Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0332(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0066/2014

Pateikti tekstai :

A8-0066/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0097

Priimti tekstai
PDF 380kWORD 63k
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014)0704),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8–0250/2014),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto laišką,

—  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

—  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0066/2014),

A.  kadangi, atsižvelgus į naujausias statistines peržiūras, dėl kurių susitarė valstybės narės, pasirodė, kad per kelerius metus kai kurios valstybės narės sumokėjo per mažai joms privalomų sumokėti įnašų į Sąjungos biudžetą, o kitos sumokėjo per daug; kadangi šie nukrypimai atsirado dėl didelių statistinių pokyčių, apie kuriuos pranešė valstybės narės;

B.  kadangi, jeigu būtų taikomos šiuo metu galiojančios taisyklės, dėl kurių vieningai susitarta Taryboje, šie per dideli ir per maži įnašai būtų nedelsiant pakoreguoti;

C.  kadangi praeityje, kaip taisyklė, valstybės narės pernelyg nevėluodamos į Sąjungos biudžetą mokėjo visas savo BNP ir PVM pagrįstų įnašų sumas, net krizės ir labai didelių fiskalinių suvaržymų aplinkybėmis;

D.  kadangi kai kurios valstybės narės, kurios naudojosi tuo, kad anksčiau jų BNP buvo nepakankamai vertinamas, pareiškė nenorą sumokėti privalomų mokėti papildomų sumų iki teisės aktais nustatyto termino;

E.  kadangi Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų prisiderinta prie tokios padėties ir pakeistos atitinkamos taisyklės sudarant sąlygas atidėti ir mokėti dalimis mokėtinas sumas;

F.  kadangi, atsižvelgdamos į vykstantį teisės akto persvarstymą, septynios valstybės narės nusprendė neperversti į ES sąskaitą savo atitinkamų BNP ir PVM balansų pirmąją 2014 m. gruodžio mėn. darbo dieną; kadangi Komisiją vėliau persvarstė sumas, iš pradžių įrašytas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą, atsižvelgdama į sumas, kurios tą dieną iš tikrųjų buvo patiektos;

G.  kadangi šių veiksmų imtasi iš karto po to, kai institucijos užbaigė teisėkūros procesą, pradėtą 2011 m., siekiant persvarstyti nuosavų išteklių teisės aktus, ir net prieš šio naujo teisės aktų rinkinio įsigaliojimą;

H.  kadangi šis pasiūlymas sudaro didesnio derybų dokumentų rinkinio, susijusio su 2014 m. taisomaisiais biudžetais ir 2015 m. biudžetu, dalį;

I.  kadangi, siekiant skaidrumo, ataskaita dėl PVM ir BNP balanso patikslinimų apskaičiavimo ir pagrindžiamųjų duomenų turėtų būti kasmet pateikta Parlamentui vykdant biudžeto procedūrą, suteikiant pakankamai laiko ją apsvarstyti, taip pat Parlamentui turėtų būti pranešta apie valstybių narių sprendimą dėl dalinių įmokų datų ir dydžio;

J.  kadangi Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

1.  pabrėžia, kad šį pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 lėmė vienkartinės šio reglamento taikymo tam tikrose valstybėse narėse pasekmės;

2.  apgailestauja, kad nacionalinių įnašų patikslinimų atidėjimo klausimas Taryboje buvo svarbesnis negu siekis suformuoti derybinę poziciją derybose dėl 2014 ir 2015 m. biudžeto, kuri buvo nustatyta tik paskutinę taikinimo laikotarpio, trunkančio 21 dieną, kaip nustatyta SESV 314 straipsnyje, dieną ir taip prisidėta prie to, kad Taikinimo komitetui nepavyko pasiekti susitarimo;

3.  pabrėžia, kad lankstumo ir skubumo, kurių vieningai reikalauja Taryba, kai kalbama apie valstybių narių įnašų į Sąjungos biudžetą laiką, nepaiso kelios jos delegacijos, kai siekiama sklandžiai įgyvendinti 2014–2020 m. DFP, ypač turint mintyje laiku sumokėtus mokėjimus Sąjungos biudžeto naudos gavėjams;

4.  reiškia susirūpinimą dėl pasiūlymo suteikti valstybėms narėms didesnę veiksmų laisvę jų papildomų įnašų, kuriuos lemia BNP patikslinimai, į Sąjungos biudžetą laiko požiūriu; pabrėžia, kad dėl to sukuriamas precedentas, kuris galėtų daryti poveikį Komisijos iždui, mokėjimų Sąjungos biudžeto naudos gavėjams laikui ir, galiausiai, Sąjungos biudžeto patikimumui;

5.  pabrėžia tai, kad pagal šį pasiūlymą nuosavų išteklių sistema pasidaro dar sudėtingesnė ir juo siekiama iš dalies pakeisti teisės aktus, kurie netrukus atgaline data bus pakeisti teisės aktais, dėl kurių jau susitarta; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad pagrindinis Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimu vaidmuo yra teikti pasiūlymus, kaip panaikinti dabartinės sistemos trūkumus;

6.  tačiau pripažįsta, kad 2014 m. padaryta nepaprastai daug PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių patikslinimų, o tai kai kurioms valstybėms narėms gali sukurti didelę finansinę naštą;

7.  pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymas – tai dalis didesnio derybų dokumentų rinkinio, įskaitant 2014 m. taisomuosius biudžetus ir 2015 m. biudžetą, taigi, susilaiko ir jo neatmeta;

8.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

9.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą, laikantis SESV 293 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 106a straipsnio;

10.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

11.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

12.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000
10 straipsnio 7 a dalies 2 pastraipa
Valstybės narės pirmą pastraipą gali taikyti tik tada, jeigu jos prieš pirmąją gruodžio mėn. darbo dieną Komisijai pranešė datą arba datas, kada patikslintos sumos bus įskaitytos į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje minėtą sąskaitą.
Valstybės narės pirmą pastraipą gali taikyti tik tada, jeigu jos prieš pirmąją gruodžio mėn. darbo dieną Komisijai pranešė apie savo sprendimą ir nurodė datą arba datas, kada patikslintos sumos bus įskaitytos į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje minėtą sąskaitą. Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie kiekvieną tokį sprendimą, taip pat nurodo atitinkamas valstybes nares, dalinių įmokų skaičių, kiekvienos dalinės įmokos sumą ir įskaitymo į sąskaitas datas.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000
10 straipsnio 8 dalis

8 dalis pakeičiama taip:
„8. Šio straipsnio 4–7 dalyse nurodytos operacijos priskiriamos finansinių metų, kuriais jos atliekamos, biudžeto pajamų pasikeitimams.“
„8. Šio straipsnio 4–7 dalyse nurodytos operacijos priskiriamos finansinių metų, kuriais jos atliekamos, biudžeto pajamų pasikeitimams.“ Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl pajamų pasikeitimų pagal šį straipsnį.
Teisinė informacija - Privatumo politika