Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2224(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0067/2014

Predkladané texty :

A8-0067/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0100

Prijaté texty
PDF 725kWORD 272k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2014 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2015, oddiel III – Komisia(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2014 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2015(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý Komisia prijala 24. júna 2014 (COM(2014)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorú Rada prijala 2. septembra 2014 a postúpila Európskemu parlamentu 12. septembra 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2014 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015(7),

–  so zreteľom na skutočnosť, že Zmierovací výbor sa nedohodol na spoločnom texte v lehote 21 dní uvedenej v článku 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý Komisia prijala 27. novembra 2014 (COM(2014)0723) v súlade s článkom 314 ods. 8 ZFEÚ,

–  so zreteľom na závery rozpočtového trialógu z 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 (16739/2014 – C8-0287/2014) a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0067/2014),

1.   pripomína, že „návrh balíka“ uvedenom v prílohe, ktorá bola odsúhlasená po náročných rokovaniach predstaviteľmi Európskeho parlamentu a Rady počas trialógu z 8. decembra 2014 pozostáva z troch prvkov: návrhov opravných rozpočtov č. 3 až 8/2014 v celkovej sume 49,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a dodatočných 3 529,6 milióna EUR z nových prostriedkov v platobných rozpočtových prostriedkoch, rozpočtu Únie na rok 2015 stanoveného na úrovni 145 321,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 141 214,0 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a šiestich spoločných vyhlásení, ako aj troch jednostranných vyhlásení;

2.  zdôrazňuje, že aj keď Komisia bude môcť reagovať na najnaliehavejšie platobné potreby v roku 2014, úroveň dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2014 nebude dostatočná na vyriešenie opakujúceho sa efektu nárastu neuhradených účtov v roku 2015; preto kladie dôraz na spoločné vyhlásenie o pláne platieb, ktoré dopĺňa dohodu o balíku zahŕňajúcom rozpočet na rok 2014 a rozpočet na rok 2015;

3.  je však presvedčený, že v nasledujúcich rokoch treba vynaložiť úsilie s cieľom znížiť množstvo nezaplatených účtov na udržateľnú úroveň s osobitným dôrazom na politiku súdržnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje spoločný záväzok troch inštitúcií Únie zvážiť všetky možné prostriedky na zníženie úrovne týchto účtov, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení o pláne platieb, ktoré sprevádza tohtoročnú dohodu o rozpočte;

4.  víta zvýšenie celkovej výšky viazaných rozpočtových prostriedkov o 244,2 milióna EUR v porovnaní s pôvodnou pozíciou Rady z 2. septembra 2014; vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že škrty vykonané Radou vo výške 521,9 milióna EUR v záväzkoch boli úplne zrušené a že namiesto toho bolo pridaných 170,7 milióna EUR v záväzkoch, ktoré zahŕňajú aj celý súbor pilotných projektov a prípravných akcií, a 95 miliónov EUR na programy Horizont 2020, COSME, ERASMUS a humanitárnu pomoc;

5.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Rada opäť nebola ochotná doplniť svoje politické vyhlásenia dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, pokiaľ ide o podporu zamestnanosti a rastu a medzinárodné záväzky Únie, čoho dôkazom je jej nesúhlas s tým, aby sa rozpočet navrhol až po strop VFR v okruhoch 1a a 4; vyjadruje potešenie nad tým, že zvýšenia dosiahnuté v rámci rokovaní zodpovedajú politickým prioritám Európskeho parlamentu; v súvislosti s tým však vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada podľa všetkého už nemá žiadne politické priority a zaujíma sa len o čo najrozsiahlejšie horizontálne obmedzovanie výdavkov;

6.  víta skutočnosť, že vďaka ďalším pripísaným príjmom identifikovaným v spoločnej poľnohospodárskej politike po predložení opravného listu Komisie č. 1/2015 bolo nájdené riešenie financovania núdzových opatrení vo výške 273,6 milióna EUR v reakcii na ruský zákaz dovozu potravín bez toho, aby sa od začiatku mobilizovala rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva;

7.  víta skutočnosť, že celková úroveň dohodnutých platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2015 predstavuje nárast o 1,6 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 a že je o 1 217,1 milióna EUR vyššia oproti pôvodnému čítaniu v Rade; vyjadruje potešenie najmä nad tým, že vďaka presunutiu 448,5 milióna EUR a dodatočným pripísaným príjmom uvedeným v spomínanom opravnom liste sú úrovne platieb dosiahnuté v okruhoch 1a a 4 vyššie v porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu z 24. júna 2014;

8.  konštatuje však, že najmä pokiaľ ide o platby, rokovania o rozpočte sú v posledných rokoch čoraz zložitejšie najmä z dôvodu nekompromisného postoja Rady; opäť zdôrazňuje svoj postoj, že hlavnou úlohou rozpočtového postupu by mala byť dohoda o politických prioritách v rámci rozpočtových záväzkov, pričom platby by sa jednoducho mali považovať za technické opatrenie na splnenie týchto záväzkov; pripomína Rade definície typu rozpočtových prostriedkov v článku 10 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a jeho pravidlá uplatňovania, v ktorých sa uvádza, že „platobnými rozpočtovými prostriedkami sa uhrádzajú platby vykonávané pri splácaní právnych záväzkov zahrnutých do rozpočtu v bežnom rozpočtovom roku alebo v predchádzajúcich rozpočtových rokoch“;

9.  víta skutočnosť, že Rada nakoniec súhlasila s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014, aj keď v nižšej sume, než je potrebné; ďalej víta celkové zvýšenie platieb v rozpočte na rok 2014 vo viacerých rozpočtových riadkoch na úrovni 4,2 miliardy EUR, z čoho 3 168,2 miliónov EUR bude mobilizovaných prostredníctvom rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014, ako aj skutočnosť, že v konečnom kompromise sa vo veľkej miere zachovali zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a a okruhu 4 navrhnuté v NOR č. 3/2014; poznamenáva, že zvýšenie sa týka najmä podokruhu 1b, ktorý je najviac dotknutý problémom nezaplatených účtov na konci roka; pripomína, že Európsky parlament už vo svojom čítaní o rozpočte na rok 2014 predpokladal, že bude potrebných viac platobných rozpočtových prostriedkov (podľa konečnej dohody ide o sumu o 983 miliónov EUR nižšiu než v prijatej pozícii Európskeho parlamentu); vyzýva Radu, aby sa nepokúšala každoročne umelo znižovať rozpočet Únie;

10.  nesúhlasí však s postojom Rady, aby sa nevyužila plná výška dodatočných príjmov z pokút na pokrytie potrieb v oblasti neuhradených platieb; domnieva sa, že kým sa kríza platieb nevyrieši, všetky neočakávané príjmy by sa mali v plnej miere využiť na riešenie tohto problému; pripomína, že dohoda o návrhu rozpočtového balíka sa dosiahla, lebo spĺňala požiadavku Európskeho parlamentu na stabilizovanie problému neuhradených platieb; zdôrazňuje však, že skutočné riešenie krízy platieb Únie si vyžaduje zodpovedajúci limit pre neuhradené účty;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že otázka odkladu úprav príspevkov členských štátov dostala v Rade prednosť pred dosiahnutím rokovacej pozície na rokovania o rozpočte na roky 2014 a 2015, ktorá bola stanovená až v posledný deň 21-dňového zmierovacieho obdobia stanoveného v článku 314 ZFEÚ a prispela k tomu, že Zmierovací výbor nedosiahol dohodu;

12.  pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ by mali byť príjmy a výdavky v rozpočte Únie v rovnováhe;

13.  pripisuje najvyššiu politickú dôležitosť spoločným vyhláseniam Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, najmä o pláne platieb a použití osobitných nástrojov; trvá na tom, aby sa plán platieb dokončil čo najskôr a v každom prípade pred prijatím návrhu rozpočtu na rok 2016 Komisiou; opätovne zdôrazňuje, že schválenie VFR Európskym parlamentom sa zakladalo na dohovore, podľa ktorého sa všetky osobitné nástroje v rámci platieb započítavajú nad rámec stropov a akýkoľvek iný výklad by automaticky vyvolal opätovné otvorenie dohody o VFR;

14.  opäť zdôrazňuje svoj dlhodobý postoj, že platby na osobitné nástroje by sa mali počítať nad rámec stropov VFR, ako je to v prípade záväzkov; vyjadruje opäť poľutovanie nad tým, že sa neumožnilo dosiahnuť dohodu s Radou v tomto bode; zdôrazňuje však, že treba vynaložiť všetko úsilie na dosiahnutie konečnej dohody o tomto bode, a to čo najskôr;

15.  opätovne potvrdzuje svoj postoj, že na prekonanie súčasných patových situácií v rokovaniach o rozpočte je nevyhnutne potrebná hĺbková reforma systému vlastných zdrojov, a preto pripisuje najvyššiu dôležitosť práci skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje pod vedením Maria Montiho;

16.  vyjadruje poľutovanie nad neochotou Rady aj Komisie poskytnúť agentúram Únie zdroje, najmä pokiaľ ide o zamestnancov, potrebné na to, aby mohli plniť mandáty, ktorými ich poveril zákonodarný orgán, a zdôrazňuje, že súčasná dohoda neznamená, že Európsky parlament akceptuje koncepciu fondu pracovných miest určených na presun, ktorú navrhla Komisia; okrem toho veľmi ľutuje zrušenie pracovných miest v agentúrach financovaných z poplatkov a považuje ich za neodôvodnené, pretože nie sú financované z rozpočtu Únie;

17.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre deviatich nových sudcov Súdneho dvora; opakuje, že treba prijať všetky potrebné opatrenia na dokončenie legislatívneho postupu, ktorý umožní účinné zvýšenie ich počtu, do 1. októbra 2015; nalieha preto na Radu, aby bezodkladne dosiahla dohodu o rozdelení pracovných miest pre nových sudcov; požaduje, aby Súdny dvor predložil Rade a Európskemu parlamentu včasné a aktuálne hodnotenie dodatočných finančných potrieb pre nových sudcov a ich spolupracovníkov; opakuje, že potreba dodatočných zamestnancov v súvislosti s vymenovaním deviatich nových sudcov by sa mala posúdiť obozretne;

18.  víta vykonávanie prvej fázy dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov; domnieva sa, že táto dohoda je dobrým príkladom nájdenia synergií medzi inštitúciami, čím sa zvýši efektívnosť a dosiahnu úspory; očakáva, že druhá fáza tejto dohody sa dokončí do júla 2015;

19.  víta rozpočtovo neutrálne presuny „spoločných administratívnych nákladov“ na zamestnancov Komisie v delegáciách z oddielu III (Komisia) do oddielu X (ESVČ) rozpočtu; pripomína, že tento presun bude reagovať na zjednodušenie riadenia administratívnych výdavkov delegácií Únie a nemal by mať žiadne iné dôsledky na administratívne rozpočtové prostriedky Komisie, ani na pracovné podmienky zamestnancov Komisie v delegáciách; trvá na tom, aby bol tento presun vykonaný v úzkej spolupráci ESVČ a Komisie;

20.  vo všeobecnosti vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou Rady nájsť spoločnú pozíciu, najmä počas 21-dňového zmierovacieho obdobia a so zreteľom na prijatie návrhov opravných rozpočtov, a vyzýva Radu a Komisiu, aby sa na začiatku roka 2015 spoločne dohodli na spôsoboch zlepšenia rozpočtového postupu s cieľom uľahčiť prijatie rozpočtu Únie na rok 2016, čo by mal byť začiatok nového štrukturálneho prístupu k rozpočtu Únie, aby sa v čo najvyššej miere predišlo zbytočným opakujúcim sa sporom a aby sa u jednotlivých strán posilnilo chápanie rozsahu, v akom výdavky Únie prispievajú k spoločným záväzkom v oblasti rastu a zamestnanosti pre Úniu;

21.  schvaľuje bezo zmien pozíciu Rady k novému návrhu rozpočtu na rok 2015, ako aj spoločné vyhlásenia, ktoré sú priložené k tomuto uzneseniu;

22.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil rozpočet za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2014)0247.
(6) Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2014)0450.
(7) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2014)0036.


PRÍLOHA

NÁVRH BALÍKA

Rozpočet na rok 2015 – Spoločné závery

Tento návrh balíka má tieto časti:

1.  Rozpočet na rok 2015

2.  Rozpočet na rok 2014 – návrh opravných rozpočtov (NOR) 3/2014 až 8/2014

3.  Spoločné vyhlásenia

SÚHRNNÝ PREHĽAD

A.   Rozpočet na rok 2015

Podľa návrhu balíka:

–  celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 predstavuje 145 321,5 milióna EUR. Celkovo tak zostáva rezerva do stropov VFR na rok 2015 vo výške 1 760,1 milióna EUR viazaných rozpočtových prostriedkov,

–  celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 predstavuje 141 214,0 milióna EUR. To zahŕňa sumu 126,7 milióna EUR, ktorá súvisí s mobilizáciou Fondu solidarity EÚ požadovanou v NOR č. 5/2014 a 7/2014,

–  nástroj flexibility na rok 2015 sa mobilizuje vo výške 83,3 milióna EUR viazaných rozpočtových prostriedkov,

–  Komisia odhadla platobné rozpočtové prostriedky na rok 2015 súvisiace s mobilizáciou nástroja flexibility pre dodatočnú pomoc Cypru v rokoch 2014 a 2015 na 11,3 milióna EUR.

B.   Rozpočet na rok 2014

Podľa návrhu balíka:

–  NOR č. 3/2014 až 8/2014 sú prijaté tak, ako ich navrhla Komisia, s výnimkami uvedenými v časti 2,

–  v dôsledku toho sa viazané rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2014 zvýšili o 49,8 milióna EUR vzhľadom na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ (vo výške 126,7 milióna EUR) požadovanú v NOR č. 5/2014 a 7/2014, ktorá je čiastočne kompenzovaná znížením viazaných rozpočtových prostriedkov o 76,9 milióna EUR v NOR č. 3/2014, 4/2014 a 6/2014 (väčšinou súvisiacich s rybárstvom),

–  v dôsledku toho sa platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2014 zvýšili o 3 529,6 milióna EUR,

–  Rezerva na nepredvídané udalosti sa pre rok 2014 mobilizuje vo výške 2 818,2 milióna EUR plus 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, v súlade so spoločným vyhlásením o osobitných nástrojoch uvedeným v časti 3.3 nižšie.

1.   ROZPOČET NA ROK 2015

1.1.   „Uzavreté“ rozpočtové riadky

Pokiaľ nie je v týchto záveroch uvedené inak, všetky rozpočtové riadky, ktoré Rada ani Európsky parlament nezmenili, a rozpočtové riadky, v súvislosti s ktorými Európsky parlament akceptoval zmeny Rady počas príslušného čítania, sa považujú za uzavreté.

Európsky parlament a Rada sa v prípade ostatných rozpočtových riadkov dohodli na záveroch uvedených v častiach 1.2. až 1.7 nižšie.

1.2.   Horizontálne otázky

a)   Decentralizované agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) a počet pracovných miest pre všetky decentralizované agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom návrhu rozpočtu (NR):

Zvýšenia v pláne pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky v porovnaní s pôvodným NR:

–  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) +9 pracovných miest a +585 000 EUR;

–  Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) +3 pracovné miesta a +195 000 EUR;

–  Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) +4 pracovné miesta a +260 000 EUR;

–  Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) +4 pracovné miesta a +260 000 EUR a

–  Európsky policajný úrad (EUROPOL) +5 pracovných miest v kombinácii so znížením o –600 000 EUR,

V prípade agentúry FRONTEX zvýšenie operačných výdavkov vo výške 20,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a v platobných rozpočtových prostriedkoch.

b)   Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) a počet pracovných miest pre výkonné agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR:

c)   Pilotné projekty/prípravné akcie

Dohodnutý je komplexný balík 59 pilotných projektov/prípravných akcií (PP/PA) vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch, ako sa navrhlo v novom NR. Ak sa ukáže, že na PP alebo na PA sa vzťahuje existujúci právny základ, Komisia môže navrhnúť presun rozpočtových prostriedkov do príslušného právneho základu s cieľom uľahčiť vykonávanie danej činnosti.

Tento balík v plnej miere zohľadňuje stropy pre PP a PA stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

d)   Spoločné administratívne náklady delegácií EÚ

Dohodnutý je presun „spoločných administratívnych nákladov delegácií EÚ“ z oddielu Komisie do oddielu ESVČ v rozpočte, ako sa navrhlo v novom NR.

1.3.   Výdavky podľa okruhov finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky

Po zohľadnení vyššie uvedených záverov o „uzavretých“ rozpočtových riadkoch, agentúrach a pilotných projektoch a prípravných akciách sa Európsky parlament a Rada dohodli takto:

a)   Podokruh 1a

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR s cieľom zohľadniť priority príspevkov na zlepšenie prístupu k financovaniu z rozpočtu EÚ, najmä pre malé a stredné podniky (MSP):

(v tis. EUR)

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2015

Nový NR 2015

Rozdiel

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie – uľahčenie prístupu k financovaniu pre podnikateľov, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu na účely investovania do výskumu a inovácie

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Spolu

18 500,0

Okrem toho sa prijalo toto zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s novým NR:

(v tis. EUR)

106 561,8108 561,82 000,0Rozpočtový riadok

Názov

Nový NR 2015

Rozpočet na rok 2015

Rozdiel

02 04 03 02Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy

02 02 01

Podpora bezpečných európskych spoločností

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Posilnenie výskumu na hraniciach poznania v Európskej rade pre výskum

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Vedúce postavenie v oblasti nanotechnológií, progresívnych materiálov, laserovej technológie, biotechnológií a progresívnej výroby a spracovania

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Akcie Marie Skłodowskej-Curie — Vytváranie, rozvoj a transfer nových zručností, znalostí a inovácií

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Spolu

63 000,0

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov, prípravných akcií a presunu spoločných nákladov delegácií EÚ do oddielu ESVČ sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 17 551,7 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu podokruhu 1a vo výške 114,3 milióna EUR.

b)   Podokruh 1b

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej v novom NR.

Pri zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií a mobilizácie nástroja flexibility na dodatočnú pomoc Cypru vo výške 83,3 milióna EUR je dohodnutá úroveň záväzkov stanovená vo výške 49 230,3 milióna EUR.

c)   Okruh 2

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR.

Na základe nových prvkov, ktoré sa objavili od predloženia opravného listu (OL) č. 1/2015, medzi ktoré patria najmä informácie o skutočnej realizácii núdzových opatrení prijatých od augusta 2014 s cieľom reagovať na ruský zákaz dovozu potravín, konečný prebytok EPZF za rok 2014 a aktualizované odhady finančných opráv, ktoré sa majú vybrať v roku 2015, vyššie uvedené núdzové opatrenia (vrátane tých, ktoré sa týkajú sektora mlieka a mliečnych výrobkov v pobaltských štátoch, pre ktoré Komisia prijala ďalší balík 26. novembra 2014, podobne aj v prípade Fínska, až budú splnené podmienky) sa môžu vďaka týmto dodatočným pripísaným príjmom financovať z rozpočtových prostriedkov požadovaných v OL č. 1/2015 bez toho, aby sa musela čerpať rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva.

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov, prípravných akcií a presunu spoločných nákladov delegácií EÚ do oddielu ESVČ sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 58 808,6 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 2 vo výške 790,4 milióna EUR.

d)   Okruh 3

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR. Zvýšenie operačných výdavkov agentúry FRONTEX sa kompenzuje zodpovedajúcim znížením v rámci rozpočtovej položky 18 02 01 01 (Podpora riadenia hraníc a spoločnej vízovej politiky na zjednodušenie legálneho cestovania).

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 2 146,7 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 3 vo výške 99,3 milióna EUR.

e)   Okruh 4

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR, najmä pokiaľ ide o presun spoločných administratívnych výdavkov delegácií EÚ do oddielu ESVČ v rozpočte.

Okrem toho sa prijalo toto zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s novým NR:

(v tis. EUR)

Rozpočtový riadok

Názov

Nový NR 2015

Rozpočet na rok 2015

Rozdiel

21 03 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Poskytovanie rýchlej a efektívnej humanitárnej a potravinovej pomoci vychádzajúcej z potrieb

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Spolu

32 000,0

Presun nákladov osobitných zástupcov EÚ z okruhu 4 do okruhu 5 (oddiel ESVČ), ako sa navrhuje v novom NR, sa však neprijal. V dôsledku toho sa viazané a platobné rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku 19 03 01 07 ( osobitní zástupcovia EÚ, okruh 4) vrátili k pôvodným sumám navrhnutým v pôvodnom NR.

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov, prípravných akcií a presunu spoločných nákladov delegácií EÚ do oddielu ESVČ sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 8 408,4 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 4 vo výške 340,6 milióna EUR.

f)   Okruh 5

Počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR, čím sa zahŕňa:

–  príslušné čítania v Európskom parlamente a Rade, týkajúce sa ich príslušných oddielov rozpočtu;

–  čítanie Európskeho parlamentu pre Súdny dvor;

–  čítanie Európskeho parlamentu pre Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov a

–  pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť sa úroveň rozpočtových prostriedkov navrhnutých Komisiou v pôvodnom NR zvýšila, aby sa zohľadnil rozpočtovo neutrálny presun rozpočtových prostriedkov týkajúci sa „spoločných administratívnych nákladov delegácií EÚ“ z oddielu Komisia do oddielu ESVČ v rozpočte. Presun nákladov osobitných zástupcov EÚ z okruhu 4 do časti pre ESVČ v rámci okruhu 5, ako sa navrhuje v novom NR, sa však neprijal. V dôsledku toho nie sú v časti ESVČ rozpočtu na tento účel zahrnuté žiadne rozpočtové prostriedky.

Celkovo povedú tieto zmeny v porovnaní s pôvodným NR k:

–  čistému zníženiu o 35 pracovných miest v rámci plánu pracovných miest v dôsledku zníženia o 47 pracovných miest pre Európsky parlament, čo sa čiastočne kompenzuje zvýšením o 12 pracovných miest pre Súdny dvor;

–  čistému zníženiu rozpočtových prostriedkov o 0,6 milióna EUR v dôsledku zníženia o 1,4 milióna EUR pre Európsky dvor audítorov, 1,4 milióna EUR pre Európsky hospodársky a sociálny výbor a 0,4 milióna EUR pre Výbor regiónov, čo sa čiastočne kompenzuje zvýšením o 2,6 milióna EUR pre Súdny dvor;

–  zvýšeniu o 71,5 milióna EUR pre ESVČ, ktoré je odrazom rozpočtovo neutrálneho presunu „spoločných administratívnych nákladov delegácií EÚ“, ktorý sa v plnej miere kompenzuje v oddiele Komisia v podokruhu 1a (0,6 milióna EUR), okruhu 2 (0,1 milióna EUR), okruhu 4 (45,7 milióna EUR) a okruhu 5 (25,2 milióna EUR). Celkovo majú tieto presuny za následok čisté zvýšenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 5 vo výške 46,3 milióna EUR.

Okrem toho, v porovnaní s novým NR sa dohodol tento rozpočtovo neutrálny presun pracovných miest a viazaných rozpočtových prostriedkov z Rady do PMO, s cieľom zohľadniť presun – k 1. januáru 2015 – určenia a správy dôchodkových práv aktívnych úradníkov Rady a bývalých úradníkov Rady, ktorí sú už na dôchodku, do PMO: zvýšenie o 6 pracovných miest AST 7 v rámci plánu pracovných miest, ako aj zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 504 000 EUR v Komisii (oddiel III) je v plnej miere kompenzované znížením o 6 pracovných miest AST 7 v rámci plánu pracovných miest, ako aj znížením viazaných rozpočtových prostriedkov o 504 000 EUR v Rade (oddiel II).

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov, prípravných akcií a presunu spoločných nákladov delegácií EÚ do oddielu ESVČ sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 8 660,5 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 5 vo výške 415,5 milióna EUR.

1.4.   Platobné rozpočtové prostriedky

Celková suma platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 je stanovená vo výške 141 214 040 563 EUR.

To zahŕňa sumu 126,7 milióna EUR, ktorá súvisí s mobilizáciou Fondu solidarity EÚ požadovanou v NOR č. 5/2014 a 7/2014, ako aj sumu 440 miliónov EUR, ktorá súvisí s prenosom platobných rozpočtových prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí z rozpočtu na rok 2014 do rozpočtu na rok 2015.

Rozdelenie celkovej úrovne platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 zohľadňuje tieto kroky:

a)  platobné rozpočtové prostriedky na nediferencované výdavky, ako je uvedené vyššie, najmä v okruhoch 2 a 5, a

b)  platobné rozpočtové prostriedky pre balík pilotných projektov a prípravných akcií, ako je uvedené vyššie, sú vypočítané takto: platobné rozpočtové prostriedky pre všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie sú stanovené na 50 % zodpovedajúcich záväzkov alebo na úrovni navrhovanej Európskym parlamentom, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia; v prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií majú platby úroveň, ktorá je definovaná v NR plus 50 % zodpovedajúcich nových záväzkov, alebo úroveň navrhovanú Európskym parlamentom, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;

c)  zníženie platobných rozpočtových prostriedkov o 123,3 milióna EUR v porovnaní s novým NR je rozdelené proporcionálne do všetkých rozpočtových riadkov s diferencovanými rozpočtovými prostriedkami, na ktoré sa nevzťahuje krok b) uvedený vyššie, s výnimkou týchto rozpočtových riadkov, v prípade ktorých je úroveň platobných rozpočtových prostriedkov stanovená na úrovni nového NR:

–  výdavky pre podokruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruh 4 (Globálna Európa);

–  rozpočtové riadky 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 a 13 03 60 pre cieľ Konvergencia a

–  medzinárodné dohody o partnerstve v odvetví rybárstva.

Na základe výsledkov získaných v kroku c) sa urobili tieto konečné úpravy:

–  do rozpočtového riadku 13 04 02 (Dokončenie Kohézneho fondu (2007 až 2013)) sa pridala suma 100 miliónov EUR, kompenzovaná:

–  znížením sumy v rozpočtovom riadku 13 03 18 (Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) o 50 miliónov EUR a

–  znížením o sumu 50 miliónov EUR rozloženú v rozpočtových riadkoch s diferencovanými rozpočtovými prostriedkami, na ktoré sa nevzťahuje krok b) uvedený vyššie, pre výdavky podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruhu 4 (Globálna Európa), s výnimkou rozpočtového riadku 23 02 (Humanitárna pomoc, potravinová pomoc a pripravenosť na katastrofy), pre ktoré sa zachovali sumy stanovené v novom NR.

1.5.   Poznámky k rozpočtu

Pokiaľ ide o poznámky k rozpočtu, nový NR je schválený a teda zahŕňa zmeny, ktoré boli zavedené Európskym parlamentom alebo Radou, s výnimkou rozpočtových riadkov 04 03 01 03 a 19 03 01 06, pričom je potrebné zohľadniť, že tieto zmeny nemôžu zmeniť alebo rozšíriť rozsah platného právneho základu, ani mať dosah na administratívnu autonómnosť inštitúcií.

1.6.   Nové rozpočtové riadky

Rozpočtová nomenklatúra navrhnutá Komisiou v novom NR zostáva nezmenená.

1.7.   Rezervy

Do podmienečných rezerv v oddiele Komisie sa nedala žiadna suma.

2.   ROZPOČET na rok 2014

a)  Dodatočné viazané rozpočtové prostriedky (126,7 milióna EUR) požadované pre Fond solidarity EÚ v NOR č. 5/2014 a v NOR č. 7/2014 sú schválené. Zodpovedajúce platby sú presunuté do rozpočtu na rok 2015.

b)  NOR č. 3/2014 je schválený v podobe, ako ho navrhla Komisia, pričom platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú takto:

–  Rozvoj vidieka: 90 miliónov EUR na dokončenie programov v oblasti rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 sa neakceptuje, vzhľadom na vyhlásenie o platbách predložené členskými štátmi v novembri 2014, ktoré bolo nižšie, ako sa očakávalo. Okrem toho sa dohodlo zníženie o 20 miliónov EUR v súvislosti s novými programami,

–  Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí: dohodlo sa zníženie o 420 miliónov EUR v súvislosti s iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Do rozpočtu na rok 2015 sa však doplnila suma 440 miliónov EUR platobných rozpočtových prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako sa uvádza v oddiele 1.4,

–  Dohodlo sa ďalšie zníženie platobných rozpočtových prostriedkov o 648,1 milióna EUR, ktoré sa rozdelilo medzi rozpočtové riadky posilnené z rezervy na nepredvídané udalosti, pričom požadované sumy pre rozpočtové riadky 13 03 16 (EFRR – Konvergencia), 04 06 01 (FEAD) a 21 03 02 01 a 21 03 03 03 (Podpora pre Ukrajinu) zostali nezmenené.

Presuny platobných rozpočtových prostriedkov:

–  presunutie navrhnuté Komisiou prostredníctvom „globálneho presunu“ (DEC 31/2014) sa akceptovalo,

–  presunutie navrhnuté Komisiou pre časť týkajúcu sa Komisie v NOR č. 6/2014 sa akceptovalo; platobné rozpočtové prostriedky dostupné pre presunutie z ENRF (výdavky na administratívnu podporu) a rezerva pre medzinárodné dohody o partnerstve v oblasti rybolovu (celkovo 6 150 900 EUR) sa presúvajú do humanitárnej pomoci (rozpočtový riadok 23 02 01),

–  so zreteľom na súčasný stav plnenia rozpočtu a výhľad na koniec roka sa dohodlo ďalšie presunutie, ktoré predstavuje 30,4 milióna EUR. Týka sa to týchto rozpočtových riadkov:

–  článok 01 03 02 (Makroekonomická pomoc): 5 miliónov EUR,

–  článok 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 milióna EUR,

–  článok 12 02 01 (Vnútorný trh): 1,2 milióna EUR,

–  článok 17 03 51 (Verejné zdravie): 0,7 milióna EUR,

–  položka 18 02 01 (Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti): 2,3 milióna EUR,

–  položka 21 09 51 01 (DCI Ázia): 2,5 milióna EUR,

–  článok 33 02 02 (Podpora nediskriminácie a rovnosti): 2,2 milióna EUR a

–  články 29 02 01 a 29 02 51 (Štatistika): 6,5 milióna EUR.

V nižšie uvedenej tabuľke sa uvádzajú výsledné posilnenia a zníženia platobných rozpočtových prostriedkov v NOR č. 3/2014 (vrátane presunutia prostredníctvom „globálneho presunu“, NOR č. 6/2014 a najnovšej aktualizácie súčasného stavu plnenia rozpočtu), ako sa schválili v zmysle uvedených skutočností:

Rozpočtové riadky

Názov

NOR č. 3/2014

prijatý

01 03 02

Makroekonomická pomoc

-28 960 000

01 04 51

Dokončenie programov v oblasti malých a stredných podnikov (MSP) (pred rokom 2014)

12 000 000

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

4 540 126

02 05 01

Vývoj a poskytnutie infraštruktúry a služieb v oblasti globálnej satelitnej navigácie (Galileo) do roku 2019

70 000 000

04 02 64

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

-420 000 000

04 03 02 01

Progress – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie — Zlepšiť prístup k financovaniu a jeho dostupnosť pre právnické a fyzické osoby, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

-7 114 776

04 06 01

Podpora sociálnej súdržnosti a zmiernenie najhorších foriem chudoby v Únii

99 000 000

05 02 10 02

Opatrenia na propagáciu — Priame platby Únie

-308 029

05 04 60 01

Podporovanie trvalo udržateľného rozvoja vidieka, územne a environmentálne vyváženejšieho a inovatívnejšieho poľnohospodárskeho odvetvia Únie, ktoré je šetrnejšie voči klíme

-20 000 000

05 06 01

Medzinárodné dohody v oblasti poľnohospodárstva

-3 784 411

05 08 77 06

Prípravná akcia — Európsky orgán dohľadu nad výstupnými cenami a maržami poľnohospodárov

-612 329

05 08 77 09

Prípravná akcia — Rastlinné a živočíšne genetické zdroje Únie

-600 000

05 08 77 10

Pilotný projekt – Agropol: rozvoj európskeho cezhraničného regiónu, ktorý slúži ako vzor v podnikaní v oblasti poľnohospodárstva

-600 000

05 08 77 11

Pilotný projekt — Poľnohospodárske lesníctvo

-350 000

05 09 03 01

Zabezpečenie dostatočných dodávok bezpečných a vysokokvalitných potravín a ďalších biovýrobkov

-1 666 954

07 02 77 03

Prípravná akcia — Strategické hodnotenie vplyvu rozvoja európskej časti Arktídy na životné prostredie

356 052

08 02 01 01

Posilnenie výskumu na hraniciach poznania v Európskej rade pre výskum

24 970 695

08 02 02 02

Zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu na účely investovania do výskumu a inovácie

4 540 126

08 02 51

Ukončenie predchádzajúceho rámcového programu v oblasti výskumu — Siedmy rámcový program — Nepriama akcia ES (2007 až 2013)

50 000 000

08 04 01

Výstavba, prevádzka a využívanie zariadení ITER — Európsky spoločný podnik pre ITER — Fusion for Energy (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Ukončenie Európskeho spoločného podniku pre ITER — Fusion for Energy (F4E) (2007 až 2013)

-71 200 000

09 02 01

Určenie a realizácia politiky Únie v oblasti elektronických komunikačných služieb

-271 200

09 02 05

Opatrenia týkajúce sa digitálneho obsahu, audiovizuálnych a iných médií

-592 000

09 02 77 03

Pilotný projekt — Európske centrum pre slobodu tlače a médií

-456 508

09 03 03

Podpora interoperability, udržateľného zavádzania, prevádzky a modernizácie transeurópskych infraštruktúr digitálnych služieb, ako aj koordinácia na európskej úrovni

-1 898 831

09 03 51 01

Dokončenie programu Bezpečnejší internet (2009 až 2013)

-450 000

09 04 03 02

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

2 784 852

09 04 51

Dokončenie siedmeho rámcového programu (2007 až 2013)

105 000 000

11 01 04 01

Podporné výdavky na námorné záležitosti a rybárstvo — Neoperačná administratívna a technická pomoc

-774 900

11 01 06 01

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky — Príspevok z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF)

-809 000

11 03 01 (rezerva)

Vytvorenie rámca pre riadenie rybolovných činností rybárskych plavidiel Únie vo vodách tretích krajín

-69 567 000

11 06 12

Ukončenie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) — Cieľ Konvergencia (2007 až 2013)

69 540 126

12 000 000

Zavedenie a rozvoj vnútorného trhu

-1 170 000

12 02 77 03

Prípravná akcia — Fórum o jednotnom trhu

-150 000

12 03 51

Dokončenie predchádzajúcich činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu

-669 803

13 03 16

Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Konvergencia

2 400 700 000

13 03 18

Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

227 006 319

13 03 19

Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Európska územná spolupráca

179 334 992

13 03 77 09

Prípravná akcia týkajúca sa Atlantického fóra pre stratégiu Európskej únie pre Atlantik

-433 000

13 05 63 02

Cezhraničná spolupráca (CBC) — Príspevok z okruhu 4

-12 338 481

14 02 01

Podpora fungovania a modernizácie colnej únie

7 500 000

14 03 01

Zlepšenie riadneho fungovania daňových systémov

2 500 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

138 119 479

15 03 01 01

Akcie Marie Skłodowskej-Curie — Vytváranie, rozvoj a transfer nových zručností, znalostí a inovácií

40 861 137

16 03 01 03

Informačné kancelárie

1 600 000

16 03 01 04

Komunikácia na úrovni zastúpení Komisie a akcie „Partnerstvo“

1 000 000

16 03 02 03

Online a písomné informačné a komunikačné nástroje

2 900 000

17 02 01

Ochrana záujmu spotrebiteľov a zlepšovanie ich bezpečnosti a informovanosti

-1 449 000

17 03 10

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

-2 000 000

17 03 12 01

Príspevok Únie určený Európskej agentúre pre lieky

-7 602 918

18 02 01 01

Podpora riadenia hraníc a spoločnej vízovej politiky na zjednodušenie legálneho cestovania

-7 446 000

18 02 01 02

Predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti a boj proti nej a lepšie riadenie bezpečnostných rizík a krízové riadenie

-9 236 000

18 03 51

Ukončenie operácií a programov v oblasti návratu, utečencov a migračných tokov

19 431 000

19 02 01

Reakcia na krízy a vznikajúce krízy

50 765 835

19 05 51

Dokončenie akcií v oblasti vzťahov a spolupráce s priemyselne vyspelými tretími krajinami (2007 až 2013)

3 600 000

20 02 01

Vonkajšie obchodné vzťahy vrátane prístupu k trhom tretích krajín

1 181 809

20 02 03

Pomoc obchodu — Viacstranné iniciatívy

1 000 000

21 02 07 06

Potravinová a výživová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo

6 000 000

21 02 40

Zmluvy o komoditách

20 000

21 02 51 01

Spolupráca s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu

4 000 000

21 02 51 02

Spolupráca s rozvojovými krajinami v Latinskej Amerike

23 000 000

21 02 51 03

Spolupráca s rozvojovými krajinami v Ázii vrátane Strednej Ázie a Blízkeho východu

44 000 000

21 02 51 05

Neštátni účastníci v oblasti rozvoja

2 000 000

21 02 51 06

Životné prostredie a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane energie

2 000 000

21 03 02 01

Východné partnerstvo – Ľudské práva a mobilita

210 000 000

21 03 03 03

Podpora inej spolupráce viacerých štátov v rámci susedstva

40 000 000

21 03 51

Ukončenie akcií v oblasti európskej susedskej politiky a vzťahov s Ruskom (pred rokom 2014)

3 000 000

21 04 51

Ukončenie Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (pred rokom 2014)

3 000 000

21 05 51

Ukončenie akcií v oblasti globálnych bezpečnostných hrozieb (pred rokom 2014)

2 000 000

21 09 51 01

Ázia

-2 500 000

22 02 51

Ukončenie poskytovania predchádzajúcej predvstupovej pomoci (pred rokom 2014)

45 000 000

23 02 01

Poskytovanie rýchlej a efektívnej humanitárnej a potravinovej pomoci vychádzajúcej z potrieb

256 150 900

23 03 51

Ukončenie programov a akcií v oblasti civilnej ochrany v rámci Únie (pred rokom 2014)

-500 000

24 01 07

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

-10 000

24 02 01

Predchádzanie podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie a boj proti nim

942 750

24 04 01

Podpora vzájomnej pomoci v colných záležitostiach a zjednodušenie zabezpečených elektronických komunikačných nástrojov pre členské štáty na oznamovanie nezrovnalostí

680 612

26 01 09

Úrad pre publikácie

-22 000

26 01 23 01

Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu

-13 000

26 02 01

Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby

-250 000

26 03 01 01

Riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy

10 000 000

29 02 01

Poskytovanie kvalitných štatistických informácií, zavádzanie nových metód tvorby európskej štatistiky a posilňovanie partnerstva v rámci Európskeho štatistického systému

-11 294 249

29 02 51

Ukončenie štatistických programov (pred rokom 2013)

-9 872 560

32 02 52

Ukončenie projektov v oblasti energetiky na podporu oživenia hospodárstva

65 000 000

33 02 01

Zaistenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov

-2 000 000

33 02 02

Podpora nediskriminácie a rovnosti

-5 177 700

34 02 01

Znižovanie emisií skleníkových plynov v Únii

6 000 000

34 02 04

Príspevok na mnohostranné a medzinárodné dohody v oblasti klímy

-74 969

34 02 51

Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti klímy

2 903 358

XX 01 01 01 01

Odmeňovanie a príspevky

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Odmeňovanie a príspevky

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Odmeňovanie a príspevky

-5 843

Spolu

3 529 620 715

Výsledné dodatočné platobné rozpočtové prostriedky pre NOR č. 3/2014 sú 3 529,6 milióna EUR, z ktorých sa 2 818,2 milióna EUR plus 350 miliónov EUR týka mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, v súlade so spoločným vyhlásením o osobitných nástrojoch uvedeným v oddiele 3.3.

c)  NOR č. 4/2014, upravený svojím opravným listom, je schválený v znení navrhnutom Komisiou, pričom sa zahrnuli viazané rozpočtové prostriedky z NOR č. 6/2014 týkajúce sa výdavkov na administratívnu podporu pre Európsky námorný a rybársky fond a rezervy pre dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva v časti týkajúcej sa Komisie). Suma 248 460 EUR dostupných platobných rozpočtových prostriedkov identifikovaná v NOR č. 4/2014 (európsky dozorný úradník pre ochranu údajov) sa presúva do humanitárnej pomoci (rozpočtový riadok 23 02 01). Požiadavka o dodatočné viazané a platobné rozpočtové prostriedky týkajúce sa európskeho ombudsmana (oddiel VIII) v NOR č. 6 sa stiahne, ako sa uvádza v opravnom liste k NOR č. 6/2014.

d)  NOR č. 6/2014, upravený svojím opravným listom, je schválený v znení navrhnutom Komisiou, pokiaľ ide o vlastné zdroje.

e)  NOR č. 8/2014 (= nový NOR č. 2/2014) týkajúci sa prebytku za rok 2013 je schválený v znení navrhnutom Komisiou.

3.   VYHLÁSENIA

3.1.   Spoločné vyhlásenie k návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2014 (vlastné zdroje) a zmene nariadenia Rady 1150/2000

„Európsky parlament a Rada súhlasia s prijatím návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 zmeneného opravným listom č. 1/2014.

Vzhľadom na návrh Komisie zmeniť nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev, ktorý Komisia predložila 12. novembra 2014, sa Európsky parlament zaväzuje, že poskytne svoje stanovisko k zmenenému nariadeniu Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 včas, aby sa zabezpečilo jeho prijatie na plenárnej schôdze Európskeho parlamentu v decembri 2014, a Rada sa zaväzuje, že ho prijme ako súčasť celkového balíka.“

3.2.   Spoločné vyhlásenie k mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti

„V roku 2014 je možné konštatovať bezprecedentne vysoký počet nesplatených platieb pre štrukturálne fondy a Kohézny fond, zatiaľ čo viacero nových programov bolo výrazne uprednostnených. Vzhľadom na túto jedinečnú a výnimočnú situáciu, s ktorou sa nie je možné vyrovnať v rámci stropu pre platby pre rok 2014, sa tri inštitúcie dohodli, že rezerva na mimoriadne udalosti sa pre rok 2014 zmobilizuje ako posledná možnosť.

Inštitúcie pripomínajú, že v článku 13 nariadenia o VFR sa stanovuje, že „sumy, ktoré sú k dispozícii v dôsledku mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, sa plne kompenzujú rezervami v jednom alebo viacerých okruhoch viacročného finančného rámca pre súčasný rozpočtový rok alebo budúce rozpočtové roky“.

Inštitúcie súhlasia s tým, že vynaložia maximálne úsilie na nájdenie vhodných riešení na to, aby mimoriadne vysoká úroveň nesplatených platieb týkajúca sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z obdobia 2007 – 2013 nepokračovala po roku 2014, a preto sa vynaloží všetko úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa v rozpočtových rokoch 2015 – 2020 nemobilizovala rezerva na nepredvídané udalosti na financovanie nesplatených záväzkov vyplývajúcich z programov pre štrukturálne fondy a Kohézny fond.“

3.3.   Spoločné vyhlásenie k osobitným nástrojom

„Inštitúcie pripomínajú, že rezerva na nepredvídané udalosti je posledná možnosť, ktorá by sa nemala mobilizovať, ak ešte existujú iné finančné možnosti. V rámci všeobecného rozpočtu na rok 2014 panujú rozdielne názory na to, či je suma 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch pokrývajúca ostatné osobitné nástroje stále dostupná v nevyčlenenej rezerve.

Inštitúcie sa zhodujú v tom, že je mimoriadne dôležité nájsť dohodu v zásade o mobilizácii ostatných osobitných nástrojov pre platby čo najskôr.

Keďže však nebolo možné dosiahnuť takúto dohodu v kontexte rokovaní o balíku, ktorý sa vzťahuje na návrh opravných rozpočtov na rok 2014 a na všeobecný rozpočet na rok 2015, inštitúcie sa v záujme zabezpečenia včasného prijatia uvedeného balíka dohodli na tom, že:

–  suma 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch sa doplní do rezervy na nepredvídané udalosti,

–  sa budú usilovať o dosiahnutie urýchlenej dohody o tom, či a v akom rozsahu sa môžu mobilizovať ostatné osobitné nástroje nad rámec stropov VFR pre platby, aby sa určilo či a do akej miery by sa mala suma 350 miliónov EUR započítať voči rezervám VFR pre platby pre súčasný rozpočtový rok alebo budúce rozpočtové roky,

–  doplnia – podľa potreby – uvedený postup nevyhnutnými úpravami rozhodnutia, ktorým sa mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti pre rozpočtový rok 2014, alebo akýmikoľvek inými právne nevyhnutnými opatreniami potrebnými na zabezpečenie úplného súladu s nariadením o VFR, a najmä jeho článku 13 ods. 3.“

3.4.   Vyhlásenie Komisie k predbežnému financovaniu operačných programov v roku 2014 a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

„Európska komisia v kontexte včasného a účinného vykonávania VFR na roky 2014 – 2020 potvrdzuje predbežné financovanie operačných programov v roku 2014, ktoré sa formálne predložili v roku 2014 a spĺňajú nevyhnutné podmienky uvedené v zodpovedajúcich právnych aktoch.

Komisia okrem toho potvrdzuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je naďalej vysokou politickou prioritou a že presunom súvisiacich platobných rozpočtových prostriedkov z roku 2014 do roku 2015 sa nespomalí jej vykonávanie.“

3.5.   Spoločné vyhlásenie k financovaniu mimoriadnych opatrení v reakcii na ruský zákaz dovozu potravín

„V nadväznosti na ruský zákaz dovozu potravín sa už v auguste a septembri 2014 prijala séria mimoriadnych opatrení a ďalší balík zameraný na sektor mlieka a mliečnych výrobkov v pobaltských štátoch sa schválil 26. novembra 2014. Len čo sa splnia podmienky rešpektujúce objektívne kritériá, ktoré sa požadujú pre oprávnenosť, Komisia môže predložiť ďalší balík zameraný na sektor mlieka a mliečnych výrobkov vo Fínsku.

Komisia vo svojom opravnom liste č. 1/2015 oznámila svoj úmysel financovať tieto opatrenia v prípade potreby z rezervy pre krízy.

Od predloženia opravného listu č. 1/2015 sa objavili nasledujúce tri nové prvky, prostredníctvom ktorých je možné financovanie uvedených mimoriadnych opatrení bez toho, aby sa použila rezerva pre krízy:

–  Podľa vyhlásení členských štátov o skutočnom zavádzaní opatrení prijatých v auguste a septembri sa náklady znižujú z pôvodne odhadovaných 344 miliónov EUR na približne 234 miliónov EUR,

–  Konečný prebytok EPZF za rok 2014 je približne o 230 miliónov vyšší, ako sa predpokladalo v opravnom liste č. 1/2015, ktorý sa zakladal ešte na odhadoch,

–  Očakáva sa, že finančné opravy, ktoré sa majú vyzbierať v roku 2015, budú vyššie, ako sa pôvodne v októbri predpokladalo.“

Na základe týchto troch nových prvkov sa môžu uvedené mimoriadne opatrenia (vrátane tých, ktoré sú zamerané na sektor mlieka a mliečnych výrobkov v pobaltských štátoch, ako aj vo Fínsku po splnení podmienok) financovať v rámci rozpočtových prostriedkov požadovaných v opravnom liste č. 1/2015 vďaka tomuto dodatočnému pripísanému príjmu bez toho, aby sa musela použiť rezerva pre krízy.“

3.6.   Spoločné vyhlásenie k platobným rozpočtovým prostriedkom

„Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú svoju spoločnú zodpovednosť ustanovenú v článku 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v rámci ktorej „Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám“.

Európsky parlament a Rada pripomínajú, že z hľadiska vykonávania je potrebné zabezpečiť plynulý priebeh platieb vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby sa zabránilo akejkoľvek abnormálnej úrovni nezaplatených faktúr na konci roka.

Európsky parlament a Rada súhlasia, aby sa výška platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2015 stanovila na 141 214 040 563 EUR. Žiadajú Komisiu, aby na základe ustanovení nariadenia o VFR a nariadenia o rozpočtových pravidlách iniciovala kroky potrebné na splnenie zodpovednosti vyplývajúcej zo zmluvy, a najmä aby po preskúmaní priestoru na prerozdelenie príslušných rozpočtových prostriedkov s osobitným dôrazom na akékoľvek očakávané nedostatočné plnenie (článok 41 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách) požiadala v opravnom rozpočte o dodatočné platobné rozpočtové prostriedky, pričom uvedený opravný rozpočet sa má predložiť hneď, ako sa ukáže, že prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2015 nebudú stačiť na pokrytie výdavkov.

Európsky parlament a Rada zaujmú pozíciu ku každému návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie s cieľom predísť nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov. Európsky parlament a Rada sa okrem toho zaväzujú urýchlene uskutočniť akýkoľvek možný presun platobných rozpočtových prostriedkov, a to aj medzi okruhmi finančného rámca, s cieľom čo najlepšie využiť platobné rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu a zosúladiť ich s aktuálnym plnením a potrebami.

Európsky parlament, Rada a Komisia budú počas celého roka aktívne monitorovať stav plnenia rozpočtu na rok 2015, najmä v rámci podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podokruhu 1b (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť) a rozvoj vidieka v rámci okruhu 2 (Udržateľný rast: prírodné zdroje). Toto monitorovanie bude mať formu osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí v súlade s bodom 36 prílohy k medziinštitucionálnej dohode, na ktorých sa posúdi vykonávanie platieb a revidované odhady.

Tieto zasadnutia by sa mali uskutočniť v roku 2015 aspoň trikrát (na jar v čase predloženia návrhu rozpočtu, v júli pred čítaním v Rade týkajúcim sa návrhu rozpočtu na rok 2016 a v októbri pred začiatkom zmierovacieho konania) a mali by byť na politickej úrovni za prítomnosti poslancov Európskeho parlamentu, členov Rady a podpredsedu Komisie pre rozpočet a ľudské zdroje. Cieľom zasadnutí by malo byť dosiahnutie spoločného posúdenia požadovanej úrovne platobných potrieb na základe podrobnej analýzy existujúcich účtov, ktoré sa musia zaplatiť, a odhadov pre zvyšnú časť roka N a roka N+1.“

3.7.   Spoločné vyhlásenie k plánu platieb

„Inštitúcie súhlasia s cieľom znížiť úroveň nezaplatených účtov na konci roka na jej štrukturálnu úroveň v priebehu súčasného VFR, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať na politike súdržnosti.

Aby sa dosiahol tento cieľ:

–  Komisia súhlasí s tým, že spolu so spoločnými závermi o rozpočte na rok 2015 predloží najaktuálnejší odhad úrovne nezaplatených účtov na konci roka 2014; Komisia zaktualizuje tieto číselné údaje a poskytne alternatívne scenáre v marci 2015, keď bude pre hlavné oblasti politík dostupný celkový prehľad o úrovni nezaplatených účtov na konci roka 2014,

–  na tomto základe sa tri inštitúcie pokúsia dohodnúť na cieli pre maximálnu úroveň nezaplatených účtov na konci roka, ktorú možno považovať za udržateľnú,

–  na tomto základe a pri súčasnom rešpektovaní nariadenia o VFR, schváleného finančného krytia programov, ako aj akejkoľvek inej záväznej dohody, tri inštitúcie začnú od roku 2015 vykonávať plán s cieľom znížiť úroveň nezaplatených účtov, ktoré zodpovedajú vykonávaniu programov z obdobia 2007 – 2013, na spoločne dohodnutú úroveň, a to do preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici jeho trvania. Na takomto pláne sa tri inštitúcie dohodnú včas pred predložením návrhu rozpočtu na rok 2016. Vzhľadom na mimoriadne vysokú úroveň nezaplatených účtov súhlasia tri inštitúcie s tým, aby sa zvážili akékoľvek možné prostriedky na zníženie ich úrovne.

Komisia súhlasí s tým, aby každý rok svoj návrh rozpočtu doplnila dokumentom, v ktorom sa zhodnotí úroveň nezaplatených účtov a vysvetlí, ako sa prostredníctvom návrhu rozpočtu umožní zníženie tejto úrovne a o koľko. V tomto každoročnom dokumente sa zhodnotí pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, a navrhnú sa úpravy plánu v súlade s aktualizovanými číselnými údajmi.“

3.8.   Vyhlásenie Európskeho parlamentu k mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti ako poslednej možnosti

„Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada sa nestotožňuje s jeho výkladom, že 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch mobilizovaných v roku 2014 v súvislosti s osobitnými nástrojmi, ktoré sú ustanovené v nariadení o VFR, by sa malo rátať mimo stropu pre platby, čím by zostala rezerva 711 miliónov EUR, ktorá by sa vyčerpala pred tým, ako by sa použila rezerva na nepredvídané udalosti.

Európsky parlament pripomína, že v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia o VFR je rezerva na nepredvídané udalosti poslednou možnosťou. Preto je pred použitím rezervy na nepredvídané udalosti potrebné v plnej miere vyčerpať všetky ostatné finančné možnosti. V kontexte sporu medzi Európskym parlamentom a Radou o výpočte dostupnej rezervy pod úrovňou stropu pre platby v roku 2014 nebolo možné dosiahnuť politickú dohodu o tom, že pred použitím rezervy na nepredvídané udalosti sa má vyčerpať dostupná rezerva vo výške 350 miliónov EUR.

Európsky parlament pripomína, že nariadenie o VFR sa zakladá na zásade „osobitnej a maximálne možnej flexibility“, aby sa Únii umožnilo plniť jej právne záväzky v súlade s článkom 323 ZFEÚ (odôvodnenie 4 nariadenia o VFR), a domnieva sa, že poskytnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov na to, aby sa vyrovnali nesplnené právne záväzky prostredníctvom mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, má mimoriadny význam. Parlament preto akceptuje mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, a to bez ohľadu na jeho interpretáciu, že 350 miliónov EUR je v rámci stropu pre platby stále dostupných.

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia o VFR preniesla nevyužitú rezervu vo výške 350 miliónov EUR vo svojej technickej úprave celkovej rezervy pre platby za rok 2015.“

3.9.   Vyhlásenie Rady k mobilizácii osobitných nástrojov

„Rada pripomína, že osobitné nástroje možno aktivovať len za skutočne nepredvídaných okolností.

Pripomína tiež, že rezerva na nepredvídané udalosti nespôsobí prekročenie celkových stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Pokiaľ ide o iné osobitné nástroje, Rada pripomína, že podľa článku 3 ods. 2 návrhu nariadenia o VFR možno viazané rozpočtové prostriedky zahrnúť do rozpočtu aj nad rámec stropov pre príslušné okruhy.

Rada vyzýva Komisiu, aby pri výpočte celkovej rezervy postupovala v súlade s nariadením o VFR a bez toho, aby oslabila dohodu dosiahnutú medzi tromi inštitúciami týkajúcu sa spoločného vyhlásenia k osobitným nástrojom (3.3).“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia