Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2039(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0071/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0071/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0099

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 440kWORD 56k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) (κανονισμός ΠΔΠ), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου 2014 (COM(2014)0723),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2014(3) όσον αφορά το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0071/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του υποτομέα 1β, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας πέραν των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ, προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 με ποσό ύψους 79,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με την πρόσθετη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία προς την Κύπρο για το έτος 2015 ανερχόμενη σε συνολικό ποσό 100 εκατομμυρίων EUR,

1.  σημειώνει ότι, παρά τη συγκρατημένη ενίσχυση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για έναν περιορισμένο αριθμό κονδυλίων του προϋπολογισμού, το ανώτατο όριο για το 2015 του υποτομέα 1β δεν επιτρέπει επαρκή χρηματοδότηση σημαντικών και επειγουσών πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

2.  συμφωνεί συνεπώς με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας και τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής με σκοπό τη χρηματοδότηση των πρόσθετων κονδυλίων για τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο στο πλαίσιο του υποτομέα 1β με ποσό μέχρι 83,26 εκατομμύρια EUR·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την κρίσιμη ανάγκη ο προϋπολογισμός της Ένωσης να είναι ευέλικτος·

4.  επαναλαμβάνει την προ πολλού παγιωμένη άποψή του ότι, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να κινητοποιούνται πιστώσεις πληρωμών για ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού με τη χρήση του μέσου ευελιξίας, χωρίς προηγούμενες κινητοποιήσεις σε αναλήψεις υποχρεώσεων, οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν κινητοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο με χρήση του μέσου ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνον πάνω από τα ανώτατα όρια·

5.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0100.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/421.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου