Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2039(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0071/2014

Pateikti tekstai :

A8-0071/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0099

Priimti tekstai
PDF 297kWORD 57k
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1) (DFP reglamentas), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 28 d. Komisijos patvirtintą Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą (COM(2014)0723),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, kuri tą pačią dieną buvo perduota Parlamentui (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 17 d. priimtą poziciją(3) dėl 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0071/2014),

A.  kadangi, išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti įsipareigojimų asignavimus pagal 1b išlaidų pakategorę, paaiškėjo, kad reikia mobilizuoti lankstumo priemonę įsipareigojimų asignavimams suteikti;

B.  kadangi Komisija pasiūlė mobilizuoti lankstumo priemonę, viršijant DFP viršutines ribas, ir papildyti 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete numatytą finansavimą skiriant 79,8 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, susijusių su papildomomis Kiprui skiriamomis struktūrinių fondų lėšomis, ir 2015 m. iš viso numatyti 100 mln. EUR;

1.  pažymi, kad, nepaisant riboto įsipareigojimų asignavimų didinimo pagal kelias biudžeto eilutes, 2015 m. 1b išlaidų pakategorės viršutinės ribos neleidžia tinkamai finansuoti keleto svarbių ir skubių Sąjungos politinių prioritetų;

2.  todėl pritaria lankstumo priemonės mobilizavimui ir iš dalies keičia Komisijos pasiūlymą dėl Kipro struktūrinių fondų programų finansavimo numatant papildomų lėšų iki 83,26 mln. EUR pagal 1b išlaidų pakategorę;

3.  pakartoja, kad šios priemonės mobilizavimas, kaip numatyta DFP reglamento 11 straipsnyje, dar kartą parodo, jog labai svarbu, kad Sąjungos biudžetas būtų lankstus;

4.  primena savo ilgalaikį požiūrį, kad, nepažeidžiant galimybės mokėjimų asignavimus panaudoti finansavimui pagal konkrečias biudžeto eilutes taikant lankstumo priemonę, prieš tai nenaudojant lėšų įsipareigojimams padengti, mokėjimai, kurie atsiranda dėl anksčiau taikant lankstumo priemonę padengtų įsipareigojimų, gali būti skaičiuojami tik virš viršutinių ribų;

5.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

6.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0100.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/421.)

Teisinė informacija - Privatumo politika