Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2224(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0067/2014

Pateikti tekstai :

A8-0067/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0100

Priimti tekstai
PDF 718kWORD 272k
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Naujas 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Rezoliucija
 Priedas

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl naujo 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl 2015 m. biudžeto sudarymo bendrų gairių, III skirsnis – Komisija(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 24 d. Komisijos patvirtintą 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą (COM(2014)0300),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 2 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kuri 2014 m. rugsėjo 12 d. buvo perduota Europos Parlamentui (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(7),

–  atsižvelgdamas į tai, kad Taikinimo komitetas dėl bendro teksto nesusitarė per dvidešimt vieną dieną, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 27 d. Komisijos, laikantis SESV 314 straipsnio 8 dalies, patvirtintą naują 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą (COM(2014)0723),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 8 d. trišalio susitikimo biudžeto klausimais išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl naujo 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto (16739/2014 – C8-0287/2014), kuri tą pačią dieną buvo perduota Parlamentui,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8‑0067/2014),

1.   primena, kad priede pateiktą vadinamąjį projektų rinkinį, dėl kurio sutarta po sunkių Parlamento ir Tarybos atstovų derybų per 2014 m. gruodžio 8 d. vykusį trišalį susitikimą, sudaro trys elementai: Taisomųjų biudžetų Nr. 3–8/2014 projektai, kurių įsipareigojimų asignavimų bendra suma siekia 49,8 mln. EUR ir mokėjimų asignavimų iš naujų lėšų gauta papildoma suma – 3 529,6 mln. EUR, 2015 m. Sąjungos biudžetas, kurio įsipareigojimų asignavimų suma siekia 145 321,5 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų suma – 141 214,0 mln. EUR, taip pat šeši bendri pareiškimai ir trys vienašaliai pareiškimai;

2.  pabrėžia, kad papildomų mokėjimų asignavimų, įrašytų į 2014 m. biudžetą, lygis, nors ir sudarys sąlygas Komisijai patenkinti būtiniausias mokėjimų reikmes, nebus pakankamas norint išspręsti pasikartojančią neapmokėtų sąskaitų sniego gniūžtės efekto problemą 2015 m.; taigi ypač atkreipia dėmesį į bendrą pareiškimą dėl mokėjimų plano, kuris pridėtas prie susitarimo rinkinio dėl 2014 ir 2015 m. biudžetų;

3.  vis dėlto yra įsitikinęs, kad ateinančiais metais reikia dėti daugiau pastangų siekiant iki tvaraus lygio sumažinti neapmokėtų sąskaitų lygį, ypatingą dėmesį skiriant sanglaudos politikai; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad trys Sąjungos institucijos bendrai įsipareigojo apsvarstyti visas įmanomas priemones siekiant sumažinti minėtų sąskaitų lygį, kaip nurodoma bendrame pareiškime dėl mokėjimų plano, kuris pridėtas prie šiais metais sudaryto susitarimo dėl biudžeto;

4.  džiaugiasi, kad bendras įsipareigojimų asignavimų lygis, palyginti su pradine 2014 m. rugsėjo 2 d. Tarybos pozicija, padidintas 244,2 mln. EUR; yra patenkintas tuo, kad visiškai atsisakyta Tarybos siūlymo įsipareigojimų asignavimus sumažinti 521,9 mln. EUR ir kad pridėta papildoma 170,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma, įskaitant visą bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų rinkinį ir 95 mln. EUR programoms „Horizontas 2020“, COSME, „Erasmus“ bei humanitarinei pagalbai;

5.  vis dėlto apgailestauja, kad Taryba ir vėl nenorėjo savo politinių pareiškimų papildyti pakankamais biudžetiniais ištekliais, kalbant apie paramą darbo vietų kūrimui ir augimui ir Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus – Taryba šį nenorą parodė nesutikdama biudžetui skirti lėšų iki DFP ribos 1a ir 4 išlaidų kategorijose; džiaugiasi, kad lėšų padidinimai, kurių buvo pasiekta per derybas, atitinka Parlamento politinius prioritetus; tačiau atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad Taryba, rodosi, daugiau nebeturi jokių politinių prioritetų ir yra suinteresuota tik kuo labiau horizontaliai apriboti išlaidas;

6.  džiaugiasi, kad nustačius papildomas bendros žemės ūkio politikos asignuotąsias įplaukas po to, kai Komisija pateikė Taisomąjį raštą Nr. 1/2015, rastas sprendimas, kaip, iš karto nemobilizuojant lėšų iš žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, finansuoti 273,6 mln. EUR vertės neatidėliotinas priemones reaguojant į Rusijos taikomą maisto produktų importo draudimą;

7.  džiaugiasi, kad susitartas 2015 m. bendras mokėjimų asignavimų lygis yra 1,6 % didesnis, palyginti su 2014 m. biudžetu, ir 1 217,1 mln. EUR viršija per pradinį Tarybos svarstymą nustatytą sumą; itin džiaugiasi, kad perskirsčius 448,5 mln. EUR ir anksčiau nurodytame taisomajame rašte nustatytas papildomas asignuotąsias įplaukas, 1a ir 4 išlaidų kategorijų mokėjimų asignavimų lygiai yra didesni negu numatyta pradiniame 2014 m. birželio 24 d. biudžeto projekte;

8.  vis dėlto pažymi, kad, ypač kalbant apie mokėjimus, pasakytina, jog derybos dėl biudžeto pastaraisiais metais tampa vis sunkesnės, daugiausia dėl Tarybos nekompromisinės pozicijos; dar kartą pabrėžia savo poziciją, kad pagrindinė biudžeto procedūros funkcija turėtų būti susitarimas dėl politinių prioritetų biudžeto įsipareigojimų srityje, o mokėjimai turėtų būti laikomi tiesiog technine pasekme siekiant vykdyti tuos įsipareigojimus; primena Tarybai Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 10 straipsnio 3 dalyje ir jo taikymo taisyklėse pateiktas asignavimų rūšių apibrėžtis, pagal kurias „mokėjimų asignavimai apima mokėjimus, atliekamus vykdant finansiniais metais arba ankstesniais finansiniais metais prisiimtus teisinius įsipareigojimus“;

9.  džiaugiasi, kad Taryba pagaliau sutiko 2014 m. panaudoti nenumatytų atvejų rezervą, nors ir mažesnę negu reikia jo sumą; be to, džiaugiasi, kad iki 4,2 mlrd. EUR padidinti 2014 m. biudžeto daugelio biudžeto eilučių mokėjimų asignavimai, iš kurių 3 168,2 mln. EUR bus panaudota per 2014 m. nenumatytų atvejų rezervą, taip pat džiaugiasi, kad Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekte pateikti siūlymai padidinti 1a ir 4 išlaidų kategorijų mokėjimų asignavimus didele dalimi galutiniame kompromisiniame variante buvo priimti; pažymi, kad padidinimai daugiausiai susiję su 1b išlaidų kategorija, nes šiuo metu daugiausiai problemų dėl neapmokėtų sąskaitų metų pabaigoje kyla šioje srityje; primena, kad Parlamentas jau svarstydamas 2014 m. biudžetą numatė didesnį mokėjimų asignavimų poreikį (galutiniame susitarime buvo numatyta 983 mln. EUR mažesnė suma negu pagal patvirtintą Parlamento poziciją); ragina Tarybą nebandyti kasmet dirbtinai mažinti Sąjungos biudžeto;

10.  vis dėlto nepritaria Tarybos pozicijai nenaudoti visos papildomų įplaukų iš baudų sumos su neatliktais mokėjimais susijusiems poreikiams patenkinti; laikosi nuomonės, jog tol, kol nenugalėta mokėjimų krizė, visos nenumatytos įplaukos turėtų būti visiškai panaudojamos šiai problemai spręsti; primena, kad susitarimas dėl projektų rinkinio buvo pasiektas, nes pagal jį buvo patenkintas Parlamento prašymas stabilizuoti neatliktų mokėjimų problemą; vis dėlto pabrėžia, kad, norint tikrai sureguliuoti Sąjungos mokėjimų krizę, reikalingas tinkamas neapmokėtų sąskaitų apribojimas;

11.  apgailestauja, kad nacionalinių įnašų patikslinimų atidėjimo klausimas Taryboje buvo svarbesnis negu siekis suformuoti derybinę poziciją derybose dėl 2014 ir 2015 m. biudžeto, kuri buvo nustatyta tik paskutinę taikinimo laikotarpio, trunkančio 21 dieną, kaip nustatyta SESV 314 straipsnyje, dieną ir taip prisidėta prie to, kad Taikinimo komitetui nepavyko pasiekti susitarimo;

12.  primena, kad pagal SESV 310 straipsnį Sąjungos biudžete nurodytos įplaukos ir išlaidos turi būti subalansuotos;

13.  laiko itin svarbiais politiniu aspektu bendrus pareiškimus, dėl kurių susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija, ypač dėl mokėjimų plano ir dėl specialiųjų priemonių naudojimo; primygtinai reikalauja mokėjimų planą užbaigti kuo greičiau ir bet kokiu atveju prieš Komisijai priimant 2016 m. biudžeto projektą; dar kartą pabrėžia, kad jis sutiko dėl DFP remdamasis susitarimu, kad visos specialiosios su mokėjimais susijusios priemonės būtų skaičiuojamos viršijant viršutines ribas ir kad bet koks kitoks aiškinimas automatiškai pradėtų susitarimo dėl DFP svarstymą iš naujo;

14.  pakartoja savo ilgalaikę poziciją, kad specialiųjų priemonių mokėjimai turėtų būti skaičiuojami viršijant DFP viršutines ribas, kaip daroma įsipareigojimų atveju; apgailestauja dėl to, kad vėl nebuvo įmanoma šiuo klausimu pasiekti susitarimo su Taryba; vis dėlto pabrėžia, jog reikia dėti visas pastangas, kad šiuo klausimu kuo anksčiau būtų pasiektas galutinis susitarimas;

15.  dar kartą patvirtina savo poziciją, kad išsami nuosavų išteklių sistemos reforma yra gyvybiškai reikalinga siekiant derybas dėl biudžeto pajudinti iš sąstingio, todėl Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimu, kuriai pirmininkauja Mario Monti, darbą laiko labai svarbiu;

16.  apgailestauja dėl Tarybos ir Komisijos nenoro Sąjungos agentūroms skirti būtinų išteklių, ypač susijusių su personalu, kad jos galėtų vykdyti joms teisėkūros institucijos patikėtus įgaliojimus, ir pabrėžia, kad dabartinis susitarimas nereiškia, jog Parlamentas sutinka su Komisijos siūloma etatų perskirstymo rezervo koncepcija; be to, labai apgailestauja, kad iš mokesčių finansuojamose agentūrose mažinamas darbuotojų skaičius, ir mano, jog tai nepagrįsta, nes atitinkami etatai nėra finansuojami iš Sąjungos biudžeto;

17.  džiaugiasi, kad padidinti asignavimai, skirti naujiems devyniems Teisingumo Teismo teisėjams; pakartoja, jog reikia imtis visų būtinų priemonių, kad iki 2015 m. spalio 1 d. būtų užbaigta teisėkūros procedūra, kuri sudarytų sąlygas veiksmingai padidinti jų skaičių; taigi ragina Tarybą nedelsiant susitarti dėl naujų teisėjų postų paskirstymo; prašo laiku atlikti naujausią papildomų finansinių poreikių, susijusių su naujais teisėjais ir jų personalu, vertinimą, kurį Teismas pristatytų Tarybai ir Parlamentui; pakartoja, kad reikia apdairiai vertinti papildomo personalo, susijusio su naujų teisėjų skyrimu, poreikį;

18.  džiaugiasi Parlamento, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto bendradarbiavimo susitarimo pirmojo etapo įgyvendinimu; yra įsitikinęs, kad šis susitarimas – tai geras institucijų sąveikos pavyzdys ir kad tai padės padidinti veiksmingumą ir sutaupyti lėšų; tikisi, kad šio susitarimo antrasis etapas bus užbaigtas iki 2015 m. liepos mėn.;

19.  palankiai vertina biudžeto požiūriu neutralius Komisijos delegacijų personalo bendrosioms administracinėms išlaidoms skirtų lėšų perkėlimus iš biudžeto III skirsnio (Komisija) į X skirsnį (EIVT); pakartoja, kad šiuo perkėlimu bus reaguojama į Sąjungos delegacijų administracinių išlaidų valdymo supaprastinimą ir neturėtų daryti jokio kito poveikio nei Komisijos administraciniams asignavimams, nei Komisijos delegacijų personalo darbo sąlygoms; primygtinai reikalauja, kad perkėlimas būtų įgyvendintas gerai bendradarbiaujant EIVT ir Komisijai;

20.  apskritai apgailestauja dėl Tarybos nesugebėjimo rasti bendrą poziciją, ypač per 21 dienos taikinimo laikotarpį taisomųjų biudžetų projektų atžvilgiu, taip pat ragina Tarybą ir Komisiją 2015 m. pradžioje kartu susitarti, kokiais būdais pagerinti biudžeto procedūrą, kad būtų lengviau priimti 2016 m. Sąjungos biudžetą – tai turėtų būti naujo struktūrinio požiūrio į Sąjungos biudžetą pagrindas siekiant kuo labiau išvengti bereikalingų pasikartojančių konfliktų ir padidinti dalyvių supratimą apie tai, kokiu mastu Sąjungos išlaidomis prisidedama prie bendro įsipareigojimo užtikrinti augimą ir kurti darbo vietas Sąjungoje;

21.  patvirtina be pakeitimų Tarybos poziciją dėl naujo 2015 m. biudžeto projekto ir prie šios rezoliucijos pridėtus bendrus pareiškimus;

22.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad biudžetas galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms bei nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
(2) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) Tą dieną priimti tekstai, P7_TA(2014)0247.
(6) Tą dieną priimti tekstai, P7_TA(2014)0450.
(7) Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2014)0036.


PRIEDAS

DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RINKINYS

2015 m. biudžetas. Bendros išvados

Šis dokumentų projektų rinkinys apima šiuos punktus:

1.  2015 m. biudžetas

2.  2014 m. biudžetas. Taisomųjų biudžetų Nr. 3/2014–8/2014 projektai (TBP)

3.  Bendri pareiškimai

APIBENDRINAMOJI APŽVALGA

A.   2015 m. biudžetas

Pagal dokumentų projektų rinkinį:

–  2015 m. biudžete numatytas bendras įsipareigojimų asignavimų dydis – 145 321,5 mln. EUR. Apskritai, iki 2015 m. DFP viršutinių ribų lieka 1 760,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų marža;

–  2015 m. biudžete numatytas bendras mokėjimų asignavimų dydis – 141 214,0 mln. EUR. Ši suma apima ir 126,7 mln. EUR, susijusių su ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimu, kuris susijęs su TBP Nr. 5/2014 ir 7/2014;

–  pagal lankstumo priemonę 2015 m. mobilizuota 83,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma;

–  Komisija numato, kad 2015 m. mokėjimų asignavimai, susiję su lėšų, skirtų papildomai pagalbai Kiprui 2014 m. ir 2015 m., pagal lankstumo priemonę mobilizavimu, sudarys 11,3 mln. EUR.

B.   2014 m. biudžetas

Pagal dokumentų projektų rinkinį:

–  pritarta Komisijos pasiūlytiems TBP Nr. 3/2014–8/2014, išskyrus 2 punkte nurodytas išimtis;

–  todėl įsipareigojimų asignavimų dydis 2014 m. biudžete padidintas 49,8 mln. EUR dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (126,7 mln. EUR suma), susijusio su TBP Nr. 5/2014 ir 7/2014; iš dalies tai kompensuojama 76,9 mln. EUR sumažintais įsipareigojimų asignavimais, numatytais TBP Nr. 3/2014, 4/2014 ir 6 /2014 (daugiausia susijusiais su žuvininkyste);

–  todėl 2014 m. biudžete numatytas mokėjimų asignavimų dydis padidinamas 3 529,6 mln. EUR;

–  mobilizuojama 2014 m. nenumatytų atvejų rezervo suma sudaro 2 818,2 mln. EUR, pridedant 350 mln. EUR mokėjimų įsipareigojimų, laikantis bendro pareiškimo dėl specialiųjų priemonių, kaip nurodyta 3.3. punkte.

1.   2015 M. BIUDŽETAS

1.1.   Biudžeto eilutės, dėl kurių nebediskutuojama

Jei toliau šiose išvadose nenurodoma kitaip, visos biudžeto eilutės, kurių nei Taryba, nei Europos Parlamentas nekeitė ir dėl kurių Europos Parlamentas pritarė Tarybos pakeitimams per atitinkamą jų svarstymą, yra patvirtintos.

Dėl kitų biudžeto punktų Europos Parlamentas ir Taryba sutarė dėl išvadų, pateiktų 1.2–1.7 punktuose.

1.2.   Horizontalieji klausimai

a)   Decentralizuotos agentūros

ES įnašas (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičius visoms decentralizuotoms agentūroms nustatytas toks, kokį Komisija siūlė naujame biudžeto projekte (BP).

Pareigybių pagal etatų planą skaičiaus ir susijusių asignavimų padidinimas palyginti su pradiniu BP:

–  Europos bankininkystės institucija (EBI): + 9 pareigybės ir + 585 000 EUR;

–  Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA): + 3 pareigybės ir + 195 000 EUR;

–  Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA): + 4 pareigybės ir + 260 000 EUR;

–  Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO): + 4 pareigybės ir + 260 000 EUR ir

–  Europos policijos biuras (Europolas): + 5 pareigybės kartu su -600 000 EUR sumažėjusia suma;

FRONTEX skirtos veiklos išlaidos didinamos 20,0 mln. EUR tiek įsipareigojimų asignavimų, tiek mokėjimų asignavimų suma.

b)   Vykdomosios įstaigos

ES įnašas (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičius visoms vykdomosioms įstaigoms nustatytas toks, kokį Komisija siūlė naujame BP.

c)   Bandomieji projektai / parengiamieji veiksmai

Susitarta dėl naujame BP siūlomo išsamaus 59 bandomųjų projektų / parengiamųjų veiksmų rinkinio, skiriant tiek įsipareigojimų asignavimus, tiek mokėjimų asignavimus. Kai bandomajam projektui ar parengiamajam veiksmui taikomas esamas teisinis pagrindas, Komisija gali pasiūlyti asignavimus perkelti atitinkamam teisiniam pagrindui siekiant palengvinti to veiksmo įgyvendinimą.

Šiame rinkinyje visapusiškai atsižvelgiama į Finansiniame reglamente bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams nustatytas viršutines ribas.

d)   ES delegacijų bendrosios administracinės išlaidos

Susitarta dėl naujame BP siūlomo „ES delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų“ perkėlimo iš biudžeto skilties „Komisija“ į skiltį „EIVT“.

1.3.   Išlaidos pagal Finansinės programos išlaidų kategorijas. Įsipareigojimų asignavimai

Atsižvelgęs į minėtąsias išvadas dėl biudžeto eilučių, dėl kurių nebediskutuojama, dėl agentūrų, bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl šių klausimų:

a)   1a išlaidų pakategorė

Nustatyti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija pasiūlė naujame BP, kad būtų atsižvelgta į tai, kad pirmiausia reikia gerinti galimybes, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), gauti finansavimą iš ES biudžeto:

(tūkst. EUR)

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2015 m. BP

Naujas 2015 m. BP

Skirtumas

02 02 02

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinansai ir socialinis verslumas – Galimybių verslininkams, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą didinimas

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Galimybių gauti rizikos kapitalą siekiant investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinimas

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Iš viso

18 500,0

Be to, pritarta šiems įsipareigojimų asignavimų padidinimams, palyginti su nauju BP:

(tūkst. EUR)

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Naujas 2015 m. BP

2015 m. biudžetas

Skirtumas

02 02 01

Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į rinką didinimas

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Saugios Europos šalių visuomenės užtikrinimo skatinimas

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų tarybą

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Pirmavimas nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, lazerių technologijos, biotechnologijos, pažangiosios gamybos ir apdirbimo srityse

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Pirmavimas informacinių ir ryšių technologijų srityje

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Integracinių, novatoriškų ir saugių Europos visuomenių kūrimo skatinimas

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Europos lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Programa „Marie Skłodowska-Curie veiksmai“ — Naujų gebėjimų, žinių ir inovacijų kūrimas, plėtojimas ir perdavimas

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Iš viso

63 000,0

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus, ES delegacijų bendrųjų išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, sutartas įsipareigojimų dydis yra 17 551,7 mln. EUR, iki viršutinių 1a išlaidų pakategorės ribų paliekant 114,3 mln. EUR maržą.

b)   1b išlaidų pakategorė

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė naujame BP.

Atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, taip pat į mobilizuotą 83,3 mln. EUR lankstumo priemonės sumą, skirtą papildomai pagalbai Kiprui, nustatytas įsipareigojimų dydis yra 49 230,3 mln. EUR.

c)   2 išlaidų kategorija

Nustatyti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė naujame BP.

Remiantis naujais faktais, kurie paaiškėjo jau pateikus Taisomąjį raštą (TR) Nr. 1/2015, konkrečiai – informacija apie faktinį nepaprastųjų priemonių, kurių imtasi nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. reaguojant į Rusijos taikomą maisto importo draudimą, lėšų panaudojimą, galutiniu 2014 m. EŽŪGF pertekliumi ir atnaujinta 2015 m. finansinių pataisų sumų, kurios bus renkamos, prognoze, – minėtos nepaprastosios priemonės (įskaitant priemones, susijusias su Baltijos šalių pieno sektoriumi, dėl kurio Komisija 2014 m. lapkričio 26 d. priėmė papildomų dokumentų rinkinį, ir Suomijai skirtas priemones, kai ši įvykdys sąlygas) gali būti finansuojamos asignavimais, kurių prašoma TR Nr. 1/2015, nenaudojant žemės ūkio krizės rezervo, nes atsirado šių papildomų asignuotųjų įplaukų.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir ES delegacijų bendrųjų išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, sutartas įsipareigojimų dydis yra 58 808,6 mln. EUR, iki viršutinių 2 išlaidų kategorijos ribų paliekant 790,4 mln. EUR maržą.

d)   3 išlaidų kategorija

Nustatyti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė naujame BP. FRONTEX veiklos išlaidų padidinimas kompensuojamas atitinkamu biudžeto punkto 18 02 01 01 (Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą rėmimas) lėšų sumažinimu.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų dydis yra 2 146,7 mln. EUR, iki viršutinių 3 išlaidų kategorijos ribų paliekant 99,3 mln. EUR maržą.

e)   4 išlaidų kategorija

Nustatyti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė naujame BP, visų pirma kiek tai susiję su ES delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimu į biudžeto EIVT skirsnį.

Be to, pritarta šiems įsipareigojimų asignavimų padidinimams, palyginti su nauju BP:

(tūkst. EUR)

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Naujas 2015 m. BP

2015 m. biudžetas

Skirtumas

21 03 01 04

Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu teikimas

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Iš viso

32 000,0

Tačiau išlaidų, susijusių su ES specialiaisiais įgaliotiniais, perkėlimui iš 4 į 5 išlaidų kategoriją (EIVT skirsnis), kaip siūlyta naujame BP, pritarta nebuvo. Todėl į biudžeto eilutę 19 03 01 07 (ES specialieji įgaliotiniai, 4 išlaidų kategorija) grąžinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kaip siūlyta pradiniame BP.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir ES delegacijų bendrųjų išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, sutartas įsipareigojimų dydis yra 8 408,4 mln. EUR, iki viršutinių 4 išlaidų kategorijos ribų paliekant 340,6 mln. EUR maržą.

f)   5 išlaidų kategorija

Pareigybių pagal institucijų etatų planus skaičius ir įsipareigojimų asignavimai nustatyti tokie, kokius Komisija siūlė naujame BP, tokiu būdu įtraukiant:

–  atitinkamus Europos Parlamento ir Tarybos svarstymų dėl jų biudžeto skirsnių rezultatus;

–  Europos Parlamento svarstymo dėl Teisingumo Teismo rezultatus;

–  Europos Parlamento svarstymo dėl Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto rezultatus, ir

–  padidintą Komisijos pradiniame BP siūlytą Europos išorės veiksmų tarnybai skirtą asignavimų sumą, siekiant atsižvelgti į biudžetui poveikio nedarantį asignavimų, susijusių su ES delegacijų bendrosiomis administracinėmis išlaidomis, perkėlimą iš biudžeto skirsnio „Komisija“ į skirsnį „EIVT“. Tačiau išlaidų, susijusių su ES specialiaisiais įgaliotiniais, perkėlimui iš 4 išlaidų kategorijos į 5 išlaidų kategorijos EIVT skirsnį, kaip siūlyta naujame BP, pritarta nebuvo. Todėl į biudžeto EIVT skirsnį šiam tikslui asignavimų neįtraukta.

Apskritai, palyginti su pradiniu BP, šie pokyčiai lemia:

–  grynąjį sumažinimą – 35 pareigybėmis pagal etatų planą dėl to, kad Europos Parlamente neliko 47 pareigybių, tačiau šį sumažinimą iš dalies kompensuoja 12 naujų Teisingumo Teismo pareigybių;

–  grynąjį asignavimų sumažinimą 0,6 mln. EUR dėl 1,4 mln. EUR asignavimų sumažinimo Europos Audito Rūmams, 1,4 mln. EUR Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 0,4 mln. EUR Regionų komitetui, tačiau šį sumažinimą iš dalies kompensuoja 2,6 mln. EUR asignavimų padidinimas Teisingumo Teismui;

–  asignavimų padidinimą EIVT 71,5 mln. EUR, susidariusį dėl biudžetui poveikio nedarančio ES delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimo, kuris visiškai kompensuojamas Komisijos skirsnio 1a išlaidų pakategorėje (0,6 mln. EUR), 2 išlaidų kategorijoje (0,1 mln. EUR), 4 išlaidų kategorijoje (45,7 mln. EUR) ir 5 išlaidų kategorijoje (25,2 mln. EUR). Apskritai šie perkėlimai lemia grynąjį 5 išlaidų kategorijos asignavimų padidėjimą 46,3 mln. EUR.

Be to, palyginus su nauju BP sutarta dėl toliau nurodyto biudžetui poveikio nedarančio pareigybių ir įsipareigojimų asignavimų perkėlimo iš Komisijos į Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurą, siekiant atsižvelgti į Tarybos darbuotojų ir buvusių darbuotojų pensijų teisių nustatymo ir valdymo perkėlimą Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui nuo 2015 m. sausio 1 d.: pareigybių pagal etatų planą skaičiaus padidinimo 6 AST 7 lygio pareigybėmis, įsipareigojimų asignavimų padidinimas 504 000 EUR suma III skirsnyje (Komisija) visiškai kompensuojamas pareigybių pagal etatų planą skaičiaus sumažinimu 6 AST 7 lygio pareigybėmis, taip pat įsipareigojimų asignavimų sumažinimu 504 000 EUR suma II skirsnyje (Taryba).

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir ES delegacijų bendrųjų išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, sutartas įsipareigojimų dydis yra 8 660,5 mln. EUR, iki viršutinių 5 išlaidų kategorijos ribų paliekant 415,5 mln. EUR maržą.

1.4.   Mokėjimų asignavimai

Bendra 2015 m. biudžete nustatyta mokėjimų asignavimų suma yra 141 214 040 563 EUR.

Ši suma apima 126,7 mln. EUR, susijusių su ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimu, kuris susijęs su TBP Nr. 5/2014 ir 7/2014, taip pat 440 mln. EUR, susijusių su mokėjimų asignavimų, skirtų Jaunimo užimtumo iniciatyvai, perkėlimu iš 2014 m. biudžeto į 2015 m. biudžetą.

Paskirstant bendrą mokėjimų asignavimų sumą 2015 m. biudžete atsižvelgiama į šiuos punktus:

a)  pirmiau minėti nediferencijuotoms išlaidoms padengti skirti mokėjimų asignavimai, visų pirma pagal 2 ir 5 kategorijas, ir

b)  mokėjimų asignavimai, skirti pirmiau minėtiems bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų rinkiniams, apskaičiuojami taip: mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams yra 50 % atitinkamų įsipareigojimų arba tokio dydžio, kurį pasiūlė Europos Parlamentas, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė; pratęsus esamus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus mokėjimų dydis yra toks, koks nurodytas BP pridėjus 50 % atitinkamų naujų įsipareigojimų arba tokio dydžio, kurį pasiūlė Europos Parlamentas, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė;

c)  123,3 mln. EUR sumažinta mokėjimų asignavimų suma, palyginti su nauju BP, proporcingai paskirstoma visose biudžeto eilutėse su diferencijuotais asignavimais, kuriems b punktas nedaro poveikio, išskyrus šias biudžeto eilutes, kuriose mokėjimų asignavimų dydis nustatytas toks pats kaip ir naujame BP:

–  1a išlaidų pakategorės (Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti) ir 4 išlaidų kategorijos (Europos vaidmuo pasaulyje) išlaidos;

–  04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 ir 13 03 60 biudžeto eilutės (konvergencijos tikslas), ir

–  tarptautiniai žvejybos partnerystės susitarimai.

d)  remiantis c punkte minėtais rezultatais, padaromi tokie galutiniai patikslinimai:

–  13 04 02 biudžeto eilutė (Sanglaudos fondo projektų (2007–2013 m.) užbaigimas) papildoma 100 mln. EUR, kuriuos kompensuoja:

–  50 mln. EUR sumažinama suma 13 03 18 biudžeto eilutėje (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Regionų konkurencingumas ir užimtumas), ir

–  50 mln. EUR sumažinama suma 1a išlaidų pakategorėje (Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti) ir 4 išlaidų kategorijoje (Europos vaidmuo pasaulyje), kuri paskirstoma visose biudžeto eilutėse su diferencijuotais asignavimais, kuriems b punktas nedaro poveikio, išskyrus 23 02 biudžeto eilutę (Humanitarinė pagalba, pagalba maistu ir pasirengimas nelaimėms), kuriai palikta naujame BP numatyta suma.

1.5.   Biudžeto pastabos

Naujas BP patvirtintas su biudžeto pastabomis, tokiu būdu įtraukiant Europos Parlamento arba Tarybos pasiūlytus pakeitimus, išskyrus 04 03 01 03 ir 19 03 01 06 biudžeto eilutes, suprantant, kad šiais pakeitimais negali būti keičiama ar išplečiama esamo teisinio pagrindo taikymo sritis arba pažeidžiama institucijų administracinė autonomija.

1.6.   Naujos biudžeto eilutės

Naujame BP Komisijos pasiūlyta biudžeto nomenklatūra nebus pakeista.

1.7.   Rezervai

Skirsnyje „Komisija“ sąlyginiams rezervams lėšų neskirta.

2.   2014 m. BIUDŽETAS

a)  Patvirtinti TBP Nr. 5/2014 ir 7 /2014 ES solidarumo fondui prašyti papildomi įsipareigojimų asignavimai (126,7 mln. EUR). Atitinkami mokėjimai perkelti į 2015 m. biudžetą.

b)  Patvirtintas Komisijos siūlytas TBP Nr. 3/2014, sumažinant mokėjimų įsipareigojimus:

–  kaimo plėtrai: 90 mln. EUR sumai, skirtai 2007–2013 m. kaimo plėtros programų užbaigimui, pritarta nebuvo, atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. lapkričio mėn. valstybių narių pateiktose mokėjimų deklaracijose nurodyti mokėjimai yra mažesni nei tikėtasi. Be to, susitarta naujoms programoms skirtą sumą sumažinti 20 mln. EUR;

–  Jaunimo užimtumo iniciatyvai: susitarta Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtą sumą sumažinti 420 mln. EUR. Tačiau į 2015 m. biudžetą įtraukta 440 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma, skirta Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip nurodyta 1.4 punkte;

–  susitarta dėl dar vieno mokėjimų asignavimų sumažinimo 648,1 mln. EUR suma, kuri paimta iš biudžeto eilučių, papildytų panaudojus nenumatytų atvejų rezervo lėšas, tuo pačiu neliečiant prašomų sumų, skirtų 13 03 16 (ERPF. Konvergencija), 04 06 01 (FAED), 21 03 02 01 ir 21 03 03 03 (Pagalba Ukrainai) biudžeto eilutėms.

Mokėjimo asignavimų perskirstymas:

–  pritarta Komisijos pasiūlytam perskirstymui Nr. DEC 31/2014 (bendrasis perkėlimas);

–  pritarta TBP Nr. 6/2014 Komisijos pasiūlytam perskirstymui skirsnyje „Komisija“, tačiau mokėjimų asignavimai, kuriuos galima perskirstyti iš EJRŽF (administracinės paramos išlaidos), ir tarptautinių žvejybos partnerystės susitarimų rezervas (iš viso 6 150 900 EUR) perskirstyti 23 02 01 biudžeto eilutei (Humanitarinė pagalba);

–  atsižvelgiant į esamą biudžeto vykdymą ir metų pabaigos perspektyvą, susitarta dėl dar vieno – 30,4 mln. EUR – perskirstymo. Tai susiję su šiomis biudžeto eilutėmis:

–  01 03 02 straipsnis (Makrofinansinė pagalba): 5 mln. EUR;

–  04 03 02 straipsnis (PROGRESS): 10,0 mln. EUR;

–  12 02 01 straipsnis (Vidaus rinka): 1,2 mln. EUR;

–  17 03 51 straipsnis (Visuomenės sveikata): 0,7 mln. EUR;

–  18 02 01 02 punktas (Nusikalstamumo prevencija ir kova su juo): 2,3 mln. EUR;

–  21 09 51 01 punktas (VBP. Azija): 2,5 mln. EUR;

–  33 02 02 straipsnis (Nediskriminavimo ir lygybės skatinimas): 2,2 mln. EUR, ir

–  29 02 01 ir 29 02 51 straipsniai (Statistika): 6,5 mln. EUR.

Toliau pateikiamoje lentelėje parodyti TBP Nr. 3/2014 atlikti mokėjimų asignavimų padidinimai ir sumažinimai (įskaitant perskirstymą pasitelkiant bendrąjį perkėlimą, TBP Nr. 6/2014 ir atnaujintus duomenis apie biudžeto vykdymo dabartinę padėtį), patvirtinti, kaip išdėstyta toliau:

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

TBP 3/2014

Priimta

01 03 02

Makrofinansinė pagalba

-28 960 000

01 04 51

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) programų užbaigimas (iki 2014 m.)

12 000 000

02 02 02

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

4 540 126

02 05 01

Globalios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros ir paslaugų („Galileo“) kūrimas ir teikimas iki 2019 m.

70 000 000

04 02 64

Jaunimo užimtumo iniciatyva

-420 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — parama Sąjungos užimtumo bei socialinei politikai ir darbo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinansai ir socialinis verslumas — Galimybių juridiniams ir fiziniams asmenims, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą didinimas

-7 114 776

04 06 01

Socialinės sanglaudos skatinimas ir itin didelį skurdą patiriančių žmonių skaičiaus Sąjungoje sumažinimas

99 000 000

05 02 10 02

Skatinimo priemonės — Tiesioginės Sąjungos išmokos

-308 029

05 04 60 01

Tvarios kaimo plėtros ir teritorijos bei aplinkos požiūriu darnesnio, klimatui palankesnio, novatoriškesnio Sąjungos žemės ūkio sektoriaus skatinimas

-20 000 000

05 06 01

Tarptautiniai susitarimai žemės ūkio srityje

-3 784 411

05 08 77 06

Parengiamieji veiksmai — Europos ūkių kainų ir pelno stebėsenos centras

-612 329

05 08 77 09

Parengiamasis veiksmas — Sąjungos augalų ir gyvūnų genetiniai ištekliai

-600 000

05 08 77 10

Bandomasis projektas — Agropolas: Europos pavyzdinio tarpvalstybinio žemės ūkio veiklos regiono sukūrimas

-600 000

05 08 77 11

Bandomasis projektas — Agrarinė miškininkystė

-350 000

05 09 03 01

Aprūpinimo saugiais aukštos kokybės maisto ir kitais biologiniais produktais užtikrinimas

-1 666 954

07 02 77 03

Parengiamieji veiksmai — Strateginis vystymosi Europos Arktyje poveikio aplinkai įvertinimas

356 052

08 02 01 01

Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų tarybą

24 970 695

08 02 02 02

Galimybių gauti rizikos kapitalą siekiant investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinimas

4 540 126

08 02 51

Ankstesnės mokslinių tyrimų bendrosios programos užbaigimas — Septintoji bendroji programa — EB netiesioginė veikla (2007–2013 m.)

50 000 000

08 04 01

ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Europos ITER bendrosios įmonės steigimo užbaigimas — Branduolių sintezės energija (F4E) (2007–2013 m.)

-71 200 000

09 02 01

Sąjungos politikos nustatymas ir įgyvendinimas elektroninių ryšių srityje

-271 200

09 02 05

Su skaitmeniniu turiniu, audiovizualinės ir kitos žiniasklaidos sektoriais susijusios priemonės

-592 000

09 02 77 03

Bandomasis projektas — Europos žiniasklaidos ir spaudos laisvės centras

-456 508

09 03 03

Transeuropinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros sąveikumo, darnaus diegimo, naudojimo ir modernizavimo, taip pat koordinavimo Europos lygmeniu rėmimas

-1 898 831

09 03 51 01

Saugesnio interneto programos (2009–2013 m.) užbaigimas

-450 000

09 04 03 02

Integracinių, novatoriškų ir saugių Europos visuomenių kūrimo skatinimas

2 784 852

09 04 51

Septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) užbaigimas

105 000 000

11 01 04 01

Jūrų reikalų ir žuvininkystės politikos srities rėmimo išlaidos — Ne veiklai skirta administracinė ir techninė pagalba

-774 900

11 01 06 01

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga – Įnašas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF)

-809 000

11 03 01 (rezervas)

Trečiųjų šalių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas

-69 567 000

11 06 12

Europos žuvininkystės fondo (EŽF) užbaigimas — Konvergencijos tikslas (2007–2013 m.)

69 540 126

12 02 01

Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas

-1 170 000

12 02 77 03

Parengiamieji veiksmai — Bendrosios rinkos forumas

-150 000

12 03 51

Ankstesnės veiklos finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito srityse užbaigimas

-669 803

13 03 16

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Konvergencija

2 400 700 000

13 03 18

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Regionų konkurencingumas ir užimtumas

227 006 319

13 03 19

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Europos teritorinis bendradarbiavimas

179 334 992

13 03 77 09

Parengiamieji veiksmai, susiję su Atlanto forumo sukūrimu siekiant vystyti Europos Sąjungos Atlanto strategiją

-433 000

13 05 63 02

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas — Įnašas pagal 4 išlaidų kategoriją

-12 338 481

14 02 01

Muitų sąjungos veikimo rėmimas ir modernizavimas

7 500 000

14 03 01

Tinkamo mokesčių sistemų veikimo gerinimas

2 500 000

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

138 119 479

15 03 01 01

Programa „Marie Skłodowska-Curie veiksmai“ — Naujų gebėjimų, žinių ir inovacijų kūrimas, plėtojimas ir perdavimas

40 861 137

16 03 01 03

Informacijos perdavimas

1 600 000

16 03 01 04

Komisijos atstovybių ir partnerysčių veiksmų komunikacijos veikla

1 000 000

16 03 02 03

Prijungties režimu veikiančios ir spausdintinės informacijos ir komunikacijos priemonės

2 900 000

17 02 01

Vartotojų interesų apsauga ir jų saugos bei informavimo gerinimas

-1 449 000

17 03 10

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

-2 000 000

17 03 12 01

Europos vaistų agentūrai skirtas Sąjungos įnašas

-7 602 918

18 02 01 01

Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą rėmimas

-7 446 000

18 02 01 02

Tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir geresnis su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas

-9 236 000

18 03 51

Veiksmų ir programų grąžinimo, pabėgėlių ir migracijos srautų srityje užbaigimas

19 431 000

19 02 01

Reagavimas į krizes ir kylančias krizes

50 765 835

19 05 51

Ryšių ir bendradarbiavimo su pramoninėmis trečiosiomis šalimis veiksmų (2007–2013 m.) užbaigimas

3 600 000

20 02 01

Išorės prekybos santykiai, įskaitant patekimą į trečiųjų šalių rinkas

1 181 809

20 02 03

Pagalba prekybai – Daugiašalės iniciatyvos

1 000 000

21 02 07 06

Apsirūpinimo maistu bei mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis

6 000 000

21 02 40

Susitarimai dėl prekių

20 000

21 02 51 01

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis migracijos ir prieglobsčio suteikimo srityse

4 000 000

21 02 51 02

Bendradarbiavimas su besivystančiomis Lotynų Amerikos šalimis

23 000 000

21 02 51 03

Bendradarbiavimas su besivystančiomis Azijos šalimis, įskaitant Vidurinę Aziją ir Artimuosius Rytus

44 000 000

21 02 51 05

Su vystymusi susiję nevalstybiniai subjektai

2 000 000

21 02 51 06

Aplinka ir tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas

2 000 000

21 03 02 01

Rytų partnerystė — Žmogaus teisės ir judumas

210 000 000

21 03 03 03

Kito daugiašalio bendradarbiavimo kaimynystėje rėmimas

40 000 000

21 03 51

Europos kaimynystės politikos ir santykių su Rusija veiksmų užbaigimas (iki 2014 m.)

3 000 000

21 04 51

Demokratijos ir žmogaus teisių Europos priemonės užbaigimas (iki 2014 m.)

3 000 000

21 05 51

Veiksmų pasaulinės grėsmės saugumui srityje užbaigimas (iki 2014 m.)

2 000 000

21 09 51 01

Azija

-2 500 000

22 02 51

Ankstesnės pasirengimo narystei pagalbos užbaigimas (iki 2014 m.)

45 000 000

23 02 01

Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu teikimas

256 150 900

23 03 51

Sąjungos civilinės saugos srities programų ir veiksmų užbaigimas (iki 2014 m.)

-500 000

24 01 07

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

-10 000

24 02 01

Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veikos prevencija ir kova su jais

942 750

24 04 01

Abipusės pagalbos muitinių klausimais rėmimas ir saugių elektroninės komunikacijos priemonių valstybėms narėms pranešti apie pažeidimus lengvinimas

680 612

26 01 09

Leidinių biuras

-22 000

26 01 23 01

Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge

-13 000

26 02 01

Viešųjų tiekimo, rangos ir paslaugų sutarčių sudarymo ir paskelbimo tvarka

-250 000

26 03 01 01

Europos viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimai

10 000 000

29 02 01

Kokybiškos statistinės informacijos teikimas, naujų Europos statistikos rengimo metodų įgyvendinimas ir partnerystės Europos statistikos sistemoje stiprinimas

-11 294 249

29 02 51

Statistikos programų pabaigimas (iki 2013 m.)

-9 872 560

32 02 52

Energetikos projektų ekonomikos gaivinimui remti užbaigimas

65 000 000

33 02 01

Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas

-2 000 000

33 02 02

Nediskriminavimo ir lygybės skatinimas

-5 177 700

34 02 01

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas

6 000 000

34 02 04

Indėlis rengiant daugiašalius ir tarptautinius susitarimus dėl klimato

-74 969

34 02 51

Ankstesnių klimato politikos programų užbaigimas

2 903 358

XX 01 01 01 01

Darbo užmokestis ir išmokos

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

-5 843

Iš viso

3 529 620 715

Taip susidarę papildomi mokėjimų asignavimai, reikalingi TBP Nr. 3/2014, yra 3 529,6 mln. EUR, iš kurių 2 818,2 mln. EUR suma kartu su 350 mln. EUR suma yra susiję su nenumatytų atvejų rezervo mobilizavimu, laikantis toliau 3.3 punkte išdėstyto bendro pareiškimo dėl specialiųjų priemonių.

c)  TBP Nr. 4/2014, su pakeitimais, padarytais jo taisomuoju raštu, yra patvirtintas toks, kokį siūlė Komisija, į skirsnį „Komisija“ įtraukus įsipareigojimų asignavimus iš TBP Nr. 6/2014, susijusius su administracinės paramos išlaidomis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui ir rezervu tausios žvejybos partnerystės susitarimams. 248 460 mln. EUR turimų mokėjimų asignavimų suma, nurodyta TBP Nr. 4/2014 (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas), perskirstyta 23 02 01 biudžeto eilutei (humanitarinė pagalba) . Prašymas TBP Nr. 6 skirti papildomų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, susijusių su Europos ombudsmenu (VIII skirsnis), yra atšauktas, kaip išdėstyta TBP Nr. 6/2014 taisomajame rašte.

d)  TBP Nr. 6/2014, su pakeitimais, padarytais jo taisomuoju raštu, yra patvirtintas toks, kokį siūlė Komisija, kalbant apie nuosavus išteklius.

e)  TBP Nr. 8/2014 (= naujas TBP Nr. 2/2014) dėl 2013 m. perviršio, yra patvirtintas, toks, kokį siūlė Komisija.

3.   PAREIŠKIMAI

3.1.   Bendras pareiškimas dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto (nuosavi ištekliai) ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 dalinio pakeitimo

„Europos Parlamentas ir Taryba susitaria patvirtinti Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2014.

Atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantį Sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos, kurį Komisija pateikė 2014 m. lapkričio 12 d., Europos Parlamentas įsipareigoja laiku pateikti savo nuomonę dėl iš dalies keičiamo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, kad būtų užtikrintas jo priėmimas 2014 m. gruodžio mėn. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje ir kad Taryba galėtų jį priimti kaip bendro dokumentų rinkinio dalį.“

3.2.   Bendras pareiškimas dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo

„2014 m. finansinės programos pradžioje susidarė precedento neturinti itin didelė neįvykdytų mokėjimų suma struktūrinių ir sanglaudos fondų srityje , kai tuo tarpu tam tikrų naujų programų atveju laikotarpio pradžioje buvo atlikti reikšmingi mokėjimai. Atsižvelgdamos į šią ypatingą ir išimtinio pobūdžio padėtį, kuriai susiklosčius neįmanoma laikytis 2014 m. mokėjimų viršutinės ribos, visos trys institucijos susitarė, kad 2014 finansiniais metais kaip kraštutinė priemonė bus mobilizuotos nenumatytų atvejų rezervo lėšos.

Institucijos primena, jog DFP reglamento 13 straipsnyje nustatyta, kad „panaudotos nenumatytų atvejų rezervo lėšos visiškai kompensuojamos iš maržų, numatytų DFP einamųjų ar ateinančių finansinių metų vienoje ar keliose išlaidų kategorijose“.

Institucijos susitaria dėti visas pastangas siekiant rasti tinkamus sprendimus, kad 2007–2013 m. susidariusi itin didelė neįvykdytų mokėjimų struktūrinių ir sanglaudos fondų srityje suma neišliktų tokia ir po 2014 m. ir kad tuo tikslu būtų dedamos visos pastangos užtikrinti, kad nenumatytų atvejų rezervo lėšų neprireiktų mobilizuoti siekiant finansuoti neįvykdytus įsipareigojimus, susijusius su 2015–2020 finansinių metų struktūrinių ir sanglaudos fondų programomis.“

3.3.   Bendras pareiškimas dėl specialiųjų priemonių

„Institucijos primena, kad nenumatytų atvejų rezervas yra kraštutinė priemonė, kuri neturėtų būti pasitelkiama, jei vis dar yra finansinių galimybių. 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto atveju nesutariama, ar vis dar galima pasinaudoti nepaskirstytų lėšų maržoje turima 350 mln. EUR mokėjimų asignavimų, skirtų kitoms specialiosioms priemonėms, suma.

Institucijos sutinka, kad labai svarbu iš esmės susitarti dėl kuo skubesnio kitų specialiųjų priemonių lėšų mobilizavimo mokėjimams.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tokio susitarimo nebuvo įmanoma pasiekti vedant derybas dėl dokumentų rinkinio, apimančio 2014 m. TBP ir 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, institucijos, siekdamos, kad tas dokumentų rinkinys būtų priimtas laiku, susitaria:

–  350 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma įtraukiama į nenumatytų atvejų rezervą;

–  stengtis kuo greičiau susitarti dėl to, ar ir kokiu mastu kitos specialiosios priemonės gali būti mobilizuotos viršijant DFP mokėjimų viršutines ribas, siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu 350 mln. EUR suma turėtų būti kompensuota iš DFP mokėjimo maržų, numatytų einamiesiems ar ateinantiems finansiniams metams;

–  prireikus kartu su pirmiau minėtomis priemonėmis parengti būtinus sprendimo, kuriuo 2014 m. biudžetiniams metams mobilizuojamos nenumatytų atvejų rezervo lėšos, pakeitimus ar atlikti kitus teisiniu požiūriu būtinus veiksmus, reikalingus siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi DFP reglamento ir visų pirma jo 13 straipsnio 3 dalies.“

3.4.   Komisijos pareiškimas dėl 2014 m. veiklos programų išankstinio finansavimo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos

„Siekiant laiku ir veiksmingai įgyvendinti 2014–2020 m. DFP, Europos Komisija patvirtina, kad dar 2014 m. užtikrins veiklos programų, kurios buvo oficialiai pateiktos 2014 m. ir kurios atitinka būtinus reikalavimus, nustatytus atitinkamuose teisės aktuose, išankstinį finansavimą.

Be to, Komisija patvirtina, kad Jaunimo užimtumo iniciatyva tebėra vienas iš itin svarbių politinių prioritetų ir kad dėl susijusių mokėjimų asignavimų perkėlimo iš 2014 m. į 2015 m. nebus vėluojama ją įgyvendinti.“

3.5.   Bendras pareiškimas dėl skubių priemonių reaguojant į Rusijos nustatytą maisto produktų importo draudimą finansavimo

„Rusijos nustačius maisto produktų importo draudimą, skubios priemonės jau priimtos 2014 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn., o 2014 m. lapkričio 26 d. buvo patvirtintas papildomas priemonių, skirtų pieno sektoriui Baltijos šalyse, paketas. Kai tik susiklostys padėtis, kai bus tenkinamos sąlygos, pagal kurias įvykdomi priemonėms taikyti reikalingi kriterijai, Komisija galės pasiūlyti kitą priemonių, skirtų Suomijos pieno sektoriui, paketą.

Taisomajame rašte (TR) Nr. 1/2015 Komisija pranešė apie savo ketinimą prireikus finansuoti šias priemones iš krizių rezervo.

Nuo to laiko, kai buvo pateiktas TR Nr. 1/2015, paaiškėjo šie trys nauji elementai, dėl kurių tas skubias priemones galima finansuoti nenaudojant krizių rezervo:

–  atsižvelgiant į valstybių narių deklaracijas dėl rugpjūčio ir rugsėjo mėn. priimtų priemonių faktinio įsisavinimo, išlaidos sumažėjo nuo iš pradžių numatytos 344 mln. EUR sumos iki 234 mln. EUR sumos;

–  EŽŪGF 2014 m. biudžeto galutinis perteklius yra 230 mln. EUR didesnis nei tikėtasi Taisomajame rašte Nr. 1/2015, kuris tebėra pagrįstas prognozėmis;

–  finansinių pataisų sumos, kurios turi būti surinktos 2015 m. veikiausiai bus didesnės, negu iš pradžių manyta praėjusį spalį.“

Remiantis šiais trimis naujais elementais, pirmiau nurodytas skubias priemones (įskaitant su pieno sektoriumi Baltijos valstybėse susijusias priemones ir priemones Suomijai, kai tik bus patenkintos sąlygos) galima finansuoti neviršijant taisomajame rašte Nr. 1/2015 prašomų asignavimų, kadangi atsirado papildomų asignuotųjų įplaukų ir nereikia naudoti krizių rezervo.“

3.6.   Bendras pareiškimas dėl mokėjimų asignavimų

„Europos Parlamentas, Taryba, ir Komisija primena savo bendrą atsakomybę, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 323 straipsnyje, kad „Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija užtikrina, kad būtų prieinamos finansinės priemonės, kurių reikia, kad Sąjunga galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus trečiosioms šalims“.

Europos Parlamentas ir Taryba primena, jog reikia užtikrinti, atsižvelgiant į vykdymą, reguliarią pažangą vykdant mokėjimus lyginant su asignavimais įsipareigojimams, kad būtų išvengta neįprastai daug metų pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų.

Europos Parlamentas ir Taryba susitaria nustatyti, kad 2015 m. mokėjimų asignavimų suma yra 141 214 040 563 EUR. Jie prašo Komisijos, vadovaujantis DFP reglamento projekto ir Finansinio reglamento nuostatomis, inicijuoti visus reikiamus veiksmus, kurių reikia prisiimti atsakomybei, priskirtai pagal Sutartį, ir, būtent, išnagrinėjus atitinkamų asignavimų perskirstymo sritį, ypač atsižvelgiant į prognozuojamą nevisišką asignavimų įvykdymą (Finansinio reglamento 41 straipsnio 2 dalis), taisomajame biudžete, kuris turi būti pateiktas kai tik paaiškėja, kad į 2015 m. biudžetą įrašytų asignavimų neužtenka išlaidoms padengti, prašyti papildomų mokėjimų asignavimų.

Siekiant išvengti mokėjimų asignavimų trūkumo, Europos Parlamentas ir Taryba kuo skubiau priims poziciją dėl bet kurio taisomojo biudžeto projekto. Europos Parlamentas ir Taryba įsipareigoja skubiai atlikti visus galimus mokėjimų asignavimų perkėlimus, įskaitant perkėlimus iš vienos finansinės programos išlaidų kategorijos į kitą, kad į biudžetą įtraukti mokėjimų asignavimai būtų kuo geriau panaudoti ir suderinti su faktiniais mokėjimais ir poreikiais.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija visus metus aktyviai stebės 2015 m. biudžeto vykdymo būklę, ypač 1a išlaidų pakategorės (Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti), 1b išlaidų pakategorės (Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda) ir kaimo plėtros srities pagal 2  išlaidų kategoriją (Tvarus augimas. Gamtos ištekliai) vykdymą. Bus rengiami tam skirti tarpinstituciniai posėdžiai pagal Tarpinstitucinio susitarimo priedo 36 punktą, per kuriuos bus kruopščiai vertinama mokėjimų vykdymo padėtis ir peržiūrimos prognozės.

Šie posėdžiai 2015 m. turėtų būti surengti bent tris kartus (pavasarį – pateikus biudžeto projektą, liepos mėn. – rengiantis 2016 m. biudžeto projekto svarstymui Taryboje ir spalio mėn. – prieš prasidedant taikinimui) ir jie turėtų būti politinio lygmens; juose turėtų dalyvauti Europos Parlamento nariai, Tarybos nariai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius. Posėdžių tikslas turėtų būti pasiekti bendrą nuomonę dėl reikalingo mokėjimų poreikių dydžio, grindžiamą išsamia esamų sąskaitų, kurių apmokėjimas teisiškai privalomas, taip pat sąmatų likusiam N metų laikotarpiui ir N + 1 metams, analize.“

3.7.   Bendras pareiškimas dėl mokėjimų plano

„Institucijos pritaria tikslui per dabartinės DFP laikotarpį iki struktūrinio lygio sumažinti metų pabaigoje sukaupiamas neapmokėtas sąskaitas, ypač daug dėmes skiriant sanglaudos politikai.

Kad šis tikslas būtų pasiektas:

–  Komisija sutinka kartu su bendromis išvadomis dėl 2015 m. biudžeto pateikti naujausią prognozę dėl iki 2014 m. pabaigos susikaupsiančių neapmokėtų sąskaitų; Komisija atnaujins šiuos duomenis ir alternatyvius scenarijus pateiks 2015 m. kovo mėn., kai bus aiškus bendras vaizdas dėl 2014 m. pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų pagal pagrindines politikos sritis;

–  atsižvelgiant į tai, visos trys institucijos stengsis susitarti dėl tikslinio didžiausio leistino metų pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų lygio, kuris gali būti laikomas racionaliu;

–  tuo remdamosi ir laikydamosi DFP reglamento, sutartų programoms skirtų finansinių paketų, taip pat visų kitų privalomų susitarimų, visos trys institucijos nuo 2015 m. pradės įgyvendinti planą, pagal kurį ne vėliau kaip iki dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros neapmokėtų sąskaitų, susijusių su 2007–2013 m. programų įgyvendinimu, lygis bus sumažintas iki bendrai sutarto lygio. Dėl tokio plano visos trys institucijos susitars tinkamu laiku prieš pateikiant 2016 m. biudžeto projektą. Atsižvelgiant į tai, kad neapmokėtų sąskaitų yra itin daug, visos trys institucijos susitaria apsvarstyti visas galimas priemones, kad tokių sąskaitų būtų mažiau.

Komisija sutinka kasmet kartu su biudžeto projektu pateikti dokumentą, kuriame būtų apskaičiuojamas neapmokėtų sąskaitų lygis ir paaiškinama, kaip ir kokiu mastu biudžeto projektas leis sumažinti šį lygį. Šiame kasmetiniame dokumente bus apžvelgiama padaryta pažanga ir pasiūlomi plano patikslinimai atsižvelgiant į atnaujintus duomenis.“

3.8.   Europos Parlamento pareiškimas dėl nenumatytų atvejų rezervo kaip kraštutinės priemonės mobilizavimo

„Europos Parlamentas apgailestauja, kad Taryba nesutinka su jo aiškinimu, pagal kurį 350 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma, 2014 m. mobilizuojama specialiosioms priemonėms pagal DFP reglamentą, neturėtų būti įskaičiuota į mokėjimų viršutinę ribą – taip būtų palikta 711 mln. EUR marža, kurią būtų galima panaudoti prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą.

Europos Parlamentas primena, kad pagal DFP reglamento 13 straipsnio 1 dalį nenumatytų atvejų rezervas naudojamas kaip kraštutinė priemonė. Taigi būtina prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą visapusiškai pasinaudoti visomis kitomis finansinėmis galimybėmis. Europos Parlamentui nesutariant su Taryba dėl turimos maržos apskaičiavimo iki 2014 m. mokėjimų viršutinės ribos , nebuvo įmanoma pasiekti politinio susitarimo dėl turimos 350 mln. EUR maržos panaudojimo prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą.

Primindamas, kad DFP reglamentas yra grindžiamas „specialaus ir didžiausio galimo lankstumo” principu, kad Sąjunga galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal SESV 323 straipsnį (DFP reglamento 4 konstatuojamoji dalis), Parlamentas mano, kad interesas mobilizuojant nenumatytų atvejų rezervo lėšas suteikti papildomų asignavimų siekiant įvykdyti neįvykdytus teisinius įsipareigojimus yra labai svarbus. Todėl Parlamentas pritaria nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimui, nepaisant jo paties aiškinimo, kad iki mokėjimų viršutinės ribos dar galima panaudoti 350 mln. EUR sumą.

Europos Parlamentas prašo Komisijos perkelti nepanaudotą 350 mln. EUR maržą 2015 m. atliekant techninius bendrosios mokėjimų maržos patikslinimus pagal DFP reglamento 6 straipsnio 1 dalies d punktą.“

3.9.   Tarybos pareiškimas dėl specialiųjų priemonių mobilizavimo

„Taryba primena, kad specialiosiomis priemonėmis galima pasinaudoti tik tikrai nenumatytomis aplinkybėmis.

Ji primena, kad dėl nenumatytų atvejų rezervo neturėtų būti viršytos bendros įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutinės ribos.

Kalbant apie kitas specialiąsias priemones, Taryba primena, kad DFP reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog įsipareigojimų asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą viršijant atitinkamų išlaidų kategorijų viršutines ribas.

Taryba prašo Komisijos apskaičiuojant bendrąją maržą laikytis DFP reglamento ir nepažeisti visų trijų institucijų pasiekto susitarimo dėl bendro pareiškimo dėl specialiųjų priemonių (3.3 punktas).“

Teisinis pranešimas - Privatumo politika