosessin, joka liittyy omia varoja koskevan lainsäädännön tarkistamiseen, ja että uusi säädöskokonaisuus ei ole vielä edes tullut voimaan;

H.  toteaa ehdotuksen olevan osa laajempaa neuvottelupakettia, joka koskee vuoden 2014 lisätalousarvioita ja talousarviota vuodeksi 2015;

I.  katsoo, että avoimuuden vuoksi parlamentille olisi toimitettava joka vuosi talousarviomenettelyn yhteydessä kertomus alv- ja BKTL-perusteisten maksujen saldon mukautusten laskennasta ja niiden perustana olevista tiedoista ja sille olisi annettava riittävästi aikaa tietojen käsittelyyn ja että jäsenvaltioiden päätökset maksuerien päivämääristä ja suuruudesta olisi annettava parlamentille tiedoksi;

J.  katsoo, että asetusta (EY, Euratom) N:o 1150/2000 olisi sen vuoksi muutettava;

1.  korostaa, että ehdotus asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamiseksi pohjautuu kyseisen asetuksen soveltamisesta aiheutuneisiin kertaluonteisiin seurauksiin tietyille jäsenvaltioille;

2.  pitää valitettavana, että neuvosto asetti etusijalle kansallisiin maksueriin tehtävien mukautusten lykkäämisen sen sijaan, että olisi pyritty vahvistamaan neuvottelukanta vuosia 2014 ja 2015 koskevia talousarvioneuvotteluja varten ja että näin ollen kanta vahvistettiin vasta SEUT-sopimuksen 314 artiklassa tarkoitetun 21-päiväisen sovittelujakson viimeisenä päivänä, mikä vaikutti osaltaan siihen, että sovittelukomiteassa ei löydetty yhteisymmärrystä;

3.  toteaa, että kun on kyse jäsenvaltioiden unionin talousarvioon maksamien maksuosuuksien aikataulusta, neuvosto vaatii yksimielisesti joustavuutta ja kiireellisyyttä, mutta monet valtuuskunnat jättävät nämä seikat täysin huomiotta, kun on kyse kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen sujuvasta toteuttamisesta ja varsinkin maksujen toimittamisesta ajoissa unionin talousarviosta rahoitusta saaville edunsaajille;

4.  on huolestunut ehdotuksesta lisätä jäsenvaltioiden harkintavaltaa, joka koskee niiden unionin talousarvioon maksamien, BKTL:oon perustuvista mukautuksista aiheutuvien lisämaksuosuuksien aikataulua; korostaa, että näin luodaan ennakkotapaus, joka voi vaikuttaa komission varainhoitoon, unionin talousarviosta rahoitusta saavien edunsaajien maksujen aikatauluun ja viime kädessä unionin talousarvion uskottavuuteen;

5.  painottaa, että ehdotus tekee omien varojen järjestelmästä entistä monimutkaisemman ja että sen tavoitteena on muuttaa taannehtivasti lainsäädäntöä, joka pian korvataan toisilla, jo hyväksytyillä säädöksillä; tähdentää näin ollen omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän keskeistä roolia annettaessa ehdotuksia nykyisen järjestelmän puutteiden korjaamiseksi;

6.  panee kuitenkin merkille alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen määriin vuonna 2014 tehdyt poikkeuksellisen suuret mukautukset, joista saattaa aiheutua huomattavaa taloudellista rasitetta joillekin jäsenvaltioille;

7.  painottaa, että komission ehdotus on osa laajempaa neuvottelukokonaisuutta, joka sisältää vuoden 2014 lisätalousarviot sekä talousarvion vuodeksi 2015, eikä siksi hylkää ehdotusta;

8.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

9.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti SEUT-sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 106 a artiklan mukaisesti;

10.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

11.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000
10 artikla – 7 a kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat soveltaa ensimmäistä alakohtaa vain siinä tapauksessa, että ne ovat ilmoittaneet komissiolle ennen joulukuun ensimmäistä työpäivää päätöksestään sekä maininneet päivämäärän tai päivämäärät, jolloin ne aikovat tulouttaa mukautuksia vastaavan määrän tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille.
Jäsenvaltiot voivat soveltaa ensimmäistä alakohtaa vain siinä tapauksessa, että ne ovat ilmoittaneet komissiolle ennen joulukuun ensimmäistä työpäivää päätöksestään sekä maininneet päivämäärän tai päivämäärät, jolloin ne aikovat tulouttaa mukautuksia vastaavan määrän tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikista tällaisista päätöksistä ja ilmoittaa myös asianomaiset jäsenvaltiot, maksuerien lukumäärän, kunkin erän suuruuden ja päivämäärän, jolloin maksuerät tuloutetaan tilille.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000
10 artikla – 8 kohta

Korvataan 8 kohta seuraavasti:
”8. Edellä 4–7 kohdassa tarkoitetut toimet ovat muutoksia sen varainhoitovuoden tuloihin, jonka kuluessa ne toteutetaan.”
”8. Edellä 4–7 kohdassa tarkoitetut toimet ovat muutoksia sen varainhoitovuoden tuloihin, jonka kuluessa ne toteutetaan. Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle muutoksista tämän artiklan mukaisiin tuloihin.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö