Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2039(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0071/2014

Esitatud tekstid :

A8-0071/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0099

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 52k
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 12 (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0349 – C8‑0022/2014),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1) (mitmeaastase finantsraamistiku määrus), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse komisjoni poolt 28. novembril 2014. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2015. aasta uut üldeelarve projekti (COM(2014)0723),

–  võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta seisukohta 2015. aasta üldeelarve projekti kohta(3),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0071/2014),

A.  arvestades, et olles uurinud kõiki võimalusi alamrubriigi 1b alusel tehtavate kulukohustuste assigneeringute ümberjaotamiseks, tundub olevat vajalik võtta kulukohustuste assigneeringute osas kasutusele paindlikkusinstrument;

B.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta paindlikkusinstrument kasutusele väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid, et suurendada rahastamist Euroopa Liidu 2015. aasta eelarve raames 79,8 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringutena seoses Küprosele struktuurifondidest tehtavate täiendavate eraldistega kogusummas 100 miljonit eurot 2015. aastal;

1.  märgib, et vaatamata kulukohustuste assigneeringute piiratud suurendamisele mõnel eelarvereal ei võimalda alamrubriigi 1b 2015. aasta ülemmäär liidu oluliste ja kiireloomuliste poliitiliste prioriteetide piisavat rahastamist;

2.  nõustub seetõttu paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega ja muudab komisjoni ettepanekut, et rahastada alamrubriigist 1b Küprose struktuurifondide programmidele eraldatavaid vahendeid täiendavalt kuni 83,26 miljoni euro suuruses summas;

3.  kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtmine, nagu on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklis 11, tõendab veel kord, et liidu eelarve peab tingimata olema paindlik;

4.  kordab oma ammust seisukohta, et – piiramata seejuures võimalust võtta maksete assigneeringud paindlikkusinstrumendi raames kasutusele konkreetsete eelarveridade jaoks ilma eelneva kulukohustuste kasutuselevõtuta – varem paindlikkusinstrumendi raames kasutusele võetud kulukohustustest tulenevaid makseid tuleks arvestada üksnes väljaspool ülemmäärasid;

5.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0100.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/421).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika