Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2224(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0067/2014

Teksty złożone :

A8-0067/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0100

Teksty przyjęte
PDF 822kWORD 271k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg
Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) („Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.”),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2015 – sekcja 3 – Komisja(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015(6),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęty przez Komisję dnia 24 czerwca 2014 r. (COM(2014)0300),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęte przez Radę w dniu 2 września 2014 r. i przekazane Parlamentowi dnia 12 września 2014 r. (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  uwzględniając rezolucję z dnia 22 października 2014 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015(7),

–  uwzględniając fakt, że komitet pojednawczy nie osiągnął porozumienia w sprawie wspólnego projektu w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w art. 314 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 przyjęty przez Komisję dnia 27 listopada 2014 r. (COM(2014)0723) zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE,

–  uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych w sprawie budżetu z dnia 8 grudnia 2014 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęte przez Radę dnia 12 grudnia 2014 r. (16739/2014 – C8-0287/2014) i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0067/2014),

1.   przypomina, że na „projekt pakietu” przedstawiony w załączniku, który został zatwierdzony po trudnych negocjacjach przez przedstawicieli Parlamentu i Rady podczas rozmów trójstronnych dnia 8 grudnia 2014 r., składają się trzy elementy: projekty budżetów korygujących nr 3−8/2014 na łączną kwotę 49,8 mln EUR w środkach na zobowiązania i dodatkowo 3 529,6 mln EUR nowych środków w postaci środków na płatności, budżet Unii na rok 2015 ustalony na poziomie 145 321,5 mln EUR i 141 214,0 mln EUR, odpowiednio w środkach na zobowiązania i środkach na płatności, oraz sześć wspólnych oświadczeń i trzy oświadczenia jednostronne;

2.  podkreśla, że o ile poziom dodatkowych środków na płatności ujęty w budżecie na 2014 r. pozwala Komisji zrealizować najbardziej naglące potrzeby w zakresie płatności w 2014 r., to jednak nie wystarczy do przeciwdziałania powracającemu efektowi „kuli śnieżnej” zaległych płatności w 2015 r.; w związku z tym przywiązuje dużą wagę do wspólnego oświadczenia w sprawie planu płatności, które towarzyszy pakietowi uzgodnień w sprawie budżetu na 2014 r. i budżetu na 2015 r.;

3.  jest jednak przekonany, że w najbliższych latach należy nasilić starania nad zmniejszeniem kwot zaległych zobowiązań do zrównoważonego poziomu, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności; w związku z tym zwraca uwagę na wspólne zobowiązanie trzech instytucji unijnych do rozpatrzenia wszelkich możliwych sposobów zmniejszenia poziomu zaległych zobowiązań, które zawarto we wspólnym oświadczeniu w sprawie planu płatności towarzyszącym porozumieniu budżetowemu na ten rok;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie o 244,2 mln EUR ogólnego poziomu środków na zobowiązania w porównaniu z pierwotnym stanowiskiem Rady z dnia 2 września 2014 r.; wyraża zadowolenie, że dokonane przez Radę cięcia w wysokości 521,9 mln EUR w zobowiązaniach zostały całkowicie uchylone i że dodano dodatkowe 170,7 mln EUR w zobowiązaniach, w tym pełny pakiet projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, oraz 95 mln EUR na Horyzont 2020, COSME, ERASMUS i pomoc humanitarną;

5.  ubolewa jednak, że Rada znów nie była gotowa do uzupełnienia swych deklaracji politycznych wystarczającymi zasobami budżetowymi w odniesieniu do tworzenia miejsc pracy i wzrostu oraz międzynarodowych zobowiązań Unii, co zademonstrowała nie zgadzając się na budżetowanie do pułapu WRF w działach 1a i 4; wyraża zadowolenie, że wzrost środków uzyskany w negocjacjach odzwierciedla polityczne priorytety Parlamentu; ubolewa jednak w związku z tym, że Rada wydaje się już nie mieć żadnych priorytetów politycznych i jest jedynie zainteresowana jak największym ograniczaniem wydatków w wymiarze horyzontalnym;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dzięki dodatkowym dochodom przeznaczonym na określony cel, ustalonym we Wspólnej Polityce Rolnej po prezentacji przez Komisję listu w sprawie poprawek nr 1/2015, znaleziono rozwiązanie w celu sfinansowania środków nadzwyczajnych w wysokości 273,6 mln EUR w odpowiedzi na rosyjski zakaz importu żywności bez uruchamiania od razu rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe w sektorze rolnym;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ogólny poziom środków na płatności uzgodniony na rok 2015 stanowi wzrost o 1,6% w porównaniu z budżetem na rok 2014, i jest o 1 217,1 mln EUR wyższy od pierwotnego czytania w Radzie; wyraża szczególne zadowolenie, że dzięki realokacji 448,5 mln EUR i dodatkowym dochodom przeznaczonym na określony cel, które zostały ustalone w ww. liście w sprawie poprawek, poziomy płatności uzyskane w działach 1a i 4 są wyższe niż w pierwotnym projekcie budżetu z dnia 24 czerwca 2014 r.;

8.  zauważa jednak, szczególnie w odniesieniu do płatności, że negocjacje budżetowe w ostatnich latach stawały się coraz trudniejsze, głównie z powodu bezkompromisowego stanowiska Rady; jeszcze raz podkreśla swe stanowisko, że główną funkcją procedury budżetowej powinno być uzgodnienie priorytetów politycznych w zobowiązaniach budżetowych, natomiast płatności powinny być po prostu postrzegane jako techniczna kontynuacja umożliwiająca wypełnienie tych zobowiązań; przypomina Radzie o definicjach rodzajów środków z art. 10 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii i przepisach wykonawczych do niego, według których „środki na płatności pokrywają płatności z tytułu zobowiązań prawnych zaciągniętych w roku budżetowym lub w poprzednich latach budżetowych”;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada w końcu wyraziła zgodę na uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki, chociaż w mniejszej kwocie niż potrzeba; ponadto z zadowoleniem przyjmuje ogólne zwiększenie płatności w budżecie na rok 2014 w szeregu pozycji budżetowych do poziomu 4,2 mld EUR, z czego 3 168,2 mln EUR zostanie uruchomionych poprzez margines na nieprzewidziane wydatki na rok 2014, a także fakt, iż wzrost środków na płatności w poddziale 1a i dziale 4 zaproponowany w projekcie budżetu korygującego nr 3/2014 został w dużej mierze zachowany w ostatecznym kompromisie; zauważa, że zwiększenia środków dotyczą głównie działu 1b, gdzie skupia się obecnie większość problemów z zaległymi płatnościami na koniec roku; przypomina, że Parlament już w czytaniu budżetu na rok 2014 przewidywał wyższe potrzeby dotyczące środków na płatności (ostateczne porozumienie opiewało na kwotę 983 mln EUR niższą niż kwota, jaką Parlament przyjął w swoim stanowisku); wzywa Radę, by nie próbowała co roku sztucznie ograniczać budżetu Unii;

10.  z dezaprobatą odnosi się jednak do stanowiska Rady o niewykorzystywaniu pełnej kwoty dodatkowych dochodów z tytułu grzywien na pokrycie potrzeb w zakresie zaległych płatności; jest zdania, że dopóki kryzys dotyczący płatności nie zostanie zażegnany, wszystkie nadzwyczajne dochody należy w całości przeznaczyć na rozwiązanie tego problemu; przypomina, że udało się uzgodnić projekt pakietu, ponieważ odpowiadał on na żądanie Parlamentu, by ustabilizować problem zaległych płatności; podkreśla jednak, że dla prawdziwego zaradzenia unijnemu kryzysowi w płatnościach potrzeba odpowiedniego limitu dla zaległych płatności;

11.  ubolewa nad faktem, że w Radzie kwestia odroczenia dostosowania wkładów krajowych okazała się ważniejsza od wypracowania stanowiska negocjacyjnego w negocjacjach dotyczących budżetu na 2014 i 2015 r., które określono dopiero w ostatnim dniu dwudziestojednodniowego okresu pojednawczego przewidzianego w art. 314 TFUE, co przyczyniło się do tego, że komitetowi pojednawczemu nie udało się osiągnąć porozumienia;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 310 TFUE dochody i wydatki wykazane w budżecie Unii muszą się równoważyć;

13.  przywiązuje najwyższą polityczną wagę do wspólnych oświadczeń uzgodnionych pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją, w szczególności w sprawie planu płatności i wykorzystania szczególnych instrumentów; nalega, by plan płatności został jak najszybciej sfinalizowany, w każdym przypadku przed przyjęciem przez Komisję projektu budżetu na rok 2016; po raz kolejny podkreśla, że zatwierdzenie WRF opierało się na założeniu, iż wszystkie szczególne instrumenty w płatnościach są rozliczane ponad pułapami i że jakakolwiek inna interpretacja automatycznie spowodowałaby ponowne otwarcie porozumienia w sprawie WRF;

14.  ponownie podkreśla swoje utrwalone od dawna stanowisko, że płatności na szczególne instrumenty należy obliczać ponad pułapami przewidzianymi w WRF, jak ma to miejsce w przypadku zobowiązań; ubolewa, że po raz kolejny nie udało się osiągnąć z Radą porozumienia w tej sprawie; podkreśla jednak, że należy dołożyć wszelkich starań na rzecz osiągnięcia ostatecznego porozumienia w tej sprawie w jak najbliższym terminie;

15.  potwierdza swoje stanowisko, że gruntowna reforma systemu zasobów własnych jest niezwykle potrzebna, by wydostać się z obecnego impasu w negocjacjach budżetowych i dlatego przywiązuję najwyższą wagę do prac grupy wysokiego szczebla ds. zasobów własnych pod przewodnictwem Maria Montiego;

16.  wyraża ubolewanie z powodu niechęci zarówno Rady jak i Komisji do zapewnienia agencjom unijnym niezbędnych środków, szczególnie w odniesieniu do pracowników, tak aby mogły one wypełnić swój mandat nadany im przez władzę ustawodawczą i podkreśla, że aktualna umowa nie oznacza akceptacji przez Parlament koncepcji puli realokacji przedstawionej przez Komisję; ponadto głęboko ubolewa nad zmniejszeniem liczby pracowników w agencjach finansowanych z opłat oraz uważa je za nieuzasadnione, skoro odpowiednie stanowiska nie są finansowane z budżetu Unii;

17.  z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków przeznaczonych na dziewięciu nowych sędziów Trybunału Sprawiedliwości; przypomina, że należy podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zakończenia procedury ustawodawczej do dnia 1 października 2015 r., umożliwiając faktyczne zwiększenie ich liczby; w związku z tym wzywa Radę do zawarcia porozumienia w sprawie podziału stanowisk dla nowych sędziów; zwraca się do Trybunału o terminowe przedłożenie Radzie i Parlamentowi aktualnej oceny dodatkowych potrzeb finansowych w odniesieniu do nowych sędziów i ich pracowników; przypomina, że zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników w związku z powołaniem nowych sędziów powinno być poddane rozważnej ocenie;

18.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie pierwszego etapu umowy o współpracy między Parlamentem Europejskim a Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów; uważa, że ta umowa stanowi dobry przykład znalezienia synergii między instytucjami, co zwiększy efektywność i przyniesie oszczędności; oczekuje, ze drugi etap tej umowy zostanie zakończony do lipca 2015 r.;

19.  z zadowoleniem przyjmuje przeniesienie − które nie ma wpływu na budżet − „zwykłych kosztów administracyjnychˮ pracowników Komisji w delegaturach z sekcji 3 (Komisja) do sekcji 10 (ESDZ) budżetu; przypomina, że to przeniesienie odpowiada uproszczeniu zarządzania wydatkami administracyjnymi przedstawicielstw Unii i nie powinno mieć żadnego innego wpływu na środki administracyjne Komisji ani na warunki pracy jej pracowników w delegaturach; domaga się zrealizowania tego przesunięcia w ramach dobrej współpracy ESDZ z Komisją;

20.  wyraża ubolewanie, ogólnie rzecz biorąc, z powodu niezdolności Rady do wypracowania wspólnego stanowiska, szczególnie w czasie trwającego 21 dni okresu pojednawczego oraz w odniesieniu do przyjęcia projektów budżetów korygujących; zachęca Radę i Komisję do wspólnego uzgodnienia, na początku 2015 r., sposobów usprawnienia procedury budżetowej w celu ułatwienia przyjęcia budżetu Unii na rok 2016, co powinno być początkiem nowego podejścia strukturalnego do budżetu Unii, aby w jak największym stopniu uniknąć niepotrzebnych, powracających konfliktów oraz sprawić, by negocjujące podmioty lepiej rozumiały stopień, w jakim wydatki unijne przyczyniają się do realizacji wspólnego zobowiązania na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Unii;

21.  zatwierdza bez zmian stanowisko Rady dotyczące nowego projektu budżetu na rok 2015, a także wspólne oświadczenia załączone do niniejszej rezolucji;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz pozostałym zainteresowanym instytucjom i organom, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(2) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2014)0247.
(6) Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2014)0450.
(7) Teksty przyjęte tego dnia, P8_TA(2014)0036.


ZAŁĄCZNIK

PROJEKT PAKIETU

Budżet 2015 – wspólne wnioski

Niniejszy projekt pakietu obejmuje następujące części:

1.  Budżet 2015

2.  Budżet 2014 – Projekty budżetów korygujących (PBK) nr 3–8/2014

3.  Wspólne oświadczenia

OGÓLNY ZARYS

A.   Budżet 2015

Zgodnie z projektem pakietu:

–  ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na 2015 r. ustalono na poziomie 145 321,5 mln EUR. Zasadniczo zostawia to margines w kwocie 1 760,1 mln EUR w środkach na zobowiązania poniżej pułapów przewidzianych na 2015 r. wieloletnich ram finansowych;

–  ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2015 r. ustalono na poziomie 141 214,0 mln EUR. Kwota ta obejmuje kwotę 126,7 mln EUR, która dotyczy uruchomienia Funduszu Solidarności UE w związku z PBK nr 5/2014 i 7/2014;

–  Instrument elastyczności na 2015 r. zostaje uruchomiony na kwotę 83,3 mln EUR w środkach na zobowiązania;

–  Komisja szacuje środki na płatności w 2015 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności na potrzeby dodatkowej pomocy dla Cypru w latach 2014 i 2015 na kwotę 11,3 mln EUR.

B.   Budżet 2014

Zgodnie z projektem pakietu:

–  PBK nr 3–8/2014 akceptuje się zgodnie z propozycją Komisji, z wyjątkiem elementów przedstawionych w części 2;

–  w rezultacie poziom środków na zobowiązania w budżecie na 2014 r. zwiększa się o 49,8 mln EUR, z uwagi na uruchomienie Funduszu Solidarności UE (na kwotę 126,7 mln EUR) w związku z PBK nr 5/2014 i 7/2014, co jest częściowo skompensowane redukcją o 76,9 mln EUR w środkach na zobowiązania w PBK nr 3/2014, 4/2014 i 6/2014 (głównie związanych z rybołówstwem);

–  w rezultacie poziom środków na płatności w budżecie na 2014 r. zwiększa się o 3 529,6 mln EUR;

–  margines na nieprzewidziane wydatki na 2014 r. uruchamia się na kwotę 2 818,2 mln EUR plus 350 mln EUR w środkach na płatności, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem dotyczącym instrumentów szczególnych, przedstawionym w części 3.3 poniżej.

1.   BUDŻET 2015

1.1.   „Zamknięte” linie budżetowe

O ile w poniższych wnioskach nie stwierdzono inaczej, wszystkie linie budżetowe niezmienione przez Radę ani przez Parlament Europejski oraz linie, w których Parlament Europejski zaakceptował poprawki Rady w trakcie odnośnego czytania, uznaje się za potwierdzone.

W przypadku pozostałych pozycji budżetowych Parlament Europejski i Rada uzgodniły wnioski ujęte w częściach 1.2–1.7 poniżej.

1.2.   Kwestie horyzontalne

a)   Agencje zdecentralizowane

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla wszystkich agencji zdecentralizowanych ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w nowym projekcie budżetu (PB):

Wzrost liczby stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia oraz odnośnych środków w porównaniu z pierwotnym PB:

–  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA): + 9 stanowisk oraz + 585 000 EUR;

–  Europejski Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA): + 3 stanowiska oraz + 195 000 EUR;

–  Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA): + 4 stanowiska oraz + 260 000 EUR;

–  Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO): + 4 stanowiska oraz + 260 000 EUR; oraz

–  Europejski Urząd Policji (Europol): + 5 stanowisk, w połączeniu z redukcją w kwocie -600 000 EUR).

W odniesieniu do agencji Frontex wzrost wydatków operacyjnych w wysokości 20,0 mln EUR w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności.

b)   Agencje wykonawcze

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji wykonawczych ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w nowym PB.

c)   Projekty pilotażowe / działania przygotowawcze

Uzgodniono kompleksowy pakiet 59 projektów pilotażowych / działań przygotowawczych, zgodnie z propozycją w nowym PB, zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności. Jeżeli wydaje się, że dany projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze są już objęte obowiązującą podstawą prawną, Komisja może przedstawić wniosek o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania.

Pakiet ten w pełni przestrzega pułapów na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, przewidzianych w rozporządzeniu finansowym.

d)   Wspólne koszty administracyjne delegatur UE

Uzgadnia się przesunięcie „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” z sekcji budżetu poświęconej Komisji do sekcji poświęconej ESDZ, zgodnie z tym, co zaproponowano w nowym PB.

1.3.   Wydatki według działów ram finansowych – środki na zobowiązania

Wziąwszy pod uwagę powyższe wnioski dotyczące „zamkniętych” linii budżetowych, agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, Parlament Europejski i Rada uzgodniły, co następuje:

a)   Poddział 1a

Środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w nowym PB, aby odzwierciedlić priorytetowe znaczenie, jakie ma przyczynienie się do poprawy dostępu do finansowania za pomocą budżetu UE, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP):

(w tys. EUR)

Linia budżetowa

Nazwa

Zwiększenie środków na zobowiązania

PB 2015

Nowy PB 2015

Różnica

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna — ułatwianie dostępu do finansowania przedsiębiorcom, szczególnie najbardziej oddalonym od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Ogółem

18 500,0

Ponadto zaakceptowano następujące zwiększenia środków na zobowiązania w porównaniu z nowym PB:

(w tys. EUR)

Linia budżetowa

Nazwa

Nowy PB 2015

Budżet 2015

Różnica

02 02 01

Promowanie przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności oraz dostępu do rynków dla przedsiębiorstw unijnych

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

148 235,9

153 235,9

5 000,0

498 592,7503 592,75 000,008 02 01 01

Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 03 05Wiodąca pozycja w zakresie nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, technologii laserowej, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania

08 02 02 01

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Działania „Maria Skłodowska-Curie” — tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Ogółem

63 000,0

W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych i przesunięcia „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” do sekcji ESDZ, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 17 551,7 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 114,3 mln EUR w ramach pułapu wydatków w poddziale 1a.

b)   Poddział 1b

Środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym w nowym PB.

Przy uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, a także uruchomienia kwoty 83,3 mln EUR z instrumentu elastyczności na rzecz dodatkowej pomocy dla Cypru, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 49 230,3 mln EUR.

c)   Dział 2

Środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w nowym PB.

W oparciu o nowe elementy, które pojawiły się od czasu przedstawienia listu w sprawie poprawek nr 1/2015, w szczególności informacje na temat faktycznego zastosowania środków nadzwyczajnych podjętych od sierpnia 2014 r. w odpowiedzi na rosyjski zakaz importu żywności, ostatecznej nadwyżki EFRG w 2014 r., a także zaktualizowanych prognoz dotyczących korekt finansowych, które zostaną pobrane w 2015 r., środki nadzwyczajne, o których mowa powyżej (w tym dotyczące sektora mleczarskiego w państwach bałtyckich, dla których Komisja przyjęła kolejny pakiet w dniu 26 listopada 2014 r., jak również dla Finlandii, po spełnieniu warunków), mogą być finansowane w ramach środków, o które zwrócono się w liście w sprawie poprawek nr 1/2015, bez korzystania z rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, dzięki tym dodatkowym dochodom przeznaczonym na określony cel.

W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych i przesunięcia „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” do sekcji ESDZ, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 58 808,6 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 790,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 2.

d)   Dział 3

Środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w nowym PB. Zwiększenie wydatków operacyjnych agencji Frontex zostaje skompensowane odpowiednią obniżką w pozycji budżetowej 18 02 01 01 (Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania).

W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 2 146,7 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 99,3 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 3.

e)   Dział 4

Środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w nowym PB, w szczególności w odniesieniu do przesunięcia „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” do sekcji budżetu poświęconej ESDZ.

Ponadto zaakceptowano następujące zwiększenia środków na zobowiązania w porównaniu z nowym PB:

(w tys. EUR)

264 500,0286 500,022 000,0Linia budżetowa

Nazwa

Nowy PB 2015

Budżet 2015

Różnica

23 02 01Wsparcie dla procesu pokojowego i wsparcie finansowe dla Palestyny oraz dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA)

21 03 01 04

Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Ogółem

32 000,0

Niemniej jednak nie zaakceptowano przesunięcia specjalnych przedstawicieli UE z działu 4 do działu 5 (sekcja ESDZ), co proponowano w nowym PB. W rezultacie, środki na zobowiązania i środki na płatności w linii budżetowej 19 03 01 07 (Specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej, dział 4) przywrócono zgodnie z tym, co proponowano w pierwotnym PB.

W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych i przesunięcia „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” do sekcji ESDZ, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 8 408,4 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 340,6 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 4.

f)   Dział 5

Liczbę stanowisk w planach zatrudnienia poszczególnych instytucji i środki na zobowiązania ustalono na poziomie zaproponowanym przez Komisję w nowym PB, co uwzględnia:

–  odnośne czytania Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ich sekcji budżetu;

–  czytanie w Parlamencie Europejskim dotyczące Trybunału Sprawiedliwości;

–  czytanie w Parlamencie Europejskim dotyczące Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; oraz

–  w przypadku Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – zwiększenie poziomu środków zaproponowanych przez Komisję w pierwotnym PB w celu uwzględnienia przesunięcia, bez wpływu na budżet, środków związanych ze „wspólnymi kosztami administracyjnymi delegatur UE” z sekcji budżetu poświęconej Komisji do sekcji poświęconej ESDZ. Niemniej jednak nie zaakceptowano przesunięcia specjalnych przedstawicieli UE z działu 4 do sekcji ESDZ w dziale 5, co proponowano w nowym PB. W związku z tym w sekcji budżetu poświęconej ESDZ nie ujęto żadnych środków na ten cel.

Ogółem w porównaniu z pierwotnym PB zmiany te prowadzą do:

–  redukcji netto o 35 stanowisk w planie zatrudnienia, z uwagi na redukcję o 47 stanowisk w przypadku Parlamentu Europejskiego, co zostaje częściowo skompensowane zwiększeniem liczby stanowisk o 12 w przypadku Trybunału Sprawiedliwości;

–  redukcji netto w środkach w wysokości 0,6 mln EUR, ze względu na zmniejszenie o 1,4 mln EUR kwoty dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 1,4 mln EUR dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 0,4 mln EUR dla Komitetu Regionów, co zostaje częściowo skompensowane zwiększeniem o 2,6 mln EUR kwoty dla Trybunału Sprawiedliwości;

–  wzrostu o 71,5 mln EUR dla ESDZ, który odzwierciedla przesunięcie, bez wpływu na budżet, środków związanych ze „wspólnymi kosztami administracyjnymi delegatur UE”, co zostaje całkowicie skompensowane w sekcji Komisji w poddziale 1a (0,6 mln EUR), dziale 2 (0,1 mln EUR), dziale 4 (45,7 mln EUR) i dziale 5 (25,2 mln EUR). Ogólnie rzecz biorąc, te przesunięcia powodują wzrost netto w środkach w ramach działu 5 o 46,3 mln EUR.

Ponadto, w porównaniu z nowym PB uzgodniono następujące, pozostające bez wpływu na budżet, transfery stanowisk i przesunięcia środków na zobowiązania z Rady do Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO), aby uwzględnić przekazanie do PMO – od 1 stycznia 2015 r. – zadań związanych ze stwierdzaniem uprawnień emerytalnych czynnych i emerytowanych pracowników Rady oraz zarządzaniem tymi uprawnieniami: zwiększenie liczby stanowisk w planie zatrudnienia (6 stanowisk AST 7), a także wzrost o 504 000 EUR w środkach na zobowiązania w Komisji (sekcja III) zostają całkowicie skompensowane redukcją o 6 stanowisk AST 7 w planie zatrudnienia oraz redukcję o 504 000 EUR w środkach na zobowiązania w Radzie (sekcja II).

W związku z tym oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych, działań przygotowawczych i przesunięcia „wspólnych kosztów administracyjnych delegatur UE” do sekcji ESDZ, uzgodniony poziom zobowiązań ustalono na 8 660,5 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 415,5 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5.

1.4.   Środki na płatności

Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2015 r. ustalono na poziomie 141 214 040 563 EUR.

Kwota ta obejmuje kwotę 126,7 mln EUR, która dotyczy uruchomienia Funduszu Solidarności UE w związku z PBK nr 5/2014 i 7/2014, a także kwotę 440 mln EUR, która dotyczy przesunięcia środków na płatności dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z budżetu na 2014 r. do budżetu na 2015 r.

Rozdzielenie ogólnego poziomu środków na płatności w budżecie na 2015 r. uwzględnia następujące kroki:

a)  środki na płatności w przypadku wydatków niezróżnicowanych, zgodnie z tym, co opisano powyżej, w szczególności w ramach działów 2 i 5; oraz

b)  środki na płatności na pakiet projektów pilotażowych i działania przygotowawcze, jak określono powyżej, oblicza się w następujący sposób: środki na płatności na wszystkie nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ustala się na poziomie 50 % odpowiednich zobowiązań lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament Europejski, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa; w przypadku przedłużenia już istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom płatności odpowiada poziomowi określonemu w PB plus 50 % odpowiednich nowych zobowiązań lub poziomowi zaproponowanemu przez Parlament Europejski, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

c)  zmniejszenie w wysokości 123,3 mln EUR w środkach na płatności w porównaniu z nowym PB jest rozdzielone proporcjonalnie między wszystkie linie budżetowe ze środkami zróżnicowanymi, których nie dotyczy krok opisany w lit. b) powyżej, z wyjątkiem następujących linii budżetowych, dla których poziom środków na płatności ustala się na poziomie nowego PB:

–  wydatki na poddział 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) i dział 4 (Globalny wymiar Europy);

–  linie budżetowe 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 oraz 13 03 60 dla celu „Konwergencja”; oraz

–  międzynarodowe umowy o partnerstwie w sprawie połowów.

Na podstawie wyników uzyskanych przy zastosowaniu kroku opisanego w lit. c), dokonuje się następujących ostatecznych korekt:

–  kwotę 100 mln EUR dodaje się do linii budżetowej 13 04 02 (Zakończenie programów Funduszu Spójności (2007–2013)), co zostaje skompensowane:

–  redukcją o 50 mln EUR w linii budżetowej 13 03 18 (Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie); oraz

–  redukcją o 50 mln EUR rozłożoną na kilka linii budżetowych zawierających środki zróżnicowane, których nie dotyczy krok opisany w lit. b) powyżej, w przypadku wydatków na poddział 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) i dział 4 (Globalny wymiar Europy), z wyjątkiem linii budżetowej 23 02 (Pomoc humanitarna, wsparcie żywnościowe i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych), w przypadku której zachowuje się kwoty określone w nowym PB.

1.5.   Uwagi do budżetu

W odniesieniu do uwag do budżetu, nowy PB zostaje zatwierdzony, tym samym uwzględniając poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę, z wyjątkiem odnoszących się do linii budżetowych 04 03 01 03 i 19 03 01 06, przy założeniu, że poprawki te nie mogą zmienić ani rozszerzyć zakresu istniejącej podstawy prawnej ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji.

1.6.   Nowa linie budżetowe

Nomenklatura budżetowa zaproponowana przez Komisję w nowym PB pozostanie bez zmian.

1.7.   Rezerwy

W sekcji poświęconej Komisji nie umieszcza się żadnej kwoty w rezerwach warunkowych.

2.   BUDŻET 2014

a)  Zatwierdza się dodatkowe środki na zobowiązania (126,7 mln EUR) postulowane na potrzeby Funduszu Solidarności UE w PBK nr 5/2014 i 7/2014. Odpowiednie płatności przesuwa się do budżetu na 2015 r.

b)  Zatwierdza się PBK nr 3/2014 w wersji proponowanej przez Komisję, z redukcją środków na płatności jak następuje:

–  Rozwój obszarów wiejskich: kwota 90 mln EUR na zakończenie programów w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich (2007–2013) nie zostaje zaakceptowana, wziąwszy pod uwagę niższe od oczekiwanych deklaracje płatności przedłożone przez państwa członkowskie w listopadzie 2014 r. Ponadto uzgadnia się redukcję o 20 mln EUR dotyczącą nowych programów;

–  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: uzgadnia się redukcję o 420 mln EUR na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Niemniej jednak kwotę 440 mln EUR w środkach na płatności na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych dodaje się do budżetu na 2015 r., zgodnie z tym, co opisano powyżej w pkt 1.4.

–  Uzgadnia się kolejną redukcję środków na płatności w kwocie 648,1 mln EUR, rozdzieloną w kilku liniach budżetowych wzmocnionych z marginesu na nieprzewidziane wydatki, przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian postulowanych kwot na linie budżetowe 13 03 16 (EFRR — Konwergencja), 04 06 01 (FEAD) oraz 21 03 02 01 i 21 03 03 03 (Wsparcie dla Ukrainy).

Przegrupowanie środków na płatności:

–  akceptuje się przegrupowanie zaproponowane przez Komisję w ramach przesunięcia zbiorczego (DEC 31/2014);

–  akceptuje się przegrupowanie zaproponowane przez Komisję dotyczące sekcji poświęconej Komisji w PBK nr 6/2014; niemniej jednak środki na płatności dostępne na potrzeby przegrupowania z EFMR (wydatki na wsparcie administracyjne) i rezerwy na międzynarodowe umowy o partnerstwie w sprawie połowów (ogółem 6 150 900 EUR) przegrupowuje się na pomoc humanitarną (linia budżetowa 23 02 01);

–  mając na uwadze aktualny stan wykonania budżetu i prognozy na koniec roku budżetowego, uzgadnia się dalsze przegrupowanie w kwocie 30,4 mln EUR. Dotyczy to następujących linii budżetowych:

–  Artykuł 01 03 02 (Pomoc makrofinansowa): 5 mln EUR;

–  Artykuł 04 03 02 (Program Progress): 10,0 mln EUR;

–  Artykuł 12 02 01 (Rynek wewnętrzny): 1,2 mln EUR;

–  Artykuł 17 03 51 (Zdrowie publiczne): 0,7 mln EUR;

–  Pozycja 18 02 01 02 (Zapobieganie i zwalczanie przestępczości): 2,3 mln EUR;

–  Pozycja 21 09 51 01 (DCI Azja): 2,5 mln EUR;

–  Artykuł 33 02 02 (Promowanie niedyskryminacji i równości): 2,2 mln EUR; oraz

–  Artykuły 29 02 01 i 29 02 51 (Statystyki): 6,5 mln EUR.

Poniższa tabela pokazuje powstałe zwiększenia i zmniejszenia środków na płatności w PBK nr 3/2014 (w tym przegrupowanie środków przez przesunięcie zbiorcze, PBK nr 6/2014 oraz najnowszą aktualizację stanu wykonania budżetu) zatwierdzone zgodnie z powyższymi ustaleniami:

Linia budżetowa

Nazwa

PBK nr 3/2014

Przyjęty

01 03 02

Pomoc makrofinansowa

-28 960 000

01 04 51

Zakończenie programów w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (sprzed 2014 r.)

12 000 000

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

4 540 126

02 05 01

Rozwój i zapewnienie struktur i usług globalnego systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo) do 2019 r.

70 000 000

04 02 64

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

-420 000 000

04 03 02 01

Progress – wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna – zwiększanie dostępu do finansowania przedsiębiorcom, szczególnie najbardziej oddalonym od rynku pracy, i przedsiębiorstwom społecznym

-7 114 776

04 06 01

Promowanie spójności społecznej i ograniczanie najgorszych form ubóstwa w Unii

99 000 000

05 02 10 02

Działania promocyjne — Płatności bezpośrednie dokonywane przez Unię

-308 029

05 04 60 01

Promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz bardziej zrównoważonego terytorialnie i środowiskowo, przyjaznego dla klimatu i innowacyjnego sektora rolnego Unii

-20 000 000

05 06 01

Międzynarodowe umowy w dziedzinie rolnictwa

-3 784 411

05 08 77 06

Działanie przygotowawcze — Europejski system monitorowania cen i marż produktów rolnych

-612 329

05 08 77 09

Działanie przygotowawcze — Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne Unii

-600 000

05 08 77 10

Projekt pilotażowy — Agropol: opracowanie europejskiego transgranicznego regionu modelowego pod względem działalności rolniczej

-600 000

05 08 77 11

Projekt pilotażowy — Agroleśnictwo

-350 000

05 09 03 01

Zabezpieczenie wystarczających dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności oraz innych bioproduktów

-1 666 954

07 02 77 03

Działanie przygotowawcze — Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko rozwoju europejskiej części Arktyki

356 052

08 02 01 01

Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

24 970 695

08 02 02 02

Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje

4 540 126

08 02 51

Zakończenie poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych — Siódmy program ramowy — Działania pośrednie WE (2007–2013)

50 000 000

08 04 01

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER − Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER − Energia termojądrowa (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) (2007–2013)

-71 200 000

09 02 01

Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej

-271 200

09 02 05

Środki dotyczące treści cyfrowych oraz branży audiowizualnej i innych branż medialnych

-592 000

09 02 77 03

Projekt pilotażowy — Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów

-456 508

09 03 03

Promowanie interoperacyjności, trwałego wdrażania, eksploatacji i modernizacji transeuropejskiej infrastruktury usług cyfrowych, jak również koordynacji na szczeblu europejskim

-1 898 831

09 03 51 01

Zakończenie programu Bezpieczniejszy internet (2009–2013)

-450 000

09 04 03 02

Promowanie integracyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych społeczeństw europejskich

2 784 852

09 04 51

Zakończenie siódmego programu ramowego (2007–2013)

105 000 000

11 01 04 01

Wydatki pomocnicze na gospodarkę morską i rybołówstwo — Nieoperacyjna pomoc administracyjna i techniczna

-774 900

11 01 06 01

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw — Wkład z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)

-809 000

11 03 01 (rezerwa)

Ustanowienie ram zarządzania działalnością połowową prowadzoną przez unijne statki rybackie w wodach państw trzecich

-69 567 000

11 06 12

Zakończenie Europejskiego Funduszu Rybackiego — Cel konwergencji (2007–2013)

69 540 126

12 02 01

Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego

-1 170 000

12 02 77 03

Działanie przygotowawcze — Forum Jednolitego Rynku

-150 000

12 03 51

Zakończenie poprzednich działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych

-669 803

13 03 16

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konwergencja

2 400 700 000

13 03 18

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

227 006 319

13 03 19

Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

179 334 992

13 03 77 09

Działanie przygotowawcze w zakresie Forum Atlantyckiego na rzecz strategii atlantyckiej Unii Europejskiej

-433 000

13 05 63 02

Współpraca transgraniczna — Wkład z działu 4

-12 338 481

14 02 01

Wspieranie funkcjonowania i modernizacji unii celnej

7 500 000

14 03 01

Doskonalenie właściwego funkcjonowania systemów opodatkowania

2 500 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

138 119 479

15 03 01 01

Działania „Maria Skłodowska-Curie” — tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

40 861 137

16 03 01 03

Punkty informacyjne

1 600 000

16 03 01 04

Działania przedstawicielstw Komisji w zakresie komunikacji oraz działania prowadzone w ramach partnerstw

1 000 000

16 03 02 03

Internetowe i drukowane narzędzia informacyjne i komunikacyjne

2 900 000

17 02 01

Ochrona interesów konsumentów oraz poprawa ich bezpieczeństwa i dostępu do informacji

-1 449 000

17 03 10

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

-2 000 000

17 03 12 01

Wkład Unii w Europejską Agencję Leków

-7 602 918

18 02 01 01

Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania

-7 446 000

18 02 01 02

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi

-9 236 000

18 03 51

Zakończenie działań i programów w zakresie powrotów, uchodźców i przepływów migracyjnych

19 431 000

19 02 01

Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu

50 765 835

19 05 51

Zakończenie działań w ramach stosunków i współpracy z uprzemysłowionymi państwami trzecimi (2007–2013)

3 600 000

20 02 01

Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich

1 181 809

20 02 03

Pomoc na rzecz wymiany handlowej — Inicjatywy wielostronne

1 000 000

21 02 07 06

Bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz zrównoważone rolnictwo

6 000 000

21 02 40

Porozumienia surowcowe

20 000

21 02 51 01

Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu

4 000 000

21 02 51 02

Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej

23 000 000

21 02 51 03

Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, z uwzględnieniem Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu

44 000 000

21 02 51 05

Podmioty niepubliczne — rozwój

2 000 000

21 02 51 06

Środowisko i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym energią

2 000 000

21 03 02 01

Partnerstwo Wschodnie – Prawa człowieka i mobilność

210 000 000

21 03 03 03

Wsparcie na inne rodzaje współpracy wielonarodowej w sąsiedztwie

40 000 000

21 03 51

Zakończenie programu w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz stosunków z Rosją (przed 2014 r.)

3 000 000

21 04 51

Zakończenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (przed 2014 r.)

3 000 000

21 05 51

Zakończenie działań w ramach globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa (przed 2014 r.)

2 000 000

21 09 51 01

Azja

-2 500 000

22 02 51

Zakończenie dawnej pomocy przedakcesyjnej (przed 2014 r.)

45 000 000

23 02 01

Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb

256 150 900

23 03 51

Zakończenie programów i działań w dziedzinie ochrony ludności w Unii (przed 2014 r.)

-500 000

24 01 07

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

-10 000

24 02 01

Zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii oraz zwalczanie takich zjawisk

942 750

24 04 01

Wspieranie wzajemnej pomocy w zakresie spraw celnych i propagowanie bezpiecznych narzędzi łączności elektronicznej w państwach członkowskich do celów zgłaszania nieprawidłowości

680 612

26 01 09

Urząd Publikacji

-22 000

26 01 23 01

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

-13 000

26 02 01

Procedury udzielania i ogłaszania zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi

-250 000

26 03 01 01

Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych

10 000 000

29 02 01

Dostarczanie informacji statystycznych wysokiej jakości, wdrażanie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz zacieśnianie partnerstwa z Europejskim Systemem Statystycznym

-11 294 249

29 02 51

Zakończenie programów statystycznych (sprzed 2013 r.)

-9 872 560

32 02 52

Ukończenie projektów w dziedzinie energetyki wspomagających naprawę gospodarczą

65 000 000

33 02 01

Zagwarantowanie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli

-2 000 000

33 02 02

Promowanie niedyskryminacji i równości

-5 177 700

34 02 01

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w Unii

6 000 000

34 02 04

Wkład w wielostronne oraz międzynarodowe umowy w dziedzinie klimatu

-74 969

34 02 51

Zakończenie realizacji poprzednich programów działań w dziedzinie klimatu

2 903 358

XX 01 01 01 01

Wynagrodzenia i świadczenia

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

-5 843

Ogółem

3 529 620 715

Powstałe dodatkowe środki na płatności w odniesieniu do PBK nr 3/2014 wynoszą 3 529,6 mln EUR, z czego 2 818,2 mln EUR plus 350 mln EUR dotyczą uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki, zgodnie z wspólnym oświadczeniem w sprawie instrumentów szczególnych przedstawionym poniżej w części 3.3.

c)  PBK nr 4/2014, zmieniony stosownym listem w sprawie poprawek, został zatwierdzony w wersji zaproponowanej przez Komisję, łącznie ze środkami na zobowiązania z PBK nr 6/2014 dotyczącymi wydatków na wsparcie administracyjne dla Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z rezerwą na Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów w sekcji dotyczącej Komisji). Kwota 248 460 EUR dostępnych środków na płatności określona w PBK nr 4/2014 (Europejski Inspektor Ochrony Danych) została przegrupowana do Pomocy humanitarnej (linia budżetowa 23 02 01). Wniosek o dodatkowe środki na zobowiązania i środki na płatności odnoszące się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (sekcja VIII) w PBK nr 6 został wycofany, zgodnie z listem w sprawie poprawek do PBK nr 6/2014.

d)  PBK nr 6/2014, zmieniony stosownym listem w sprawie poprawek, został zatwierdzony w wersji zaproponowanej przez Komisję w odniesieniu do zasobów własnych.

e)  PBK nr 8/2014 (= nowy PBK nr 2/2014) dotyczący nadwyżki z 2013 r. został zatwierdzony w wersji zaproponowanej przez Komisję.

3.   OŚWIADCZENIA

3.1.   Wspólne oświadczenie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2014 (zasoby własne) i zmiany rozporządzenia Rady 1150/2000

„Parlament Europejski i Rada zgadzają się przyjąć projekt budżetu korygującego nr 6/2014 zmieniony listem w sprawie poprawek nr 1/2014.

W związku z wnioskiem Komisji dotyczącym zmiany rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonującego decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich przedstawionym przez Komisję w dniu 12 listopada 2014 r. Parlament Europejski zobowiązuje się przedstawić swoją opinię w sprawie zmienionego rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 w terminie zapewniającym jego przyjęcie na sesji plenarnej PE w grudniu 2014 r. oraz przyjęcie go przez Radę w ramach ogólnego pakietu”.

3.2.   Wspólne oświadczenie w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki

„W 2014 r. kwota nieuregulowanych płatności na rzecz funduszy strukturalnych i funduszu spójności była bezprecedensowo wysoka na początku ram finansowych, natomiast w przypadku szeregu nowych programów nastąpiła znaczna koncentracja wydatków na wstępie. Zważywszy na tę szczególną i wyjątkową sytuację, której nie można uwzględnić w ramach pułapu płatności na 2014 r., trzy instytucje zgadzają się, by margines na nieprzewidziane wydatki został uruchomiony w ostateczności na rok budżetowy 2014.

Instytucje przypominają, że w art. 13 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych stwierdza się, iż »kwoty udostępniane dzięki uruchomieniu marginesu na nieprzewidziane wydatki są w pełni kompensowane w marginesach co najmniej jednego działu WRF na bieżący rok budżetowy lub kolejne lata budżetowe«.

Instytucje zgadzają się dołożyć wszelkich starań, by znaleźć stosowne rozwiązania, tak aby wyjątkowo wysokiego poziomu nieuregulowanych płatności na rzecz funduszy strukturalnych i funduszu spójności z lat 2007–2013 nie odnotowywano po 2014 r.; dlatego podjęte będą wszelkie działania w celu zapewnienia, by margines na nieprzewidziane wydatki nie został uruchomiony, żeby sfinalizować nieuregulowane zobowiązania wynikające z programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach budżetowych 2015–2020”.

3.3.   Wspólne oświadczenie w sprawie instrumentów szczególnych

„Instytucje przypominają, że margines na nieprzewidziane wydatki jest instrumentem ostatecznym, którego nie należy zatem uruchamiać, jeżeli wciąż istnieją inne możliwości finansowe. W ramach budżetu ogólnego na 2014 r. nie ma zgody co do tego, czy kwota 350 mln EUR w środkach na płatności odnosząca się do innych instrumentów szczególnych jest nadal dostępna w ramach przydzielonego marginesu.

Instytucje zgadzają się, że kapitalne znaczenie ma wypracowanie porozumienia co do zasady w sprawie jak najszybszego uruchomienia innych instrumentów szczególnych w odniesieniu do płatności.

Ponieważ jednak nie było możliwe osiągnięcie takiego porozumienia w kontekście negocjacji dotyczących pakietu obejmującego PBK na 2014 r. oraz budżetu ogólnego na 2015 r., aby umożliwić terminowe przyjęcie tego pakietu instytucje zgadzają się na:

—  dodanie kwoty 350 mln EUR w środkach na płatności do marginesu na nieprzewidziane wydatki;

—  dążenie do szybkiego wypracowania porozumienia co do tego, czy i w jakim zakresie można uruchomić inne instrumenty szczególne poza określonymi w wieloletnich ramach finansowych pułapami dotyczącymi płatności z myślą o zdecydowaniu, czy i w jakim zakresie kwotę 350 mln EUR należy skompensować w marginesach WRF dotyczących płatności na bieżący rok budżetowy lub kolejne lata budżetowe;

—  uzupełnienie, w stosownych przypadkach, powyższych działań niezbędnymi zmianami decyzji o uruchomieniu marginesu na nieprzewidziane wydatki w odniesieniu do budżetu na 2014 r. lub wszelkimi innymi niezbędnymi pod względem prawnym działaniami wymaganymi do zapewnienia pełnego respektowania przepisów rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, w szczególności jego art. 13 ust. 3”.

3.4.   Oświadczenie Komisji w sprawie zaliczkowania programów operacyjnych w 2014 r. i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„W kontekście terminowego i skutecznego wdrożenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 Komisja potwierdza zaliczkowanie w 2014 r. programów operacyjnych, które zostały oficjalnie zgłoszone w 2014 r. i które spełniają niezbędne warunki określone w odpowiednich aktach prawnych.

Komisja potwierdza ponadto, że Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest nadal traktowana priorytetowo oraz że przesunięcie odnośnych środków na płatności z roku 2014 na rok 2015 nie opóźni jej realizacji”.

3.5.   Wspólne oświadczenie w sprawie środków nadzwyczajnych zastosowanych w odpowiedzi na rosyjski zakaz importu żywności

W związku z rosyjskim zakazem importu żywności już w sierpniu i wrześniu 2014 r. przyjęto szereg środków nadzwyczajnych, a w dniu 26 listopada 2014 r. zatwierdzono kolejny pakiet ukierunkowany na sektor mleczarski w państwach bałtyckich. Gdy tylko zostaną spełnione warunki respektujące obiektywne kryteria wymagane do celów kwalifikowalności, Komisja może zaproponować kolejny pakiet ukierunkowany na sektor mleczarski w Finlandii.

W swoim liście w sprawie poprawek nr 1/2015 Komisja oznajmiła, że ma zamiar sfinansować – w razie potrzeby – wspomniane środki z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe.

Od czasu przedstawienia listu w sprawie poprawek nr 1/2015 pojawiły się poniższe trzy nowe elementy, które pozwalają sfinansować te środki nadzwyczajne bez konieczności korzystania z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe:

—  zgodnie z oświadczeniami państw członkowskich w sprawie faktycznego zastosowania środków przyjętych w sierpniu i wrześniu 2014 r. koszt obniżył się z kwoty 344 mln EUR (wg pierwotnych szacunków) do ok. 234 mln EUR;

—  ostateczna nadwyżka z wdrażania EFRG wynosi ok. 230 mln EUR więcej niż przewidywano w liście w sprawie poprawek nr 1/2015, który nadal oparty jest na wartościach szacunkowych;

—  oczekuje się, że korekty finansowe, które mają zostać pobrane w 2015 r., będą wyższe niż oceniano początkowo w październiku zeszłego roku.

W oparciu o te trzy nowe elementy środki nadzwyczajne, o których mowa powyżej (w tym środki odnoszące się do sektora mleczarskiego w państwach bałtyckich i – po spełnieniu stosownych warunków – do Finlandii ), można sfinansować w ramach środków postulowanych w liście w sprawie poprawek nr 1/2015 dzięki tym dodatkowym dochodom przeznaczonym na określony cel, bez konieczności korzystania z rezerwy przeznaczonej na sytuacje kryzysowe”.

3.6.   Wspólne oświadczenie dotyczące środków na płatności

„Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają o wspólnej odpowiedzialności, jaką ponoszą zgodnie z art. 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który przewiduje, że „Parlament Europejski, Rada i Komisja zapewniają dostępność środków finansowych umożliwiających Unii wykonywanie jej zobowiązań prawnych wobec stron trzecich”.

Parlament Europejski i Rada przypominają o potrzebie zapewnienia – w świetle wykonywania budżetu – regularnego realizowania płatności w odniesieniu do środków na zobowiązania, tak aby nie dopuścić do ewentualnego anormalnego poziomu niezapłaconych faktur na koniec roku budżetowego.

Parlament Europejski i Rada uzgadniają poziom środków na płatności na rok 2015 na 141 214 040 563 EUR. Zwracają się do Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych działań na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych i rozporządzenia finansowego w celu zapewnienia środków na wypełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu oraz w szczególności – po przeanalizowaniu możliwości realokacji odpowiednich środków przy szczególnym uwzględnieniu wszelkich przypadków spodziewanego niepełnego wykorzystania środków (art. 41 ust. 2 rozporządzenia finansowego) – w celu zwrócenia się o dodatkowe środki na płatności w ramach budżetu korygującego, który zostanie przedłożony gdy tylko okaże się, że środki ujęte w budżecie na rok 2015 nie wystarczą do pokrycia wydatków.

Parlament Europejski i Rada niezwłocznie przyjmą stanowisko w sprawie każdego projektu budżetu korygującego, tak aby uniknąć ewentualnych braków w środkach na płatności. Parlament Europejski i Rada zobowiązują się do szybkiego rozpatrywania wszelkich ewentualnych przesunięć środków na płatności, w tym między działami ram finansowych, tak aby jak najlepiej wykorzystać zapisane w budżecie środki na płatności i dostosować je do rzeczywistego wykonania i potrzeb.

Parlament Europejski, Rada i Komisja przez cały rok będą dokładnie śledzić stan wykonania budżetu na rok 2015, zwłaszcza w odniesieniu do poddziału 1a (konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia), poddziału 1b (spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna) i rozwoju obszarów wiejskich w dziale 2 (zrównoważony wzrost: zasoby naturalne). Będzie się to odbywać w formie specjalnych posiedzeń międzyinstytucjonalnych zgodnie z pkt 36 załącznika do porozumienia międzyinstytucjonalnego, a celem będzie analiza stanu realizacji płatności i aktualizacja prognoz.

W 2015 r. powinny się odbyć co najmniej trzy takie posiedzenia (wiosną w czasie przedstawiania projektu budżetu, w lipcu przed czytaniem w Radzie projektu budżetu na 2016 r. i w październiku, zanim zaczną się obrady komitetu pojednawczego) na szczeblu politycznym z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, członków Rady i wiceprzewodniczącego Komisji ds. budżetu i zasobów ludzkich. Celem tych posiedzeń powinno być wypracowanie wspólnej oceny wymaganego poziomu potrzeb w zakresie płatności na podstawie szczegółowej analizy istniejących rachunków, które muszą być prawnie honorowane, oraz szacunków dotyczących reszty roku N i roku N+1”.

3.7.   Wspólne oświadczenie w sprawie planu płatności

„Instytucje zgadzają się co do celu zakładającego obniżenie – w trakcie aktualnych wieloletnich ram finansowych – poziomu niezapłaconych rachunków na koniec roku budżetowego do jego poziomu strukturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności.

Aby osiągnąć ten cel:

–  Komisja zgadza się przedstawić wraz ze wspólnymi konkluzjami w sprawie budżetu na 2015 r. najbardziej aktualną prognozę dotyczącą poziomu niezapłaconych rachunków do końca 2014 r.; Komisja będzie aktualizować te dane liczbowe i przedstawi alternatywne scenariusze w marcu 2015 r., gdy będzie dostępny ogólny obraz poziomu niezapłaconych rachunków na koniec 2014 r. w odniesieniu do głównych obszarów polityki;

–  na tej podstawie trzy instytucje będą dążyć do uzgodnienia maksymalnego, możliwego do utrzymania poziomu docelowego niezapłaconych rachunków na koniec roku budżetowego;

–  na tej podstawie i z poszanowaniem przepisów rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych, uzgodnionych puli środków finansowych dla programów oraz wszelkich innych wiążących uzgodnień, trzy instytucje będą współpracować, by od 2015 wdrożyć plan obniżania niezapłaconych rachunków w odniesieniu do realizacji programów na lata 2007–2013 do wspólnie uzgodnionego poziomu przed dokonaniem przeglądu śródokresowego aktualnych wieloletnich ram finansowych. Trzy instytucje uzgodnią taki plan w odpowiednim czasie przed przedstawieniem projektu budżetu na 2016 r. Mając na uwadze wyjątkowo wysoki poziom niezapłaconych rachunków, trzy instytucje zgadzają się rozważyć wszelkie możliwe sposoby obniżenia poziomu takich rachunków.

Komisja zgadza się, by do projektu budżetu dołączać co roku dokument zawierający ocenę poziomu niezapłaconych rachunków oraz wyjaśnienie, w jaki sposób projekt budżetu pozwoli na obniżenie tego poziomu i jak duże będzie to obniżenie. Ten opracowywany co roku dokument będzie zawierał podsumowanie poczynionych dotychczas postępów oraz propozycje dostosowań planu zgodnie ze zaktualizowanymi danymi liczbowymi”.

3.8.   Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki jako środka stosowanego w ostateczności

„Parlament Europejski wyraża ubolewanie w związku z tym, że Rada nie podziela jego interpretacji, zgodnie z którą kwota 350 mln EUR w środkach na płatności uruchomiona w 2014 r. w odniesieniu do instrumentów szczególnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych powinna być liczona poza pułapami płatności, pozostawiając w ten sposób margines w wysokości 711 mln EUR do wykorzystania, zanim zastosowany zostanie margines na nieprzewidziane wydatki.

Parlament Europejski przypomina, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych margines na nieprzewidziane wydatki stanowi ostateczny instrument. Dlatego, przed zastosowaniem marginesu na nieprzewidziane wydatki, należy w pełni wykorzystać wszelkie inne możliwości finansowe. W kontekście sporu między Parlamentem Europejskim a Radą dotyczącym obliczania dostępnego marginesu poniżej pułapów płatności w 2014 r. nie było możliwe osiągnięcie porozumienia politycznego w sprawie wyczerpania dostępnego marginesu w wysokości 350 mln EUR przed zastosowaniem marginesu na nieprzewidziane wydatki.

Przypominają o tym, że rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych opiera się na zasadzie „szczególnej i jak największej elastyczności”, aby umożliwić Unii wypełnienie jej prawnych zobowiązań zgodnie z art. 323 TFUE (motyw 4 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych), Parlament uważa, że udostępnienie dodatkowych środków w celu dotrzymania niespełnionych zobowiązań prawnych przez uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki ma nadrzędne znaczenie. Parlament aprobuje zatem uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki, chociaż uważa on, że kwota 350 mln EUR pozostaje dostępna w ramach pułapu płatności.

Parlament Europejski zwraca się do Komisji, by przeniosła niewykorzystany margines w wysokości 350 mln EUR w jej dostosowaniu technicznym na 2015 r. ogólnego marginesu dla płatności na mocy art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych”.

3.9.   Oświadczenie Rady w sprawie uruchomienia instrumentów szczególnych

„Rada przypomina, że instrumenty szczególne można uruchamiać wyłącznie w celu zaspokajania potrzeb wynikających z faktycznie nieprzewidzianych okoliczności.

Przypomina, że margines na nieprzewidziane wydatki nie może spowodować przekroczenia całkowitych pułapów środków na zobowiązania i środków na płatności.

Jeżeli chodzi o inne instrumenty szczególne, Rada przypomina, że art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych stwierdza, że środki na zobowiązania mogą być zapisywane w budżecie poza pułapami dla odpowiednich działów i z przekroczeniem tych pułapów.

Rada zwraca się do Komisji, by obliczając margines ogólny, postępowała zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wieloletnich ram finansowych i bez podważania porozumienia osiągniętego między trzema instytucjami dotyczącego wspólnego oświadczenia w sprawie instrumentów szczególnych (pkt 3.3)”.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności