Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2039(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0071/2014

Ingivna texter :

A8-0071/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0099

Antagna texter
PDF 214kWORD 52k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen – finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det nya förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 som kommissionen antog den 28 november 2014 (COM(2014)0723),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 som rådet antog den 12 december 2014 och översände till Europaparlamentet samma dag (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  med beaktande av sin ståndpunkt som antogs den 17 december 2014 om förslaget till den allmänna budgeten för 2015(3),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0071/2014), och av följande skäl:

A.  Efter att alla möjligheter att omfördela anslag inom underrubrik 1b har undersökts förefaller det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för åtagandebemyndiganden.

B.  Kommissionen har föreslagit att flexibilitetsmekanismen ska utnyttjas utöver taket för den fleråriga budgetramen för att komplettera finansieringen från Europeiska unionens allmänna budget för 2015 med ett belopp på 79,8 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden i samband med de ytterligare anslagen från strukturfonderna till Cypern med ett sammantaget belopp på 100 miljoner EUR för 2015.

1.  Europaparlamentet noterar att taket för 2015 i underrubrik 1b, trots återhållsamma ökningar av åtagandebemyndigandena för ett begränsat antal budgetposter, inte gör det möjligt att på ett tillfredsställande sätt finansiera viktiga och brådskande prioriteringar för unionen.

2.  Europaparlamentet samtycker därför till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas, och ändrar kommissionens förslag för att finansiera de ytterligare anslagen för de cypriotiska strukturfondsprogrammen inom ramen för underrubrik 1b upp till 83,26 miljoner EUR.

3.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara flexibel.

4.  Europaparlamentet upprepar sin väletablerade åsikt att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken. Detta påverkar inte möjligheten att för särskilda budgetposter utnyttja betalningsbemyndiganden via flexibilitetsmekanismen, utan att åtagandebemyndiganden först tagits i anspråk.

5.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Antagna texter, P8_TA(2014)0100.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/421.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy