Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2224(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0067/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0067/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0100

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 884kWORD 304k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2015, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2014 (COM(2014)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(7),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν συμφώνησε επί του κοινού κειμένου εντός των είκοσι μίας ημερών που προβλέπονται στο άρθρο 314 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2014 (COM(2014)0723), σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου που διεξήχθη στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 (16739/2014 – C8‑0287/2014) και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0067/2014),

1.   υπενθυμίζει ότι το «σχέδιο δέσμης», όπως παρατίθεται στο παράρτημα, επί του οποίου μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις επήλθε συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τον τριμερή διάλογο της 8ης Δεκεμβρίου 2014, συνίσταται σε τρία στοιχεία: τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3 έως 8/2014 συνολικού ύψους 49,8 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 3 529,6 εκατομμυρίων EUR επιπλέον φρέσκο χρήμα σε πιστώσεις πληρωμών· τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το έτος 2015 που καθορίζεται στο επίπεδο των 145 321,5 εκατομμυρίων EUR και των 141 214 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών αντίστοιχα· και έξι κοινές δηλώσεις, καθώς και τρεις μονομερείς δηλώσεις·

2.  υπογραμμίζει ότι, παρόλο που επιτρέπει στην Επιτροπή να καλύψει τις πλέον επείγουσες ανάγκες πληρωμών εντός του 2014, το επίπεδο των συμπληρωματικών πιστώσεων πληρωμών που προστέθηκαν στον προϋπολογισμό του 2014 δεν επαρκεί ώστε να αντιμετωπισθεί το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της χιονοστιβάδας των ανεξόφλητων λογαριασμών το 2015· τονίζει, ως εκ τούτου, την κοινή δήλωση για ένα σχέδιο πληρωμών που συνοδεύει το πακέτο της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2014 και τον προϋπολογισμό του 2015·

3.  είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών σε ένα βιώσιμο επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική συνοχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης να εξετάσουν κάθε δυνατό μέσο για τη μείωση του επιπέδου των εν λόγω λογαριασμών, όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση σχετικά με σχέδιο πληρωμών που συνοδεύει τη φετινή συμφωνία για τον προϋπολογισμό·

4.  χαιρετίζει την αύξηση του συνολικού επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 244,2 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με την αρχική θέση του Συμβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσό των 521,9 εκατομμυρίων EUR των περικοπών που επέφερε το Συμβούλιο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων έχει αποκατασταθεί στο ακέραιο, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον 170,7 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, περιλαμβανομένης της πλήρους δέσμης δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, και 95 εκατομμύρια EUR για τα προγράμματα Ορίζων 2020, COSME, ERASMUS και για την ανθρωπιστική βοήθεια·

5.  εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, διότι το Συμβούλιο για μία ακόμη φορά ήταν απρόθυμο να συνοδεύσει τις πολιτικές του δηλώσεις με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, απροθυμία που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν συμφώνησε με την εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό έως το ανώτατο όριο του ΠΔΠ στους τομείς 1α και 4· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι αυξήσεις που επετεύχθησαν στις διαπραγματεύσεις αντιστοιχούν στις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι το Συμβούλιο φαίνεται να μην έχει πλέον πολιτικές προτεραιότητες και να ενδιαφέρεται απλώς και μόνο για έναν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οριζόντιο περιορισμό των δαπανών·

6.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, χάρη στα επιπλέον έσοδα ειδικού προορισμού που προσδιορίζονται στην κοινή γεωργική πολιτική μετά την υποβολή της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2015 από την Επιτροπή, έχει βρεθεί λύση για τη χρηματοδότηση των 273,6 εκατομμυρίων EUR για τα έκτακτα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγής τροφίμων, χωρίς να κινητοποιηθεί εξ αρχής το αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που συμφωνήθηκε για το 2015 συνιστά αύξηση κατά 1,6% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014, και ανέρχεται σε 1 217,1 εκατομμύρια EUR περισσότερα από την αρχική ανάγνωση του Συμβουλίου· εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση, δεδομένου ότι, χάρη στην αναδιάταξη 448,5 εκατομμυρίων EUR και στα επιπλέον έσοδα ειδικού προορισμού που προσδιορίζονται στην προαναφερθείσα διορθωτική επιστολή, τα επίπεδα πληρωμών που επιτυγχάνονται στους τομείς 1α και 4 υπερβαίνουν το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της 24ης Ιουνίου 2014·

8.  σημειώνει, ωστόσο, ότι, ιδίως όσον αφορά τις πληρωμές, οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και πιο δύσκολες, κυρίως λόγω της άτεγκτης στάσης του Συμβουλίου· τονίζει και πάλι την άποψή του ότι κύρια λειτουργία της διαδικασίας του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, ενώ οι πληρωμές θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ως τεχνική παρακολούθηση για την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τους ορισμούς του τύπου των πιστώσεων του άρθρου 10 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και των κανόνων εφαρμογής του, όπου ορίζεται ότι «οι πιστώσεις πληρωμών καλύπτουν τις πληρωμές που απορρέουν από την εκπλήρωση των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονομικού έτους ή/και προγενέστερων οικονομικών ετών»·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, τελικά, το Συμβούλιο αποφάσισε την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014, μολονότι το ποσό είναι μικρότερο από το αναγκαίο· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συνολική ενίσχυση στις πιστώσεις πληρωμών για τον προϋπολογισμό του 2014, σε διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού, ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων EUR, από τα οποία 3 168,2 εκατομμύρια EUR θα ενεργοποιηθούν μέσω του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014, καθώς και για το γεγονός ότι στην τελική συμβιβαστική συμφωνία διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό οι αυξήσεις των πιστώσεων πληρωμών που προτείνονται στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014 για τον τομέα 1α και τον τομέα 4· σημειώνει ότι οι ενισχύσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τον υποτομέα 1β, στον οποίο σήμερα εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στην ανάγνωσή του για τον προϋπολογισμό 2014, προέβλεψε ήδη μεγαλύτερες ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών (η τελική συμφωνία ήταν για 983 εκατομμύρια EUR λιγότερα από την εγκριθείσα θέση του Κοινοβουλίου)· καλεί την Επιτροπή να μην προσπαθεί εντέχνως να επιφέρει κάθε χρόνο περικοπές στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

10.  αποδοκιμάζει, ωστόσο, τη θέση του Συμβουλίου να μην χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό των πρόσθετων εσόδων από πρόστιμα για την κάλυψη εκκρεμών αναγκών πληρωμών· εκτιμά ότι, εωσότου επιλυθεί η κρίση πληρωμών, όλα τα απροσδόκητα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος· υπενθυμίζει ότι η επίτευξη συμφωνίας για το σχέδιο δέσμης οφείλεται στο γεγονός ότι ικανοποιούσε το αίτημα του Κοινοβουλίου για σταθεροποίηση του προβλήματος των εκκρεμών πληρωμών· τονίζει, ωστόσο, ότι μια πραγματική λύση της κρίσης πληρωμών που αντιμετωπίζει η Ένωση επιτάσσει ένα ενδεδειγμένο όριο στους ανεξόφλητους λογαριασμούς·

11.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου κυριάρχησε το ζήτημα της χρονικής μετάθεσης της αναπροσαρμογής των εθνικών συνεισφορών, αντί της εξεύρεσης διαπραγματευτικής θέσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2014 και του 2015· το αποτέλεσμα ήταν ότι η θέση αυτή καθορίστηκε μόλις την τελευταία ημέρα της περιόδου συνδιαλλαγής των είκοσι μίας ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ και συνέβαλε στην αποτυχία της επιτροπής συνδιαλλαγής να καταλήξει σε συμφωνία·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες·

13.  αποδίδει ύψιστη πολιτική σημασία στις κοινές δηλώσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά το σχέδιο πληρωμών και τη χρήση ειδικών μέσων· εμμένει στην άποψη ότι το σχέδιο πληρωμών θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016 από την Επιτροπή· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι η έγκριση του ΠΔΠ βασίστηκε στην παραδοχή ότι όλα τα ειδικά μέσα πληρωμών υπολογίζονται λογιστικά πάνω από τα ανώτατα όρια και ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα οδηγούσε αυτόματα σε επανεξέταση της συμφωνίας για το ΠΔΠ·

14.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πιστώσεις πληρωμών των ειδικών μέσων πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, όπως ισχύει για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· εκφράζει για μία ακόμη φορά τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο στο θέμα αυτό· τονίζει, ωστόσο, ότι όλες οι προσπάθειες πρέπει να κατατείνουν στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό·

15.  επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι μια εις βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων συνιστά απαίτηση ζωτικής σημασίας για την έξοδο από τα σημερινά αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, και αποδίδει, ως εκ τούτου, ύψιστη σημασία στο έργο που επιτελεί η ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, υπό την προεδρία του Mario Monti·

16.  εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία του Συμβουλίου και της Επιτροπής να παράσχουν στους οργανισμούς της Ένωσης τους απαραίτητους πόρους, ιδίως όσον αφορά το προσωπικό, ώστε να εκπληρώσουν την εντολή που τους έχει ανατεθεί από τη νομοθετική αρχή, και υπογραμμίζει ότι η παρούσα συμφωνία δεν συνεπάγεται ότι το Κοινοβούλιο αποδέχεται την ιδέα της Επιτροπής για την ομάδα ανακατανομής προσωπικού· επίσης, θεωρεί εξαιρετικά δυσάρεστες τις περικοπές προσωπικού στους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη, καθώς και αδικαιολόγητες, δεδομένου ότι οι αντίστοιχες θέσεις δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

17.  επικροτεί την ενίσχυση των πιστώσεων για τους εννέα νέους δικαστές στο Δικαστήριο· επαναλαμβάνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία έως την 1η Οκτωβρίου 2015 ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματική αύξηση του αριθμού τους· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να καταλήξει χωρίς χρονοτριβή σε συμφωνία για την κατανομή των θέσεων για τους νέους δικαστές· ζητεί έγκαιρη και επίκαιρη αξιολόγηση των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών για τους νέους δικαστές και το προσωπικό τους, η οποία θα υποβληθεί από το Δικαστήριο στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει ότι η ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό που αντιστοιχεί στον διορισμό νέων δικαστών θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνετούς αξιολόγησης·

18.  χαιρετίζει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών· θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα εξεύρεσης συνεργειών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που θα αυξήσουν την απόδοση και θα αποφέρουν εξοικονόμηση πόρων· αναμένει τη δεύτερη φάση της εν λόγω συμφωνίας που πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2015·

19.  χαιρετίζει τις ουδέτερες από δημοσιονομική άποψη μεταφορές «κοινού διοικητικού κόστους» για το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες από το τμήμα III (Επιτροπή) στο τμήμα X (ΕΥΕΔ) του προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω μεταφορά θα αποτελέσει απάντηση στην απλούστευση της διαχείρισης των διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της Ένωσης και δεν αναμένεται να έχει άλλες συνέπειες στις διοικητικές πιστώσεις της Επιτροπής ή στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες· επιμένει ότι η μεταφορά θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλαίσιο καλής συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής·

20.  θεωρεί λυπηρή εν γένει την αδυναμία του Συμβουλίου να καταλήξει σε κοινή θέση, ιδίως κατά την περίοδο συνδιαλλαγής των είκοσι μίας ημερών και σε σχέση με την έγκριση των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν από κοινού, στις αρχές του 2015, ως προς τους τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας του προϋπολογισμού, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016, που θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα διαρθρωτική προσέγγιση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού προκειμένου να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, περιττές και επαναλαμβανόμενες διαμάχες και να γίνει καλύτερα κατανοητός μεταξύ των συνομιλητών ο βαθμός στον οποίο οι δαπάνες της Ένωσης συμβάλλουν στην κοινή δέσμευση υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ένωση·

21.  εγκρίνει χωρίς τροπολογία τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον νέο προϋπολογισμό για το 2015, καθώς και τις κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014)0247.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014)0450.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2014)0036.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗΣ

Προϋπολογισμός 2015 – Κοινά συμπεράσματα

Το παρόν σχέδιο δέσμης καλύπτει τα ακόλουθα σημεία:

1.  Προϋπολογισμός 2015

2.  Προϋπολογισμός 2014 – Σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3/2014 έως 8/2014

3.  Κοινές δηλώσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

A.   Προϋπολογισμός 2015

Σύμφωνα με το σχέδιο δέσμης:

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2015 ορίζεται σε 145 321,5 εκατομμύρια EUR. Συνολικά, αυτό αφήνει περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2015 ύψους 1 760,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015 ορίζεται σε 141 214,0 εκατομμύρια EUR. Η εν λόγω στήριξη περιλαμβάνει ποσό ύψους 126,7 εκατομμυρίων EUR για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, που συνδέεται με τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2014 και 7/2014.

—  Το μέσο ευελιξίας θα κινητοποιηθεί για το 2015 κατά ποσό 83,3 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Οι πιστώσεις πληρωμών του 2015 που συνδέονται με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για συμπληρωματική ενίσχυση της Κύπρου κατά το 2014 και το 2015 εκτιμώνται από την Επιτροπή σε 11,3 εκατομμύρια EUR.

B.   Προϋπολογισμός 2014

Σύμφωνα με το σχέδιο δέσμης:

—  τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3/2014 έως 8/2014 γίνονται δεκτά όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2

—  κατά συνέπεια, το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2014 αυξήθηκε κατά 49,8 εκατομμύρια EUR λόγω της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (κατά 126,7 εκατομμύρια EUR), που συνδέεται με τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2014 και 7/2014 και αντισταθμίζεται εν μέρει με τη μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 76,9 εκατομμύρια EUR η οποία προβλέπεται στα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3/2014, 4/2014 και 6/2014 (που αφορούν ως επί το πλείστον την αλιεία)

—  κατά συνέπεια, το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2014 αυξάνεται κατά 3 529,6 εκατομμύρια EUR

—  το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014 κινητοποιείται κατά ποσό 2 818,2 εκατομμυρίων EUR συν 350 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με τα ειδικά μέσα, όπως παρατίθεται στο τμήμα 3.3 κατωτέρω.

1.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

1.1.   «Κλειστές» γραμμές

Εάν δεν προβλέπεται άλλως κατωτέρω στα παρόντα συμπεράσματα, όσες γραμμές του προϋπολογισμού δεν έχουν τροποποιηθεί ούτε από το Συμβούλιο ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και όσες υπέστησαν τροποποιήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο κατά τη σχετική ανάγνωση, επιβεβαιώνονται όπως έχουν.

Για τα λοιπά κονδύλια του προϋπολογισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στα σημεία 1.2 έως 1.7 κατωτέρω.

1.2.   Οριζόντια θέματα

α)   Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ):

Αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού και των σχετικών πιστώσεων σε σύγκριση με το αρχικό ΣΠ:

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ): +9 θέσεις και +585 000 EUR,

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ): +3 θέσεις και +195 000 EUR,

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ): +4 θέσεις και 260 000 EUR,

—  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ): +4 θέσεις και +260 000 EUR, και

—  Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL) +5 θέσεις, σε συνδυασμό με μείωση κατά -600 000 EUR).

Όσον αφορά τον FRONTEX, αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών κατά 20,0 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

β)   Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ.

γ)   Δοκιμαστικά σχέδια/Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Εγκρίνεται συνολική δέσμη 59 δοκιμαστικών σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), όπως προτείνεται στο νέο ΣΠ, τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών. Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται από ισχύουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα ΔΣ και τις ΠΕ, όπως προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

δ)   Κοινές διοικητικές δαπάνες των αντιπροσωπειών της ΕΕ

Εγκρίνεται η μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» από το τμήμα της Επιτροπής στο τμήμα ΕΥΕΔ του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο νέο ΣΠ.

1.3.   Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές του προϋπολογισμού που έχουν «κλείσει», τους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, συμφώνησαν ως προς τα εξής:

α)   Υποτομέας 1α

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ, ώστε να αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα της συμβολής στην ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ):

(σε 1 000 EUR)

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων

ΣΠ 2015

Νέο ΣΠ 2015

Διαφορά

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα – Διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως εκείνων που είναι οι πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Σύνολο

18 500,0

Επιπλέον, γίνονται δεκτές οι ακόλουθες αυξήσεις των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε σύγκριση με το νέο ΣΠ:

(σε 1 000 EUR)

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Νέο ΣΠ 2015

Προϋπολογισμός 2015

Διαφορά

02 02 01

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Ηγεσία στους τομείς της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της τεχνολογίας λέιζερ, της βιοτεχνολογίας και των προηγμένων συστημάτων μεταποίησης και επεξεργασίας

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie — δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και καινοτομίας

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Σύνολο

63 000,0

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 17 551,7 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 114,3 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του υποτομέα 1α.

β)   Υποτομέας 1β

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται στο νέο ΣΠ.

Με βάση τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την κινητοποίηση 83,3 εκατομμύρια EUR από το μέσο ευελιξίας για συμπληρωματική ενίσχυση της Κύπρου, το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 49 230,3 εκατομμύρια EUR.

γ)   Τομέας 2

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ.

Βάσει των νέων στοιχείων που προέκυψαν μετά την υποβολή της διορθωτικής επιστολής (ΔΕ) αριθ. 1/2015 και ιδίως των πληροφοριών σχετικά με το πραγματικό αποτέλεσμα των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από τον Αύγουστο του 2014 ως απάντηση στη ρωσική απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων, του τελικού πλεονάσματος του ΕΓΤΕ για το 2014 και των επικαιροποιημένων προβλέψεων δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να εισπραχθούν το 2015, τα έκτακτα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τον γαλακτοκομικό τομέα στα κράτη της Βαλτικής, για τον οποίο η Επιτροπή ενέκρινε άλλη μία δέσμη μέτρων στις 26 Νοεμβρίου 2014, καθώς και για τη Φινλανδία όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις) μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των πιστώσεων που ζητούνται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015 χωρίς να γίνει προσφυγή στο αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, χάρη σε αυτά τα συμπληρωματικά έσοδα για ειδικό προορισμό.

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 58 808,6 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 790,4 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2.

δ)   Τομέας 3

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ. Η αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών του FRONTEX αντισταθμίζεται με αντίστοιχη μείωση της θέσης του προϋπολογισμού 18 02 01 01 (Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας).

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 2 146,7 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 99,3 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3.

ε)   Τομέας 4

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά των κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο τμήμα ΕΥΕΔ του προϋπολογισμού.

Επιπλέον, γίνονται δεκτές οι ακόλουθες αυξήσεις των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε σύγκριση με το νέο ΣΠ:

(σε 1 000 EUR)

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Νέο ΣΠ 2015

Προϋπολογισμός 2015

Διαφορά

21 03 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Σύνολο

32 000,0

Ωστόσο, η μεταφορά των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ από τον τομέα 4 στον τομέα 5 (τμήμα «ΕΥΕΔ»), όπως προτείνεται στο νέο ΣΠ, δεν γίνεται δεκτή. Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για τη γραμμή 19 03 01 07 του προϋπολογισμού (Ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ, τομέας 4) αποκαθίστανται όπως προτείνεται στο αρχικό ΣΠ.

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 8 408,4 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 340,6 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4.

στ)   Τομέας 5

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των οργάνων και οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ, ενσωματώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο:

—  τις αντίστοιχες αναγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα τμήματα του προϋπολογισμού που τα αφορούν,

—  την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Δικαστήριο,

—  την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και

—  για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το επίπεδο των πιστώσεων που πρότεινε η Επιτροπή στο αρχικό ΣΠ αυξήθηκε για να ληφθεί υπόψη η δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά πιστώσεων που συνδέονται με τις «κοινές διοικητικές δαπάνες των αντιπροσωπειών της ΕΕ» από το τμήμα «Επιτροπή» στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η μεταφορά των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ από τον τομέα 4 στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του τομέα 5, όπως προτείνεται στο νέο ΣΠ, δεν γίνεται δεκτή. Κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις για τον σκοπό αυτό στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού.

Συνολικά, σε σύγκριση με το αρχικό ΣΠ, οι αλλαγές αυτές οδηγούν:

—  σε καθαρή μείωση των θέσεων των πινάκων προσωπικού κατά 35, λόγω της μείωσης των θέσεων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά 47, που αντισταθμίζεται εν μέρει με την αύξηση των θέσεων για το Δικαστήριο κατά 12,

—  σε καθαρή μείωση των πιστώσεων κατά 0,6 εκατομμύρια EUR, αφενός λόγω της μείωσης των πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά 1,4 εκατομμύρια EUR, των πιστώσεων για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά 1,4 εκατομμύρια EUR και των πιστώσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών κατά 0,4 εκ. EUR και αφετέρου λόγω της αύξησης των πιστώσεων για το Δικαστήριο κατά 2,6 εκατομμύρια EUR,

—  σε αύξηση των πιστώσεων για την ΕΥΕΔ κατά 71,5 εκατομμύρια EUR, η οποία αντικατοπτρίζει τη δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» και αντισταθμίζεται πλήρως στο τμήμα που αφορά την Επιτροπή στον υποτομέα 1α (0,6 εκατομμύρια EUR), στον τομέα 2 (0,1 εκατομμύρια EUR), στον τομέα 4 (45,7 εκατομμύρια EUR) και στον τομέα 5 (25,2 εκατομμύρια EUR). Συνολικά, οι μεταφορές αυτές οδηγούν σε καθαρή αύξηση των πιστώσεων του τομέα 5 κατά 46,3 εκατομμύρια EUR.

Επιπλέον, σε σύγκριση με το νέο ΣΠ, εγκρίνεται η ακόλουθη δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά θέσεων και πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το Συμβούλιο στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάθεση, από 1ης Ιανουαρίου 2015, του καθορισμού και της διαχείρισης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία και συνταξιούχων υπαλλήλων του Συμβουλίου στο PMO: η αύξηση του πίνακα προσωπικού κατά 6 θέσεις AST 7 καθώς και η αύξηση κατά 504 000 EUR των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την Επιτροπή (τμήμα III) αντισταθμίζονται πλήρως με μείωση των θέσεων του πίνακα προσωπικού κατά 6 θέσεις AST 7 καθώς και μείωση κατά 504 000 EUR των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το Συμβούλιο (τμήμα II).

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 8 660,5 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 415,5 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5.

1.4.   Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015 καθορίζεται σε 141 214 040 563 EUR.

Οι πιστώσεις αυτές περιλαμβάνουν ποσό ύψους 126,7 εκατομμυρίων EUR για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ που συνδέεται με τα ΣΔΠ αριθ. 5/2014 και 7/2014 καθώς και ποσό ύψους 440 εκατομμυρίων EUR για τη μεταφορά των πιστώσεων πληρωμών της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από τον προϋπολογισμό του 2014 στον προϋπολογισμό του 2015.

Η κατανομή του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015 ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια:

α)  οι πιστώσεις πληρωμών για μη διαχωριζόμενες δαπάνες καθορίζονται όπως ανωτέρω, ιδίως στους τομείς 2 και 5, και

β)  οι πιστώσεις πληρωμών για τη δέσμη δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως καθορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται ως εξής: οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες καθορίζονται στο 50% του επιπέδου των αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων ή, αν είναι χαμηλότερο, στο επίπεδο που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σε περίπτωση παράτασης υφιστάμενων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πληρωμών είναι αυτό που ορίζεται στο ΣΠ συν 50% των αντίστοιχων νέων αναλήψεων υποχρεώσεων ή, αν είναι χαμηλότερο, στο επίπεδο που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

γ)  η μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 123,3 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το νέο ΣΠ κατανέμεται αναλογικά σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού με διαχωριζόμενες πιστώσεις που δεν έχουν σχέση με το βήμα β) ανωτέρω, με εξαίρεση τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών έχει καθορισθεί στο επίπεδο του νέου ΣΠ:

—  δαπάνες του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση) και του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο),

—  γραμμές 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 και 13 03 60 για το στόχο σύγκλισης, και

—  διεθνείς συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης,

δ)  βάσει των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται κατά το ανωτέρω στάδιο γ), γίνονται οι ακόλουθες τελικές προσαρμογές:

—  προστίθεται ποσό 100 εκατομμυρίων EUR στη γραμμή 13 04 02 (Ολοκλήρωση του Ταμείου Συνοχής (2007-2013)), η οποία αντισταθμίζεται ως εξής:

—  μείωση κατά 50 εκατομμύρια EUR στη γραμμή 13 03 18 (Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση), και

—  μείωση κατά 50 εκατομμύρια EUR σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού με διαχωριζόμενες πιστώσεις οι οποίες δεν επηρεάζονται από το στάδιο β) ανωτέρω, για τις δαπάνες για τον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση) και του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), με εξαίρεση τη γραμμή 23 02 του προϋπολογισμού (Ανθρωπιστική βοήθεια, επισιτιστική βοήθεια και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών), για την οποία διατηρούνται τα ποσά που καθορίζονται στο νέο ΣΠ.

1.5.   Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, εγκρίνεται το νέο ΣΠ και συνεπώς ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, με εξαίρεση τις γραμμές 04 03 01 03 και 19 03 01 06, υπό την προϋπόθεση ότι με τις τροποποιήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να μεταβάλουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της υφισταμένης νομικής βάσης ούτε να επηρεάσουν τη διοικητική αυτονομία των οργάνων.

1.6.   Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Η ονοματολογία του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο νέο ΣΠ, παραμένει αμετάβλητη.

1.7.   Αποθεματικά

Δεν διατίθεται κανένα ποσό στα αποθεματικά υπό όρους για το τμήμα που αφορά την Επιτροπή.

2.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

α)  Εγκρίνονται οι συμπληρωματικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (126,7 εκατομμύρια EUR) που ζητήθηκαν για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ με τα ΣΔΠ αριθ. 5/2014 και 7/2014. Οι αντίστοιχες πληρωμές μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του 2015.

β)  Το ΣΔΠ αριθ. 3/2014 εγκρίνεται όπως προτείνεται από την Επιτροπή, με μείωση των πιστώσεων πληρωμών ως εξής:

—  Αγροτική ανάπτυξη: Δεν γίνεται δεκτό ποσό 90 εκατομμυρίων EUR για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013, λαμβανομένης υπόψη της χαμηλότερης από την αναμενόμενη δήλωσης πληρωμών που υπέβαλαν τα κράτη μέλη το Νοέμβριο του 2014. Επιπλέον, γίνεται δεκτή μείωση κατά 20 εκατομμύρια EUR για τα νέα προγράμματα

—  Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: εγκρίνεται μείωση κατά 420 εκατομμύρια EUR όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Ωστόσο, στον προϋπολογισμό του 2015 προστίθεται ποσό ύψους 440 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, όπως ορίζεται στο σημείο 1.4 ανωτέρω

—  Γίνεται δεκτή περαιτέρω μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 648,1 εκατομμύρια EUR, κατανεμημένα μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού που ενισχύονται από το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται αμετάβλητα τα ποσά που ζητούνται για τις γραμμές 13 03 16 (ΕΤΠΑ - Σύγκλιση), 04 06 01 (ΤΕΒΑ) και 21 03 02 01 και 21 03 03 03 (Στήριξη για την Ουκρανία).

Ανακατανομή πιστώσεων πληρωμών:

—  η ανακατανομή που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της «συνολικής μεταφοράς» (DEC 31/2014) γίνεται δεκτή,

—  η ανακατανομή που πρότεινε η Επιτροπή για το τμήμα του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 που αφορά την Επιτροπή γίνεται δεκτή· ωστόσο, οι πιστώσεις πληρωμών που είναι διαθέσιμες για ανακατανομή από το ΕΤΘΑ (δαπάνες διοικητικής στήριξης) και το αποθεματικό για διεθνείς συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (συνολικά 6 150,9 εκατομμύρια EUR) ανακατανέμονται στην ανθρωπιστική βοήθεια (γραμμή 23 02 01 του προϋπολογισμού),

—  λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των προοπτικών για το τέλος του οικονομικού έτους, εγκρίνεται περαιτέρω ανακατανομή πιστώσεων ύψους 30,4 εκατομμυρίων EUR. Αυτό αφορά τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

—  άρθρο 01 03 02 (Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή): 5 εκατομμύρια EUR,

—  άρθρο 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 εκατομμύρια EUR,

—  άρθρο 12 02 01 (Εσωτερική αγορά): 1,2 εκατομμύρια EUR,

—  άρθρο 17 03 51 (Δημόσια υγεία): 0,7 εκατομμύρια EUR,

—  θέση 18 02 01 02 (Πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος): 2,3 εκατομμύρια EUR,

—  θέση 21 09 51 01 (DCI Ασία): 2,5 εκατομμύρια EUR,

—  άρθρο 33 02 02 (Προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας): 2,2 εκατομμύρια EUR, και

—  άρθρα 29 02 01 και 29 02 51 (Στατιστικές): 6,5 εκατομμύρια EUR.

Στον κατωτέρω πίνακα εμφαίνονται οι επακόλουθες ενισχύσεις και μειώσεις πιστώσεων πληρωμών στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014 (συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής μέσω της «συνολικής μεταφοράς», του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 και της τελευταίας επικαιροποίησης της κατάστασης προόδου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού), όπως εγκρίθηκαν κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω:

Γραμμές προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΔΠ αριθ. 3/2014

Εγκεκριμένο

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

-28 960 000

01 04 51

Ολοκλήρωση προγραμμάτων στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (πριν από το 2014)

12 000 000

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

4 540 126

02 05 01

Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2019

70 000 000

04 02 64

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

-420 000 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

-2 950 000

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

-7 114 776

04 06 01

Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση

99 000 000

05 02 10 02

Ενέργειες προώθησης — Πληρωμές απευθείας από την Ένωση

-308 029

05 04 60 01

Προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και ενός εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένου, φιλικού στο περιβάλλον, ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και καινοτόμου γεωργικού τομέα στην Ένωση

-20 000 000

05 06 01

Διεθνείς συμφωνίες στον γεωργικό τομέα

-3 784 411

05 08 77 06

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο γεωργικών τιμών και περιθωρίων

-612 329

05 08 77 09

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι της Ένωσης

-600 000

05 08 77 10

Δοκιμαστικό σχέδιο — Αγρόπολη: ανάπτυξη μιας διασυνοριακής υποδειγματικής περιφέρειας αγροτοβιομηχανίας

-600 000

05 08 77 11

Δοκιμαστικό σχέδιο — Αγροδασοκαλλιέργεια

-350 000

05 09 03 01

Εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης

-1 666 954

07 02 77 03

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής Αρκτικής

356 052

08 02 01 01

Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

24 970 695

08 02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

4 540 126

08 02 51

Ολοκλήρωση των προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων πλαισίων — Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο — Έμμεσες δράσεις της ΕΚ (2007-2013)

50 000 000

08 04 01

Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER — Ενέργεια σύντηξης (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για το έργο ITER — Ενέργεια σύντηξης (F4E) (2007-2013)

-71 200 000

09 02 01

Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

-271 200

09 02 05

Μέτρα που αφορούν το ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και τον κλάδο οπτικοακουστικών μέσων και άλλους κλάδους των ΜΜΕ

-592 000

09 02 77 03

Δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρωπαϊκό κέντρο ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης

-456 508

09 03 03

Προώθηση της διαλειτουργικότητας, της βιώσιμης εγκατάστασης, της λειτουργίας και της αναβάθμισης διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο

-1 898 831

09 03 51 01

Ολοκλήρωση του προγράμματος για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου (2009-2013)

-450 000

09 04 03 02

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

2 784 852

09 04 51

Ολοκλήρωση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (2007 έως 2013)

105 000 000

11 01 04 01

Δαπάνες στήριξης για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία — Μη επιχειρησιακή διοικητική και τεχνική βοήθεια

-774 900

11 01 06 01

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις — Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

-809 000

11 03 01 (αποθεματικό)

Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών

-69 567 000

11 06 12

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑλ) — Στόχος σύγκλισης (2007 έως 2013)

69 540 126

12 02 01

Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς

-1 170 000

12 02 77 03

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Φόρουμ ενιαίας αγοράς

-150 000

12 03 51

Ολοκλήρωση προηγούμενων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου

-669 803

13 03 16

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Σύγκλιση

2 400 700 000

13 03 18

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

227 006 319

13 03 19

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

179 334 992

13 03 77 09

Προπαρασκευαστική ενέργεια σχετικά με ένα Ατλαντικό Φόρουμ για την Ατλαντική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-433 000

13 05 63 02

Διασυνοριακή συνεργασία — Συμβολή του τομέα 4

-12 338 481

14 02 01

Στήριξη της λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης

7 500 000

14 03 01

Βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων

2 500 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

138 119 479

15 03 01 01

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie — δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και καινοτομίας

40 861 137

16 03 01 03

Κέντρα μετάδοσης πληροφοριών

1 600 000

16 03 01 04

Επικοινωνιακή προβολή των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των ενεργειών σύμπραξης

1 000 000

16 03 02 03

Επιγραμμικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας

2 900 000

17 02 01

Διασφάλιση του συμφέροντος των καταναλωτών και βελτίωση της ασφάλειας και της ενημέρωσής τους

-1 449 000

17 03 10

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

-2 000 000

17 03 12 01

H συνεισφορά της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

-7 602 918

18 02 01 01

Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας

-7 446 000

18 02 01 02

Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

-9 236 000

18 03 51

Ολοκλήρωση ενεργειών και προγραμμάτων στον τομέα της επιστροφής, των προσφύγων και των μεταναστευτικών ροών

19 431 000

19 02 01

Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων

50 765 835

19 05 51

Περάτωση των δράσεων στον τομέα «Σχέσεις και συνεργασία με εκβιομηχανισμένες τρίτες χώρες» (2007-2013)

3 600 000

20 02 01

Σχέσεις εξωτερικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών

1 181 809

20 02 03

Βοήθεια για το εμπόριο — Πολυμερείς πρωτοβουλίες

1 000 000

21 02 07 06

Επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία

6 000 000

21 02 40

Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων

20 000

21 02 51 01

Συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου

4 000 000

21 02 51 02

Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής

23 000 000

21 02 51 03

Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής

44 000 000

21 02 51 05

Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη

2 000 000

21 02 51 06

Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας

2 000 000

21 03 02 01

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Ανθρώπινα δικαιώματα και κινητικότητα

210 000 000

21 03 03 03

Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας με πολλές χώρες στην περιοχή γειτονίας

40 000 000

21 03 51

Ολοκλήρωση των δράσεων στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και σχέσεις με τη Ρωσία (πριν από το 2014)

3 000 000

21 04 51

Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (πριν από το 2014)

3 000 000

21 05 51

Ολοκλήρωση των δράσεων στον τομέα των παγκόσμιων απειλών για την ασφάλεια (πριν από το 2014)

2 000 000

21 09 51 01

Ασία

-2 500 000

22 02 51

Περάτωση της πρώην προενταξιακής βοήθειας (πριν από το 2014)

45 000 000

23 02 01

Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας

256 150 900

23 03 51

Ολοκλήρωση των προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας εντός της Ένωσης (πριν από το 2014)

-500 000

24 01 07

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF)

-10 000

24 02 01

Πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

942 750

24 04 01

Υποστήριξη της αμοιβαίας συνδρομής στον τελωνειακό τομέα και διευκόλυνση ασφαλών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών εργαλείων για την αναφορά παρατυπιών από τα κράτη μέλη

680 612

26 01 09

Υπηρεσία Εκδόσεων

-22 000

26 01 23 01

Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο

-13 000

26 02 01

Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών

-250 000

26 03 01 01

Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις

10 000 000

29 02 01

Παροχή στατιστικών πληροφοριών ποιότητας, εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής των ευρωπαϊκών στατιστικών και ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος

-11 294 249

29 02 51

Ολοκλήρωση των στατιστικών προγραμμάτων (πριν από το 2013)

-9 872 560

32 02 52

Ολοκλήρωση ενεργειακών έργων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης

65 000 000

33 02 01

Διασφάλιση της προστασίας δικαιωμάτων και ενίσχυση του ρόλου των πολιτών

-2 000 000

33 02 02

Προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας

-5 177 700

34 02 01

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης

6 000 000

34 02 04

Συνεισφορά σε πολυμερείς και διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα

-74 969

34 02 51

Ολοκλήρωση των προηγούμενων προγραμμάτων δράσης για το κλίμα

2 903 358

XX 01 01 01 01

Αποδοχές και επιδόματα

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Αποδοχές και επιδόματα

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Αποδοχές και επιδόματα

-5 843

Σύνολο

3 529 620 715

Οι επακόλουθες πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για το ΣΔΠ αριθ. 3/2014 ανέρχονται σε 3 529,6 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 2 818,2 εκατομμύρια EUR συν 350 εκατομμύρια EUR αφορούν την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με τα ειδικά μέσα, όπως καθορίζεται στο τμήμα 3.3 κατωτέρω.

γ)  Το ΣΔΠ αριθ. 4/2014, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή του, εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, με την εγγραφή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το ΣΔΠ αριθ. 6/2014 σχετικά με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το αποθεματικό για τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας στο τμήμα της Επιτροπής). Το ποσό των 248 460 EUR των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών που προσδιορίζονται στο ΣΔΠ αριθ. 4/2014 (Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων) θα ανακατανεμηθούν στην ανθρωπιστική βοήθεια (γραμμή 23 02 01 του προϋπολογισμού). Το αίτημα για πρόσθετες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (τμήμα VIII) στο ΣΔΠ αριθ. 6/2014 αποσύρεται, όπως αναφέρεται στη διορθωτική επιστολή του ΣΔΠ αριθ. 6/2014.

δ)  Το ΣΔΠ αριθ. 6/2014, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή του, εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, όσον αφορά τους ιδίους πόρους.

ε)  Το ΣΔΠ αριθ. 8/2014 (= νέο ΣΔΠ αριθ. 2/2014) σχετικά με το πλεόνασμα του 2013 εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή.

3.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ

3.1.   Κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 (ίδιοι πόροι) και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να εγκρίνουν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2014.

Με βάση την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 12 Νοεμβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να παράσχει εγκαίρως τη γνώμη του σχετικά με τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000, ώστε να μπορέσει να εγκριθεί από την ολομέλεια του ΕΚ του Δεκεμβρίου 2014 και να εκδοθεί από το Συμβούλιο ως μέρος της συνολικής δέσμης.»

3.2.   Κοινή δήλωση σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

«Το 2014 διαπιστώθηκε πρωτοφανές επίπεδο εκκρεμών πληρωμών για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής κατά την έναρξη του δημοσιονομικού πλαισίου, ενώ αρκετά νέα προγράμματα είχαν ιδιαίτερη αρχική επιβάρυνση. Δεδομένης αυτής της μοναδικής και έκτακτης κατάστασης που δεν μπορεί να καλυφθεί εντός του ανώτατου ορίου πληρωμών για το 2014, τα τρία όργανα συμφωνούν ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για το οικονομικό έτος 2014 ως έσχατη λύση.

Τα όργανα υπενθυμίζουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔΠ, «Τα ποσά που διατίθενται μέσω της αξιοποίησης του Περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες αντισταθμίζονται εξ ολοκλήρου με τα περιθώρια ενός ή περισσοτέρων τομέων ΠΔΠ για το τρέχον ή τα μελλοντικά οικονομικά έτη».

Τα όργανα συμφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξεύρουν κατάλληλες λύσεις ώστε το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εκκρεμών πληρωμών για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 δεν θα πρέπει να διατηρηθεί μετά το 2014 και ότι, ως εκ τούτου, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν θα κινητοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων που απορρέουν από τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής κατά τα οικονομικά έτη 2015-2020.»

3.3.   Κοινή δήλωση σχετικά με τα ειδικά μέσα

«Τα όργανα υπενθυμίζουν ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες αποτελεί έσχατο μέσο το οποίο δεν θα πρέπει συνεπώς να κινητοποιηθεί εάν εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού για το 2014, υπάρχει διαφωνία ως προς το κατά πόσον το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών που καλύπτουν άλλα ειδικά μέσα είναι ακόμη διαθέσιμο εντός του αδιάθετου περιθωρίου.

Τα όργανα συμφωνούν ότι έχει μεγάλη σημασία να επιτευχθεί συμφωνία αρχής για την ταχύτερη δυνατή κινητοποίηση άλλων ειδικών μέσων για τις πληρωμές.

Ωστόσο, επειδή δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της δέσμης που καλύπτει τα ΣΔΠ για το 2014 και το γενικό προϋπολογισμό για το 2015, τα όργανα συμφωνούν τα ακόλουθα, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη έγκριση της εν λόγω δέσμης:

—  στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες προστίθεται ποσό 350 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών,

—  θα πρέπει να αναζητηθεί ταχεία συμφωνία σχετικά με το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό μπορούν να κινητοποιηθούν άλλα ειδικά μέσα πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για τις πληρωμές με σκοπό να καθορισθεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR να καλυφθεί από τα περιθώρια του ΠΔΠ για τις πληρωμές του τρέχοντος ή των μελλοντικών οικονομικών ετών,

—  τα ανωτέρω θα πρέπει να συνοδευθούν – ανάλογα με την περίπτωση – από τις απαραίτητες τροποποιήσεις της απόφασης κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το δημοσιονομικό έτος 2014 ή από οποιεσδήποτε άλλες νομικά αναγκαίες δράσεις που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η πλήρης τήρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ και ιδίως του άρθρου 13 παράγραφος 3.»

3.4.   Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά το 2014 και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

«Στο πλαίσιο της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του ΠΔΠ 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την προχρηματοδότηση, κατά το 2014, των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί επισήμως το 2014 και τα οποία πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες νομικές πράξεις.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων παραμένει υψηλή πολιτική προτεραιότητα και ότι η μεταφορά των σχετικών πιστώσεων πληρωμών από το 2014 στο 2015 δεν θα καθυστερήσει την εφαρμογή της.»

3.5.   Κοινή δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγής τροφίμων

«Μετά τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων μια σειρά έκτακτων μέτρων εγκρίθηκε ήδη τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ περαιτέρω δέσμη υπέρ του γαλακτοκομικού τομέα στα κράτη της Βαλτικής εγκρίθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2014. Μόλις διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια επιλεξιμότητας, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει άλλη δέσμη υπέρ του γαλακτοκομικού τομέα στη Φινλανδία.

Στη διορθωτική επιστολή (ΔΕ) 1/2015, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει τα μέτρα αυτά, εφόσον απαιτείται, μέσω του αποθεματικού για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Μετά την υποβολή της ΔΕ 1/2015 προέκυψαν τα ακόλουθα τρία νέα στοιχεία, που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των εν λόγω μέτρων έκτακτης ανάγκης χωρίς να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό κρίσης:

—  σύμφωνα με τις δηλώσεις των κρατών μελών σχετικά με την πραγματική αξιοποίηση των μέτρων που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, το κόστος μειώνεται από τα αρχικά προβλεπόμενα 344 εκατομμύρια EUR σε 234 εκατομμύρια EUR περίπου,

—  το τελικό πλεόνασμα του ΕΓΤΕ το 2014 είναι κατά 230 εκατομμύρια EUR περίπου υψηλότερο από το προβλεπόμενο στη ΔΕ 1/2015, η οποία εξακολουθούσε να βασίζεται σε εκτιμήσεις,

—  οι δημοσιονομικές διορθώσεις που πρέπει να εισπραχθούν το 2015 αναμένεται ότι θα υπερβαίνουν τις αρχικές προβλέψεις του περασμένου Οκτωβρίου.»

Με βάση αυτά τα τρία νέα στοιχεία, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων στα κράτη της Βαλτικής και των μέτρων για τη Φινλανδία που θα ληφθούν μόλις διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις) μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των πιστώσεων που ζητούνται στη ΔΕ 1/2015, χάρη σε αυτά τα συμπληρωματικά έσοδα για ειδικό προορισμό και χωρίς προσφυγή στο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων.»

3.6.   Κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την κοινή τους ευθύνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) : «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής, η εύτακτη πρόοδος των πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός όγκος απλήρωτων τιμολογίων στο τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να καθορίσουν το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το 2015 σε 141 214 040 563 EUR. Καλούν την Επιτροπή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού για το ΠΔΠ και τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη που της αναθέτει η Συνθήκη, ιδίως δε να ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, αφού έχει εξετάσει προηγουμένως τη δυνατότητα ανακατανομής των σχετικών πιστώσεων, λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε αναμενόμενης υστέρησης στην απορρόφηση των πιστώσεων (δημοσιονομικός κανονισμός, άρθρο 41 παράγραφος 2), σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2015 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καθορίσουν τις θέσεις τους για οποιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί κάθε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να επεξεργασθούν με ταχείς ρυθμούς κάθε πιθανή μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένων των μεταφορών μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πιστώσεις πληρωμών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να ευθυγραμμισθούν με τα πραγματικά δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις πραγματικές ανάγκες».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν ενεργά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την κατάσταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015, ιδίως όσον αφορά τον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), τον υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή) και την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι). Η εν λόγω παρακολούθηση θα γίνεται μέσω ειδικών διοργανικών συνεδριάσεων, κατ' εφαρμογή του σημείου 36 του παραρτήματος της Διοργανικής Συμφωνίας, ώστε να ελέγχεται η εκτέλεση των πληρωμών και η αναθεώρηση των προβλέψεων.

Οι συνεδριάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις φορές το 2015 (την άνοιξη, κατά τον χρόνο υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού, τον Ιούλιο πριν από την ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού 2016 στο Συμβούλιο και τον Οκτώβριο πριν από την έναρξη της συνδιαλλαγής) και σε πολιτικό επίπεδο θα διεξαχθούν παρουσία μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελών του Συμβουλίου και του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους αντιπροέδρου της Επιτροπής. Επιδίωξη των συνεδριάσεων θα είναι η από κοινού αξιολόγηση του απαιτούμενου επιπέδου αναγκών πληρωμών, με βάση τόσο διεξοδική ανάλυση των υφιστάμενων λογαριασμών για την εξόφληση των οποίων υφίσταται νομική υποχρέωση, όσο και τις εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους Ν και το έτος Ν+1.»

3.7.   Κοινή δήλωση σχετικά με σχέδιο πληρωμών

«Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν με το στόχο να μειωθεί το επίπεδο των ανεξόφλητων λογαριασμών μέχρι το τέλος του έτους στο διαρθρωτικό του επίπεδο, εστιάζοντας κυρίως στην πολιτική συνοχής, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος:

—  Η Επιτροπή συμφωνεί να υποβάλει, μαζί με τα κοινά συμπεράσματα για τον προϋπολογισμό του 2015, την πιο πρόσφατη δυνατή πρόβλεψη για τα επίπεδα των ανεξόφλητων λογαριασμών ως στο τέλος του 2014, η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει αυτά τα στοιχεία και θα υποβάλει εναλλακτικά σενάρια τον Μάρτιο του 2015, όταν θα έχει διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του 2014, για τους βασικούς τομείς πολιτικής,

—  σε αυτή τη βάση, τα τρία θεσμικά όργανα θα επιδιώξουν να συμφωνήσουν για το μέγιστο επίπεδο-στόχο ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους που μπορούν να θεωρηθούν διατηρήσιμοι,

—  με αυτό ως βάση και τηρώντας τον κανονισμό για το ΠΔΠ, τα συμφωνηθέντα χρηματοδοτικά κονδύλια των προγραμμάτων καθώς και τυχόν άλλες δεσμευτικές συμφωνίες, τα τρία θεσμικά όργανα θα αρχίσουν να εφαρμόζουν, από το 2015, ένα σχέδιο για τη μείωση του επιπέδου ανεξόφλητων λογαριασμών που θα αντιστοιχεί στην εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 στο επίπεδο που έχει από κοινού συμφωνηθεί, μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το εν λόγω σχέδιο θα συμφωνηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα σε εύθετο χρόνο, πριν από την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού 2016. Δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ανεξόφλητων λογαριασμών, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να εξετάσουν κάθε δυνατό μέσο μείωσης του επιπέδου των λογαριασμών αυτών.

Κάθε χρόνο η Επιτροπή συμφωνεί να συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού της από έγγραφο στο οποίο αξιολογείται το επίπεδο των ανεξόφλητων λογαριασμών και αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο το σχέδιο προϋπολογισμού θα καταστήσει δυνατή τη μείωση του επιπέδου αυτού και κατά πόσο. Στο ετήσιο αυτό έγγραφο καταγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και προτείνονται προσαρμογές στο σχέδιο συναρτήσει των επικαιροποιημένων αριθμητικών στοιχείων.»

3.8.   Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφερόμενη στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες ως έσχατο μέσο

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την ερμηνεία ότι το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών που κινητοποιήθηκαν το 2014 για τα Ειδικά Μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογιστεί εκτός του ανώτατου ορίου πληρωμών, αφήνοντας έτσι ένα περιθώριο 711 εκατομμυρίων EUR προς εξάντληση, πριν από την προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ, το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες αποτελεί έσχατο μέσο. Ως εκ τούτου, πρέπει να έχουν εξαντληθεί πλήρως όλες οι άλλες δημοσιονομικές δυνατότητες πριν από την προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες. Στο πλαίσιο της διαφοράς μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο των πληρωμών το 2014, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για την εξάντληση διαθέσιμου περιθωρίου 350 εκατομμυρίων EUR πριν από την προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες.

Υπενθυμίζοντας ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ βασίζεται στην αρχή της «συγκεκριμένης και μέγιστης ευελιξίας», ώστε να μπορεί η Ένωση να εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ (αιτιολογική παράγραφος 4 στον κανονισμό ΠΔΠ), το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η διάθεση συμπληρωματικών πιστώσεων ώστε να εκπληρωθούν οι εκκρεμούσες νομικές δεσμεύσεις μέσω της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, παρουσιάζει σημαντικότατο ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο δέχεται να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, παρά την ερμηνεία του ότι 350 εκατομμύρια EUR παραμένουν διαθέσιμα, κάτω από το ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεταφέρει το μη χρησιμοποιηθέν περιθώριο των 350 εκατομμυρίων EUR στην τεχνική της προσαρμογή του συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2015, δυνάμει του άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ΠΔΠ.»

3.9.   Δήλωση του Συμβουλίου για την κινητοποίηση των ειδικών μέσων

«Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα ειδικά μέσα μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον πρόκειται για την αντιμετώπιση πραγματικά απρόβλεπτων περιστάσεων.

Υπενθυμίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν μπορεί να οδηγήσει στην υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών.

Όσον αφορά άλλα ειδικά μέσα, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού ΠΔΠ ορίζει ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό επιπλέον των ανώτατων ορίων των σχετικών τομέων.

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, κατά τον υπολογισμό του συνολικού περιθωρίου, να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΔΠ και χωρίς να υπονομεύσει τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για κοινή δήλωση σχετικά με τα ειδικά μέσα (3.3).»

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου