Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2038(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0077/2014

Ingivna texter :

A8-0077/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0098

Antagna texter
PDF 210kWORD 50k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Katastrofdrabbade regioner
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet kom överens om den 8 december 2014,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0077/2014), och av följande skäl:

A.  I linje med förordning (EU) nr 661/2014 om ändring av förordning (EG) nr 2012/2002 ska ett belopp på 50 000 000 EUR göras tillgängligt för utbetalning av förskott genom anslag i Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EGT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/422.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy