Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0332(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0066/2014

Ingivna texter :

A8-0066/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0097

Antagna texter
PDF 236kWORD 56k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg
Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2014 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0704),

–  med beaktande av artikel 322.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0250/2014),

–  med beaktande av skrivelsen från budgetkontrollutskottet,

—  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

—  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8‑0066/2014), och av följande skäl:

A.  Efter de senaste statistiska revideringarna som medlemsstaterna enats om framkom det att ett antal medlemsstater under ett antal år inte har betalat de fulla belopp som de är skyldiga unionsbudgeten, medan andra har betalat mer än de ska. Dessa avvikelser hänger samman med de stora statistiska ändringar som medlemsstaterna aviserat.

B.  Enligt de gällande regler som enhälligt antagits i rådet skulle det genast ha skett en korrigering av dessa för små eller för stora betalningar.

C.  Medlemsstaterna har tidigare, som allmän regel och utan några betydande förseningar, betalat de fulla beloppen för sina BNI- och momsbaserade bidrag till unionsbudgeten, trots kristider och allvarliga fiskala påfrestningar.

D.  Vissa medlemsstater som under årens lopp dragit nytta av för låga uppskattningar av dess BNI har uttryckt sin ovilja att betala det ytterligare belopp som de är skyldiga före den rättsliga tidsfristen.

E.  Rådet har uppmanat kommissionen att lägga fram ett förslag som löser den situationen genom att ändra reglerna i fråga och möjliggöra att de belopp som ska betalas kan skjutas upp och ske i flera delbetalningar.

F.  I enlighet med den pågående lagstiftningsöversynen har sju medlemsstater beslutat att inte betala in sina respektive BNI- och momssaldon till EU-kontot den första arbetsdagen i december 2014. Kommissionen har därefter sett över de belopp som ursprungligen infördes i ändringsbudget nr 6/2014, med beaktande av de belopp som faktiskt gjorts tillgängliga detta datum.

G.  Detta sker strax efter att institutionerna slutfört en lagstiftningsprocess, som inleddes 2011, för en översyn av lagstiftningen om de egna medlen, och till och med innan detta nya lagstiftningspaket trätt i kraft.

H.  Detta förslag är en del av det större förhandlingspaketet om 2014 års ändringsbudgetar och 2015 års budget.

I.  För transparensens skull bör en rapport om beräkningarna och de underliggande uppgifterna för anpassningarna av moms- och BNI-saldona varje år läggas fram för parlamentet inom ramen för budgetförfarandet så att det finns tillräcklig tid för behandlingen, och medlemsstaternas beslut om datumen och storleken på delbetalningarna bör meddelas parlamentet.

J.  Förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

1.  Europaparlamentet betonar att detta förslag om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 har sitt ursprung i engångsföljderna för vissa medlemsstater av tillämpningen av den förordningen.

2.  Europaparlamentet beklagar att frågan om uppskjutandet av nationella bidragsanpassningar vägde tyngre i rådet än uppnåendet av en förhandlingsposition för 2014 och 2015 års budgetförhandlingar som endast fastställdes den sista dagen i den 21 dagar långa förlikningsperioden enligt artikel 314 i EUF-fördraget och som bidrog till att förlikningskommittén misslyckades med att nå en överenskommelse.

3.  Europaparlamentet betonar att den flexibilitet och skyndsamhet som rådet enhälligt kräver när det gäller tidpunkten för medlemsstaternas bidrag till unionsbudgeten avfärdas av ett antal delegationer när det gäller det effektiva genomförandet av den fleråriga budgetramen för 2014-2020 och i synnerhet punktliga utbetalningar till mottagarna från unionsbudgeten.

4.  Europaparlamentet är bekymrat över det större manöverutrymme som medlemsstaterna fått när det gäller tidpunkten för deras ytterliga bidrag till unionsbudgeten till följd av BNI-justeringar. Parlamentet betonar att detta skapar ett precedensfall som skulle kunna få effekter på kommissionens likviditetsförvaltning, tidpunkten för utbetalningarna till mottagarna av unionsbudgeten och i slutänden för unionsbudgetens trovärdighet.

5.  Europaparlamentet betonar att detta förslag gör systemet med egna medel ännu komplexare och syftar till att ändra lagstiftning som snart kommer att ersättas, och det retroaktivt, av redan antagna rättsakter. Mot bakgrund av detta betonar parlamentet den avgörande roll som högnivågruppen för egna medel spelar när det gäller att komma med förslag för att rätta till bristerna i det nuvarande systemet.

6.  Europaparlamentet konstaterar dock att 2014 års anpassningar för moms- och BNI-baserade egna medel ligger på en exceptionellt hög nivå, vilket kan leda till en stor finansiell börda för vissa medlemsstater.

7.  Europaparlamentet betonar att kommissionens förslag är en del av ett större förhandlingspaket som innehåller bland annat 2014 års ändringsbudgetar och 2015 års budget och avstår därför från att förkasta det.

8.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i EUF-fördraget och artikel 106a i Euratomfördraget.

10.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

11.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000
Artikel 10 – punkt 7a – femte stycket
Medlemsstaterna får endast tillämpa första stycket om de före den första arbetsdagen i december har informerat kommissionen dels om sitt beslut, dels om det eller de datum då anpassningsbeloppet kommer att krediteras det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning.
Medlemsstaterna får endast tillämpa första stycket om de före den första arbetsdagen i december har informerat kommissionen dels om sitt beslut, dels om det eller de datum då anpassningsbeloppet kommer att krediteras det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om varje sådant beslut, inbegripet vilka medlemsstater som berörs, antalet delbetalningar, beloppet för varje delbetalning och datumen när de bokförs.
Ändring 2
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
Förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000
Artikel 10 – punkt 8

Punkt 8 ska ersättas med följande:
"8. De förfaranden som avses i punkt 4-7 medför ändringar av inkomsterna för det budgetår under vilket förfarandena ägde rum."
"8. De förfaranden som avses i punkt 4-7 medför ändringar av inkomsterna för det budgetår under vilket förfarandena ägde rum. Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om de ändrade inkomsterna enligt denna artikel."
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy