Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2038(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0077/2014

Ingediende teksten :

A8-0077/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2014 - 10.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0098

Aangenomen teksten
PDF 212kWORD 185k
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: door rampen getroffen regio’s
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2014 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0348 – C8‑0021/2014),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10 hiervan,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11 hiervan,

–  gezien de door het Parlement en de Raad op 8 december 2014 overeengekomen gezamenlijke conclusies,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0077/2014),

A.  overwegende dat overeenkomstig Verordening (EU) nr. 661/2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 een bedrag van 50 000 000 EUR beschikbaar is gesteld voor de betaling van voorschotten, en is voorgesteld de betrokken kredieten in de algemene begroting van de Unie op te nemen,

1.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2015/422.)

Juridische mededeling - Privacybeleid