Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2224(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0067/2014

Texte depuse :

A8-0067/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0100

Texte adoptate
PDF 792kWORD 282k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg
Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4) (AII din 2 decembrie 2013),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2014 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2015, secțiunea III – Comisia(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2014 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2015(6),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat de Comisie la 24 iunie 2014 (COM(2014)0300),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 adoptată de Consiliu la 2 septembrie 2014 și transmisă Parlamentului la 12 septembrie 2014 (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015(7),

–  având în vedere faptul că comitetul de conciliere nu a ajuns la un acord asupra unui proiect comun în termenul de 21 de zile stabilit la articolul 314 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, pe care Comisia l-a adoptat la 27 noiembrie 2014 (COM(2014)0723) în conformitate cu articolul 314 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere concluziile trilogului bugetar din 8 decembrie 2014,

–  având în vedere poziția privind noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 adoptată de Consiliu la 12 decembrie 2014 (16739/2014 – C8‑0287/2014) și transmisă Parlamentului European în aceeași zi,

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0067/2014),

1.   reamintește că „proiectul de pachet”, astfel cum este prevăzut în anexă, care a fost convenit de reprezentanții Parlamentului și Consiliului, în urma unor negocieri dificile, în cursul trilogului din 8 decembrie 2014, este format din trei elemente: proiectele de bugete rectificative nr. 3-8/2014, în cuantum total de 49,8 milioane în credite de angajament și alte 3 529,6 milioane EUR din fonduri noi în credite de plată, bugetul Uniunii pentru exercițiul 2015, stabilit la 145 321,5 milioane EUR în credite de angajament și, respectiv, 141 214,0 milioane EUR în credite de plată, precum și șase declarații comune și trei declarații unilaterale;

2.  subliniază că, deși va permite Comisiei să răspundă celor mai stringente nevoi de plăți din 2014, nivelul creditelor de plată suplimentare introduse în bugetul 2014 nu va fi suficient pentru soluționarea în 2015 a problemei recurente legate de volumul tot mai mare al facturilor neplătite; prin urmare, atrage atenția asupra declarației comune referitoare la un plan privind plățile care însoțește pachetul convenit referitor la bugetele 2014 și 2015;

3.  este însă convins că, în următorii ani, trebuie intensificate eforturile pentru a reduce facturile neplătite la un nivel sustenabil, acordându-se o atenție deosebită politicii de coeziune; subliniază, în acest sens, angajamentul comun al celor trei instituții ale UE de a examina toate posibilitățile de reducere a nivelului acestor facturi, angajament inclus în declarația comună privind un plan de plăți care însoțește acordul bugetar din acest an;

4.  salută majorarea cu 244,2 milioane EUR a nivelului global al creditelor de angajament comparativ cu poziția inițială a Consiliului din 2 septembrie 2014; își exprimă satisfacția față de faptul că au fost reinstituite integral creditele de angajament în valoare de 521,9 milioane EUR care fuseseră reduse de Consiliu și au fost adăugate credite de angajament suplimentare de 170,7 milioane EUR, inclusiv întregul pachet de proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare, precum și 95 de milioane EUR pentru programele Orizont 2020, COSME, Erasmus și programul pentru ajutor umanitar;

5.  regretă totuși că Consiliul nu este dispus, nici de această dată, să își însoțească declarațiile politice cu alocarea de resurse bugetare suficiente în sprijinul locurilor de muncă, al creșterii economice și al angajamentelor internaționale ale Uniunii, lucru demonstrat de faptul că nu a fost de acord să stabilească bugetul la plafonul din CFM pentru rubricile 1a și 4; se arată mulțumit de faptul că majorările obținute în cursul negocierilor corespund priorităților politice ale Parlamentului; regretă, cu toate acestea, în acest context, că Consiliul pare să nu mai aibă priorități politice, fiind interesat numai de limitarea transversală a cheltuielilor cât mai mult cu putință;

6.  salută faptul că, întrucât au fost identificate venituri alocate suplimentare în cadrul politicii agricole comune după ce Comisia a prezentat scrisoarea rectificativă nr. 1/2015, s-a găsit o soluție pentru a finanța măsuri de urgență în valoare de 273,6 milioane EUR ca răspuns la embargoul pe importurile de alimente impus de Rusia, fără a se mobiliza de la început rezerva pentru crize în sectorul agricol;

7.  salută faptul că nivelul global al creditelor de plată convenit pentru 2015 reprezintă o majorare de 1,6% comparativ cu bugetul 2014 și este cu 1 217,1 milioane EUR mai mare decât în poziția inițială a Consiliului; își exprimă satisfacția deosebită pentru faptul că, datorită unei redistribuiri de 448,5 milioane EUR și a veniturilor alocate suplimentare identificate în scrisoarea rectificativă menționată anterior, nivelul plăților pentru rubricile 1a și 4 sunt peste nivelul din proiectul inițial de buget din 24 iunie 2014;

8.  constată, cu toate acestea, în special în ceea ce privește plățile, că negocierile bugetare au devenit tot mai dificile de-a lungul anilor, în special din cauza poziției inflexibile a Consiliului; își reiterează opinia că principala funcție a procedurii bugetare ar trebui să fie obținerea unui acord asupra priorităților politice pentru angajamentele bugetare, în timp ce plățile ar trebui să fie pur și simplu considerate ca o operațiune tehnică subsecventă de onorare a angajamentelor respective; reamintește Consiliului definițiile date pentru tipurile de credite la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii și normele de aplicare ale acestuia, conform căruia „creditele de plată acoperă plăți efectuate pentru onorarea angajamentelor juridice asumate în cursul exercițiului financiar sau al exercițiilor financiare anterioare”;

9.  salută faptul că Consiliul a fost de acord, în cele din urmă, cu mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014, deși pentru o sumă mai mică decât cea necesară; în plus, salută consolidarea generală a plăților pentru bugetul 2014 la anumite linii bugetare, până la 4,2 miliarde EUR, din care 3 168,2 milioane EUR vor fi mobilizate din marja pentru situații neprevăzute pentru 2014, precum și faptul că majorările de credite de plată pentru rubrica 1a și rubrica 4 propuse în PBR nr. 3/2014 au fost în mare parte păstrate în compromisul final; ia act de faptul că majorările vizează mai ales rubrica 1b, unde este concentrată în mare parte problema facturilor neplătite la final de an; reamintește că, încă de la lectura bugetului 2014, Parlamentul a avut în vedere necesitatea crescută a unor credite de plată (acordul final a fost cu 983 de milioane EUR mai mic decât poziția adoptată de Parlament); invită Consiliul să nu încerce să reducă în mod artificial bugetul UE în fiecare an;

10.  dezaprobă totuși poziția Consiliului de a nu utiliza în totalitate veniturile suplimentare din amenzi pentru a acoperi și restul de plăți necesare; consideră că, până când va fi rezolvată criza plăților, toate veniturile excepționale ar trebui utilizate integral pentru soluționarea acestei probleme; reamintește că s-a ajuns la proiectul de pachet deoarece acesta îndeplinea cerința Parlamentului de stabilizare a problemei plăților restante; subliniază, însă, că pentru a găsi într-adevăr o soluție la criza plăților UE este nevoie să se stabilească o limită corespunzătoare pentru facturile neplătite;

11.  regretă faptul că amânarea ajustării contribuțiilor naționale a fost prioritară în cadrul Consiliului în fața găsirii unei poziții de negociere în legătură cu bugetele 2014 și 2015, poziție l-a care s-a ajuns doar în ultima zi a perioadei de conciliere de 21 de zile prevăzute la articolul 314 din TFUE, factor ce a contribuit la eșecul comitetului de conciliere de a ajunge la un acord;

12.  reamintește că, în conformitate cu articolul 310 din TFUE, veniturile și cheltuielile din bugetul UE trebuie să fie în echilibru;

13.  acordă cea mai mare importanță politică declarațiilor comune convenite de Parlament, Consiliu și Comisie, în special celei privind planul de plăți și celei privind utilizarea instrumentelor speciale; insistă ca planul de plăți să fie finalizat cât mai curând posibil și, în orice caz, înainte de adoptarea de către Comisie a proiectului de buget 2016; subliniază din nou că a aprobat CFM plecând de la premisa că toate instrumentele speciale de plăți sunt contabilizate peste plafoane și că orice altă interpretare ar duce automat la redeschiderea discuțiilor asupra acordului privind CFM;

14.  își reiterează poziția adoptată în urmă cu mult timp potrivit căreia plățile aferente instrumentelor speciale ar trebui să fie calculate în plus față de plafoanele instituite în CFM, la fel ca în cazul angajamentelor; regretă faptul că, din nou, nu s-au creat condițiile pentru a se ajunge la un acord cu Consiliul în ceea ce privește acest punct; subliniază însă că trebuie să se depună toate eforturile posibile pentru a se ajunge, cât mai curând cu putință, la un acord ferm în această privință;

15.  își reafirmă poziția că este neapărat necesară o reformă profundă a sistemului de resurse proprii pentru a depăși actualul impas al negocierilor bugetare și, prin urmare, acordă o importanță deosebită activității grupului la nivel înalt privind resursele proprii, prezidat de Mario Monti;

16.  regretă faptul că nici Consiliul, nici Comisia nu s-au arătat dispuse să pună la dispoziția agențiilor europene resursele necesare, în special în ceea ce privește personalul, pentru a-și îndeplini mandatele care le-au fost conferite de autoritatea legislativă; subliniază că actualul acord nu implică faptul că Parlamentul acceptă conceptul de „fond comun de redistribuire” propus de Comisie; în plus, regretă în mod deosebit reducerile de personal din agențiile finanțate din taxe și consideră că acestea sunt nejustificate atâta timp cât posturile respective nu sunt finanțate din bugetul UE;

17.  salută consolidarea creditelor pentru cei nouă noi judecători de la Curtea de Justiție; reafirmă că trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a finaliza procedura legislativă cel târziu la 1 octombrie 2015, pentru a permite creșterea efectivă a numărului de judecători; prin urmare, îndeamnă Consiliul să ajungă fără întârziere la un acord privind repartizarea posturilor pentru noii judecători; solicită Curții să prezinte Consiliului și Parlamentului la timp o evaluare actualizată a resurselor financiare suplimentare necesare pentru noii judecători și personalul lor; reiterează faptul că necesarul de personal suplimentar ce decurge din numirea noilor judecători trebuie să fie evaluat cu prudență;

18.  salută punerea în aplicare a primei faze a acordului de cooperare dintre Parlament și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor; consideră că acest acord constituie un bun exemplu de identificare de sinergii între instituții ce vor duce la creșterea eficienței și vor genera economii; se așteaptă ca a doua fază a acordului să fie finalizată până în iulie 2015;

19.  salută transferul fără efecte asupra bugetului prin care „costurile administrative comune” aferente personalului Comisiei din delegații sunt transferate din secțiunea III a bugetului (Comisia) în secțiunea X (SEAE); reiterează faptul că acest transfer este coerent cu simplificarea gestiunii cheltuielilor administrative din delegațiile UE și nu ar trebui să aibă un alt efect asupra creditelor administrative ale Comisiei ori asupra condițiilor de muncă ale personalului Comisiei din delegații; insistă ca transferul să fie realizat printr-o bună cooperare între SEAE și Comisie;

20.  regretă, în general, inabilitatea Consiliului de a ajunge la o poziție comună, în special în perioada de conciliere de 21 de zile și în ceea ce privește adoptarea proiectelor de bugete rectificative; invită Consiliul și Comisia să se pună de acord, la începutul lui 2015, asupra unor modalități de a îmbunătăți procedura bugetară, cu scopul de a facilita adoptarea bugetului Uniunii pentru 2016, care ar trebui să reprezinte punctul de pornire al unei noi abordări structurale vizavi de bugetul european, cu scopul de a evita, pe cât posibil, conflicte inutile, recurente și de a spori nivelul de înțelegere dintre interlocutori în ceea ce privește măsura în care cheltuielile Uniunii contribuie la angajamentul comun față de creștere și locuri de muncă în interesul Uniunii;

21.  aprobă fără amendamente poziția Consiliului privind noul proiect de buget pentru 2015, precum și declarațiile comune anexate la prezenta rezoluție;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2014)0247.
(6) Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2014)0450.
(7) Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2014)0036.


ANEXĂ

PROIECT DE PACHET

Bugetul 2015 – Concluzii comune

Prezentul proiect de pachet cuprinde următoarele secțiuni:

1.  Bugetul 2015

2.  Bugetul 2014 – Proiectele de bugete rectificative nr. 3/2014 - 8/2014

3.  Declarații comune

SINTEZĂ

A.   Bugetul 2015

Potrivit proiectului de pachet:

—  cuantumul total al creditelor de angajament din bugetul 2015 se stabilește la 145 321,5 milioane EUR. În ansamblu, acesta lasă o marjă, sub plafoanele CFM pentru 2015, de 1 760,1 milioane EUR în credite de angajament;

—  cuantumul total al creditelor de plată din bugetul 2015 se stabilește la 141 214,0 milioane EUR. Acesta include un cuantum de 126,7 milioane EUR, care se referă la mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, legată de PBR nr. 5/2014 și 7/2014;

—  Instrumentul de flexibilitate pentru 2015 este mobilizat pentru un cuantum de 83,3 milioane EUR în credite de angajament;

—  creditele de plată pentru 2015 referitoare la mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea acordării de asistență suplimentară Ciprului în 2014 și 2015 sunt estimate de Comisie la 11,3 milioane EUR.

B.   Bugetul 2014

Potrivit proiectului de pachet:

—  PBR nr. 3/2014 - 8/2014 sunt acceptate astfel cum au fost propuse de Comisie, cu excepțiile prevăzute în secțiunea 2;

—  în consecință, nivelul creditelor de angajament în bugetul 2014 este majorat cu 49,8 milioane EUR ca urmare a mobilizării Fondului de solidaritate al UE (în valoare de 126,7 milioane EUR), legată de PBR nr. 5/2014 și 7/2014, compensată parțial prin reducerea cu 76,9 milioane EUR a creditelor de angajament în PBR nr. 3/2014, 4/2014 și 6/2014 (în cea mai mare parte legate de pescuit);

—  în consecință, nivelul creditelor de plată în bugetul 2014 este majorat cu 3 529,6 milioane EUR;

—  marja pentru situații neprevăzute pentru 2014 este mobilizată pentru o sumă de 2 818,2 milioane EUR, plus 350 de milioane EUR în credite de plată, în conformitate cu declarația comună privind instrumentele speciale cuprinsă în secțiunea 3.3 de mai jos.

1.   BUGETUL 2015

1.1.   Linii „închise”

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele concluzii, sunt confirmate toate liniile bugetare nemodificate nici de Consiliu, nici de Parlamentul European și liniile bugetare la care Parlamentul European a acceptat amendamentele Consiliului în cursul lecturii lor respective.

În ceea ce privește celelalte linii bugetare, Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra concluziilor incluse în secțiunile 1.2-1.7 de mai jos.

1.2.   Aspecte orizontale

a)   Agenții descentralizate

Contribuția din partea UE (în credite de angajament și în credite de plată) și numărul de posturi pentru toate agențiile descentralizate sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în noul proiect de buget (PB):

Creșterile numărului de posturi din schema de personal și ale creditelor aferente, în comparație cu PB original:

—  Autoritatea Bancară Europeană (ABE): +9 posturi și +585 000 EUR;

—  Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA): +3 posturi și +195 000 EUR;

—  Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA): +4 posturi și 260 000 EUR;

—  Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO): +4 posturi și +260 000 EUR; și

—  Oficiul European de Poliție (EUROPOL): +5 posturi, combinate cu o reducere de -600 000 EUR.

Pentru FRONTEX, o creștere a cheltuielilor operaționale cu 20,0 milioane EUR în credite de angajament și în credite de plată.

b)   Agenții executive

Contribuția din partea UE (în credite de angajament și în credite de plată) și numărul de posturi pentru agențiile executive sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în noul PB.

c)   Proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare

S-a convenit asupra unui pachet cuprinzător de 59 de proiecte-pilot/acțiuni pregătitoare (PP/AP) astfel cum a fost propus în noul PB, atât pentru creditele de angajament, cât și pentru cele de plată. Când un PP sau o AP pare să fie acoperit(ă) de un temei juridic existent, Comisia poate propune transferul creditelor în contul temeiului juridic corespunzător pentru a facilita realizarea acțiunii.

Acest pachet respectă pe deplin plafoanele pentru PP și AP prevăzute în Regulamentul financiar.

d)   Cheltuieli administrative comune ale delegațiilor UE

S-a convenit asupra transferului „Cheltuielilor administrative comune ale delegațiilor UE” din secțiunea Comisiei către secțiunea SEAE din buget, astfel cum s-a propus în noul PB.

1.3.   Cheltuieli pe rubrici ale cadrului financiar – credite de angajament

După ce au luat în considerare concluziile de mai sus privind liniile bugetare „închise”, agențiile, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, Parlamentul European și Consiliul au convenit următoarele:

a)   Subrubrica 1a

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în noul PB, pentru a reflecta prioritatea acordată contribuției la îmbunătățirea accesului la finanțare prin intermediul bugetului UE, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM):

(în mii de euro)

Linie bugetară

Denumire

Consolidarea creditelor de angajament

PB 2015

Noul PB 2015

Diferență

02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Microfinanțare și antreprenoriat social - Facilitarea accesului la finanțare pentru antreprenori, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc pentru investițiile în cercetare și inovare

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Total

18 500,0

În plus, sunt acceptate următoarele consolidări ale creditelor de angajament în raport cu noul PB:

(în mii de euro)

Linie bugetară

Denumire

Noul PB 2015

Bugetul 2015

Diferență

02 02 01

Promovarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe piețe al întreprinderilor din Uniune

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Promovarea unor societăți europene sigure

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European pentru Cercetare

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Poziția de lider în nanotehnologii, materiale avansate, laseri, biotehnologie, producție și procesare avansate

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Realizarea unei economii în care resursele sunt utilizate în mod eficient și care este rezistentă la schimbările climatice, precum și o aprovizionare sustenabilă cu materii prime

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Rolul de lider în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflecție

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul tineretului în Europa, precum și a participării tinerilor la viața democratică din Europa

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul sportului

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie — crearea, dezvoltarea și transferarea de noi competențe, cunoștințe și de inovare

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Total

63 000,0

În consecință, după ce au fost luate în considerare proiectele-pilot, acțiunile pregătitoare și transferul costurilor comune ale delegațiilor UE către secțiunea SEAE, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 17 551,7 milioane EUR, lăsând o marjă de 114,3 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli al subrubricii 1a.

b)   Subrubrica 1b

Creditele de angajament se stabilesc la nivelul propus de Comisie în noul PB.

Luând în considerare proiectele-pilot, acțiunile pregătitoare și mobilizarea sumei de 83,3 milioane EUR din Instrumentul de flexibilitate în vederea acordării de asistență suplimentară Ciprului, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 49 230,3 milioane EUR.

c)   Rubrica 2

Creditele de angajament se stabilesc la nivelul propus de Comisie în noul PB.

Pe baza noilor elemente care au apărut după prezentarea scrisorii rectificative (SR) nr. 1/2015, mai ales informațiile cu privire la implementarea efectivă a măsurilor de urgență luate începând din august 2014 pentru a răspunde interdicției impuse de Rusia asupra importurilor de alimente, surplusul final al FEGA pentru 2014 și previziunea actualizată a corecțiilor financiare care urmează a fi colectate în 2015, măsurile de urgență menționate mai sus (inclusiv cele legate de sectorul produselor lactate în statele baltice, pentru care Comisia a adoptat un pachet suplimentar la 26 noiembrie 2014, precum și pentru Finlanda odată ce condițiile vor fi îndeplinite) pot fi finanțate în limita creditelor solicitate în SR nr. 1/2015 fără a se recurge la rezerva de criză în sectorul agricol, datorită acestor venituri alocate suplimentare.

În consecință, după ce au fost luate în considerare proiectele-pilot, acțiunile pregătitoare și transferul costurilor comune ale delegațiilor UE către secțiunea SEAE, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 58 808,6 milioane EUR, lăsând o marjă de 790,4 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 2.

d)   Rubrica 3

Creditele de angajament se stabilesc la nivelul propus de Comisie în noul PB. Creșterea cheltuielilor operaționale ale FRONTEX este compensată printr-o scădere corespunzătoare la postul bugetar 18 02 01 01 (Sprijin pentru gestionarea frontierelor și o politică comună în domeniul vizelor în scopul de a facilita călătoriile legitime).

În consecință, după ce au fost luate în considerare proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 2 146,7 milioane EUR, lăsând o marjă de 99,3 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 3.

e)   Rubrica 4

Creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în noul PB, în special în ceea ce privește transferul cheltuielilor administrative comune ale delegațiilor UE către secțiunea SEAE din buget.

În plus, sunt acceptate următoarele consolidări ale creditelor de angajament în raport cu noul PB:

(în mii de euro)

Linie bugetară

Denumire

Noul PB 2015

Bugetul 2015

Diferență

21 03 01 04

Sprijin pentru procesul de pace și asistență financiară pentru Palestina și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Furnizare de ajutor umanitar și ajutor alimentar rapide, eficace și bazate pe nevoi

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Total

32 000,0

Cu toate acestea, transferul reprezentanților speciali ai UE de la rubrica 4 la rubrica 5 (secțiunea SEAE), astfel cum este propus în noul PB, nu este acceptat. În consecință, nivelul creditelor de angajament și de plată de la linia bugetară 19 03 01 07 (Reprezentanții speciali ai Uniunii Europene, rubrica 4) este restabilit astfel cum a fost propus în PB original.

În consecință, după ce au fost luate în considerare proiectele-pilot, acțiunile pregătitoare și transferul costurilor comune ale delegațiilor UE către secțiunea SEAE, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 8 408,4 milioane EUR, lăsând o marjă de 340,6 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 4.

f)   Rubrica 5

Numărul de posturi din schemele de personal ale instituțiilor și creditele de angajament sunt stabilite la nivelul propus de Comisie în noul PB, integrând în consecință:

—  lectura efectuată de Parlamentul European și, respectiv, de Consiliu asupra propriilor lor secțiuni din buget;

—  lectura efectuată de Parlamentul European pentru Curtea de Justiție;

—  lectura efectuată de Parlamentul European pentru Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor; și

—  pentru Serviciul European de Acțiune Externă, nivelul creditelor propus de Comisie în PB original a fost majorat pentru a lua în considerare transferul, neutru din punct de vedere bugetar, al creditelor aferente „cheltuielilor administrative comune ale delegațiilor UE” de la secțiunea Comisie la secțiunea SEAE din buget. Cu toate acestea, transferul reprezentanților speciali ai UE de la rubrica 4 la secțiunea SEAE din cadrul rubricii 5, astfel cum este propus în noul PB, nu este acceptat. În consecință, în secțiunea din buget consacrată SEAE nu sunt incluse credite destinate acestui scop.

În total, comparativ cu PB inițial, aceste schimbări conduc la:

—  o reducere netă de 35 de posturi din schema de personal, din cauza eliminării a 47 de posturi pentru Parlamentul European, parțial compensată de o creștere cu 12 posturi pentru Curtea de Justiție;

—  o reducere netă a creditelor în valoare de 0,6 milioane EUR, din cauza unei reduceri de 1,4 milioane EUR pentru Curtea de Conturi Europeană, 1,4 milioane EUR pentru Comitetul Economic și Social European și 0,4 milioane EUR pentru Comitetul Regiunilor, care este parțial compensată de o creștere de 2,6 milioane EUR pentru Curtea de Justiție;

—  creșterea de 71,5 milioane EUR pentru SEAE reflectă transferul, neutru din punct de vedere bugetar, al „cheltuielilor administrative comune ale delegațiilor UE” și este complet compensată în secțiunea Comisie la subrubrica 1a (0,6 milioane EUR), rubrica 2 (0,1 milioane EUR), rubrica 4 (45,7 milioane EUR) și rubrica 5 (25,2 milioane EUR). În general, aceste transferuri au drept rezultat o creștere netă a creditelor de la rubrica 5 în valoare de 46,3 milioane EUR.

În plus, în comparație cu noul PB, s-a convenit asupra următorului transfer, neutru din punct de vedere bugetar, de posturi și de credite de angajament de la Consiliu către PMO, pentru a ține seama de transferul către PMO, de la 1 ianuarie 2015, al sarcinilor de stabilire și gestionare a drepturilor de pensie pentru membrii activi și pentru cei pensionați ai personalului Consiliului: o creștere de 6 posturi AST 7 din schema de personal, precum și o creștere de 504 000 EUR în credite de angajament pentru Comisie (secțiunea III) sunt complet compensate de o reducere de 6 posturi AST 7 în schema de personal, precum și de o reducere de 504 000 EUR în credite de angajament pentru Consiliu (secțiunea II).

În consecință, după ce au fost luate în considerare proiectele-pilot, acțiunile pregătitoare și transferul costurilor comune ale delegațiilor UE către secțiunea SEAE, nivelul convenit al angajamentelor este stabilit la 8 660,5 milioane EUR, lăsând o marjă de 415,5 milioane EUR în cadrul plafonului de cheltuieli al rubricii 5.

1.4.   Credite de plată

Cuantumul total al creditelor de plată din bugetul 2015 se stabilește la 141 214 040 563 EUR.

Acesta include o sumă de 126,7 milioane EUR, care se referă la mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, legată de PBR nr. 5/2014 și 7/2014, precum și o sumă de 440 milioane EUR, care se referă la transferul de credite de plată pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din bugetul 2014 către bugetul 2015.

Modul de distribuire a cuantumului total al creditelor de plată în bugetul 2015 ține seama de următoarele etape:

a)  credite de plată pentru cheltuieli nediferențiate, astfel cum sunt prezentate mai sus, în special la rubricile 2 și 5; și

b)  creditele de plată pentru pachetul de proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare, prezentate mai sus, se calculează după cum urmează: creditele de plată pentru toate proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare noi se stabilesc la 50 % din angajamentele aferente sau la nivelul propus de Parlamentul European, și anume la valoarea cea mai mică dintre acestea două; în cazul prelungirii unor proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare existente, nivelul plăților este cel definit în PB plus 50 % din angajamentele noi aferente sau cel propus de Parlamentul European, și anume nivelul cel mai mic dintre acestea două;

c)  reducerea de 123,3 milioane EUR în credite de plată față de noul PB este repartizată proporțional între toate liniile bugetare care conțin credite diferențiate care nu sunt afectate de pasul b) de mai sus, cu excepția următoarelor linii bugetare, pentru care nivelul creditelor de plată se stabilește la nivelul noului PB:

—  cheltuieli pentru subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă) și pentru rubrica 4 (Europa în lume);

—  liniile bugetare 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 și 13 03 60 pentru obiectivul „Convergență” și

—  acorduri internaționale de parteneriat în domeniul pescuitului.

d)  pe baza rezultatelor obținute în etapa c) de mai sus, se fac următoarele ajustări finale:

—  se adaugă cuantumul de 100 de milioane EUR la linia bugetară 13 04 02 [Finalizarea acțiunilor Fondului de coeziune (2007-2013)], compensat prin:

—  o reducere de 50 de milioane EUR la linia bugetară 13 03 18 [Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) – Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă) și

—  o reducere de 50 de milioane EUR repartizată între liniile bugetare care conțin credite diferențiate care nu sunt afectate de pasul b) de mai sus, pentru cheltuielile la subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă) și la rubrica 4 (Europa în lume), cu excepția liniei bugetare 23 02 (Ajutor umanitar, asistență alimentară și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre), pentru care se rețin cuantumurile stabilite în noul PB.

1.5.   Observații bugetare

În ceea ce privește observațiile bugetare, noul PB este aprobat, integrând astfel amendamentele introduse de Parlamentul European sau de Consiliu, cu excepția liniilor bugetare 04 03 01 03 și 19 03 01 06, înțelegându-se că aceste amendamente nu pot să modifice sau să extindă domeniul de aplicare al unui temei juridic existent și nici să afecteze autonomia administrativă a instituțiilor.

1.6.   Linii bugetare noi

Nomenclatura bugetară, astfel cum este propusă de Comisie în noul PB, va rămâne neschimbată.

1.7.   Rezerve

Niciun cuantum nu se înscrie la rezerve condiționate în secțiunea aferentă Comisiei.

2.   BUGETUL 2014

a)  Creditele de angajament suplimentare (126,7 milioane EUR) solicitate pentru Fondul de solidaritate al UE în PBR nr. 5/2014 și 7/2014 se aprobă. Plățile corespunzătoare se transferă la bugetul 2015.

b)  PBR nr. 3/2014 se aprobă astfel cum a fost propus de Comisie, cu o reducere a creditelor de plată după cum urmează:

—  dezvoltare rurală: 90 de milioane EUR pentru finalizarea programelor de dezvoltare rurală 2007-2013 nu se acceptă, ținând seama de nivelul mai scăzut decât se preconizase al declarațiilor de plăți transmise de statele membre în noiembrie 2014. În plus, se convine o reducere de 20 de milioane EUR în ceea ce privește noile programe;

—  Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor: se convine o reducere de 420 de milioane EUR pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Cu toate acestea, la bugetul pentru 2015 se adaugă un cuantum de 440 de milioane EUR în credite de plată pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, astfel cum se prevede mai sus în secțiunea 1.4;

—  se convine o reducere suplimentară a creditelor de plată în valoare de 648,1 milioane EUR, repartizată între liniile bugetare consolidate din marja pentru situații neprevăzute, menținând neschimbate cuantumurile solicitate pentru liniile bugetare 13 03 16 (FEDER Convergență), 04 06 01 (FEAD), precum și 21 03 02 01 și 21 03 03 03 (Sprijin pentru Ucraina).

Redistribuirea creditelor de plată:

—  se acceptă redistribuirea propusă de Comisie în cadrul „transferului global” (DEC 31/2014);

—  se acceptă redistribuirea propusă de Comisie pentru secțiunea aferentă Comisiei din PBR nr. 6/2014; cu toate acestea, creditele de plată disponibile pentru redistribuire din FEPAM (cheltuieli de sprijin administrativ) și rezerva pentru acordurile internaționale de parteneriat în domeniul pescuitului (în total 6 150 900 EUR) sunt redistribuite pentru ajutorul umanitar (linia bugetară 23 02 01);

—  ținând seama de stadiul actual al execuției bugetului și de perspectivele pentru încheierea exercițiului, se convine o redistribuire suplimentară în valoare de 30,4 milioane EUR. Sunt vizate următoarele linii bugetare:

—  Articolul 01 03 02 (Asistență macrofinanciară): 5 milioane EUR;

—  Articolul 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 milioane EUR;

—  Articolul 12 02 01 (Piața internă): 1,2 milioane EUR;

—  Articolul 17 03 51 (Sănătate publică): 0,7 milioane EUR;

—  Articolul 18 02 01 02 (Prevenirea și combaterea criminalității): 2,3 milioane EUR;

—  Articolul 21 09 51 01 (ICD Asia): 2,5 milioane EUR;

—  Articolul 33 02 02 (Promovarea nediscriminării și egalității): 2,2 milioane EUR și

—  Articolele 29 02 01 și 29 02 51 (Statistici): 6,5 milioane EUR.

Tabelul de mai jos prezintă majorările și reducerile rezultate ale creditelor de plată în PBR nr. 3/2014 (inclusiv redistribuirea prin intermediul „transferului global”, PBR nr. 6/2014 și cea mai recentă actualizare a situației în curs a execuției bugetare), astfel cum sunt aprobate în conformitate cu cele expuse mai sus:

Linii bugetare

Denumire

PBR nr. 3/2014

Adoptat

01 03 02

Asistența macrofinanciară

-28 960 000

01 04 51

Finalizarea programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) (înainte de 2014)

12 000 000

02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sub formă de capitaluri proprii și datorii

4 540 126

02 05 01

Dezvoltarea și furnizarea de infrastructuri și servicii globale de radionavigație prin satelit (Galileo) până în 2019

70 000 000

04 02 64

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

-420 000 000

04 03 02 01

Progress — Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă

-2 950 000

04 03 02 03

Microfinanțare și antreprenoriat social — Creșterea accesului la finanțare și a disponibilității finanțării pentru persoanele fizice și juridice, în special pentru persoanele cele mai îndepărtate de piața muncii, și pentru întreprinderile sociale

-7 114 776

04 06 01

Promovarea coeziunii sociale și atenuarea celor mai grave forme de sărăcie din Uniune

99 000 000

05 02 10 02

Acțiuni de promovare — Plăți directe efectuate de Uniune

-308 029

05 04 60 01

Promovarea dezvoltării rurale durabile și a unui sector agricol al Uniunii mai echilibrat din punct de vedere teritorial și al mediului, mai ecologic și mai inovator

-20 000 000

05 06 01

Acorduri internaționale privind agricultura

-3 784 411

05 08 77 06

Acțiune pregătitoare — Observatorul european al prețurilor și al adaosurilor comerciale în domeniul agricol

-612 329

05 08 77 09

Acțiune pregătitoare — Resursele genetice vegetale și animale din Uniune

-600 000

05 08 77 10

Proiect-pilot — Agropol: dezvoltarea unei regiuni transfrontaliere europene drept model pentru industria agroalimentară

-600 000

05 08 77 11

Proiect-pilot — Agrosilvicultura

-350 000

05 09 03 01

Asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure și de înaltă calitate și de alte bioproduse

-1 666 954

07 02 77 03

Acțiune pregătitoare — Evaluarea strategică a impactului produs asupra mediului de dezvoltarea Arcticii europene

356 052

08 02 01 01

Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European pentru Cercetare

24 970 695

08 02 02 02

Îmbunătățirea accesului la finanțarea de risc pentru investițiile în cercetare și inovare

4 540 126

08 02 51

Finalizarea programului-cadru de cercetare anterior – Al șaptelea program-cadru – Acțiuni indirecte ale CE (2007-2013)

50 000 000

08 04 01

Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER – Întreprinderea comună europeană pentru ITER – Fuziune pentru Energie (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Finalizarea Întreprinderii comune europene pentru ITER — Fuziune pentru Energie (F4E) (2007-2013)

-71 200 000

09 02 01

Definirea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul comunicațiilor electronice

-271 200

09 02 05

Măsuri referitoare la conținutul digital, la sectorul audiovizual și la alte sectoare media

-592 000

09 02 77 03

Proiect-pilot — Centrul european pentru libertatea presei și a mijloacelor de informare în masă

-456 508

09 03 03

Promovarea interoperabilității, a dezvoltării durabile, a operării și a modernizării infrastructurilor de servicii digitale transeuropene, precum și a coordonării la nivel european

-1 898 831

09 03 51 01

Finalizarea Programului pentru un internet mai sigur (2009-2013)

-450 000

09 04 03 02

Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflecție

2 784 852

09 04 51

Finalizarea celui de al șaptelea program-cadru (2007-2013)

105 000 000

11 01 04 01

Cheltuieli de sprijin în domeniul de politică „Afaceri maritime și pescuit” — Asistență administrativă și tehnică neoperațională

-774 900

11 01 06 01

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii — Contribuție a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

-809 000

11 03 01 (rezervă)

Instituirea unui cadru de guvernanță pentru activitățile de pescuit efectuate de navele de pescuit ale Uniunii în apele țărilor terțe

-69 567 000

11 06 12

Finalizarea Fondului european pentru pescuit (FEP) — Obiectivul „Convergență” (2007-2013)

69 540 126

12 02 01

Realizarea și dezvoltarea pieței interne

-1 170 000

12 02 77 03

Acțiune pregătitoare — Forumul pieței unice

-150 000

12 03 51

Finalizarea activităților anterioare în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului

-669 803

13 03 16

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Convergență

2 400 700 000

13 03 18

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

227 006 319

13 03 19

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Cooperare teritorială europeană

179 334 992

13 03 77 09

Acțiune pregătitoare privind un forum atlantic pentru Strategia Uniunii Europene privind regiunea atlantică

-433 000

13 05 63 02

Cooperarea transfrontalieră (CTF) — Contribuție de la rubrica 4

-12 338 481

14 02 01

Sprijin pentru funcționarea și modernizarea uniunii vamale

7 500 000

14 03 01

Îmbunătățirea funcționării sistemelor de impozitare

2 500 000

15 02 01 01

Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața forței de muncă

138 119 479

15 03 01 01

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie — crearea, dezvoltarea și transferarea de noi competențe, cunoștințe și de inovare

40 861 137

16 03 01 03

Centre de informare

1 600 000

16 03 01 04

Activități de comunicare ale reprezentanțelor Comisiei și acțiuni de parteneriat

1 000 000

16 03 02 03

Instrumente de informare și comunicare online și în scris

2 900 000

17 02 01

Protejarea intereselor consumatorilor și îmbunătățirea siguranței acestora și a informațiilor

-1 449 000

17 03 10

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

-2 000 000

17 03 12 01

Contribuția Uniunii la Agenția Europeană pentru Medicamente

-7 602 918

18 02 01 01

Sprijin pentru gestionarea frontierelor și o politică comună în domeniul vizelor în scopul de a facilita călătoriile legitime

-7 446 000

18 02 01 02

Prevenirea și combaterea criminalității organizate transfrontaliere și îmbunătățirea gestionării riscurilor și a crizelor în materie de securitate

-9 236 000

18 03 51

Finalizarea acțiunilor în materie de fluxuri de migranți întorși în țara de origine, de refugiați și de migranți

19 431 000

19 02 01

Răspunsul în caz de crize și de crize emergente

50 765 835

19 05 51

Finalizarea acțiunilor în domeniul relațiilor și al cooperării cu țări terțe industrializate (2007-2013)

3 600 000

20 02 01

Relațiile comerciale externe, inclusiv accesul pe piețele țărilor terțe

1 181 809

20 02 03

Ajutor pentru comerț — Inițiative multilaterale

1 000 000

21 02 07 06

Securitatea alimentară și nutrițională și agricultura durabilă

6 000 000

21 02 40

Acorduri privind produsele de bază

20 000

21 02 51 01

Cooperarea cu țările terțe în materie de migrație și azil

4 000 000

21 02 51 02

Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din America Latină

23 000 000

21 02 51 03

Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din Asia, inclusiv cu Asia Centrală și Orientul Mijlociu

44 000 000

21 02 51 05

Actorii nestatali din domeniul dezvoltării

2 000 000

21 02 51 06

Mediul și gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia

2 000 000

21 03 02 01

Parteneriatul estic — Drepturile omului și mobilitate

210 000 000

21 03 03 03

Sprijin acordat altor mecanisme de cooperare multinațională cu țările vecine

40 000 000

21 03 51

Finalizarea acțiunilor din domeniul „Politica europeană de vecinătate și relațiile cu Rusia” (înainte de 2014)

3 000 000

21 04 51

Finalizarea Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (înainte de 2014)

3 000 000

21 05 51

Finalizarea acțiunilor din domeniul amenințărilor la adresa securității mondiale (înainte de 2014)

2 000 000

21 09 51 01

Asia

-2 500 000

22 02 51

Finalizarea asistenței pentru preaderare anterioare (înainte de 2014)

45 000 000

23 02 01

Furnizare de ajutor umanitar și ajutor alimentar rapide, eficace și bazate pe nevoi

256 150 900

23 03 51

Finalizarea programelor și a acțiunilor din domeniul protecției civile în interiorul Uniunii (înainte de 2014)

-500 000

24 01 07

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

-10 000

24 02 01

Prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care contravin intereselor financiare ale Uniunii

942 750

24 04 01

Sprijinirea asistenței reciproce în domeniul vamal și facilitarea utilizării de către statele membre a instrumentelor de comunicare electronice sigure în scopul raportării neregulilor

680 612

26 01 09

Oficiul pentru Publicații

-22 000

26 01 23 01

Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Luxemburg

-13 000

26 02 01

Proceduri de atribuire și promovare a contractelor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii

-250 000

26 03 01 01

Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene

10 000 000

29 02 01

Furnizarea de informații statistice de calitate, punerea în aplicare de noi metode de producție a statisticilor europene și consolidarea parteneriatului cu Sistemul Statistic European

-11 294 249

29 02 51

Finalizarea programelor statistice (înainte de 2013)

-9 872 560

32 02 52

Finalizarea proiectelor energetice pentru sprijinirea redresării economice

65 000 000

33 02 01

Asigurarea protecției drepturilor cetățenilor și consolidarea capacităților acestora

-2 000 000

33 02 02

Promovarea nediscriminării și a egalității

-5 177 700

34 02 01

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune

6 000 000

34 02 04

Contribuția la acordurile multilaterale și internaționale în materie de politici climatice

-74 969

34 02 51

Finalizarea programelor anterioare privind politicile climatice

2 903 358

XX 01 01 01 01

Remunerații și indemnizații

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Remunerații și indemnizații

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Remunerații și indemnizații

-5 843

Total

3 529 620 715

Creditele de plată suplimentare rezultate pentru PBR nr. 3/2014 sunt în sumă de 3 529,6 milioane EUR, din care 2 818,2 milioane EUR plus 350 de milioane EUR vizează mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute, în conformitate cu declarația comună privind instrumentele speciale cuprinsă în secțiunea 3.3 de mai jos.

c)  PBR nr. 4/2014, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă aferentă acestuia, este aprobat, astfel cum a fost propus de către Comisie, cu includerea creditelor de angajament din PBR nr. 6/2014 referitoare la cheltuielile de sprijin administrativ pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și rezerva pentru acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil în secțiunea Comisie. Suma de 248 460 EUR din creditele de plată disponibile identificate în PBR nr. 4/2014 (Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor) se redistribuie pentru ajutorul umanitar (linia bugetară 23 02 01). Cererea de credite de angajament și de plată suplimentare legate de Ombudsmanul European (secțiunea VIII) în PBR 6 este retrasă, astfel cum figurează în scrisoarea rectificativă la PBR nr. 6/2014.

d)  PBR nr. 6/2014, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă aferentă acestuia, se aprobă așa cum a fost propus de Comisie, în ceea ce privește resursele proprii.

e)  PBR nr. 8/2014 (= noul PBR nr. 2/2014), referitor la excedentul pentru 2013, se aprobă așa cum a fost propus de Comisie.

3.   DECLARAȚII

3.1.   Declarația comună privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 (resurse proprii) și modificarea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului

„Parlamentul European și Consiliul sunt de acord să adopte proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014, astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2014.

Având în vedere propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene, prezentată de Comisie la 12 noiembrie 2014, Parlamentul European se angajează să furnizeze avizul său cu privire la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 modificat, în timp util pentru a asigura adoptarea sa în perioada de sesiune a Parlamentului European din decembrie 2014 și adoptarea sa de către Consiliu ca parte a pachetului general.”

3.2.   Declarație comună cu privire la mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute

„În 2014 s-a înregistrat o sumă fără precedent de mare a plăților restante pentru fondurile structurale și de coeziune, la începutul cadrului financiar, în timp ce o serie de noi programe au fost foarte concentrate în prima parte a cadrului respectiv. Dată fiind această situație unică și excepțională care nu poate fi tratată în cadrul plafonului de plăți pentru 2014, cele trei instituții convin să mobilizeze marja pentru situații neprevăzute pentru exercițiul financiar 2014 în ultimă instanță.

Instituțiile reamintesc faptul că, la articolul 13 din Regulamentul privind CFM, se stipulează că „Sumele disponibile prin mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute se compensează în întregime prin marjele din una sau mai multe rubrici ale CFM pentru exercițiul financiar curent sau pentru exercițiile financiare viitoare.”

Instituțiile convin să facă tot posibilul pentru a găsi soluții adecvate astfel încât nivelul excepțional de ridicat de plăți restante din fondurile structurale și de coeziune din perioada 2007-2013 să nu persiste dincolo de 2014 și că, prin urmare, se vor depune toate eforturile pentru a se asigura că marja pentru situații neprevăzute nu va fi mobilizată pentru finanțarea angajamentelor restante care decurg din programele pentru fondurile structurale și de coeziune în exercițiile financiare 2015-2020.”

3.3.  Declarație comună privind instrumentele speciale

„Instituțiile amintesc că marja pentru situații neprevăzute este un instrument de ultimă instanță care ar trebui, prin urmare, să nu fie mobilizat dacă există încă posibilități financiare rămase. În cadrul bugetului general pentru 2014 există un dezacord în ceea ce privește disponibilitatea în continuare, în cadrul marjei nealocate, a unei sume de 350 de milioane EUR în credite de plată care acoperă alte instrumente speciale.

Instituțiile sunt de acord că este foarte important să se ajungă la un acord de principiu cu privire la mobilizarea altor instrumente speciale pentru plăți în cel mai scurt timp posibil.

Cu toate acestea, având în vedere faptul că nu a fost posibil să se ajungă la un astfel de acord în contextul negocierilor privind pachetul care vizează PBR-urile pentru 2014 și bugetul general pentru 2015, instituțiile sunt de acord ca, pentru a asigura adoptarea la timp a acestui pachet:

—  suma de 350 de milioane EUR în credite de plată să fie adăugată la marja pentru situații neprevăzute;

—  să depună eforturi pentru a conveni rapid dacă și în ce măsură alte instrumente speciale pot fi mobilizate peste plafoanele CFM pentru plăți cu scopul de a stabili dacă și în ce măsură suma de 350 de milioane EUR ar trebui să fie compensată prin marjele CFM pentru plățile aferente exercițiului financiar actual sau celor viitoare;

—  să adauge, după caz, celor de mai sus modificările necesare la decizia de mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute pentru exercițiul bugetar 2014 sau orice alte acțiuni necesare din punct de vedere juridic care se impun pentru a asigura respectarea deplină a Regulamentului privind CFM și în special a articolului 13 alineatul (3) al acestuia.”

3.4.   Declarația Comisiei cu privire la prefinanțarea programelor operaționale în 2014 și la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

„În contextul punerii în aplicare la timp și în mod eficace a CFM 2014-2020, Comisia Europeană confirmă prefinanțarea, în 2014, a programelor operaționale care au fost prezentate oficial în 2014 și care îndeplinesc condițiile necesare stabilite în actele juridice corespunzătoare.

În plus, Comisia confirmă faptul că Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor rămâne o prioritate politică importantă și că transferul de credite de plată aferente din 2014 în 2015 nu va întârzia punerea sa în aplicare.”

3.5.   Declarație comună privind finanțarea măsurilor de urgență ca reacție la interdicția impusă de Rusia asupra importurilor de alimente

„În urma interdicției impuse de Rusia asupra importului de alimente, o serie de măsuri de urgență au fost deja adoptate în august și septembrie 2014, iar un alt pachet axat pe sectorul produselor lactate în statele baltice a fost aprobat la 26 noiembrie 2014. De îndată ce sunt respectate condițiile referitoare la criteriile obiective impuse pentru eligibilitate, Comisia poate propune un alt pachet axat pe sectorul produselor lactate în Finlanda.

În scrisoarea sa rectificativă (SR) 1/2015, Comisia și-a anunțat intenția de a finanța, dacă este necesar, aceste măsuri prin intermediul rezervei pentru situații de criză.

De la prezentarea SR 1/2015, au apărut următoarele trei elemente noi, care permit finanțarea acestor măsuri de urgență fără a recurge la rezerva pentru situații de criză:

—  în conformitate cu declarațiile statelor membre cu privire la implementarea efectivă a măsurilor adoptate în august și septembrie, costul este redus de la suma de 344 de milioane EUR, estimată inițial, la aproximativ 234 de milioane EUR;

—  excedentul final al exercițiului financiar 2014 al FEGA este cu aproximativ 230 de milioane EUR mai mare decât cel anticipat în SR 1/2015, care se întemeia în continuare pe estimări;

—  corecțiile financiare care urmează să fie colectate în 2015 se preconizează a fi mai mari decât se prevăzuse inițial în octombrie anul trecut.”

Pe baza acestor trei elemente noi, măsurile de urgență menționate mai sus (inclusiv cele legate de sectorul produselor lactate din statele baltice, precum și din Finlanda, odată ce condițiile sunt îndeplinite) pot fi finanțate în limita creditelor solicitate în SR 1/2015 mulțumită acestor venituri alocate suplimentare, fără să se recurgă la rezerva pentru situații de criză.”

3.6.   Declarație comună privind creditele de plată

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc responsabilitatea lor comună, astfel cum este prevăzută la articolul 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), conform căruia «Parlamentul European, Consiliul și Comisia asigură disponibilitatea mijloacelor financiare care permit Uniunii să își îndeplinească obligațiile juridice față de terți».

Parlamentul European și Consiliul reamintesc nevoia de a asigura, în contextul execuției, o evoluție ordonată a plăților în legătură cu creditele pentru angajamente, în vederea evitării unui eventual nivel anormal de facturi restante la sfârșit de an.

Parlamentul European și Consiliul convin să stabilească nivelul creditelor de plată pentru exercițiul financiar 2015 la 141 214 040 563 EUR. Acestea solicită Comisiei să inițieze orice acțiune necesară, în temeiul dispozițiilor Regulamentului privind CFM și al Regulamentului financiar, pentru a acoperi responsabilitatea desemnată de tratat și, în special, după examinarea domeniului de aplicare a realocărilor creditelor relevante, cu trimitere specială la orice subutilizare preconizată a creditelor [Regulamentul financiar articolul 41 alineatul (2)], pentru a solicita credite de plată suplimentare într-un buget rectificativ care urmează să fie prezentat imediat ce se dovedește că creditele incluse în bugetul pentru exercițiul financiar 2015 sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor.

Parlamentul European și Consiliul vor adopta o poziție cu privire la orice proiect de buget rectificativ cât mai curând posibil, pentru a evita orice scădere a creditelor de plată. În plus, Parlamentul European și Consiliul se angajează să prelucreze rapid orice posibil transfer de credite de plată, inclusiv de la o rubrică a cadrului financiar la alta, în scopul de a utiliza creditele de plată incluse în buget în cel mai bun mod posibil și de a le alinia execuției și nevoilor reale.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia vor monitoriza în mod activ, pe parcursul anului, stadiul execuției bugetului pentru exercițiul 2015, în special în ceea ce privește subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă), subrubrica 1b (Coeziune economică, socială și teritorială) și dezvoltarea rurală de la rubrica 2 (Creștere durabilă: Resurse naturale). Această monitorizare se va desfășura sub formă de reuniuni interinstituționale specifice, în conformitate cu punctul 36 din anexa la Acordul interinstituțional, în care se va întocmi un bilanț al execuției plăților și se vor trece în revistă previziunile revizuite.

Aceste reuniuni ar trebui să aibă loc cel puțin de trei ori în 2015 (în primăvară, la momentul prezentării proiectului de buget, în iulie, înainte de lectura Consiliului cu privire la proiectul de buget 2016, și în octombrie, înainte de începerea perioadei de conciliere) și să se desfășoare, la nivel politic, în prezența membrilor Parlamentului European, a membrilor Consiliului și a vicepreședintei Comisiei pentru buget și resurse umane. Reuniunile ar trebui să urmărească obținerea unei evaluări comune a nivelului necesar al nevoilor de plată, pe baza unei analize aprofundate a facturilor existente care trebuie onorate din punct de vedere juridic și a estimărilor pentru restul anului N și pentru anul N + 1.”

3.7.   Declarație comună privind un plan de plăți

„Instituțiile sunt de acord cu obiectivul de reducere a nivelului de facturi neplătite, cu un accent deosebit pe politica de coeziune, la sfârșitul anului, până la nivel structural, pe parcursul actualului CFM.

În vederea atingerii acestui obiectiv:

—  Comisia este de acord să prezinte, alături de concluziile comune referitoare la bugetul pentru 2015, cea mai recentă previziune privind nivelul facturilor neplătite până la sfârșitul lui 2014; Comisia va actualiza aceste cifre și va prezenta scenarii alternative în martie 2015, când va fi disponibilă o imagine globală a nivelului de facturi neplătite la sfârșitul anului 2014, pentru principalele domenii de politică;

—  pe această bază, cele trei instituții vor depune toate eforturile pentru a cădea de acord asupra unui nivel-țintă maxim de facturi neplătite la sfârșit de an, care poate fi considerat sustenabil;

—  pe această bază și respectând în același timp Regulamentul privind CFM, pachetele financiare convenite aferente programelor, precum și orice alt acord cu caracter obligatoriu, cele trei instituții se vor angaja să pună în aplicare, începând din 2015, un plan de reducere a nivelului de facturi neplătite, care să corespundă punerii în aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013, până la nivelul convenit de comun acord și până la momentul revizuirii la jumătatea perioadei a actualului cadru financiar multianual. Un astfel de plan va fi convenit de cele trei instituții în timp util, înainte de prezentarea proiectului de buget pentru 2016. Dat fiind nivelul excepțional de mare al facturilor neplătite, cele trei instituții convin să examineze orice mijloc posibil de a reduce nivelul acestor facturi.

Comisia este de acord ca în fiecare an să alăture proiectului său de buget un document de evaluare a nivelului de facturi neplătite și de explicare a modului în care proiectul de buget va înlesni reducerea acestui nivel și cu cât. Acest document anual va realiza un bilanț al progreselor înregistrate până la momentul respectiv și va propune ajustări ale planului în conformitate cu cifrele actualizate.”

3.8.   Declarația Parlamentului European privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în ultimă instanță

„Parlamentul European regretă faptul că Consiliul nu împărtășește interpretarea sa, conform căreia suma de 350 de milioane EUR în credite de plată mobilizată în anul 2014 în ceea ce privește instrumentele speciale prevăzute în Regulamentul privind CFM ar trebui să fie contabilizată în afara plafonului de plăți, lăsând astfel o marjă de 711 milioane EUR care să fie epuizată înainte de a recurge la marja pentru situații neprevăzute.

Parlamentul European reamintește că, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM, marja pentru situații neprevăzute este un instrument de ultimă instanță. Prin urmare, este necesar să se epuizeze complet toate celelalte posibilități financiare înainte de a se recurge la marja pentru situații neprevăzute. În cadrul diferendului dintre Parlamentul European și Consiliu în ceea ce privește calculul marjei disponibile sub plafonul de plăți din 2014 nu a fost posibil să se ajungă la un acord politic cu privire la epuizarea unei marje disponibile de 350 de milioane EUR înainte de a recurge la marja pentru situații neprevăzute.

Reamintind faptul că Regulamentul privind CFM se bazează pe principiul „flexibilității specifice și maxim posibile”, pentru a permite Uniunii să își îndeplinească obligațiile juridice în conformitate cu articolul 323 din TFUE (considerentul 4 al Regulamentului privind CFM), Parlamentul consideră că interesul în ceea ce privește disponibilizarea unor credite suplimentare pentru a onora angajamentele juridice restante, prin mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute, are o importanță capitală. Prin urmare, Parlamentul acceptă o mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute, în pofida interpretării sale potrivit căreia suma de 350 de milioane EUR rămâne disponibilă în cadrul plafonului de plăți.

Parlamentul European invită Comisia să reporteze marja neutilizată de 350 de milioane EUR în ajustarea sa tehnică din 2015 aplicată marjei globale pentru plăți în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind CFM.”

3.9.   Declarația Consiliului privind mobilizarea instrumentelor speciale

„Consiliul reamintește faptul că instrumentele speciale pot fi activate numai pentru a răspunde unor circumstanțe cu adevărat neprevăzute.

Consiliul reamintește că marja pentru situații neprevăzute nu duce la depășirea plafoanelor totale ale creditelor de angajament și de plată.

În ceea ce privește alte instrumente speciale, Consiliul readuce în atenție articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul privind CFM, în care se stipulează că creditele de angajament pot fi înscrise în buget peste plafoanele rubricilor pertinente.

Consiliul invită Comisia ca, pentru a calcula marja globală, să acționeze în conformitate cu Regulamentul privind CFM și fără a submina acordul obținut de cele trei instituții asupra unei declarații comune privind instrumentele speciale (3.3).”

Aviz juridic - Politica de confidențialitate