Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2224(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0067/2014

Indgivne tekster :

A8-0067/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0100

Vedtagne tekster
PDF 702kWORD 208k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2015
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA af 2. december 2013)(4),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2014 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af 2015-budgettet, Sektion III - Kommissionen(5),

–  der henviser til sin beslutning af 17. april 2014 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015(6),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2014 (COM(2014)0300),

–  der henviser til Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, vedtaget af Rådet den 2. september 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 12. september 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015(7),

–  der henviser til, at Forligsudvalget ikke nåede til enighed om et fælles udkast inden fristen på 21 dage, som er omhandlet i artikel 314, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, som Kommissionen vedtog den 27. november 2014 (COM(2014)0723) i overensstemmelse med artikel 314, stk. 8, i TEUF,

–  der henviser til konklusionerne fra budgettrepartsmødet den 8. december 2014,

–  der henviser til den holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, som Rådet vedtog den 12. december 2014 (16739/2014 – C8-0287/2014) og fremsendte til Parlamentet samme dag,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og artikel 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0067/2014),

1.   minder om, at den "forslagspakke", som anført i bilaget, som blev vedtaget af Parlamentets og Rådets repræsentanter på trepartsmødet den 8. december 2014 efter vanskelige forhandlinger, består af tre dele: forslag til ændringsbudget nr. 3-8/2014 på et samlet beløb på 49,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og yderligere 3 529,6 mio. EUR i nye midler i betalingsbevillinger, Unionens budget for regnskabsåret 2015 fastsat til 145 321,5 mio. EUR og 141 214,0 mio. EUR i henholdsvis forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger samt seks fælles erklæringer og tre ensidige erklæringer;

2.  understreger, at de yderligere betalingsbevillinger, der er blevet tilført budgettet for 2014, ganske vist sætter Kommissionen i stand til at imødekomme de mest presserende betalingsbehov i 2014, men at de ikke vil være tilstrækkelige til at løse den tilbagevendende ophobning af ubetalte regninger i 2015; lægger derfor vægt på den fælles erklæring om en betalingsplan, der ledsager aftalepakken om 2014-budgettet og 2015-budgettet;

3.  er ikke desto mindre overbevist om, at der i de kommende år bør gøres en øget indsats for at reducere antallet af ubetalte regninger til et bæredygtigt niveau, med særligt fokus på samhørighedspolitikken; understreger i denne forbindelse det fælles tilsagn fra de tre EU-institutioner om at overveje ethvert muligt middel til at reducere antallet af de pågældende regninger som fastsat i den fælles erklæring om en betalingsplan, der ledsager dette års budgetaftale;

4.  glæder sig over forhøjelsen på 244,2 mio. EUR i de samlede forpligtelsesbevillinger i forhold til Rådets oprindelige holdning af 2. september 2014; er tilfreds med, at Rådets foreslåede nedskæringer på 521,9 mio. EUR er blevet trukket fuldstændigt tilbage, og at der er tilføjet yderligere 170,7 mio. EUR i forpligtelser, inklusive hele pakken af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger samt 95 mio. EUR til Horisont 2020, Cosme, Erasmus og humanitær bistand;

5.  beklager imidlertid, at Rådet endnu en gang ikke var villigt til at følge sine politiske erklæringer op med tilstrækkelige budgetmidler for så vidt angår støtte til beskæftigelse og vækst og Unionens internationale forpligtelser, hvilket det har vist ved ikke at ville budgettere helt op til FFR-loftet for udgiftsområde 1a og 4; er tilfreds med, at de forhøjelser, der blev opnået under forhandlingerne, stemmer overens med Parlamentets politiske prioriteringer; beklager imidlertid i denne forbindelse, at Rådet ikke længere synes at have nogen politiske prioriteringer og udelukkende er interesseret i mest muligt at begrænse udgifterne horisontalt;

6.  glæder sig over, at der takket være yderligere formålsbestemte indtægter, som er blevet fundet inden for den fælles landbrugspolitik efter forelæggelsen af Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1/2015, er fundet en løsning på finansieringen af de 273,6 mio. EUR til hasteforanstaltninger som reaktion på det russiske fødevareimportforbud, uden at man fra starten har mobiliseret reserven til kriser i landbrugssektoren;

7.  glæder sig over, at det samlede niveau for betalingsbevillinger, der blev aftalt for 2015, udgør en forhøjelse på 1,6 % i forhold til 2014-budgettet og ligger 1 217,1 mio. EUR over niveauet ved Rådets førstebehandling; er navnlig tilfreds med, betalingsniveauerne under udgiftsområde 1a og 4 ligger over det oprindelige budgetforslag af 24. juni 2014 takket være en omfordeling af 448,5 mio. EUR og de ekstra formålsbestemte indtægter, som der er blevet fundet frem til i ovennævnte ændringsskrivelse;

8.  bemærker imidlertid, at budgetforhandlingerne, navnlig hvad angår betalinger, er blevet mere og mere vanskelige i de senere år primært på grund af Rådets kompromisløse holdning; understreger endnu en gang sin holdning om, at budgetprocedurens hovedformål bør være at nå til enighed om de politiske prioriteringer for budgetforpligtelserne, mens betalingerne blot bør anses for at være den tekniske opfølgning for at indfri disse forpligtelser; minder Rådet om definitionerne på typer af bevillinger i artikel 10, stk. 3, i finansforordningen vedrørende Unionens almindelige budget og gennemførelsesbestemmelserne hertil, hvoraf det fremgår, at "betalingsbevillinger dækker de betalinger, der er nødvendige til opfyldelse af retlige forpligtelser indgået i regnskabsåret eller tidligere regnskabsår";

9.  glæder sig over, at Rådet til sidst gik med til at mobilisere margenen til uforudsete udgifter, selv om det var med et mindre beløb, end der var behov for; glæder sig endvidere over de samlede forhøjelser af betalingerne i 2014-budgettet på en række budgetposter op til et niveau på 4,2 mia. EUR, hvoraf 3 168,2 mio. EUR vil blive mobiliseret via margenen til uforudsete udgifter for 2014, samt over, at de foreslåede forhøjelser i FÆB nr. 3/2014 af betalingsbevillingerne til udgiftsområde 1a og 4 i det store hele er blevet bevaret i det endelige kompromis; bemærker, at forhøjelserne hovedsagelig vedrører underudgiftsområde 1b, hvor de største problemer med ubetalte regninger ved årets udgang i øjeblikket er koncentreret; minder om, at Parlamentet allerede under sin behandling af 2014-budgettet forudså et øget behov for betalingsbevillinger (beløbet i den endelige aftale var 983 mio. EUR lavere end i den holdning, Parlamentet havde vedtaget); opfordrer Rådet til at undlade at forsøge at skære kunstigt ned på EU-budgettet hvert år;

10.  er imidlertid ikke tilfreds med Rådets holdning om ikke at anvende hele beløbet fra ekstraindtægterne fra bøder til at dække udestående betalingsbehov; er af den opfattelse, at alle uventede indtægter, indtil betalingskrisen er løst, bør anvendes fuldt ud til at behandle dette problem; erindrer om, at "forslagspakken" blev vedtaget, fordi den opfyldte Parlamentets krav om en stabilisering af problemet med ubetalte regninger; understreger imidlertid, at en egentlig løsning på Unionens betalingskrise kræver, at der sættes et passende loft over ubetalte regninger;

11.  beklager dybt, at spørgsmålet om udsættelse af justeringen af de nationale bidrag fik forrang i Rådet frem for at finde frem til en forhandlingsposition med henblik på budgetforhandlingerne 2014-2015, således at denne forhandlingsposition først blev fastlagt på den sidste dag i den 21 dage lange forligsperiode, som er fastsat i artikel 314 i TEUF, og bidrog til, at det ikke lykkedes Forligsudvalget at nå frem til en aftale;

12.  minder om, at der i henhold til artikel 310 i TEUF skal være balance mellem indtægter og udgifter på Unionens budget;

13.  tillægger de fælles erklæringer, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enedes om, den allerstørste politiske betydning, navnlig hvad angår betalingsplanen og anvendelsen af særlige instrumenter; insisterer på, at betalingsplanen færdiggøres snarest muligt, og under alle omstændigheder inden Kommissionen vedtager budgetforslaget for 2016; understreger endnu en gang, at Parlamentets godkendelse af FFR var baseret på forståelsen af, at der aflægges særskilt regnskab for alle særlige instrumenter inden for betalinger ud over lofterne, og at en hvilken som helst anden fortolkning automatisk ville føre til en genåbning af FFR-aftalen;

14.  gentager sit mangeårige synspunkt om, at betalingen af særlige instrumenter bør beregnes ud over betalingslofterne i FFR, ligesom det er tilfældet for forpligtelser; beklager, at det endnu en gang har vist sig umuligt at nå til enighed med Rådet om dette spørgsmål; understreger ikke desto mindre, at det er nødvendigt at gøre sig alle bestræbelser på at nå frem til en endelig aftale herom så snart som muligt;

15.  gentager sit synspunkt om, at en gennemgribende reform af ordningen for egne indtægter er en afgørende nødvendig for at slippe ud af det nuværende dødvande med hensyn til budgetforhandlingerne, og tillægger derfor det arbejde, der gøres af Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter under ledelse af Mario Monti, meget stor betydning;

16.  beklager, at både Rådet og Kommissionen er uvillige til at give EU-agenturerne de nødvendige ressourcer, særlig hvad angår personale, til at kunne udfylde de mandater, som lovgivningsmyndigheden har givet dem, og understreger, at den nuværende aftale ikke indebærer, at Parlamentet accepterer Kommissionens koncept med en "omrokeringspulje"; beklager desuden dybt personalenedskæringerne på de gebyrfinansierede agenturer, som det betragter som ubegrundede, eftersom de pågældende poster ikke finansieres over EU-budgettet;

17.  glæder sig over forhøjelsen af bevillingerne til de ni nye dommere i Domstolen; gentager, at der skal træffes alle fornødne foranstaltninger for at få afsluttet den lovgivningsmæssige procedure inden den 1. oktober 2015, således at de reelt får mulighed for at udvide antallet; opfordrer derfor indtrængende Rådet til straks at finde frem til en aftale vedrørende omfordeling af stillingerne til de nye dommere; anmoder om, at Domstolen forelægger Rådet og Parlamentet en rettidig og opdateret vurdering af de ekstra finansieringsbehov til nye dommere og deres ansatte; gentager, at behovet for yderligere personale svarende til udnævnelsen af nye dommere bør vurderes omhyggeligt;

18.  glæder sig over gennemførelsen af første fase af samarbejdsaftalen mellem Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget; mener, at denne aftale er et godt eksempel på, hvordan der kan findes synergier mellem institutionerne, som kan øge effektiviteten og generere besparelser; forventer, at anden fase af aftalen er afsluttet i juli 2015;

19.  glæder sig over de budgetneutrale overførsler af "fælles administrationsomkostninger" til Kommissionens personale i delegationerne fra Sektion III (Kommissionen) til Sektion X (EU-Udenrigstjenesten) i budgettet; gentager, at denne overførsel er en opfølgning på forenklingen af forvaltningen af EU-delegationernes administrative udgifter, og at den ikke bør have nogen anden indvirkning på hverken Kommissionens administrative bevillinger eller arbejdsvilkårene for Kommissionens personale på delegationerne; insisterer på, at overførslen skal gennemføres på grundlag af et godt samarbejde mellem EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen;

20.  beklager generelt Rådets manglende evne til at finde frem til en fælles holdning, navnlig under den 21 dage lange forligsperiode og med hensyn til vedtagelse af forslag til ændringsbudgetter, og anmoder Rådet og Kommissionen om i begyndelsen af 2015 i fælleskab at blive enige om, hvordan budgetproceduren kan forbedres med sigte på at lette vedtagelsen af Unionens budget for 2016, hvilket bør danne grundlag for en ny strukturel tilgang til EU-budgettet, der tager sigte på i størst muligt omfang at undgå unødvendige, tilbagevendende konflikter og øge parternes forståelse af, i hvor høj grad Unionens udgifter bidrager til den fælles målsætning om at skabe vækst og arbejdspladser i Unionen;

21.  godkender Rådets holdning til det nye budgetforslag for regnskabsåret 2015 uden ændringer samt de fælles erklæringer, der er vedlagt som bilag til denne beslutning;

22.  pålægger sin formand at bekendtgøre, at budgettet er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0247.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0450.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036.


BILAG

FORSLAGSPAKKE

Budgettet for 2015 – fælles konklusioner

Denne forslagspakke omfatter følgende sektioner:

1.  Budgettet for 2015

2.  Budgettet for 2014 – forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 3/2014 til 8/2014

3.  fælles erklæringer

OVERSIGT

A.   Budgettet for 2015

Forslagspakken indebærer følgende:

—  Det samlede niveau for forpligtelsesbevillinger på 2015-budgettet er sat til 145 321,5 mio. EUR. Dette giver en margen under FFR-lofterne for 2015 på i alt 1 760,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

—  Det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2015-budgettet er sat til 141 214,0 mio. EUR. Dette omfatter et beløb på 126,7 mio. EUR, som vedrører anvendelsen af EU's Solidaritetsfond i forbindelse med FÆB nr. 5/2014 og 7/2014.

—  Fleksibilitetsinstrumentet for 2015 anvendes med et beløb på 83,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

—  Betalingsbevillingerne for 2015 vedrørende anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet til supplerende bistand til Cypern i 2014 og 2015 anslås af Kommissionen til 11,3 mio. EUR.

B.   Budgettet for 2014

Forslagspakken indebærer følgende:

—  FÆB nr. 3/2014 til 8/2014 accepteres som foreslået af Kommissionen med de undtagelser, der er angivet i afsnit 2.

—  Som følge heraf forhøjes niveauet for forpligtelsesbevillinger på 2014-budgettet med 49,8 mio. EUR som følge af anvendelsen af EU's Solidaritetsfond (på 126,7 mio. EUR) i forbindelse med FÆB nr. 5/2014 og 7/2014, hvilket til dels udlignes af nedskæringen på 76,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillingerne i FÆB nr. 3/2014, 4/2014 og 6/2014 (primært vedrørende fiskeri).

—  Som følge heraf forhøjes niveauet for betalingsbevillinger på 2014-budgettet med 3 529,6 mio. EUR.

—  Margenen til uforudsete udgifter for 2014 anvendes med et beløb på 2 818,2 mio. EUR plus 350 mio. EUR i betalingsbevillinger i overensstemmelse med den fælles erklæring om særlige instrumenter, jf. afsnit 3.3 nedenfor.

1.   BUDGETTET FOR 2015

1.1.   "Færdigbehandlede" budgetposter

Medmindre andet er anført nedenfor i disse konklusioner, bekræftes alle budgetposter, der ikke er ændret af enten Rådet eller Europa-Parlamentet, og de budgetposter, for hvilke Europa-Parlamentet har accepteret Rådets ændringsforslag i forbindelse med deres respektive behandling.

For de øvrige budgetposters vedkommende er Europa-Parlamentet og Rådet nået til enighed om konklusionerne i afsnit 1.2 til 1.7 nedenfor.

1.2.   Horisontale spørgsmål

a)   Decentrale organer

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og i betalingsbevillinger) og antallet af stillinger i alle decentrale organer er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i det nye budgetforslag (BF):

Stigninger i antallet af stillinger i stillingsbetegnelsen og de dertil knyttede bevillinger sammenlignet med det oprindelige BF:

—  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA): +9 stillinger og +585 000 EUR

—  Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA): +3 stillinger og +195 000 EUR

—  Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA): +4 stillinger og +260 000 EUR

—  Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO): +4 stillinger og +260 000 EUR og

—  Den Europæiske Politienhed (Europol): +5 stillinger kombineret med en nedskæring på -600 000 EUR.

For Frontex en forhøjelse af aktionsudgifterne på 20,0 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

b)   Forvaltningsorganer

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og i betalingsbevillinger) og antallet af stillinger i forvaltningsorganer er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i det nye BF.

c)   Pilotprojekter/forberedende foranstaltninger

Der er opnået enighed om en samlet pakke af 59 pilotprojekter/forberedende foranstaltninger (PP/FF) som foreslået i det nye BF, både med hensyn til forpligtelses- og betalingsbevillinger. Når et PP eller en FF synes omfattet af et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillinger til dette retsgrundlag for at fremme foranstaltningens gennemførelse.

Denne pakke overholder fuldt ud de lofter for PP og FF, der er fastlagt i finansforordningen.

d)   EU-delegationernes fælles administrative udgifter

Der er opnået enighed om overførslen af "EU-delegationernes fælles administrative udgifter" fra Kommissionens sektion til EU-Udenrigstjenestens sektion på budgettet som foreslået i det nye BF.

1.3.   Udgifterne for de forskellige udgiftsområder i den finansielle ramme - forpligtelsesbevillinger

Efter at have taget højde for ovennævnte konklusioner vedrørende "færdigbehandlede" budgetposter, organer og pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er Europa-Parlamentet og Rådet nået til enighed om følgende:

a)   Underudgiftsområde 1a

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i det nye BF for at afspejle den prioriterede målsætning om at bidrage til bedre adgang til finansiering over EU-budgettet, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV'er):

(i 1 000 EUR)

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af forpligtelsesbevillinger

2015-BF

Nyt 2015-BF

Forskel

02 02 02

Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri – lette adgangen til finansiering for iværksættere, særlig dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Bedre adgang til risikokapital til investeringer i forskning og innovation

337 534,7

342 534,7

5 000,0

I alt

18 500,0

Desuden accepteres følgende forhøjelser af forpligtelsesbevillingerne sammenlignet med det nye BF:

(i 1 000 EUR)

Budgetpost

Navn

Nyt 2015-BF

2015-budget

Forskel

02 02 01

Fremme af iværksætterånd og forbedring af EU-virksomheders konkurrenceevne og markedsadgang

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Fremme af sikre europæiske samfund

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Styrkelse af frontlinjeforskningen — Det Europæiske Forskningsråd

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Førerposition inden for nanoteknologi, avancerede materialer, laserteknologi, bioteknologi og avanceret produktions- og forarbejdningsteknologi

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust økonomi med en bæredygtig råstofforsyning

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Fremme af rummelige, innovative og sikre europæiske samfund

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Udvikle sportens europæiske dimension

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter — opnå, udvikle og overføre nye færdigheder, viden og innovation

734 668,4

737 668,4

3 000,0

I alt

63 000,0

Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter, forberedende foranstaltninger og overførslen af EU-delegationernes fælles administrative udgifter til EU-Udenrigstjenestens sektion af budgettet fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 17 551,7 mio. EUR, hvilket giver en margen på 114,3 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a.

b)   Underudgiftsområde 1b

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i det nye BF.

Under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger samt anvendelsen af 83,3 mio. EUR fra fleksibilitetsinstrumentet til supplerende bistand til Cypern fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 49 230,3 mio. EUR.

c)   Udgiftsområde 2

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i det nye BF.

På grundlag af den nye situation, der er opstået efter fremlæggelsen af ændringsskrivelse (ÆS) nr. 1/2015, navnlig oplysninger om den faktiske udnyttelse af de hasteforanstaltninger, der er truffet siden august 2014 som svar på det russiske forbud mod import af fødevarer, det endelige EGFL-overskud for 2014 og den ajourførte prognose for finansielle korrektioner, der skal foretages i 2015, kan disse hasteforanstaltninger (inkl. dem der vedrører mejerisektoren i de baltiske stater, som Kommissionen vedtog en yderligere pakke om den 26. november 2014, samt dem der vedrører Finland, så snart betingelserne er opfyldt) finansieres inden for rammerne af de bevillinger, der er anmodet om i ÆS nr. 1/2015, uden at det er nødvendigt at trække på reserven til kriser i landbrugssektoren, takket være disse ekstra egne indtægter.

Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter, forberedende foranstaltninger og overførslen af EU-delegationernes fælles administrative udgifter til EU-Udenrigstjenestens sektion af budgettet fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 58 808,6 mio. EUR, hvilket giver en margen på 790,4 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 2.

d)   Udgiftsområde 3

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i det nye BF. Forhøjelsen af aktionsudgifterne for Frontex udlignes af en tilsvarende nedskæring af budgetpost 18 02 01 01 (Støtte til grænseforvaltning og en fælles visumpolitik for at lette lovlig rejseaktivitet).

Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 2 146,7 mio. EUR, hvilket giver en margen på 99,3 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 3.

e)   Udgiftsområde 4

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i det nye BF, navnlig vedrørende overførslen af EU-delegationernes fælles administrative udgifter til EU-Udenrigstjenestens sektion af budgettet.

Desuden accepteres følgende forhøjelser af forpligtelsesbevillingerne sammenlignet med det nye BF:

(i 1 000 EUR)

Budgetpost

Navn

Nyt 2015-BF

2015-budget

Forskel

21 03 01 04

Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Ydelse af hurtig, effektiv og behovsbaseret humanitær bistand og fødevarebistand

872 446,0

882 446,0

10 000,0

I alt

32 000,0

Overførslen af Unionens særlige repræsentanter fra udgiftsområde 4 til udgiftsområde 5 (EU-Udenrigstjenestens sektion) som foreslået i det nye BF accepteres ikke. Følgelig fastsættes forpligtelses- og betalingsbevillingerne til budgetpost 19 03 01 07 (Unionens særlige repræsentanter, udgiftsområde 4) til det niveau, der blev foreslået i det oprindelige BF.

Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter, forberedende foranstaltninger og overførslen af EU-delegationernes fælles administrative udgifter til EU-Udenrigstjenestens sektion af budgettet fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 8 408,4 mio. EUR, hvilket giver en margen på 340,6 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 4.

f)   Udgiftsområde 5

Antallet af stillinger i institutionernes stillingsfortegnelser og forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen har foreslået i det nye BF, og medtager således:

—  Europa-Parlamentets og Rådets respektive behandlinger for så vidt angår deres egen sektion af budgettet

—  Europa-Parlamentets behandling for så vidt angår Domstolen

—  Europa-Parlamentets behandling for så vidt angår Den Europæiske Revisionsret, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget og

—  for så vidt angår Tjenesten for EU's Optræden Udadtil en stigning i bevillingerne sammenlignet med det niveau, som Kommissionen har foreslået i sit oprindelige BF, med henblik på at tage højde for den budgetneutrale overførsel af bevillinger vedrørende "EU-delegationernes fælles administrative udgifter" fra Kommissionens til EU-Udenrigstjenestens sektion af budgettet. Overførslen af Unionens særlige repræsentanter fra udgiftsområde 4 til EU-Udenrigstjenestens sektion inden for udgiftsområde 5 som foreslået i det nye BF accepteres ikke. Følgelig er der ikke opført nogen bevillinger til dette formål i EU-Udenrigstjenestens sektion af budgettet.

Sammenlignet med det oprindelige BF resulterer disse ændringer samlet set i:

—  en nettonedskæring på 35 stillinger i stillingsfortegnelsen som følge af en nedskæring på 47 stillinger for Europa-Parlamentet, som til dels udlignes af en stigning på 12 stillinger for Domstolen

—  en nettonedskæring af bevillingerne på 0,6 mio. EUR som følge af en nedskæring på 1,4 mio. EUR for Den Europæiske Revisionsret, 1,4 mio. EUR for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 0,4 mio. EUR for Regionsudvalget, som til dels udlignes af en stigning på 2,6 mio. EUR for Domstolen

—  en stigning på 71,5 mio. EUR i bevillingerne til EU-Udenrigstjenesten, som afspejler den budgetneutrale overførsel af "EU-delegationernes fælles administrative udgifter", og som udlignes fuldt ud i Kommissionens sektion under udgiftsområde 1a (0,6 mio. EUR), udgiftsområde 2 (0,1 mio. EUR), udgiftsområde 4 (45,7 mio. EUR) og udgiftsområde 5 (25,2 mio. EUR). Samlet set resulterer disse overførsler i en nettostigning i bevillingerne under udgiftsområde 5 på 46,3 mio. EUR.

Hertil kommer, at der sammenlignet med det nye BF er opnået enighed om følgende budgetneutrale overførsel af stillinger og forpligtelsesbevillinger fra Rådet til PMO for at tage hensyn til overførslen til PMO pr. 1. januar 2015 af fastsættelsen og forvaltningen af pensionsrettigheder for tjenstgørende og pensionerede ansatte i Rådet: En stigning på 6 AST 7-stillinger i stillingsfortegnelsen og en stigning på 504 000 EUR i forpligtelsesbevillinger i Kommissionen (sektion III) udlignes fuldt ud af en nedskæring på 6 AST 7-stillinger i stillingsfortegnelsen og en nedskæring på 504 000 EUR i forpligtelsesbevillinger i Rådet (sektion II).

Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter, forberedende foranstaltninger og overførslen af EU-delegationernes fælles administrative udgifter til EU-Udenrigstjenestens sektion af budgettet fastsættes det aftalte niveau for forpligtelser til 8 660,5 mio. EUR, hvilket giver en margen på 415,5 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 5.

1.4.   Betalingsbevillinger

Det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2015-budgettet er fastsat til 141 214 040 563 EUR.

Dette omfatter et beløb på 126,7 mio. EUR, der vedrører anvendelsen af EU's Solidaritetsfond i forbindelse med FÆB nr. 5/2014 og 7/2014, og et beløb på 440 mio. EUR, der vedrører overførslen af betalingsbevillinger for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fra 2014-budgettet til 2015-budgettet.

Fordelingen af det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2015-budgettet tager hensyn til følgende skridt:

a)  betalingsbevillinger til de ikkeopdelte udgifter som fastsat ovenfor, navnlig i udgiftsområde 2 og 5, og

b)  betalingsbevillinger til pakken af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som fastsat ovenfor beregnes som følger: Betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er fastsat til 50 % af de tilsvarende forpligtelser eller på det niveau, Europa-Parlamentet har foreslået, hvis dette er lavere; i tilfælde af forlængelser af allerede eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er niveauet for betalinger det niveau, der er fastsat i BF, plus 50 % af de tilsvarende nye forpligtelser eller det niveau, Europa-Parlamentet har foreslået, hvis dette er lavere

c)  nedskæringen på 123,3 mio. EUR i betalingsbevillinger sammenlignet med det nye BF fordeles proportionalt på tværs af alle budgetposter med opdelte bevillinger, der ikke berøres af skridt b) ovenfor, med undtagelse af følgende budgetposter, for hvilke niveauet for betalingsbevillinger er fastsat på det niveau, der findes i det nye BF:

—  udgifterne under underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) og udgiftsområde 4 (Det Globale Europa)

—  budgetpost 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 og 13 03 60 vedrørende konvergensmålet og

—  internationale fiskeripartnerskabsaftaler

d)  på grundlag af resultaterne af skridt c) ovenfor foretages følgende endelige justeringer:

—  et beløb på 100 mio. EUR tilføjes på budgetpost 13 04 02 (Afslutning af Samhørighedsfonden (2007-2013)), hvilket udlignes af:

—  en nedskæring på 50 mio. EUR på budgetpost 13 03 18 (Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — regional konkurrenceevne og beskæftigelse) og

—  en nedskæring på 50 mio. EUR fordelt på tværs af budgetposter med opdelte bevillinger, der ikke berøres af skridt b) ovenfor, for så vidt angår udgifterne inden for underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) og udgiftsområde 4 (Det Globale Europa), med undtagelse af budgetpost 23 02 (Humanitær bistand, fødevarebistand og katastrofeberedskab), for hvilken beløbene i det nye BF fastholdes.

1.5.   Budgetanmærkninger

Med hensyn til budgetanmærkninger godkendes det nye BF, og dermed indarbejdes de ændringer, der blev indført af Europa-Parlamentet og Rådet, med undtagelse af budgetpost 04 03 01 03 og 19 03 01 06, under forudsætning af at budgetanmærkningerne ikke kan ændre eller udvide det eksisterende retsgrundlags anvendelsesområde eller påvirke institutionernes administrative uafhængighed.

1.6.   Nye budgetposter

Den budgetkontoplan, som Kommissionen har foreslået i det nye BF, forbliver uændret.

1.7.   Reserver

Ingen beløb hensættes i betingede reserver for så vidt angår Kommissionens sektion.

2.   BUDGET FOR 2014

a)  De supplerende forpligtelsesbevillinger (126,7 mio. EUR), der er anmodet om til EU's Solidaritetsfond i FÆB nr. 5/2014 og 7/2014, godkendes. De tilsvarende betalinger overføres til 2015-budgettet.

b)  FÆB nr. 3/2014 godkendes som foreslået af Kommissionen med en nedskæring i betalingsbevillingerne som følger:

—  udvikling af landdistrikter: 90 mio. EUR til fuldførelse af programmerne for 2007-2013 for udvikling af landdistrikter accepteres ikke, idet der tages hensyn til, at medlemsstaterne i november 2014 indgav en lavere erklæring om betalinger end forventet. Der er desuden opnået enighed om en nedskæring på 20 mio. EUR for de nye programmer

—  ungdomsbeskæftigelsesinitiativet: Der er opnået enighed om en nedskæring på 420 mio. EUR for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Et beløb på 440 mio. EUR i betalingsbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet tilføjes dog på 2015-budgettet, jf. afsnit 1.4 ovenfor

—  Der er opnået enighed om en yderligere nedskæring i betalingsbevillingerne på 648,1 mio. EUR fordelt på tværs af de budgetposter, hvis bevillinger forhøjes via margenen til uforudsete udgifter, uden at der ændres i de beløb, der anmodes om til budgetpost 13 03 16 (EFRU — konvergens), 04 06 01 (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede ) og 21 03 02 01 og 21 03 03 03 (Støtte til Ukraine).

Omfordeling af betalingsbevillinger

—  den omfordeling, Kommissionen har foreslået i "opsamlingsoverførslen" (DEC 31/2014), accepteres

—  den omfordeling, Kommissionen har foreslået for så vidt angår Kommissionens sektion i FÆB nr. 6/2014, accepteres; de betalingsbevillinger, der er disponible til omfordeling fra EHFF (udgifter til administrativ støtte) og reserven til internationale fiskeripartnerskabsaftaler (i alt 6 150 900 EUR), omfordeles dog til humanitær bistand (budgetpost 23 02 01)

—  under hensyn til den nuværende situation med hensyn til budgetgennemførelsen og udsigterne til årsafslutningen er der opnået enighed om en yderligere omfordeling på 30,4 mio. EUR. Det drejer sig om følgende budgetposter:

—  artikel 01 03 02 (Makrofinansiel bistand): 5 mio. EUR

—  artikel 04 03 02 (Progress): 10,0 mio. EUR

—  artikel 12 02 01 (Det indre marked): 1,2 mio. EUR

—  artikel 17 03 51 (Folkesundhed): 0,7 mio. EUR

—  konto 18 02 01 02 (Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet): 2,3 mio. EUR

—  konto 21 09 51 01 (DCI Asien): 2,5 mio. EUR

—  artikel 33 02 02 (Fremme af ikkeforskelsbehandling og lighed): 2,2 mio. EUR og

—  artikel 29 02 01 og 29 02 51 (Statistiske oplysninger): 6,5 mio. EUR.

Nedenstående tabel viser de heraf følgende forhøjelser af og nedskæringer i betalingsbevillingerne i FÆB nr. 3/2014 (herunder omfordelingen via "opsamlingsoverførslen", FÆB nr. 6/2014 og den seneste ajourføring af status for budgetgennemførelsen) som godkendt som angivet ovenfor:

Budgetposter

Navn

FÆB nr. 3/2014

Vedtaget

01 03 02

Makrofinansiel bistand

-28 960 000

01 04 51

Afslutning af programmer vedrørende små og mellemstore virksomheder (SMV'er) (fra før 2014)

12 000 000

02 02 02

Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering

4 540 126

02 05 01

Udvikling og levering af globale satellitbaserede navigationsinfrastrukturer og ‑tjenester (Galileo) senest i 2019

70 000 000

04 02 64

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

-420 000 000

04 03 02 01

Progress — støtte til udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af EU's beskæftigelses- og socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri — udvide adgangen til og rådigheden af finansiering til juridiske og fysiske personer, især dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder

-7 114 776

04 06 01

Fremme af social samhørighed og afhjælpning af de værste former for fattigdom i Unionen

99 000 000

05 02 10 02

Salgsfremmende foranstaltninger — direkte betalinger fra Unionen

-308 029

05 04 60 01

Fremme af en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, en mere territorialt og miljømæssigt afbalanceret, klimavenlig og innovativ landbrugssektor i Unionen

-20 000 000

05 06 01

Internationale aftaler på landbrugsområdet

-3 784 411

05 08 77 06

Forberedende foranstaltning — europæisk observationscenter for landbrugspriser og ‑fortjenstmargener

-612 329

05 08 77 09

Forberedende foranstaltning — vegetabilske og animalske genressourcer i Unionen

-600 000

05 08 77 10

Pilotprojekt — Agropol: udvikling af en europæisk grænseoverskridende modelregion for agroindustrien

-600 000

05 08 77 11

Pilotprojekt — agroskovbrug

-350 000

05 09 03 01

Sikring af tilstrækkelige forsyninger af sikre fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter

-1 666 954

07 02 77 03

Forberedende foranstaltning — strategisk miljøkonsekvensanalyse vedrørende udviklingen i den europæiske del af Arktis

356 052

08 02 01 01

Styrkelse af frontlinjeforskningen — Det Europæiske Forskningsråd

24 970 695

08 02 02 02

Bedre adgang til risikokapital til investeringer i forskning og innovation

4 540 126

08 02 51

Afslutning af tidligere forskningsrammeprogrammer — det syvende rammeprogram — indirekte aktioner (2007-2013)

50 000 000

08 04 01

Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — Fusion for Energy (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Afslutning af Det Europæiske Fællesforetagende for ITER — Fusion for Energy (F4E) (2007-2013)

-71 200 000

09 02 01

Fastlæggelse og gennemførelse af Unionens politik inden for elektronisk kommunikation

-271 200

09 02 05

Foranstaltninger vedrørende digitalt indhold samt AV-industrien og andre medieindustrier

-592 000

09 02 77 03

Pilotprojekt vedrørende et europæisk center for presse og mediefrihed

-456 508

09 03 03

Fremme af interoperabilitet, bæredygtig udbredelse, drift og opgradering af transeuropæiske digitaltjenesteinfrastrukturer samt samordning på europæisk plan

-1 898 831

09 03 51 01

Afslutning af Safer Internet Programme (2009-2013)

-450 000

09 04 03 02

Fremme af rummelige, innovative og reflekterende europæiske samfund

2 784 852

09 04 51

Afslutning af det syvende rammeprogram (2007-2013)

105 000 000

11 01 04 01

Støtteudgifter til maritime anliggender og fiskeri — ikkeoperationel administrativ og teknisk bistand

-774 900

11 01 06 01

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder — bidrag fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

-809 000

11 03 01 (reserve)

Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande

-69 567 000

11 06 12

Afslutning af Den Europæiske Fiskerifond (EFF) — konvergensmålet (2007-2013)

69 540 126

12 02 01

Gennemførelse og udvikling af det indre marked

-1 170 000

12 02 77 03

Forberedende foranstaltning — forum for det indre marked

-150 000

12 03 51

Afslutning af tidligere aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision

-669 803

13 03 16

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — konvergens

2 400 700 000

13 03 18

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — regional konkurrenceevne og beskæftigelse

227 006 319

13 03 19

Afslutning af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) — europæisk territorialt samarbejde

179 334 992

13 03 77 09

Forberedende foranstaltning vedrørende et Atlanterhavsforum for Unionens Atlanterhavsstrategi

-433 000

13 05 63 02

Grænseoverskridende samarbejde — bidrag fra udgiftsområde 4

-12 338 481

14 02 01

Støtte til toldunionens funktion og modernisering

7 500 000

14 03 01

Forbedring af skattesystemernes virkemåde

2 500 000

15 02 01 01

Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet

138 119 479

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter — opnå, udvikle og overføre nye færdigheder, viden og innovation

40 861 137

16 03 01 03

Informationscentre

1 600 000

2 900 00016 03 01 04

Repræsentationernes kommunikation i Kommissionen og partnerskabsaktioner

1 000 000

17 02 01Online og trykte informations- og kommunikationsværktøjer

16 03 02 03

Beskytte forbrugernes interesser, forbedre deres sikkerhed og give dem bedre information

-1 449 000

17 03 10

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

-2 000 000

17 03 12 01

Unionens bidrag til Det Europæiske Lægemiddelagentur

-7 602 918

18 02 01 01

Støtte til grænseforvaltning og en fælles visumpolitik for at lette lovlig rejseaktivitet

-7 446 000

18 02 01 02

Forebyggelse og bekæmpelse af tværnational organiseret kriminalitet og bedre forvaltning af sikkerhedsrelaterede risici og kriser

-9 236 000

18 03 51

Færdiggørelse af operationer og programmer på områderne tilbagesendelse, flygtninge og migrationsstrømme

19 431 000

19 02 01

Indsats over for eksisterende eller begyndende krisesituationer

50 765 835

19 05 51

Afslutning af foranstaltninger på området forbindelser og samarbejde med industrialiserede tredjelande (2007-2013)

3 600 000

20 02 01

Eksterne handelsforbindelser, herunder adgang til markeder i tredjelande

1 181 809

20 02 03

Handelsstøtte — multilaterale initiativer

1 000 000

21 02 07 06

Fødevare- og ernæringssikkerhed og bæredygtigt landbrug

6 000 000

21 02 40

Råvareaftaler

20 000

21 02 51 01

Samarbejde med tredjelande inden for migration og asyl

4 000 000

21 02 51 02

Samarbejde med udviklingslande i Latinamerika

23 000 000

21 02 51 03

Samarbejde med udviklingslande i Asien, herunder Centralasien og Mellemøsten

44 000 000

21 02 51 05

Ikkestatslige udviklingsaktører

2 000 000

21 02 51 06

Miljø og bæredygtig forvaltning af naturressourcer, herunder energi

2 000 000

21 03 02 01

Det østlige partnerskab — menneskerettigheder og mobilitet

210 000 000

21 03 03 03

Støtte til andre former for samarbejde med flere nabolande

40 000 000

21 03 51

Afslutning af aktioner på området om den europæiske naboskabspolitik og forbindelserne med Rusland (før 2014)

3 000 000

21 04 51

Afslutning af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (før 2014)

3 000 000

21 05 51

Afslutning af foranstaltninger på området »globale trusler mod sikkerheden« (før 2014)

2 000 000

21 09 51 01

Asien

-2 500 000

22 02 51

Gennemførelse af tidligere førtiltrædelsesbistand (før 2014)

45 000 000

23 02 01

Ydelse af hurtig, effektiv og behovsbaseret humanitær bistand og fødevarebistand

256 150 900

23 03 51

Afslutning af programmer og foranstaltninger på civilbeskyttelsesområdet i Unionen (før 2014)

-500 000

24 01 07

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

-10 000

24 02 01

Forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Den Europæiske Unions finansielle interesser

942 750

24 04 01

Støtte til at yde gensidig bistand i toldsager og fremme sikre elektroniske kommunikationsredskaber, ved hjælp af hvilke medlemsstaterne kan rapportere om uregelmæssigheder

680 612

26 01 09

Publikationskontoret

-22 000

26 01 23 01

Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg

-13 000

26 02 01

Procedurerne for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter

-250 000

26 03 01 01

Interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder

10 000 000

29 02 01

Levering af statistiske oplysninger af høj kvalitet, gennemførelse af nye metoder til udarbejdelse af europæiske statistikker og styrkelse af partnerskabet inden for det europæiske statistiske system

-11 294 249

29 02 51

Afslutning af statistiske programmer (fra før 2013)

-9 872 560

32 02 52

Afslutning af energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning

65 000 000

33 02 01

Sikring af beskyttelsen af rettigheder og bemyndigelse af borgerne

-2 000 000

33 02 02

Fremme af ikkeforskelsbehandling og lighed

-5 177 700

34 02 01

Reduktion af udledningen af drivhusgasser i Unionen

6 000 000

34 02 04

Bidrag til multilaterale og internationale klimaaftaler

-74 969

34 02 51

Afslutning af tidligere klimahandlingsprogrammer

2 903 358

XX 01 01 01 01

Vederlag og godtgørelser

-317 000

SEK 7 - 1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

-10 992

SEK 9 - 1 1 0 0

Vederlag og godtgørelser

-5 843

I alt

3 529 620 715

De heraf følgende yderligere betalingsbevillinger for FÆB nr. 3/2014 er 3 529,6 mio. EUR, hvoraf 2 818,2 mio. EUR plus 350 mio. EUR vedrører anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter i overensstemmelse med den fælles erklæring om særlige instrumenter, jf. afsnit 3.3 nedenfor.

c)  FÆB nr. 4/2014 som ændret ved dets ændringsskrivelse godkendes som foreslået af Kommissionen, idet forpligtelsesbevillingerne fra FÆB nr. 6/2014 vedrørende udgifterne til administrativ støtte for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og reserven for partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri medtages i Kommissionens sektion). Beløbet på 248 460 EUR i disponible betalingsbevillinger i FÆB nr. 4/2014 (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) omfordeles til humanitær bistand (budgetpost 23 02 01). Anmodningen om yderligere forpligtelses- og betalingsbevillinger vedrørende Den Europæiske Ombudsmand (sektion VIII) i FÆB nr. 6 trækkes tilbage, jf. ændringsskrivelsen til FÆB nr. 6/2014.

d)  FÆB nr. 6/2014 som ændret ved dets ændringsskrivelse godkendes som foreslået af Kommissionen for så vidt angår egne indtægter.

e)  FÆB nr. 8/2014 (= nyt FÆB nr. 2/2014) vedrørende 2013-overskuddet godkendes som foreslået af Kommissionen.

3.   ERKLÆRINGER

3.1.   Fælles erklæring om forslag til ændringsbudget nr. 6/2014 (egne indtægter) og om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000

"Europa-Parlamentet og Rådet er enige om at vedtage forslag til ændringsbudget nr. 6/2014 som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2014.

På baggrund af Kommissionens forslag om at ændre Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, som blev forelagt af Kommissionen den 12. november 2014, påtager Europa-Parlamentet sig at afgive udtalelse om Rådets ændrede forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 i tide til at sikre vedtagelsen heraf på Europa-Parlamentets plenarmøde i december 2014, og Rådet påtager sig at vedtage forordningen som en del af den samlede pakke."

3.2.   Fælles erklæring om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter

"2014 har været et år med et hidtil uset højt antal udestående betalinger i forbindelse med strukturfondene og Samhørighedsfonden i begyndelsen af den finansielle ramme, samtidig med at et antal nye programmer er blevet fremrykket betydeligt. I betragtning af denne enestående og usædvanlige situation, som ikke kan dækkes inden for betalingsloftet for 2014, er de tre institutioner enige om, at margenen til uforudsete udgifter vil blive anvendt for regnskabsåret 2014 som en sidste udvej.

Institutionerne minder om, at artikel 13 i FFR-forordningen bestemmer, at "Beløb, der tilvejebringes ved anvendelse af margenen til uforudsete udgifter, skal i fuldt omfang udlignes i forhold til margenerne for et eller flere udgiftsområder i FFR'en for det aktuelle regnskabsår eller for kommende regnskabsår".

Institutionerne er enige om at gøre deres yderste for at finde passende løsninger, så det usædvanligt høje antal udestående betalinger i forbindelse med strukturfondene og Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013 ikke skal vare ved efter 2014, og om, at der derfor vil blive gjort alt for at sikre, at margenen til uforudsete udgifter ikke vil blive anvendt til at finansiere udestående forpligtelser fra programmer til strukturfondene og Samhørighedsfonden i regnskabsårene 2015-2020."

3.3.   Fælles erklæring om særlige instrumenter

"Institutionerne minder om, at margenen til uforudsete udgifter er et instrument, der anvendes som sidste udvej, og som derfor ikke bør anvendes, hvis der stadig er finansielle muligheder til rådighed. Inden for rammerne af det almindelige budget for 2014 er der uenighed om, hvorvidt der stadig er et beløb på 350 mio. EUR i betalingsbevillinger, som dækker andre særlige instrumenter, til rådighed inden for den uudnyttede margen.

Institutionerne er enige om, at det er af afgørende betydning at nå til principiel enighed om anvendelsen af andre særlige betalingsinstrumenter snarest muligt.

Da det imidlertid ikke har været muligt at nå frem til en sådan enighed i forbindelse med forhandlingerne om den pakke, der dækker FÆB for 2014 og det almindelige budget for 2015, er institutionerne – for at sikre en rettidig vedtagelse af denne pakke – enige om følgende:

—  beløbet på 350 mio. EUR i betalingsbevillinger opføres under margenen til uforudsete udgifter

—  at bestræbe sig på at nå til en hurtig enighed om, hvorvidt og i hvilket omfang andre særlige instrumenter kan anvendes ud over betalingslofterne i FFR, med henblik på at afgøre, om og i hvilket omfang beløbet på 350 mio. EUR bør udlignes i forhold til FFR-margenerne for betalinger for det aktuelle eller for kommende regnskabsår

—  efter behov samtidig med ovenstående at foretage de nødvendige ændringer i afgørelsen om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter for regnskabsåret 2014 eller træffe eventuelle andre juridisk nødvendige foranstaltninger, der kræves for at sikre fuld overholdelse af FFR-forordningen, særlig artikel 13, stk. 3."

3.4.   Erklæring fra Kommissionen om forfinansiering af de operationelle programmer i 2014 og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

"Som led i den rettidige og faktiske gennemførelse af FFR for 2014-2020 bekræfter Europa-Kommissionen forfinansieringen i 2014 af de operationelle programmer, der formelt er blevet forelagt i 2014, og som opfylder de nødvendige betingelser i de tilsvarende retsakter.

Kommissionen bekræfter desuden, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fortsat er en høj politisk prioritet, og at overførslen af de tilhørende betalingsbevillinger fra 2014 til 2015 ikke vil forsinke gennemførelsen."

3.5.   Fælles erklæring om finansiering af nødforanstaltningerne som reaktion på det russiske forbud mod import af fødevarer

"I forlængelse af det russiske forbud mod import af fødevarer blev der allerede i august og september 2014 vedtaget en række nødforanstaltninger, og endnu en pakke rettet mod mejerisektoren i de baltiske stater blev godkendt den 26. november 2014. Så snart betingelserne for at overholde de objektive kriterier, der kræves for at være støtteberettiget, er opfyldt, vil Kommission kunne foreslå endnu en pakke rettet mod mejerisektoren i Finland.

Kommissionen meddelte i sin ændringsskrivelse (ÆS) nr. 1/2015, at den har til hensigt om nødvendigt at finansiere disse foranstaltninger gennem reserven til kriser.

Siden ÆS nr. 1/2015 blev forelagt, er følgende tre nye elementer kommet til, som gør det muligt at finansiere de pågældende nødforanstaltninger uden at anvende krisereserven:

—  ifølge medlemsstaternes erklæringer om den faktiske udnyttelse af de foranstaltninger, der blev vedtaget i august og september, er udgifterne reduceret fra de oprindeligt anslåede 344 mio. EUR til omkring 234 mio. EUR

—  det endelige overskud fra EGFL-processen i 2014 er omkring 230 mio. EUR højere end forventet i ÆS nr. 1/2015, som stadig byggede på skøn

—  de finansielle korrektioner, der skal indsamles i 2015, ventes at være højere end oprindeligt forventet sidste oktober.

På grundlag af disse tre nye elementer kan ovennævnte nødforanstaltninger (herunder foranstaltningerne vedrørende mejerisektoren i de baltiske stater og for Finland, når betingelserne er opfyldt) finansieres inden for de bevillinger, der anmodes om i ÆS nr. 1/2015, takket være disse yderligere formålsbestemte indtægter, uden at der gøres brug af krisereserven."

3.6.   Fælles erklæring om betalingsbevillinger

"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om deres fælles ansvar, jf. artikel 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF): "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sørger for, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand."

Europa-Parlamentet og Rådet minder om, at der under hensyntagen til budgetgennemførelsen skal sikres en velordnet udvikling i betalingerne i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at undgå et unormalt niveau for ubetalte fakturaer ved årets udgang.

Europa-Parlamentet og Rådet er enige om at fastsætte niveauet for betalingsbevillinger for 2015 til 141 214 040 563 EUR. De anmoder Kommissionen om at iværksætte de nødvendige foranstaltninger på grundlag af bestemmelserne i FFR-forordningen og finansforordningen for at opfylde det ansvar, der er pålagt i henhold til traktaten, og navnlig efter at have undersøgt, hvilket spillerum der er for reallokering af de relevante bevillinger under særlig hensyntagen til en eventuel forventet underudnyttelse af bevillinger (finansforordningens artikel 41, stk. 2) med henblik på at anmode om yderligere betalingsbevillinger i et ændringsbudget, der skal fremlægges, så snart det ser ud til, at bevillingerne, der er opført på 2015-budgettet, er utilstrækkelige til at dække udgifterne.

Europa-Parlamentet og Rådet vil fastlægge deres holdning til ethvert forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at undgå eventuel mangel på betalingsbevillinger. Europa-Parlamentet og Rådet giver tilsagn om hurtigt at behandle eventuelle overførsler af betalingsbevillinger, herunder på tværs af udgiftsområder i den finansielle ramme, for at anvende de betalingsbevillinger, der er opført på budgettet, bedst muligt og tilpasse dem til den faktiske gennemførelse og de faktiske behov.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vil i løbet af året aktivt overvåge situationen med hensyn til gennemførelsen af budgettet for 2015, især inden for underudgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (Økonomisk, social og territorial samhørighed) og udvikling af landdistrikter i udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer). Dette vil ske i form af særlige interinstitutionelle møder i overensstemmelse med punkt 36 i bilaget til den interinstitutionelle aftale for at gøre status over betalingsgennemførelse og reviderede overslag.

Disse møder bør finde sted mindst tre gange i 2015 (i foråret, når budgetforslaget forelægges, i juli, inden Rådet behandler budgetforslaget for 2016, og i oktober, inden forligsproceduren indledes) og være på politisk plan i tilstedeværelse af Europa-Parlamentets medlemmer, Rådets medlemmer og Kommissionens næstformand for budget og menneskelige ressourcer. Formålet med møderne bør være at nå frem til en fælles vurdering af det nødvendige niveau for betalingsbehov på grundlag af en grundig analyse af de udestående regninger, der skal indfries juridisk, og skøn for resten af år N og år N+1."

3.7.   Fælles erklæring om en betalingsplan

"Institutionerne er enige om målsætningen om at reducere niveauet af ubetalte regninger – med særligt fokus på samhørighedspolitikken – ved årets udgang til det strukturelle niveau i løbet af den nuværende FFR.

For at nå denne målsætning:

—  påtager Kommissionen sig sammen med de fælles konklusioner om budgettet for 2015 at forelægge den mest aktuelle prognose for antallet af ubetalte regninger inden udgangen af 2014; Kommissionen vil ajourføre disse tal og forelægge alternative scenarier i marts 2015, når der er et samlet billede af antallet af ubetalte regninger ved udgangen af 2014, for de vigtigste politikområder

—  på grundlag heraf vil de tre institutioner bestræbe sig på at nå til enighed om et maksimalt målniveau for ubetalte regninger ved årets udgang, som kan betragtes som holdbart

—  på grundlag heraf og under overholdelse af FFR-forordningen, programmernes aftalte finansieringsrammer og eventuelle andre bindende aftaler påtager de tre institutioner sig fra og med 2015 at gennemføre en plan om at reducere antallet af ubetalte regninger svarende til gennemførelsen af programmerne for 2007-2013 til det i fællesskab aftalte niveau senest ved midtvejsrevisionen af den nuværende flerårige finansielle ramme. Denne plan aftales af de tre institutioner i god tid inden forelæggelsen af forslaget til budget for 2016. I betragtning af det usædvanligt høje antal ubetalte regninger er de tre institutioner enige om at overveje ethvert muligt middel til at reducere antallet af de pågældende regninger.

Kommissionen påtager sig hvert år sammen med sit budgetforslag at forelægge et dokument med en evaluering af antallet af ubetalte regninger og en redegørelse for, hvordan budgetforslaget vil gøre det muligt at reducere dette antal og hvor meget. Dette årlige dokument vil gøre status over de fremskridt, der er gjort hidtil, og foreslå justeringer af planen i overensstemmelse med ajourførte tal."

3.8.   Erklæring fra Europa-Parlamentet om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter som sidste udvej

"Europa-Parlamentet beklager, at Rådet ikke deler dets fortolkning af, at de 350 mio. EUR i betalingsbevillinger, der er taget i brug i 2014 for så vidt angår de særlige instrumenter, jf. FFR-forordningen, bør holdes uden for betalingsloftet, hvilket giver en margen på 711 mio. EUR, der kan udnyttes, inden margenen til uforudsete udgifter tages i brug.

Europa-Parlamentet minder om, at margenen til uforudsete udgifter i henhold til artikel 13, stk. 1, i FFR-forordningen er et instrument, der anvendes som en sidste udvej. Det er derfor nødvendigt fuldt ud at udnytte alle andre finansielle muligheder, inden der gøres brug af margenen til uforudsete udgifter. I forbindelse med uenigheden mellem Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende beregningen af den disponible margen inden for betalingsloftet i 2014 var det ikke muligt at nå til politisk enighed om udnyttelsen af en disponibel margen på 350 mio. EUR, inden margenen til uforudsete udgifter tages i brug.

Parlamentet minder om, at FFR-forordningen bygger på princippet om "specifik og størst mulig fleksibilitet", således at Unionen kan opfylde sine retlige forpligtelser i overensstemmelse med artikel 323 i TEUF (betragtning 4 til FFR-forordningen), og mener, at det er af afgørende betydning at stille yderligere bevillinger til rådighed til at indfri udestående retlige forpligtelser gennem anvendelse af margenen til uforudsete udgifter. Parlamentet accepterer derfor, at margenen til uforudsete udgifter anvendes, uanset dets fortolkning af, at der fortsat er 350 mio. EUR til rådighed inden for betalingsloftet.

Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at overføre den uudnyttede margen på 350 mio. EUR i sin tekniske justering i 2015 af den samlede margen for betalinger, jf. artikel 6, stk. 1, litra d), i FFR-forordningen."

3.9.   Erklæring fra Rådet om anvendelse af de særlige instrumenter

"Rådet erindrer om, at de særlige instrumenter kun kan aktiveres for at tackle virkelig uforudsete omstændigheder.

Det minder om, at margenen til uforudsete udgifter ikke må overstige de samlede lofter for forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Med hensyn til andre særlige instrumenter minder Rådet om, at det er fastsat i artikel 3, stk. 2, i FFR-forordningen, at der kan opføres forpligtelsesbevillinger på budgettet ud over lofterne for de pågældende udgiftsområder.

Rådet opfordrer Kommissionen til ved beregningen af den samlede margen at handle i overensstemmelse med FFR-forordningen og uden at undergrave den enighed, der er opnået mellem de tre institutioner om en fælles erklæring om særlige instrumenter (3.3)."

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik