Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0332(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0066/2014

Teksty złożone :

A8-0066/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0097

Teksty przyjęte
PDF 465kWORD 64k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg
Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014)0704),

–  uwzględniając art. 322 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0250/2014),

–  uwzględniając pismo Komisji Kontroli Budżetowej,

—  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0066/2014),

A.  mając na uwadze, że z ostatnich korekt statystycznych uzgodnionych przez państwa członkowskie wynika, iż wiele państw członkowskich przez kilka lat wpłacało do budżetu Unii zaniżone należne składki, podczas gdy składki innych państw były zawyżone; mając na uwadze, że odstępstwa te były spowodowane istotnymi zmianami statystycznymi zgłoszonymi przez państwa członkowskie;

B.  mając na uwadze, że obowiązujące przepisy, przyjęte jednogłośnie przez Radę, doprowadziłyby do szybkiej korekty tych niewystarczających bądź nadmiernych płatności;

C.  mając na uwadze, że ogólnie w przeszłości państwa członkowskie bez znacznych opóźnień wpłacały do budżetu Unii pełne kwoty swoich składek opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB) i podatku od wartości dodanej (VAT), pomimo kryzysu i trudnej sytuacji budżetowej;

D.  mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie, które korzystały z wcześniejszego niedoszacowania ich DNB, wyraziły niechęć do zapłacenia w określonym prawnie terminie dodatkowych należnych kwot;

E.  mając na uwadze, że Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie wniosku w celu zaradzenia tej sytuacji poprzez zmianę odnośnych przepisów i zezwolenie na odroczenie spłaty i spłacanie należnych kwot w ratach;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z trwającym przeglądem prawnym siedem państw członkowskich podjęło decyzję o niezapisywaniu na rachunku UE ich odnośnych sald DNB i VAT w pierwszym roboczym dniu grudnia 2014 r; mając na uwadze, że Komisja dokonała następnie przeglądu kwot zapisanych pierwotnie w projekcie budżetu korygującego nr 6/2014, uwzględniając kwoty faktycznie udostępnione w tym dniu;

G.  mając na uwadze, że ma to miejsce tuż po tym, jak instytucje zakończyły rozpoczęty w 2011 r. proces ustawodawczy mający na celu przegląd przepisów dotyczących zasobów własnych, i jeszcze przed wejściem w życie tego nowego pakietu ustawodawczego;

H.  mając na uwadze, że wniosek ten jest częścią szerszego pakietu negocjacyjnego dotyczącego budżetów korygujących w 2014 r. i budżetu na 2015 r.;

I.  mając na uwadze, że w celu zapewnienia przejrzystości należy co roku – z odpowiednim wyprzedzeniem – przedstawiać Parlamentowi w ramach procedury budżetowej sprawozdanie dotyczące obliczania dostosowania salda VAT i DNB oraz danych stanowiących podstawę tych obliczeń, zaś państwa członkowskie powinny informować Parlament o decyzjach w sprawie terminów spłaty i wysokości rat;

J.  mając na uwadze, że należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000;

1.  podkreśla, że omawiany wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 ma swoje źródła w wyjątkowych konsekwencjach, jakie stosowanie tego rozporządzenia ma dla niektórych państw członkowskich;

2.  ubolewa nad faktem, że w Radzie kwestia odroczenia dostosowania składek krajowych okazała się ważniejsza od wypracowania stanowiska negocjacyjnego w negocjacjach dotyczących budżetu na 2014 i 2015 r., które określono dopiero w ostatnim dniu dwudziestojednodniowego okresu pojednawczego przewidzianego w art. 314 TFUE, co przyczyniło się do tego, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia;

3.  podkreśla, że elastyczność i pilne działanie, o które Rada apeluje jednogłośnie, gdy chodzi o harmonogram wpłacania składek państw członkowskich do budżetu Unii, są odrzucane przez wiele jej delegacji, gdy chodzi o sprawne wdrażanie WRF na okres 2014–2020, a zwłaszcza o terminowe dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów budżetu Unii;

4.  jest zaniepokojony tym, że proponuje się pozostawianie państwom członkowskim większej swobody przy ustalaniu harmonogramu wpłacania do budżetu Unii dodatkowych składek wynikających z dostosowania DNB; podkreśla, że tworzy się w ten sposób precedens, który mógłby mieć wpływ na zasoby finansowe Komisji, harmonogram płatności na rzecz beneficjentów budżetu Unii oraz ostatecznie na wiarygodność unijnego budżetu;

5.  podkreśla, że wniosek ten czyni system zasobów własnych jeszcze bardziej skomplikowanym i ma na celu zmianę przepisów, które niedługo zostaną zastąpione z mocą wsteczną przez już uzgodnione akty ustawodawcze; w tym kontekście zwraca uwagę na kluczową role, jaką Grupa Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych odgrywa w przedstawianiu wniosków mających na celu wyeliminowanie niedoskonałości obecnego systemu;

6.  niemniej jednak uznaje wyjątkowo wysokie kwoty dostosowań zasobów własnych opartych na podatku VAT i DNB w 2014 r., które dla niektórych państw członkowskich mogą stanowić duże obciążenie finansowe;

7.  podkreśla, że wniosek Komisji jest częścią szerszego pakietu negocjacyjnego obejmującego budżety korygujące na 2014 r. i budżet na 2015 r., a zatem powstrzymuje się od odrzucenia go;

8.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

9.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

10.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

11.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000
Artykuł 10 – ustęp 7 a – akapit drugi
Państwa członkowskie mogą zastosować przepisy akapitu pierwszego jedynie wówczas, gdy poinformowały Komisję przed pierwszym dniem roboczym grudnia o swojej decyzji i o terminie lub terminach zapisana kwoty wynikającej z dostosowań na rachunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
Państwa członkowskie mogą zastosować przepisy akapitu pierwszego jedynie wówczas, gdy poinformowały Komisję przed pierwszym dniem roboczym grudnia o swojej decyzji i o terminie lub terminach zapisania kwoty wynikającej z dostosowań na rachunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o każdej takiej decyzji, w tym również o państwach członkowskich, których ona dotyczy, liczbie rat, kwocie każdej raty i datach zapisania na rachunku.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000
Artykuł 10 – ustęp 8

Ustęp 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Operacje określone w ust. 4–7 stanowią modyfikacje dochodów w odniesieniu do roku budżetowego, w którym są dokonywane.”
„8. Operacje określone w ust. 4–7 stanowią modyfikacje dochodów w odniesieniu do roku budżetowego, w którym są dokonywane. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące modyfikacji dochodów w ramach niniejszego artykułu.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności