Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2039(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0071/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0071/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0099

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 51k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Joustovälineen varojen käyttöönotto - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) (jäljempänä 'rahoituskehysasetus') ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2014 annetun komission uuden esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (COM(2014)0723),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 hyväksymänsä kannan esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015(3),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0071/2014),

A.  katsoo, että kun kaikki mahdollisuudet maksusitoumusmäärärahojen uudelleen kohdentamiseen alaotsakkeen 1 b sisällä on tutkittu, näyttää siltä, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön maksusitoumusmäärärahoja;

B.  toteaa, että komissio on ehdottanut Euroopan unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon otetun rahoituksen täydentämistä ottamalla joustovälineestä käyttöön monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärän ylittävä 79,8 miljoonan euron määrä maksusitoumusmäärärahoina, jotta rakennerahastoista voidaan myöntää Kyprokselle ylimääräistä rahoitusta yhteensä 100 miljoonaa euroa varainhoitovuodeksi 2015;

1.  panee merkille, että huolimatta joidenkin harvojen budjettikohtien maksusitoumusmäärärahojen maltillisesta lisäyksestä varainhoitovuoden 2015 alaotsakkeen 1 b enimmäismäärät eivät anna mahdollisuutta rahoittaa unionin tärkeitä ja kiireellisiä poliittisia painopisteitä riittävässä määrin;

2.  hyväksyy siksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisen ja muuttaa komission ehdotusta siten, että alaotsakkeeseen 1 b kuuluvia Kyproksen rakennerahasto-ohjelmia varten myönnetään ylimääräistä rahoitusta kaikkiaan 83,26 miljoonaa euroa;

3.  toistaa, että joustovälineen varojen käyttöön ottaminen rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran korostetusti esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan joustavuutta;

4.  toteaa olleensa jo pitkään sitä mieltä, että maksut, jotka aiheutuvat joustovälineellä aiemmin käyttöön otetuista sitoumuksista, on laskettava yli enimmäismäärien, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta ottaa joustovälineen avulla maksumäärärahoja käyttöön tiettyjä budjettikohtia varten tekemättä ensin sitoumuksia;

5.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

6.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0100.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/421.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö