Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2224(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0067/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0067/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0100

Hyväksytyt tekstit
PDF 689kWORD 213k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 neuvoston kannasta uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(1),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman yleisistä suuntaviivoista vuoden 2015 talousarvion valmistelua varten, pääluokka III – Komissio(5),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015(6),

–  ottaa huomioon komission 24. kesäkuuta 2014 antaman esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (COM(2014)0300),

–  ottaa huomioon neuvoston 2. syyskuuta 2014 vahvistaman ja 12. syyskuuta 2014 parlamentille toimittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015(7),

–  ottaa huomioon, että sovittelukomitea ei päässyt yhteisymmärrykseen yhteisestä tekstistä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa 21 päivän määräajassa,

–  ottaa huomioon komission 27. marraskuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti antaman uuden esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (COM(2014)0723),

–  ottaa huomioon 8. joulukuuta 2014 pidetyn talousarviota käsitelleen trilogin tulokset,

–  ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0067/2014),

1.   palauttaa mieliin, että parlamentin ja neuvoston edustajat hyväksyivät 8. joulukuuta 2014 pidetyssä trilogissa työläiden neuvottelujen jälkeen liitteessä esitetyn kolmiosaisen ehdotuspaketin: lisätalousarvioesitykset nro 3–8/2014, joiden kokonaismäärä oli 49,8 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja vielä 3 529,6 miljoonaa euroa maksumäärärahojen uusista varoista, vuotta 2015 koskevan unionin talousarvion, jonka maksusitoumusmäärärahat ovat 145 321,5 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 141 214,0 miljoonaa euroa, sekä kuusi yhteistä lausumaa ja kolme yksipuolista lausumaa;

2.  korostaa, että vaikka vuoden 2014 talousarvioon lisätyt maksumäärärahat antavat komissiolle mahdollisuuden reagoida vuotta 2014 koskeviin kiireellisimpiin tarpeisiin, lisäys ei riitä ratkaisemaan kertyvien maksamattomien laskujen ongelmaa vuonna 2015; korostaa siten maksusuunnitelmaa koskevaa yhteistä lausumaa, joka on vuosien 2014 ja 2015 talousarvioita koskevan sopimuspaketin liitteenä;

3.  katsoo kuitenkin, että lähivuosina on nopeutettava toimia, joilla maksamattomien laskujen määrä saadaan erityisesti koheesiopolitiikkaan keskittyen kestävälle tasolle; korostaa tässä yhteydessä, että unionin kolme toimielintä ovat sitoutuneet harkitsemaan kaikkia mahdollisia keinoja kyseisten laskujen tason alentamiseksi, kuten tämän vuoden budjettisopimukseen liitetyssä, maksusuunnitelmaa koskevassa yhteisessä lausumassa todetaan;

4.  pitää myönteisenä, että maksusitoumusmäärärahojen kokonaistasoa on lisätty 244,2 miljoonalla eurolla verrattuna 2. syyskuuta 2014 vahvistettuun alkuperäiseen neuvoston yhteiseen kantaan; pitää myönteisenä, että neuvoston maksusitoumuksiin tekemät 521,9 miljoonan euron leikkaukset on palautettu kokonaisuudessaan ja että maksusitoumuksia on tehty lisää vielä 170,7 miljoonan euron edestä, mihin sisältyy koko pilottihankkeiden ja valmistelutoimien paketti sekä 95 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -Cosme- ja Erasmus-ohjelmaan ja humanitaariseen apuun;

5.  pitää kuitenkin valitettavana, että neuvosto ei ollut vieläkään halukas tukemaan poliittisia julkilausumiaan riittävillä varoilla työllisyyden ja kasvun tukemiseen ja unionin kansainvälisten sitoumusten täyttämiseen; toteaa neuvoston osoittaneen haluttomuutensa, kun se ei hyväksynyt otsakkeiden 1 a ja 4 määrärahojen lisäämistä aina monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärään saakka; on tyytyväinen siihen, että neuvotteluissa aikaan saadut lisäykset vastaavat parlamentin asettamia poliittisia prioriteetteja; pitää kuitenkin tässä yhteydessä valitettavana, että neuvostolla ei tunnu olevan enää mitään poliittisia prioriteetteja, ja se on pelkästään kiinnostunut rajaamaan kuluja mahdollisimman paljon kautta linjan;

6.  pitää myönteisenä, että komission esitettyä oikaisukirjelmän nro 1/2015 yhteisessä maatalouspolitiikassa lisättiin käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, millä ratkaistiin Venäjän elintarvikkeiden tuontikiellon perusteella käynnistettyjen hätätoimien rahoittaminen 273,6 miljoonalla eurolla turvautumatta heti alusta lähtien maatalousalan kriisejä koskevaan varaukseen;

7.  pitää myönteisenä, että vuodeksi 2015 sovittujen maksumäärärahojen kokonaistaso on kasvanut 1,6 prosenttia vuoden 2014 talousarvioon verrattuna ja että se ylittää neuvoston alkuperäisessä käsittelyssä olleet määrät 1 217,1 miljoonalla eurolla; on erityisen tyytyväinen siihen, että 448,5 miljoonan euron suuruisen uudelleen kohdentamisen ja edellä mainitussa oikaisukirjelmässä lisättyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen ansiosta otsakkeiden 1 a ja 4 maksumäärärahojen taso ylittää 24. kesäkuuta 2014 annetussa alkuperäisessä talousarvioesityksessä olleen tason;

8.  toteaa kuitenkin, että budjettineuvottelut ja etenkin maksumäärärahoja koskevat budjettineuvottelut ovat vaikeutuneet vuosi vuodelta, mikä johtuu lähinnä neuvoston haluttomuudesta tehdä kompromisseja; korostaa jälleen kerran kantansa olevan, että talousarviomenettelyn päätarkoituksena olisi oltava poliittisista prioriteeteista sopiminen maksusitoumusten yhteydessä, kun taas maksumäärärahat olisi katsottava tekniseksi jatkotoimeksi, jolla varmistetaan kyseisten sitoumusten noudattaminen; muistuttaa neuvostoa unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 10 artiklan 3 kohdassa olevista määrärahatyyppien määritelmistä ja varainhoitoasetuksen soveltamissäännöistä, joissa todetaan, että ”maksumäärärahat kattavat varainhoitovuoden tai sitä edeltävien varainhoitovuosien aikana tehtyjen oikeudellisten sitoumusten toteuttamiseen tarvittavat maksut”;

9.  pitää myönteisenä, että neuvosto suostui lopulta ottamaan käyttöön vuotta 2014 koskevan ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran, vaikka kyseinen määrä ei riitä tyydyttämään tarpeita; pitää lisäksi myönteisenä, että vuoden 2014 talousarviossa on lisätty eräiden budjettikohtien maksumäärärahoja kaikkiaan 4,2 miljardilla eurolla, josta otetaan 3 168,2 miljoonaa euroa käyttöön vuotta 2014 koskevan ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran avulla; pitää niin ikään myönteisenä, että lopullisessa kompromississa on pitkälti säilytetty lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 ehdotetut otsakkeen 1 a ja 4 maksumäärärahojen lisäykset; toteaa, että lisäys on kohdennettu lähinnä alaotsakkeeseen 1 b, jossa vuoden lopussa maksamattomien laskujen ongelma nykyisin pääosin kulminoituu; muistuttaa kiinnittäneensä jo vuoden 2014 talousarvion käsittelyssä huomiota siihen, että maksumäärärahoja tarvitaan lisää (lopullisessa sopimuksessa niitä oli 983 miljoonaa euroa vähemmän kuin parlamentin hyväksymässä kannassa); kehottaa neuvostoa pidättymään yrityksistä leikata unionin talousarviota keinotekoisesti vuodesta toiseen;

10.  paheksuu kuitenkin sitä, että neuvosto ei aio käyttää sakoista saatuja ylimääräisiä tuloja kokonaisuudessaan maksattamatta olevien määrien kattamiseen; katsoo, että kaikki ennakoimattomat tulot olisi käytettävä kokonaisuudessaan tämän ongelman ratkaisemiseen siihen saakka, että maksuja koskeva kriisi on ratkaistu; muistuttaa, että pakettiluonnoksesta päästiin sopimukseen, koska se täytti parlamentin vaatimuksen maksattamatta olevien maksujen muodostaman ongelman ratkaisemisesta; tähdentää kuitenkin, että unionin maksukriisin aito ratkaiseminen edellyttää asianmukaisen rajan asettamista maksamattomille laskuille;

11.  pitää valitettavana, että neuvosto katsoi kysymyksen kansallisten maksuosuuksien mukauttamisen lykkäämisestä tärkeämmäksi kuin neuvottelukannan muodostamisen vuosia 2014 ja 2015 koskevia budjettineuvotteluja varten; toteaa, että kyseinen kanta muodostettiin vasta SEUT-sopimuksen 314 artiklan mukaisen 21 päivän pituisen sovittelujakson viimeisenä päivänä, mikä oli yhtenä syynä siihen, että sovittelukomiteassa ei päästy sopimukseen asiasta;

12.  muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 310 artiklan nojalla unionin talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa;

13.  pitää parlamentin, neuvoston ja komission sopimia yhteisiä lausumia poliittisesti erittäin merkittävinä, etenkin lausumia, jotka koskevat maksusuunnitelmaa ja erityisvälineiden käyttöä; edellyttää, että maksusuunnitelma viimeistellään mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen kuin komissio hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen; korostaa jälleen kerran hyväksyneensä monivuotisen rahoituskehyksen sillä perusteella, että on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että kaikki erityisrahoitusvälineisiin liittyvät maksumäärärahat lasketaan enimmäismäärien lisäksi ja että kaikki muut tulkinnat johtaisivat automaattisesti monivuotista rahoituskehystä koskevan sopimuksen uudelleen avaamiseen;

14.  muistuttaa kantanaan olleen jo pitkään, että erityisrahoitusvälineisiin liittyvät maksumäärärahat olisi laskettava monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien lisäksi, kuten sitoumusten yhteydessä tehdään; pitää jälleen kerran valitettavana, että asiasta ei ole kyetty pääsemään sopimukseen neuvoston kanssa; tähdentää kuitenkin, että asiasta on syytä pyrkiä pääsemään kaikin tavoin lopulliseen sopimukseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa;

15.  toteaa uudelleen, että on elintärkeää uudistaa omien varojen järjestelmää perusteellisesti, jotta päästään nykyisistä budjettineuvottelujen umpikujista, ja pitää siksi Mario Montin johtaman omia varoja käsittelevän korkean tason ryhmän tekemää työtä erittäin tärkeänä;

16.  pitää valitettavana, että neuvosto ja komissio ovat kumpikin haluttomia huolehtimaan unionin virastojen tarpeellisista resursseista ja etenkin henkilöresursseista, jotta ne voisivat hoitaa lainsäädäntövallan käyttäjän niille osoittamat tehtävät; korostaa, että käsiteltävänä oleva sopimus ei merkitse, että parlamentti hyväksyisi komission ehdottaman toimien siirtämisen kohdennettavaksi uudelleen; pitää lisäksi erittäin valitettavana, että maksujen avulla rahoitettujen virastojen henkilöstöä on leikattu, ja pitää leikkauksia perusteettomina niin kauan kuin vastaavia virkoja ei rahoiteta unionin talousarviosta;

17.  pitää myönteisenä, että määrärahoja on lisätty, jotta Euroopan unionin tuomioistuimeen saadaan yhdeksän uutta tuomaria; toteaa uudelleen, että on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta lainsäädäntömenettely voidaan saattaa päätökseen 1. lokakuuta 2015 mennessä, mikä mahdollistaa tuomareiden määrän lisäämisen; kehottaa siksi neuvostoa löytämään viivytyksittä ratkaisun virkojen uudelleen jakamiseen uusia tuomareita varten; pyytää, että tuomioistuin esittää neuvostolle ja parlamentille ajoissa päivitetyn arvion uusia tuomareita ja heidän henkilöstöään koskevista lisärahoitustarpeista; toistaa, että uusien tuomareiden nimittämiseen liittyvää lisähenkilöstötarvetta olisi arvioitava erittäin huolellisesti;

18.  pitää parlamentin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean yhteistyösopimuksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa myönteisenä; pitää tätä sopimusta hyvänä esimerkkinä toimielinten välisestä synergiasta, jolla parannetaan tehokkuutta ja saadaan aikaan säästöjä; odottaa, että sopimuksen toinen vaihe saatetaan päätökseen heinäkuuhun 2015 mennessä;

19.  pitää myönteisenä, että edustustoissa olevaa komission henkilöstöä koskevia yleisiä hallintokuluja siirretään pääluokasta III (komissio) pääluokkaan X (Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)) sanotun vaikuttamatta talousarvioon kokonaisuutena; toteaa, että siirrolla reagoidaan unionin edustustojen hallintomenojen hallinnoinnin yksinkertaistamiseen ja että siirron ei pitäisi vaikuttaa millään muulla tavoin komission hallintomäärärahoihin eikä edustustoissa olevan komission henkilöstön työoloihin; vaatii toteuttamaan siirron EUH:n ja komission välisen hyvän yhteistyön hengessä;

20.  pitää valitettavana, että neuvosto ei kyennyt muodostamaan yhteistä kantaa etenkään 21 päivän pituisen sovittelujakson aikana eikä kantaa lisätalousarvioesitysten hyväksymiseen; kehottaa neuvostoa ja komissiota sopimaan yhdessä vuoden 2015 alussa tavoista parantaa talousarviomenettelyä, jotta vuotta 2016 koskevan unionin talousarvion hyväksymistä voitaisiin helpottaa; katsoo, että tämän avulla olisi käynnistettävä unionin talousarvioon sovellettava uusi rakenteellinen lähestymistapa, jolla vältetään mahdollisimman hyvin tarpeettomia ja toistuvia kiistoja ja parannetaan keskustelukumppaneiden yhteisymmärrystä siitä, missä määrin unionin varoilla edistetään yhteistä sitoutumista kasvun ja työllisyyden lisäämiseen unionissa;

21.  hyväksyy tarkistuksitta uutta talousarvioesitystä varainhoitovuodeksi 2015 koskevan neuvoston kannan sekä tämän päätöslauselman liitteenä olevat yhteiset lausumat;

22.  kehottaa puhemiestä julistamaan talousarvion lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, muille toimielimille ja elimille, joita asia koskee, sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0247.
(6) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0450.
(7) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0036.


LIITE

EHDOTUSPAKETTI

Talousarvio 2015 – Yhteiset päätelmät

Tämä ehdotuspaketti kattaa seuraavat osat:

1.  Vuoden 2015 talousarvio

2.  Vuoden 2014 talousarvio - lisätalousarvioesitykset nro 3/2014 – 8/2014

3.  Yhteiset lausumat

YHTEENVETO

A.  Vuoden 2015 talousarvio

Ehdotuspaketin mukaan

–  maksusitoumusmäärärahoja on vuoden 2015 talousarviossa yhteensä 145 321,5 miljoonaa euroa. Tämä jättää vuoden 2015 monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriin nähden 1 760,1 miljoonan euron liikkumavaran maksusitoumusmäärärahoina;

–  maksumäärärahoja on vuoden 2015 talousarviossa yhteensä 141 214,0 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 126,7 miljoonan euron määrä, joka liittyy EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönottoon lisätalousarvioesitysten nro 5/2014 ja 7/2014 johdosta;

–  vuoden 2015 joustovälineestä otetaan käyttöön 83,3 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina;

–  komissio arvioi, että joustovälineestä Kyprokselle vuosina 2014 ja 2015 maksettavaa lisätukea varten käyttöön otettavat maksumäärärahat ovat vuonna 2015 11,3 miljoonaa euroa.

B.  Vuoden 2014 talousarvio

Ehdotuspaketin mukaan

–  lisätalousarvioesitykset nro 3/2014 – 8/2014 hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti lukuun ottamatta 2 osassa esitettyjä poikkeuksia;

–  tämän seurauksena vuoden 2014 talousarvion maksusitoumusmäärärahojen määrä kasvaa 49,8 miljoonalla eurolla, mikä johtuu lisätalousarvioesityksiin nro 5/2014 ja 7/2014 liittyvästä EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotosta (126,7 miljoonaa euroa); tämä kompensoituu osittain sillä, että lisätalousarvioesitysten nro 3/2014, 4/2014 ja 6/2014 (liittyvät enimmäkseen kalastukseen) maksusitoumusmäärärahoja vähennetään 76,9 miljoonalla eurolla;

–  tämän seurauksena vuoden 2014 talousarvion maksumäärärahat kasvavat yhteensä 3 529,6 miljoonalla eurolla;

–  vuoden 2014 ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 2 818,2 miljoonaa euroa sekä 350 miljoonaa euroa maksumäärärahoina 3.3. kohdassa esitetyn erityisrahoitusvälineistä annetun yhteisen lausuman mukaisesti.

1.   VUODEN 2015 TALOUSARVIO

1.1.   Ns. suljetut budjettikohdat

Budjettikohdat, joita neuvosto tai Euroopan parlamentti ei ole muuttanut tai joita koskevat neuvoston tarkistukset Euroopan parlamentti hyväksyi, vahvistetaan, jollei näissä päätelmissä muuta todeta.

Muiden budjettikohtien osalta Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen 1.2–1.7 kohtaan sisältyvistä päätelmistä.

1.2.   Horisontaaliset kysymykset

a)   Erillisvirastot

EU:n erillisvirastoille osoittama rahoitusosuus (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina) ja kaikkien erillisvirastojen virkojen/toimien määrät vastaavat komission uudessa talousarvioesityksessä esitettyjä määriä:

Henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen/toimien sekä niihin liittyvien määrärahojen lisäys verrattuna alkuperäiseen talousarvioesitykseen:

–  Euroopan pankkiviranomainen (EPV): + 9 virkaa/tointa ja +585 000 euroa;

–  Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA): +3 virkaa/tointa ja +195 000 euroa;

–  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA): +4 virkaa/tointa ja +260 000 euroa;

–  Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO): +4 virkaa/tointa ja +260 000 euroa; ja

–  Euroopan poliisivirasto (Europol): +5 virkaa/tointa sekä -600 000 euron vähennys;

Frontexin osalta 20,0 miljoonan euron lisäys toimintamenoihin sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina.

b)   Toimeenpanovirastot

EU:n toimeenpanovirastoille osoittama rahoitusosuus (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina) ja toimeenpanovirastojen virkojen määrät vastaavat komission uudessa talousarvioesityksessä esitettyjä määriä.

c)   Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

Kattava 59 pilottihankkeen ja valmistelutoimen paketti hyväksytään uudessa talousarvioesityksessä ehdotetun mukaisesti sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina. Jos pilottihankkeessa tai valmistelutoimessa voidaan käyttää jo olemassa olevaa oikeusperustaa, komissio voi toimen täytäntöönpanon helpottamiseksi ehdottaa määrärahasiirtoa kyseiseen oikeusperustaan.

Paketissa otetaan täysin huomioon pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat varainhoitoasetuksessa säädetyt enimmäismäärät.

d)   EU:n edustustojen yhteiset hallintomenot

Hyväksytään uudessa talousarvioesityksessä ehdotettu EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen siirto komission pääluokasta EUH:n pääluokkaan.

1.3.   Rahoituskehyksen otsakkeiden mukaan jaotellut menot – maksusitoumusmäärärahat

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat ottaneet huomioon edellä olevat ns. suljettuja budjettikohtia, erillisvirastoja sekä pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat päätelmät ja sopineet seuraavaa:

a)   Alaotsake 1 a

Maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission uudessa talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä. Tällä halutaan painopisteiden mukaisesti helpottaa etenkin pk-yritysten rahoituksen saantia EU:n talousarvion kautta.

(tuhatta euroa)

Budjetti-kohta

Nimi

Maksusitoumusmäärärahojen lisäykset

Talousarvio-esitys 2015

Uusi talousarvioesitys 2015

Erotus

02 02 02

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys — Yrittäjien, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saannin helpottaminen

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin suunnattavan riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Yhteensä

18 500,0

Hyväksytään lisäksi seuraavat maksusitoumusmäärärahojen lisäykset verrattuna uuteen talousarvioesitykseen:

(tuhatta euroa)

Budjetti-kohta

Nimi

Uusi talousarvio-esitys 2015

Talousar-vio 2015

Erotus

02 02 01

Yrittäjyyden edistäminen sekä unionin yritysten kilpailukyvyn ja markkinoille pääsyn parantaminen

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Turvallisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa – Euroopan tutkimusneuvosto

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Johtoasema nanoteknologian, kehittyneiden materiaalien, laserteknologian, bioteknologian ja kehittyneiden valmistus- ja prosessointimenetelmien aloilla

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Resurssitehokas ja ilmastonmuutosta kestävä talous sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Johtoasema tieto- ja viestintäteknologiassa

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Osallistavien, innovatiivisten ja kehityskykyisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Eurooppalaisen nuorisoalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja nuorten eurooppalaiseen demokraattiseen toimintaan osallistumisen edistäminen

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie -toimet – Uusien taitojen, tietämyksen ja innovaatioiden luominen, kehittäminen ja siirtäminen

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Yhteensä

63 000,0

Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet ja EU:n edustustojen yhteisten menojen siirto EUH:n pääluokkaan, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 17 551,7 miljoonaa euroa, jolloin alaotsakkeen 1 a menojen enimmäismäärään nähden jää 114,3 miljoonan euron liikkumavara.

b)   Alaotsake 1 b

Maksusitoumusmäärärahat vastaavat uudessa talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä.

Kun otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet sekä 83,3 miljoonan euron käyttöönotto joustovälineestä Kyproksen lisätukea varten, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 49 230,3 miljoonaa euroa.

c)   Otsake 2

Maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission uudessa talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä.

Oikaisukirjelmän nro 1/2015 jälkeen ilmenneiden uusien seikkojen (etenkin tiedot Venäjän määräämän elintarvikkeiden tuontikiellon johdosta elokuusta 2014 alkaen toteutettuihin kiireellisiin toimenpiteisiin todellisuudessa tarvittavasta rahoituksesta ja maataloustukirahaston lopullisesta ylijäämästä varainhoitovuonna 2014 sekä ajantasaiset ennusteet varainhoitovuonna 2015 rahoitusoikaisujen perusteella saatavista määristä) vuoksi edellä tarkoitetut kiireelliset toimenpiteet (mukaan lukien Baltian maiden maitoalaan liittyvät toimenpiteet, joita koskevan jatkopaketin komissio hyväksyi 26. marraskuuta 2014, ja Suomea koskevat toimenpiteet edellytysten täyttyessä) voidaan käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kasvun ansiosta rahoittaa oikaisukirjelmässä nro 1/2015 esitetyillä määrärahoilla turvautumatta maatalousalan kriisivaraukseen.

Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet ja EU:n edustustojen yhteisten menojen siirto EUH:n pääluokkaan, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 58 808,6 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 2 menojen enimmäismäärään nähden jää 790,4 miljoonan euron liikkumavara.

d)   Otsake 3

Maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission uudessa talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä. Frontexin toimintamenojen lisäys tasoittuu vastaavalla vähennyksellä budjettikohdasta 18 02 01 01 (Tuki rajaturvallisuuden ylläpitämiseen ja yhteiseen viisumipolitiikkaan laillisen matkustamisen helpottamiseksi).

Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet ja valmistelutoimet, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 2 146,7 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 3 menojen enimmäismäärään nähden jää 99,3 miljoonan euron liikkumavara.

e)   Otsake 4

Maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission uudessa talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä etenkin kun on kyse EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen siirrosta komission pääluokasta EUH:n pääluokkaan.

Hyväksytään lisäksi seuraavat maksusitoumusmäärärahojen lisäykset verrattuna uuteen talousarvioesitykseen:

(tuhatta euroa)

Budjetti-kohta

Nimi

Uusi talousarvio-esitys 2015

Talousar-vio 2015

Erotus

21 03 01 04

Tuki rauhanprosessille ja rahoitusapu Palestiinalle ja YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Nopean, tehokkaan ja tarpeisiin perustuvan humanitaarisen avun ja elintarvikeavun toimittaminen

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Yhteensä

32 000,0

Uudessa talousarvioesityksessä ehdotettua EU:n erityisedustajien siirtoa otsakkeesta 4 otsakkeeseen 5 (EUH:n pääluokka) ei kuitenkaan hyväksytty. Näin ollen budjettikohdan 19 03 01 07 (EU:n erityisedustajat, otsake 4) maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat palautetaan alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdotetun mukaisiksi.

Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet ja EU:n edustustojen yhteisten menojen siirto EUH:n pääluokkaan, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 8 408,4 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 4 menojen enimmäismäärään nähden jää 340,6 miljoonan euron liikkumavara.

f)   Otsake 5

Toimielinten henkilöstötaulukoihin sisältyvien virkojen/toimien lukumäärä sekä maksusitoumusmäärärahat vastaavat komission uudessa talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä, jolloin niihin sisältyvät:

–  Euroopan parlamenttia ja neuvostoa koskevien pääluokkien käsittely kyseisissä toimielimissä;

–  unionin tuomioistuinta koskeva käsittely Euroopan parlamentissa;

–  Euroopan tilintarkastustuomioistuinta, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa koskeva käsittely Euroopan parlamentissa; ja

–  Euroopan ulkosuhdehallintoa koskeva muutos, jossa komission alkuperäisessä talousarvioesityksessä ehdottamia määriä kasvatetaan talousarvioon neutraalisti vaikuttavalla määrärahojen siirrolla: EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen siirto komission pääluokasta EUH:n pääluokkaan. Uudessa talousarvioesityksessä ehdotettua EU:n erityisedustajien siirtoa otsakkeesta 4 EUH:n pääluokkaan otsakkeessa 5 ei kuitenkaan hyväksytty. Näin ollen EUH:n pääluokkaan ei oteta tähän tarkoitukseen varattuja määrärahoja.

Alkuperäiseen talousarvioesitykseen verrattuna tehdään kaiken kaikkiaan seuraavat muutokset:

–  henkilöstötaulukon 35 viran/toimen nettovähennys, joka johtuu 47 viran/toimen vähentämisestä Euroopan parlamentista ja tasoittuu osittain sillä, että unionin tuomioistuimeen lisätään 12 virkaa/tointa;

–  määrärahojen 0,6 miljoonan euron nettovähennys, joka johtuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahojen 1,4 miljoonan euron, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahojen 1,4 miljoonan euron ja alueiden komitean määrärahojen 0,4 miljoonan euron vähennyksistä ja tasoittuu osittain unionin tuomioistuimen määrärahojen 2,6 miljoonan euron lisäyksen johdosta;

–  EUH:n 71,5 miljoonan euron lisäys johtuu talousarvioon neutraalisti vaikuttavasta EU:n edustustojen yhteisten hallintomenojen siirrosta. Tämä lisäys tasoittuu kokonaisuudessaan komission pääluokassa alaotsakkeessa 1 a (0,6 miljoonaa euroa), otsakkeessa 2 (0,1 miljoonaa euroa), otsakkeessa 4 (45,7 miljoonaa euroa) ja otsakkeessa 5 (25,2 miljoonaa euroa). Nämä siirrot johtavat otsakkeen 5 määrärahojen 46,3 miljoonan euron nettolisäykseen.

Lisäksi uuteen talousarvioesitykseen verrattuna hyväksyttiin seuraava talousarvioon neutraalisti vaikuttava virkojen/toimien ja maksusitoumusmäärärahojen siirto neuvostosta palkkatoimistoon sen ottamiseksi huomioon, että neuvoston palveluksessa ja eläkkeellä olevien henkilöstön jäsenten eläkeoikeuksien määrittely ja hallinnointi siirretään palkkatoimistoon 1. tammikuusta 2015 alkaen: kuuden henkilöstötaulukkoon sisältyvän AST 7‑viran/toimen lisäys ja 504 000 euron suuruinen lisäys maksusitoumusmäärärahoina komission pääluokassa III tasoittuu kokonaisuudessaan vähentämällä kuusi henkilöstötaulukkoon sisältyvää AST 7‑virkaa/tointa ja 504 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina neuvoston pääluokasta II.

Tämän seurauksena, ja kun otetaan huomioon pilottihankkeet, valmistelutoimet ja EU:n edustustojen yhteisten menojen siirto EUH:n pääluokkaan, hyväksyttyjen maksusitoumusmäärärahojen määrä on 8 660,5 miljoonaa euroa, jolloin otsakkeen 5 menojen enimmäismäärään nähden jää 415,5 miljoonan euron liikkumavara.

1.4.   Maksumäärärahat

Maksumäärärahoja on vuoden 2015 talousarviossa yhteensä 141 214 040 563 euroa.

Tähän sisältyy 126,7 miljoonan euron määrä, joka liittyy EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönottoon lisätalousarvioesitysten nro 5/2014 ja 7/2014 johdosta, sekä 440 miljoonan euron määrä, joka liittyy nuorisotyöllisyysaloitteen maksumäärärahojen siirtoon vuoden 2014 talousarviosta vuoden 2015 talousarvioon.

Maksumäärärahojen kokonaismäärän jakautumisessa on otettu huomioon seuraavaa:

a)  erityisesti otsakkeiden 2 ja 5 jaksottamattomia menoja koskevat maksumäärärahat; ja

b)  edellä esitetyt pilottihankkeita ja valmistelutoimia koskevat maksumäärärahat on laskettu seuraavasti: kaikkia uusia pilottihankkeita ja valmistelutoimia varten varataan maksumäärärahoja määrä, joka on 50 prosenttia vastaavista maksusitoumusmäärärahoista, tai Euroopan parlamentin ehdottama määrä, jos se on pienempi. Jos voimassa olevia pilottihankkeita ja valmistelutoimia jatketaan, maksumäärärahoja varataan talousarvioesityksessä esitetty määrä, johon lisätään 50 prosenttia vastaavista uusista maksusitoumusmäärärahoista, tai Euroopan parlamentin ehdottama määrä, jos se on pienempi;

c)  123,3 miljoonan euron maksumäärärahojen vähennys verrattuna uuteen talousarvioesitykseen jakautuu suhteessa tasapuolisesti kaikkien niiden budjettikohtien kesken, joissa on jaksotettuja määrärahoja ja joita b alakohta kohta ei koske. Poikkeuksen tästä muodostavat kuitenkin seuraavat budjettikohdat, joiden maksumäärärahat vastaavat uudessa talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä:

–  alaotsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) ja otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) menot;

–  lähentymistavoitetta koskevat budjettikohdat 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 ja 13 03 60; ja

–  kansainväliset kalastusalan kumppanuussopimukset.

d)  edellä c alakohdassa saatujen tulosten perusteella tehdään seuraavat lopulliset mukautukset:

–  lisätään 100 miljoonan euron määrä budjettikohtaan 13 04 02 (Koheesiorahaston hankkeiden loppuun saattaminen (2007–2013), joka tasoittuu:

–  50 miljoonan euron vähennyksellä budjettikohdasta 13 03 18 (Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys); ja

–  50 miljoonan euron vähennyksellä kaikkien niiden budjettikohtien kesken, joissa on jaksotettuja määrärahoja ja joita b alakohta ei koske, alaotsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) ja otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) menoista lukuun ottamatta budjettikohtaa 23 02 (Humanitaarinen apu, elintarvikeapu ja kriisivalmius), jonka määrärahat vastaavat uudessa talousarvioesityksessä ehdotettuja määriä.

1.5.   Talousarvion selvitysosat

Uuteen talousarvioesitykseen sisältyvät selvitysosat hyväksytään ja sisällytetään siten Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyissään selvitysosiin tekemät muutokset lukuun ottamatta budjettikohtia 04 03 01 03 ja 19 03 01 06, koska näillä muutoksilla ei voida muuttaa eikä laajentaa voimassa olevan oikeusperustan soveltamisalaa eikä heikentää toimielinten hallinnollista autonomiaa.

1.6.   Uudet budjettikohdat

Komission uudessa talousarvioesityksessä ehdottama budjettinimikkeistö säilytetään muuttumattomana.

1.7.   Varaukset

Komission pääluokassa ei oteta määrärahoja ehdollisiin varauksiin.

2.   VUODEN 2014 TALOUSARVIO

a)  EU:n solidaarisuusrahastolle lisätalousarvioesityksissä nro 5/2014 ja 7/2014 pyydetty maksusitoumusmäärärahojen lisäys (126,7 miljoonaa euroa) hyväksyttiin. Vastaavat maksumäärärahat siirretään vuoden 2015 talousarvioon.

b)  Lisätalousarvioesitys nro 3/2014 hyväksyttiin komission ehdotuksen mukaisesti. Maksumäärärahoihin tehtiin seuraavat vähennykset:

–  Maaseudun kehittäminen: Maaseudun kehittämisohjelmien loppuun saattamista (2007–2013) varten pyydettyä 90 miljoonan euron määrää ei hyväksytty ottaen huomioon, että jäsenvaltiot ovat esittäneet marraskuussa 2014 odotettua vähemmän maksuilmoituksia. Lisäksi hyväksyttiin uusia ohjelmia koskeva 20 miljoonan euron vähennys;

–  Nuorisotyöllisyysaloite: nuorisotyöllisyysaloitteen osalta hyväksyttiin 420 miljoonan euron vähennys. Vuoden 2015 talousarvioon lisätään kuitenkin 440 miljoonaa euroa maksumäärärahoina edellä 1.4 kohdassa esitetyn mukaisesti;

–  Lisäksi maksumäärärahoihin hyväksyttiin 648,1 miljoonan euron vähennys, joka jakautuu ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta vahvistettujen budjettikohtien kesken. Budjettikohtiin 13 03 16 (EAKR Lähentyminen), 04 06 01 (Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalainen apu) sekä 21 03 02 01 ja 21 03 03 03 (Tuki Ukrainalle) pyydetyt määrärahat säilytettiin ennallaan.

Maksumäärärahojen uudelleenkohdentaminen:

–  komission kokonaismäärärahasiirrossa (DEC 31/2014) uudelleen kohdennettaviksi ehdottamat määrärahat hyväksyttiin;

–  Komission lisätalousarvioesityksessä nro 6/2014 komission pääluokassa uudelleen kohdennettavaksi ehdottamat määrärahat hyväksyttiin; Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (hallinnolliset tukimenot) ja kansainvälisiä kalastusalan kumppanuussopimuksia koskevasta varauksesta uudelleen kohdennettavaksi käytettävissä olevat maksumäärärahat (yhteensä 6 150 900 euroa) kohdennetaan kuitenkin uudelleen humanitaariseen apuun (budjettikohta 23 02 01);

–  lisäksi hyväksyttiin 30,4 miljoonan euron suuruinen määrärahojen kohdentaminen uudelleen ottaen huomioon talousarvion nykyinen toteutumisaste ja vuoden lopun ennuste. Tämä koskee seuraavia budjettikohtia:

–  Momentti 01 03 02 (Makrotaloudellinen rahoitusapu): 5 miljoonaa euroa;

–  Momentti 04 03 02 (Progress): 10,0 miljoonaa euroa;

–  Momentti 12 02 01 (Sisämarkkinat): 1,2 miljoonaa euroa;

–  Momentti 17 03 51 (Kansanterveys): 0,7 miljoonaa euroa;

–  Alamomentti 18 02 01 02 (Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta): 2,3 miljoonaa euroa;

–  Alamomentti 21 09 51 01 (Kehitysyhteistyön rahoitusväline: Aasia): 2,5 miljoonaa euroa;

–  Momentti 33 02 02 (Syrjinnän torjunnan ja tasa-arvon edistäminen): 2,2 miljoonaa euroa; ja

–  Momentit 29 02 01 ja 29 02 51 (Tilastot): 6,5 miljoonaa euroa.

Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 (mukaan lukien siirto kokonaismäärärahasiirron yhteydessä, lisätalousarvioesitys nro 6/2014 ja viimeisin talousarvion toteutumista koskeva ajantasaistettu tilannekatsaus) esitetyt maksumäärärahojen lisäykset ja vähennykset sellaisina kuin ne on hyväksytty edellä esitetyn mukaisesti:

Budjettikohta

Nimi

Lisätalousarvio-esitys nro 3/2014

hyväksytty

01 03 02

Makrotaloudellinen rahoitusapu

-28 960 000

01 04 51

Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) tarkoitettujen ohjelmien loppuun saattaminen (ennen vuotta 2014)

12 000 000

02 02 02

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saannin parantaminen pääoma- ja velkajärjestelyin

4 540 126

02 05 01

Maailmanlaajuisten satelliittinavigointi-infrastruktuurien ja -palvelujen (Galileo) kehittäminen ja tarjoaminen vuoteen 2019 mennessä

70 000 000

04 02 64

Nuorisotyöllisyysaloite

-420 000 000

04 03 02 01

Progress – Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tukeminen

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys – Oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden, etenkin työmarkkinoista kauimpana olevien, ja sosiaalisten yritysten rahoituksen saatavuuden ja saannin helpottaminen

-7 114 776

04 06 01

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja köyhyyden pahimpien muotojen lieventäminen unionissa

99 000 000

05 02 10 02

Menekinedistämistoimet – Unionin suorittamat suorat maksut

-308 029

05 04 60 01

Maaseudun kestävän kehityksen edistäminen sekä alueellisesti ja ympäristön kannalta tasapainoisemman, ilmastomyönteisemmän ja innovatiivisemman unionin maatalousalan edistäminen

-20 000 000

05 06 01

Kansainväliset maataloussopimukset

-3 784 411

05 08 77 06

Valmistelutoimi – Euroopan maataloustuotteiden hintojen ja marginaalien seurantakeskus

-612 329

05 08 77 09

Valmistelutoimi – Unionin kasvien ja eläinten perintöaines

-600 000

05 08 77 10

Pilottihanke – Agropolis: rajat ylittävä maatalousteollisuuden eurooppalainen mallialue

-600 000

05 08 77 11

Pilottihanke – Peltometsäviljely

-350 000

05 09 03 01

Turvallisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten tuotteiden riittävän saannin varmistaminen

-1 666 954

07 02 77 03

Valmistelutoimi – Euroopan arktisen alueen kehitystä koskeva strateginen ympäristövaikutusten arviointi

356 052

08 02 01 01

Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa – Euroopan tutkimusneuvosto

24 970 695

08 02 02 02

Tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin suunnattavan riskirahoituksen saatavuuden helpottaminen

4 540 126

08 02 51

Tutkimuksen edellisen puiteohjelman (seitsemäs puiteohjelma) loppuun saattaminen – EY:n epäsuorat toimet (2007–2013)

50 000 000

08 04 01

ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

-8 800 000

08 04 51

Eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen ”Fusion for Energy (F4E)” saattaminen päätökseen (2007–2013)

-71 200 000

09 02 01

Sähköistä viestintää koskevan unionin politiikan määrittely ja toteuttaminen

-271 200

09 02 05

Digitaaliseen sisältöön sekä audiovisuaalialaan ja muuhun mediateollisuuteen liittyvät toimet

-592 000

09 02 77 03

Pilottihanke – Lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden eurooppalainen keskus

-456 508

09 03 03

Euroopan laajuisten digitaalipalvelujen infrastruktuurien yhteentoimivuuden, kestävän käyttöönoton, ylläpidon ja ajanmukaistamisen edistäminen sekä Euroopan tason koordinointi

-1 898 831

09 03 51 01

Safer Internet -ohjelman (2009–2013) loppuun saattaminen

-450 000

09 04 03 02

Osallistavien, innovatiivisten ja kehityskykyisten eurooppalaisten yhteiskuntien edistäminen

2 784 852

09 04 51

Seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) loppuun saattaminen

105 000 000

11 01 04 01

Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon tukimenot – Muu kuin operatiivinen hallinnollinen ja tekninen apu

-774 900

11 01 06 01

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto – Rahoitusosuus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

-809 000

11 03 01 (varaus)

Unionin kalastusalusten kolmansien maiden vesillä harjoittamaa kalastustoimintaa koskeva hallintokehys

-69 567 000

11 06 12

Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimenpiteiden loppuun saattaminen – Lähentymistavoite (2007–2013)

69 540 126

12 02 01

Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen

-1 170 000

12 02 77 03

Valmistelutoimi – Sisämarkkinafoorumi

-150 000

12 03 51

Rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien aikaisempien toimien loppuun saattaminen

-669 803

13 03 16

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Lähentyminen

2 400 700 000

13 03 18

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

227 006 319

13 03 19

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimien loppuun saattaminen – Euroopan alueiden välinen yhteistyö

179 334 992

13 03 77 09

Euroopan unionin Atlantti-strategian Atlantti-foorumia koskeva valmistelutoimi

-433 000

13 05 63 02

Rajat ylittävä yhteistyö – Rahoitus otsakkeesta 4

-12 338 481

14 02 01

Tulliliiton toiminnan ja uudistamisen tukeminen

7 500 000

14 03 01

Verotusjärjestelmien asianmukaisen toiminnan parantaminen

2 500 000

15 02 01 01

Eurooppalaisen koulutusalan huippuosaamisen ja yhteistyön ja sen työmarkkinoihin liittyvän merkityksen edistäminen

138 119 479

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie -toimet – Uusien taitojen, tietämyksen ja innovaatioiden luominen, kehittäminen ja siirtäminen

40 861 137

16 03 01 03

Tiedotustoimipisteet

1 600 000

2 900 00016 03 01 04

Komission edustustojen viestintä ja kumppanuustoimet

1 000 000

17 02 01Verkkopohjaiset ja kirjalliset tiedotus- ja viestintävälineet

16 03 02 03

Kuluttajien edun valvominen ja heidän turvallisuutensa ja heille tiedottamisen parantaminen

-1 449 000

17 03 10

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

-2 000 000

17 03 12 01

Unionin rahoitusosuus Euroopan lääkevirastolle

-7 602 918

18 02 01 01

Tuki rajaturvallisuuden ylläpitämiseen ja yhteiseen viisumipolitiikkaan laillisen matkustamisen helpottamiseksi

-7 446 000

18 02 01 02

Rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien parempi hallinta

-9 236 000

18 03 51

Palauttamismenettelyihin, pakolaisiin ja maahanmuuttovirtoihin liittyvien toimenpiteiden ja ohjelmien loppuun saattaminen

19 431 000

19 02 01

Vallitsevien ja puhkeamaisillaan olevien kriisien hallinta

50 765 835

19 05 51

Suhteita kolmansiin teollisuusmaihin ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan toimintalohkon toimien loppuun saattaminen (2007–2013)

3 600 000

20 02 01

Ulkoiset kauppasuhteet, kolmansien maiden markkinoille pääsy mukaan luettuna

1 181 809

20 02 03

Kaupan alan apu – Monenväliset aloitteet

1 000 000

21 02 07 06

Elintarvike- ja ravitsemusturva ja kestävä maatalous

6 000 000

21 02 40

Perushyödykesopimukset

20 000

21 02 51 01

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä

4 000 000

21 02 51 02

Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden kanssa

23 000 000

21 02 51 03

Yhteistyö Aasian kehitysmaiden kanssa, Keski-Aasia ja Lähi-itä mukaan luettuina

44 000 000

21 02 51 05

Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat

2 000 000

21 02 51 06

Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna

2 000 000

21 03 02 01

Itäinen kumppanuus — Ihmisoikeudet ja liikkuvuus

210 000 000

21 03 03 03

Tuki usean maan yhteistyölle unionin naapurialueilla

40 000 000

21 03 51

Euroopan naapuruuspolitiikan ja Venäjän suhteiden alan toimien loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

3 000 000

21 04 51

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

3 000 000

21 05 51

Yleismaailmallisiin turvallisuusuhkiin liittyvien toimien loppuun saattaminen (vuotta 2014 edeltävä aika)

2 000 000

21 09 51 01

Aasia

-2 500 000

22 02 51

Entisen liittymistä valmistelevan (vuotta 2014 edeltävän) tuen saattaminen päätökseen

45 000 000

23 02 01

Nopean, tehokkaan ja tarpeisiin perustuvan humanitaarisen avun ja elintarvikeavun toimittaminen

256 150 900

23 03 51

Unionissa toteutettavien pelastuspalvelualan ohjelmien ja toimien loppuun saattaminen (ennen vuotta 2014)

-500 000

24 01 07

Petostentorjuntavirasto (OLAF)

-10 000

24 02 01

Petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan ehkäisy ja torjunta

942 750

24 04 01

Tullialan keskinäisen avunannon tukeminen sekä jäsenvaltioiden avustaminen turvallisten sähköisten viestintävälineiden käytössä sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamiseksi

680 612

26 01 09

Julkaisutoimisto

-22 000

26 01 23 01

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg

-13 000

26 02 01

Julkisia tavaranhankintoja, rakennusurakoita ja palveluita koskevien sopimusten tekomenettelyt

-250 000

26 03 01 01

Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille

10 000 000

29 02 01

Laadukkaiden tilastotietojen tuottaminen, Euroopan tilastojen uusien tuotantotapojen täytäntöönpaneminen ja kumppanuuden vahvistaminen Euroopan tilastojärjestelmässä

-11 294 249

29 02 51

Tilasto-ohjelmien loppuun saattaminen (ennen vuotta 2013)

-9 872 560

32 02 52

Talouden elpymistä edistävien energiahankkeiden loppuun saattaminen

65 000 000

33 02 01

Oikeuksien suojelun varmistaminen ja kansalaisten voimaannuttaminen

-2 000 000

33 02 02

Syrjinnän torjunnan ja tasa-arvon edistäminen

-5 177 700

34 02 01

Unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

6 000 000

34 02 04

Osallistuminen monenvälisiin ja kansainvälisiin ilmastosopimuksiin

-74 969

34 02 51

Aikaisempien ilmastotoimen ohjelmien loppuun saattaminen

2 903 358

XX 01 01 01 01

Palkat ja palkanlisät

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Palkat ja palkanlisät

-5 843

Yhteensä

3 529 620 715

Maksumäärärahojen lisäys lisätalousarvioesityksessä nro 3/2014 on 3 529,6 miljoonaa euroa, joista 2 818,2 miljoonaa euroa plus 350 miljoonaa euroa koskevat ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa, erityisrahoitusvälineitä koskevan yhteisen lausuman mukaisesti (jäljempänä 3.3 kohdassa).

c)  Oikaisukirjelmällä muutettu lisätalousarvioesitys nro 4/2014 hyväksyttiin komission esittämässä muodossa, ja siihen sisällytettiin lisätalousarvioesityksen nro 6/2014 maksusitoumusmäärärahat, jotka liittyvät Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnollisiin tukimenoihin ja kestävää kalastusta koskevia kumppanuussopimuksia koskeviin varauksiin komission pääluokassa. Käytettävissä olevat 248 460 euron maksumäärärahat, jotka määritettiin lisätalousarvioesityksessä nro 4/2014 (Euroopan tietosuojavaltuutettu), kohdennetaan uudelleen humanitaariseen apuun (budjettikohta 23 02 01). Lisätalousarvioesityksessä nro 6/2014 esitetty pyyntö maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen lisäämisestä Euroopan oikeusasiamiehen osalta (pääluokka VIII) poistettiin, kuten lisätalousarvioesityksen nro 6/2014 oikaisukirjelmässä todetaan.

d)  Oikaisukirjelmällä muutettu lisätalousarvioesitys nro 6/2014 hyväksyttiin komission esittämässä muodossa omien varojen osalta.

e)  Vuoden 2013 ylijäämää koskeva lisätalousarvioesitys nro 8/2014 (= uusi lisätalousarvioesitys nro 2/2014) hyväksyttiin komission esittämässä muodossa.

3.   LAUSUMAT

3.1.   Yhteinen lausuma lisätalousarvioesityksestä nro 6/2014 (omat varat) ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta

"Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat oikaisukirjelmällä nro 1/2014 muutetun lisätalousarvioesityksen nro 6/2014 hyväksymisestä.

Komission esitettyä 12. marraskuuta 2014 ehdotuksen, joka koskee Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamista, Euroopan parlamentti sitoutuu antamaan lausuntonsa muutetusta neuvoston asetuksesta (EY, Euratom) N:o 1150/2000 hyvissä ajoin, jotta voidaan varmistaa sen hyväksyminen Euroopan parlamentin täysistunnossa joulukuussa 2014 ja jotta neuvosto voi hyväksyä sen osana kokonaispakettia."

3.2.   Yhteinen lausuma ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta

"Vuonna 2014 ennennäkemättömän suuri määrä rakenne- ja koheesiorahastojen maksuja oli maksamatta rahoituskehyksen alussa, vaikka samalla useat uudet ohjelmat olivat merkittävästi etupainotteisia. Tämän ainutkertaisen ja poikkeuksellisen tilanteen vuoksi, jossa maksuja ei voida estää ylittämästä vuoden 2014 enimmäismäärää, kolme toimielintä ovat yhtä mieltä siitä, että ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara otetaan käyttöön varainhoitovuotta 2014 varten viimeisenä keinona.

Toimielimet palauttavat mieleen, että monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 13 artiklassa säädetään, että "ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotolla saadut määrät on korvattava kokonaan monivuotisen rahoituskehyksen yhden tai useamman otsakkeen liikkumavaroilla kuluvana varainhoitovuotena tai tulevina varainhoitovuosina".

Toimielimet sopivat, että ne tekevät parhaansa löytääkseen asianmukaiset ratkaisut, niin että rakenne- ja koheesiorahastojen maksamatta olevien maksujen poikkeuksellisen suuren määrän aiheuttama tilanne kaudella 2007–2013 ei jatkuisi vuoden 2014 jälkeen, ja että sen vuoksi kaikki voitava tehdään sen varmistamiseksi, että ennakoimattomiin menoihin varattua liikkumavaraa ei oteta käyttöön sellaisten maksamatta olevien sitoumusten rahoittamiseksi, jotka kuuluvat rakenne- ja koheesiorahastojen ohjelmiin varainhoitovuosina 2015–2020."

3.3.   Yhteinen lausuma erityisrahoitusvälineistä

"Toimielimet palauttavat mieleen, että ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara on välineenä viimeinen keino, jota ei sen vuoksi tulisi ottaa käyttöön, jos muita rahoitusmahdollisuuksia on vielä jäljellä. Vuoden 2014 yleisen talousarvion osalta vallitsee erimielisyys siitä, onko muut erityisrahoitusvälineet kattava 350 miljoonan euron määrä maksumäärärahoina yhä käytettävissä kohdentamattomana liikkumavarana.

Toimielimet ovat samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää päästä mahdollisimman pian periaatteelliseen yhteisymmärrykseen muiden erityisrahoitusvälineiden käyttöönotosta maksuja varten .

Koska vuoden 2014 lisätalousarviot sekä vuoden 2015 yleisen talousarvion kattavasta paketista käydyissä neuvotteluissa ei ole kuitenkaan ollut mahdollista saavuttaa yhteisymmärrystä, toimielimet sopivat kokonaispaketin oikea-aikaisen hyväksymisen varmistamiseksi, että:

–  mainittu 350 miljoonan euron määrä maksumäärärahoina lisätään ennakoimattomiin menoihin varattuun liikkumavaraan;

–  ne pyrkivät pääsemään nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, voidaanko maksuja varten ottaa käyttöön muita erityisrahoitusvälineitä monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät ylittäen ja missä määrin; tarkoituksena on määrittää, olisiko 350 miljoonan euron määrä korvattava monivuotisen rahoituskehyksen maksujen liikkumavaroilla kuluvana varainhoitovuotena vai tulevina varainhoitovuosina ja missä määrin;

–  tarvittaessa ne tekevät lisäksi tarvittavat mukautukset päätökseen, jolla ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara otetaan käyttöön varainhoitovuotta 2014 varten, tai toteuttavat kaikki muut oikeudellisesti välttämättömät toimet, joita tarvitaan monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi."

3.4.   Komission lausuma toimenpideohjelmien ennakkomaksuista vuonna 2014 sekä nuorisotyöllisyysaloitteesta

"Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen oikea-aikaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon yhteydessä Euroopan komissio vahvistaa ennakkomaksut vuonna 2014 toimenpideohjelmille, jotka on virallisesti toimitettu vuonna 2014 ja jotka täyttävät vastaavissa säädöksissä asetetut tarvittavat edellytykset.

Lisäksi komissio vahvistaa, että nuorisotyöllisyysaloite on edelleen tärkeä poliittinen prioriteetti ja että siihen liittyvien maksumäärärahojen siirto vuodelta 2014 vuodelle 2015 ei viivytä sen täytäntöönpanoa."

3.5.   Yhteinen lausuma Venäjän määräämän elintarvikkeiden tuontikiellon johdosta toteutettujen kiireellisten toimenpiteiden rahoituksesta

"Venäjän määräämän elintarvikkeiden tuontikiellon johdosta hyväksyttiin useita kiireellisiä toimenpiteitä jo elo- ja syyskuussa 2014, ja lisäksi Baltian maiden maitoalaan liittyvä toimenpidepaketti hyväksyttiin 26. marraskuuta 2014. Kun objektiivisia tukikelpoisuusperusteita koskevat edellytykset täyttyvät, komissio voi ehdottaa uutta toimenpidepakettia, joka kohdistuu Suomen maitoalaan.

Komissio ilmoitti oikaisukirjelmässään nro 1/2015 aikomuksestaan tarvittaessa rahoittaa nämä toimet kriisivarauksesta.

Oikaisukirjelmän nro 1/2015 esittämisen jälkeen on käynyt ilmi seuraavat kolme uutta tekijää, joiden ansiosta kiireelliset toimenpiteet voidaan rahoittaa käyttämättä kriisivarausta:

–  elo- ja syyskuussa hyväksyttyihin toimenpiteisiin todellisuudessa tarvittua rahoitusta koskevien jäsenvaltioiden ilmoitusten mukaan kulut ovat vähentyneet alustavasti arvioidusta 344 miljoonasta eurosta noin 234 miljoonaan euroon;

–  maataloustukirahaston lopullinen ylijäämä varainhoitovuonna 2014 on noin 230 miljoonaa euroa suurempi kuin oli ennakoitu oikaisukirjelmässä nro 1/2015, joka perustui vielä arvioihin;

–  vuonna 2015 rahoitusoikaisujen perusteella saatavien määrien odotetaan olevan suuremmat kuin viime lokakuussa alustavasti odotettiin. "

Näiden kolmen uuden tekijän perusteella edellä tarkoitetut kiireelliset toimenpiteet (mukaan lukien Baltian maiden maitoalaan liittyvät toimet, ja heti kun edellytykset täyttyvät, myös Suomen) voidaan näiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kasvun ansiosta rahoittaa oikaisukirjelmässä nro 1/2015 esitetyillä määrärahoilla turvautumatta kriisivaraukseen."

3.6.   Yhteinen lausuma maksumäärärahoista

"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio muistuttavat siitä, että niillä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 323 artiklan mukainen jaettu vastuu, jonka mukaan "Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio huolehtivat siitä, että käytettävissä on varoja, joiden avulla unioni voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa kolmansia osapuolia kohtaan".

Euroopan parlamentti ja neuvosto palauttavat mieleen, että täytäntöönpanon yhteydessä on varmistettava maksujen hallittu kehitys suhteessa maksusitoumuksiin käytettäviin määrärahoihin, jotta suorittamatta jääneiden maksujen epänormaali taso vältetään vuoden lopussa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat vuoden 2015 maksumäärärahojen tasoksi 141 214 040 563 euroa. Ne pyytävät komissiota ryhtymään monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen ja varainhoitoasetuksen säännösten perusteella kaikkiin tarvittaviin toimiin perussopimuksessa määrätyn vastuun täyttämiseksi sekä erityisesti esittämään sen jälkeen, kun asianomaisten määrärahojen jakamista on tarkasteltu uudelleen kiinnittäen huomiota erityisesti odotettavissa olevaan määrärahojen vajaakäyttöön (varainhoitoasetuksen 41 artiklan 2 kohta), pyynnön maksumäärärahojen lisäämisestä lisätalousarviossa, joka on esitettävä niin pian kuin ilmenee, että varainhoitovuoden 2015 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan menoja.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostavat kantansa mahdollisiin lisätalousarvioesityksiin mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajeita. Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat käsittelemään nopeasti mahdolliset maksumäärärahojen siirrot, mukaan lukien rahoituskehyksen otsakkeiden välillä, jotta talousarvioon otetut maksumäärärahat hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ne vastaisivat tosiasiallista toteuttamista ja tarpeita.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio seuraavat varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteutuksen tilannetta aktiivisesti koko vuoden ja kiinnittävät erityistä huomiota alaotsakkeeseen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeeseen 1 b (Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus) sekä otsakkeeseen 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) sisältyvään maaseudun kehittämiseen. Tämä tapahtuu erityisissä toimielintenvälisissä kokouksissa toimielinten sopimuksen liitteen 36 kohdan mukaisesti maksujen suorittamisen ja tarkistettujen ennakkoarvioiden tarkastelemiseksi.

Kyseisiä kokouksia olisi järjestettävä ainakin kolmesti vuonna 2015 (keväällä talousarvioesityksen esittämisajankohtana, heinäkuussa ennen vuoden 2016 talousarvioesityksen käsittelyä neuvostossa ja lokakuussa ennen sovittelun alkamista) ja poliittisella tasolla Euroopan parlamentin jäsenten, neuvoston jäsenten ja budjetista ja henkilöstöstä vastaavan komission varapuheenjohtajan olisi osallistuttava niihin. Kokouksissa olisi pyrittävä maksutarpeiden riittävää tasoa koskevaan yhteiseen arvioon, joka perustuu olemassa olevien, oikeudelliseen velvoitteeseen perustuvien laskujen perinpohjaiseen analyysiin ja arvioihin loppuvuodelle N ja vuodelle N+1."

3.7.   Yhteinen lausuma maksusuunnitelmasta

"Toimielimet hyväksyvät tavoitteen saada erityisesti koheesiopolitiikkaan liittyvien, vuoden lopussa maksamattomina olevien laskujen määrä vähenemään rakenteelliselle tasolle nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi:

–  komissio suostuu esittämään vuoden 2015 talousarviota koskevien yhteisten päätelmien yhteydessä mahdollisimman tuoreen ennusteen maksamattomien laskujen määrästä vuoden 2014 loppuun mennessä; komissio saattaa nämä luvut ajan tasalle ja esittää vaihtoehtoisia skenaarioita maaliskuussa 2015, kun kokonaiskuva maksamattomien laskujen määrästä vuoden 2014 lopussa on saatavilla tärkeimpien toimintalohkojen osalta;

–  tältä pohjalta kolme toimielintä pyrkivät sopimaan vuoden lopussa maksamattomina olevien laskujen enimmäistavoitetasosta, jota voidaan pitää kestävänä;

–  tältä pohjalta ja noudattaen monivuotista rahoituskehystä koskevaa asetusta, ohjelmien sovittuja määrärahoja sekä muita sitovia sopimuksia, kolme toimielintä sitoutuvat panemaan vuodesta 2015 alkaen täytäntöön suunnitelman maksamattomien laskujen, jotka vastaavat vuosien 2007–2013 ohjelmien toteutumista, määrän vähentämiseksi yhteisesti sovitulle tasolle nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin mennessä. Kolme toimielintä hyväksyvät kyseisen suunnitelman hyvissä ajoin ennen vuoden 2016 talousarvioesityksen esittelyä. Maksamattomien laskujen poikkeuksellisen suuren määrän huomioon ottaen kolme toimielintä sopivat tarkastelevansa kaikkia mahdollisia keinoja kyseisten laskujen määrän vähentämiseksi.

Komissio suostuu joka vuosi liittämään talousarvioesitykseensä asiakirjan, jossa arvioidaan maksamattomien laskujen määrää ja selitetään, kuinka talousarvioesitys tulee mahdollistamaan tämän määrän vähentämisen, ja kuinka paljolla. Tässä vuosittaisessa asiakirjassa luodaan katsaus siihenastiseen edistymiseen ja ehdotetaan mukautuksia suunnitelmaan viimeisimpien numerotietojen mukaisesti."

3.8.   Euroopan parlamentin lausuma ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta viimeisenä keinona

"Euroopan parlamentti pahoittelee sitä, että neuvosto ei ole samaa mieltä sen tulkinnasta, jonka mukaan monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa tarkoitettujen erityisrahoitusvälineiden osalta vuonna 2014 käyttöön otetut 350 miljoonan euron maksumäärärahat olisi laskuissa jätettävä maksujen enimmäismäärän ulkopuolelle, minkä ansiosta käytettäväksi jäisi 711 miljoonan euron liikkumavara ennen turvautumista ennakoimattomiin menoihin varattuun liikkumavaraan.

Euroopan parlamentti palauttaa mieleen, että monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara on välineenä viimeinen keino. Sen vuoksi kaikki muut rahoitusmahdollisuudet on käytettävä ensin loppuun, ennen kuin ennakoimattomiin menoihin varattuun liikkumavaraan turvaudutaan. Koska Euroopan parlamentti ja neuvosto olivat eri mieltä käytettävissä olevan liikkumavaran laskemisesta maksujen enimmäismäärään vuonna 2014, ei ollut mahdollista päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen käytettävissä olevan 350 miljoonan euron liikkumavaran käyttämisestä loppuun ennen turvautumista ennakoimattomiin menoihin varattuun liikkumavaraan.

Parlamentti palauttaa mieleen, että monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus perustuu "erityisen ja mahdollisimman suuren joustavuuden" periaatteeseen, jotta unioni voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa SEUT 323 artiklan noudattamiseksi (monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen johdanto-osan 4 kappale), ja se katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää asettaa saataville lisämäärärahoja täyttämättä olevien oikeudellisten sitoumusten toteuttamiseksi ottamalla ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara käyttöön. Sen vuoksi parlamentti hyväksyy ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönoton, riippumatta tulkinnastaan, jonka mukaan 350 miljoonaa euroa on edelleen käytettävissä maksujen enimmäismäärän puitteissa.

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota siirtämään 350 miljoonan euron käyttämättömän liikkumavaran maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraan vuonna 2015 tehtävässä teknisessä mukautuksessa monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti."

3.9.   Neuvoston lausuma erityisrahoitusvälineiden käyttöönotosta

"Neuvosto muistuttaa, että erityisrahoitusvälineet voidaan ottaa käyttöön ainoastaan aidosti ennakoimattomissa tilanteissa.

Se muistuttaa, että ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara ei saa johtaa maksusitoumus- ja maksumäärärahojen kokonaisenimmäismäärän ylittämiseen.

Muiden erityisrahoitusvälineiden osalta neuvosto muistuttaa, että monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan maksusitoumusmäärärahoja voidaan ottaa talousarvioon yli asianomaisille otsakkeille vahvistettujen enimmäismäärien.

Neuvosto kehottaa komissiota toimimaan kokonaisliikkumavaraa laskiessaan monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen mukaisesti ja olemaan vaarantamatta kolmen toimielimen saavuttamaa yhteisymmärrystä erityisrahoitusvälineitä koskevasta yhteisestä lausumasta (3.3 kohta)."

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö