Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0332(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0066/2014

Predkladané texty :

A8-0066/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0097

Prijaté texty
PDF 396kWORD 62k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2014)0704),

–  so zreteľom na článok 322 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0250/2014),

–  so zreteľom na list Výboru pre kontrolu rozpočtu,

—  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0066/2014),

A.  keďže vzhľadom na posledné štatistické revízie odsúhlasené členskými štátmi sa ukázalo, že niektoré členské štáty niekoľko rokov neplatili svoje príspevky do rozpočtu Únie v plnej výške, zatiaľ čo iné štáty zaplatili viac, ako mali; keďže tieto odchýlky boli spôsobené významnými štatistickými zmenami, ktoré oznámili členské štáty;

B.  keďže v súčasnosti platné pravidlá, ako boli jednohlasne dohodnuté v Rade, by viedli k rýchlej náprave týchto nedostatočných a nadmerných platieb;

C.  keďže vo všeobecnosti všetky členské štáty v minulosti bez výrazného oneskorenia platili celé sumy príspevkov založených na HND a DPH do rozpočtu Únie, a to aj v čase krízy a vážnych fiškálnych obmedzení;

D.  keďže určité členské štáty, ktoré mali prospech z predchádzajúceho podhodnotenia ich HND, vyjadrili neochotu uskutočniť platbu dodatočných splatných súm do zákonného termínu;

E.  keďže Rada vyzvala Komisiu, aby predložila návrh s cieľom prispôsobiť sa tejto situácii, a to zmenou príslušných pravidiel a umožnením odkladu platby splatných súm a ich úhrady formou splátok;

F.  keďže v súlade s prebiehajúcou revíziou právnych predpisov sa sedem členských štátov rozhodlo nevložiť na účet EÚ svoje príslušné zostatky HND a DPH v prvý pracovný deň decembra 2014; keďže Komisia následne revidovala sumy pôvodne zapísané v NOR č. 6/2014, pričom zohľadnila sumy skutočne sprístupnené k tomuto dátumu;

G.  keďže k tomuto dochádza práve po tom, ako inštitúcie dokončili legislatívny proces revízie právnych predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov, ktorý sa začal v roku 2011, a dokonca pred tým, ako tento nový legislatívny balík nadobudol účinnosť;

H.  keďže tento návrh je súčasťou širšieho rokovacieho balíka týkajúceho sa opravných rozpočtov na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015;

I.  keďže v záujme transparentnosti by sa mala správa o výpočtoch a podkladových údajoch pre úpravy zostatkov DPH a HND predkladať Európskemu parlamentu každoročne v rámci rozpočtového postupu, čím sa poskytne dostatočný čas na posúdenie, a rozhodnutie členských štátov týkajúce sa dátumov a výšky splátok by sa malo oznámiť Európskemu parlamentu;

J.  keďže nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

1.  zdôrazňuje, že tento návrh na zmenu nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 má pôvod v jednorazových dosahoch uplatňovania uvedeného nariadenia na určité členské štáty;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že otázka odloženia príspevkov členských štátov bola v Rade uprednostnená pred nájdením rokovacej pozície na rokovania o rozpočte na rok 2014 a 2015, ktorú prijala až v posledný deň 21-dňového zmierovacieho obdobia podľa článku 314 ZFEÚ, čo prispelo k tomu, že Zmierovací výbor nedospel k dohode;

3.  zdôrazňuje, že keď ide o načasovanie príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie, Rada sa jednohlasne odvoláva na flexibilitu a naliehavosť, ale viaceré jej delegácie tieto zásady odmietajú, keď ide o bezproblémové plnenie VFR na roky 2014 – 2020, a najmä včasné uskutočnenie platieb príjemcom z rozpočtu Únie;

4.  je znepokojený návrhom na väčšiu voľnosť rozhodovania členských štátov, pokiaľ ide o načasovanie dodatočných príspevkov do rozpočtu Únie vyplývajúcich z úprav HND; zdôrazňuje, že to vytvára precedens, ktorý by mohol mať vplyv na pokladnicu Komisie, načasovanie platieb príjemcom z rozpočtu Únie a v konečnom dôsledku na dôveryhodnosť rozpočtu Únie;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že tento návrh spôsobuje, že systém vlastných zdrojov je ešte zložitejší, a že je zameraný na zmenu právnych predpisov, ktoré budú čoskoro retroaktívne nahradené už dohodnutými právnymi predpismi; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitú úlohu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje v predkladaní návrhov na prekonanie nedostatkov súčasného systému;

6.  uznáva však mimoriadne vysoké sumy úprav vlastných zdrojov na základe DPH a HND v roku 2014, ktoré môžu predstavovať vysoké finančné zaťaženie pre určité členské štáty;

7.  zdôrazňuje, že návrh Komisie je súčasťou širšieho rokovacieho balíka zahŕňajúceho opravné rozpočty na rok 2014 a rozpočet na rok 2015, a preto ho neodmieta;

8.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

9.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 ZFEÚ a článkom 106a Zmluvy o Euratome;

10.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

11.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000
Článok 10 – odsek 7 a – pododsek 2
Členské štáty môžu prvý pododsek uplatniť iba v prípade, že svoje rozhodnutie a dátum alebo dátumy vloženia sumy úprav na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia oznámili Komisii pred prvým pracovným dňom mesiaca december.
Členské štáty môžu prvý pododsek uplatniť iba v prípade, že svoje rozhodnutie a dátum alebo dátumy vloženia sumy úprav na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia oznámili Komisii pred prvým pracovným dňom mesiaca december. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o akomkoľvek takomto rozhodnutí, ako aj o dotknutých členských štátoch, počte splátok, sume každej splátky a dátumoch ich vloženia na účet.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000
Článok 10 – odsek 8

Odsek 8 sa nahrádza takto:
8.  Operácie uvedené v odsekoch 4 až 7 predstavujú zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom boli vykonané.
„8. Operácie uvedené v odsekoch 4 až 7 predstavujú zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom boli vykonané. Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o úpravách príjmov podľa tohto článku.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia