Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2224(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0067/2014

Predložena besedila :

A8-0067/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0100

Sprejeta besedila
PDF 553kWORD 260k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg
Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7 junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3) (uredba o večletnem finančnem okviru),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2014 o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2015, oddelek III – Komisija(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2014 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2015(6),

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Komisija sprejela 24. junija 2014 (COM(2014)0300),

–  ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Svet sprejel 2. septembra 2014 in posredoval Parlamentu 12. septembra 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2014 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(7),

–  ob upoštevanju dejstva, da se Spravni odbor ni sporazumel o skupnem besedilu v 21. dneh, kot je določeno v členu 314(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju novega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Komisija sprejela 27. novembra 2014 (COM(2014)0723) v skladu s členom 314(8) PDEU,

–  ob upoštevanju sklepov trialoga o proračunu z dne 8. decembra 2014,

–  ob upoštevanju stališča Sveta o novem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 2014 (16739/2014 – C8‑0287/2014) in ga še isti dan posredoval Parlamentu,

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0067/2014),

1.   spominja, da je predlog svežnja, kot je določen v Prilogi, o katerem so se po težavnih pogajanjih dogovorili predstavniki Parlamenta in Sveta med trialogom 8. decembra 2014, sestavljen iz treh elementov: predlogov sprememb proračuna št. 3-8/2014 v skupnem znesku 49,8 milijona EUR za sredstva za prevzem obveznosti in dodatnih 3 529,6 milijona EUR novega denarja za plačila, proračuna Unije za leto 2015 v znesku 145 321,5 milijona EUR in 141 214,0 milijona EUR za prevzem obveznosti in za plačila, ter šestih skupnih izjav in treh enostranskih izjav;

2.  poudarja, da bo Komisija z dodatnimi sredstvi za plačila v proračunu za leto 2014 sicer lahko pokrila najnujnejša plačila v letu 2014, vendar ta znesek ne bo zadoščal za to, da bi preprečili ponovno kopičenje neporavnanih računov v letu 2015; zato poudarja skupno izjavo o načrtu plačil, ki spremlja dogovorjen sveženj o proračunih za leti 2014 in 2015;

3.  je vseeno prepričan, da je v prihodnjih letih treba vložiti več napora v to, da se količina neporavnanih računov zmanjša na vzdržno raven, s posebnim poudarkom na kohezijski politiki; v zvezi s tem poudarja skupno zavezo vseh treh institucij Unije, da bodo preučile vse možne načine za zmanjšanje ravni teh računov, kot je opredeljeno v skupni izjavi o načrtu plačil, ki spremlja sporazum o letošnjem proračunu;

4.  pozdravlja povečanje v višini 244,2 milijona EUR skupne ravni sredstev za obveznosti v primerjavi s prvotnim stališčem Sveta z dne 2. septembra 2014; je zadovoljen, da je bil predlog Sveta, po katerem bi se sredstva za prevzem obveznosti zmanjšala za 521,9 milijona EUR, v celoti preklican, in da je bilo dodanih še 170,7 milijona EUR sredstev za obveznosti, vključno s celotnim svežnjem pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov ter 95 milijoni EUR za program Obzorje 2020, COSME, ERASMUS in humanitarno pomoč;

5.  vendar obžaluje, da Svet tudi tokrat ni bil pripravljen svojih političnih izjav podkrepiti z zadostnimi proračunskimi viri za podporo delovnim mestom in rasti ter mednarodnim obveznostim Unije, saj se ni strinjal, da bi razdelkoma 1a in 4 dodelili proračunska sredstva do zgornje meje večletnega finančnega okvira; je zadovoljen, da povečanja, dosežena med pogajanji, ustrezajo političnim prednostnim nalogam Parlamenta; vendar v zvezi s tem obžaluje, da Svet očitno nima več političnih prednostnih nalog, in da ga zanima samo čim večje horizontalno omejevanje izdatkov;

6.  pozdravlja, da se je po zaslugi dodatnih namenskih prejemkov, opredeljenih v skupni kmetijski politiki, potem ko je Komisija predložila dopolnilno pismo št. 1/2015, našla rešitev za financiranje nujnih ukrepov v znesku 273,6 milijona EUR kot odziv na prepoved uvoza hrane v Rusijo, ne da bi že od samega začetka uporabili rezervo za krize v kmetijskem sektorju;

7.  pozdravlja, da je skupna raven sredstev za plačila, dogovorjena za leto 2015, za 1,6 % višja v primerjavi s proračunom za leto 2014 in za 1 217,1 milijona EUR višja od prvotne obravnave v Svetu; je zlasti zadovoljen, da je zaradi prerazporeditve 448,5 milijona EUR in dodatnih namenskih prihodkov, opredeljenih v zgoraj omenjenem dopolnilnem pismu, raven plačil v razdelkih 1a in 4 višja kot v prvotnem predlogu proračuna z dne 24. junija 2014;

8.  ugotavlja pa, da v zadnjih letih, zlasti kar zadeva plačila, proračunska pogajanja postajajo vedno težavnejša, predvsem zaradi brezkompromisne drže Sveta; ponovno poudarja, da bi morala biti glavna funkcija proračunskega postopka, da se doseže dogovor o političnih prednostnih nalogah glede proračunskih obveznosti, medtem ko bi plačila morala preprosto veljati kot tehnična nadgradnja za izpolnitev teh obveznosti; opozarja Svet na opredelitve vrste sredstev iz člena 10(3) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije, in na pravila za izvajanje te uredbe, po katerih „odobritve plačil zajemajo plačila za poravnavanje pravnih obveznosti, prevzetih v proračunskem letu ali v predhodnih proračunskih letih”;

9.  pozdravlja, da je Svet na koncu pristal k uporabi varnostne rezerve za leto 2014, čeprav v nižjem znesku od potrebnega, poleg tega pozdravlja splošno povečanje sredstev za plačila v proračunu za leto 2014, ki zadeva številne proračunske vrstice do ravni 4,2 milijarde EUR, od česar bo 3 168,2 milijona EUR mogoče zagotoviti na podlagi varnostne rezerve za leto 2014, in dejstvo, da so se predlagana povišanja iz predloga proračuna št. 3/2014 za plačila v razdelkih 1a in 4 večinoma ohranila v končnem dogovoru; ugotavlja, da so okrepitve namenjene predvsem podrazdelku 1b, v katerem je trenutno težava neporavnanih računov ob koncu leta najbolj pereča; spominja, da je Parlament že v svoji obravnavi proračuna za leto 2014 predvidel večje potrebe po sredstvih za plačila (končni dogovor je bil 983 milijonov EUR nižji od sprejetega stališča Parlamenta); poziva Svet, naj ne poskuša vsako leto umetno krčiti proračun Unije;

10.  se ne strinja s stališčem Sveta, po katerem naj ne bi uporabili celotnega zneska dodatnih prihodkov iz glob za pokritje neporavnanih plačil; meni, da bi do rešitve krize s plačili ves nepričakovan dobiček morali nameniti za rešitev te težave; opozarja, da je bil dosežen dogovor o osnutku svežnja, ker je bila izpolnjena zahteva Parlamenta o stabilizaciji problema neporavnanih plačil; vendar poudarja, da je za pravo rešitev plačilne krize v Uniji potrebno ustrezno omejiti obseg neporavnanih računov;

11.  obžaluje, da je imelo v Svetu vprašanje glede odloga prilagoditve nacionalnih prispevkov večjo težo od tega, da bi določili pogajalsko stališče glede proračunskih pogajanj za leti 2014 in 2015, tako, da je bilo to stališče podano na zadnji dan 21-dnevnega spravnega obdobja, določenega v členu 314 PDEU, kar je prispevalo k temu, da Spravni odbor ni mogel doseči dogovora;

12.  opozarja, da morajo biti v skladu s členom 310 PDEU prihodki in odhodki, prikazani v proračunu Unije, uravnoteženi;

13.  pripisuje največjo politično pomembnost skupni izjavi, o kateri so se dogovorili Parlament, Svet in Komisija, zlasti glede načrta plačil in uporabe posebnih instrumentov; vztraja pri tem, da je treba načrt plačil čim prej končati, vsekakor pa, preden Komisija sprejme predlog proračuna za leto 2016; ponovno poudarja, da je njegovo sprejetje večletnega finančnega okvira temeljilo na razumevanju, da so vsi posebni instrumenti za plačila opredeljeni izven zgornjih meja, in da bi kakršna koli drugačna razlaga samodejno sprožila ponovno odprtje sporazuma o večletnem finančnem okviru;

14.  ponovno izpostavlja svoje dolgoletno stališče, da je treba plačila, ki se nanašajo na posebne instrumente, izračunati izven zgornjih meja večletnega finančnega okvira, kot to velja za obveznosti; obžaluje, da tudi tokrat glede tega ni bilo možno doseči dogovora s Svetom; vseeno poudarja, da je treba vložiti vse napore v to, da bi čim prej dosegli končni dogovor o tem vprašanju;

15.  ponovno potrjuje svoje stališče, da je korenita reforma sistema lastnih sredstev bistvenega pomena za to, da se proračunska pogajanja premaknejo z mrtve točke, in zato pripisuje izredni pomen delu skupine na visoki ravni za lastna sredstva, ki jo vodi Mario Monti;

16.  obžaluje, da Svet in Komisija nista pripravljena agencijam Unije zagotoviti potrebnih virov, zlasti glede osebja, da bi lahko opravljale naloge, ki so jim jih dodelili zakonodajni organi, in poudarja, da sedanji dogovor ne pomeni, da se Parlament strinja s konceptom Komisije o zmanjšanju števila zaposlenih; poleg tega močno obžaluje zmanjšanje števila zaposlenih v agencijah, ki se financirajo iz pristojbin, in meni, da je to neutemeljeno, saj se ta delovna mesta ne financirajo iz proračuna Unije;

17.  pozdravlja povišanje sredstev za devet novih sodnikov za Sodišče Evropske unije; ponavlja, da je treba sprejeti vse potrebne ukrepe za to, da bi se zakonodajni postopek končal do 1. oktobra 2015, kar bo omogočalo dejansko povečanje števila sodnikov; zato poziva Svet, naj se takoj dogovori o razdelitvi mest za nove sodnike; zahteva pravočasno in posodobljeno oceno dodatnih finančnih potreb za nove sodnike in njihovo osebje, ki naj ga Sodišče predloži Svetu in Parlamentu; ponovno poudarja, da bi bilo treba preudarno oceniti potrebe po dodatnih zaposlenih, ki bi ustrezale imenovanju devetih sodnikov;

18.  pozdravlja izvajanje prve faze sporazuma o sodelovanju med Parlamentom in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij; meni, da je ta sporazum dober primer, kako doseči sinergijo med institucijami, s čimer se bo povečala učinkovitost in bodo nastali prihranki; pričakuje, da bo druga faza tega sporazuma končana do julija 2015;

19.  pozdravlja proračunsko nevtralno prerazporeditev sredstev za "skupne upravne stroške" za osebje delegacij Komisije iz Oddelka III (Komisija) v Oddelek X (ESZD) proračuna; potrjuje, da bo ta prenos ustrezal poenostavljenemu upravljanju upravnih izdatkov delegacij Unije in da ne bi smel imeti nobenega drugega vpliva na upravna sredstva Komisije ali na delovne pogoje osebja delegacij Komisije; vztraja, naj ta prenos poteka ob dobrem sodelovanju med ESZD in Komisijo;

20.  obžaluje, da Svet na splošno ni mogel doseči skupnega stališča, zlasti med 21-dnevnim spravnim obdobjem, in glede sprejetja predlogov sprememb proračuna, ter Svet in Komisijo poziva, naj se na začetku leta 2015 dogovorita o tem, kako bi lahko izboljšala proračunski postopek, da bi lažje sprejeli proračun Unije za leto 2016, kar bi morala biti izhodiščna točka novega strukturnega pristopa k proračunu Unije, da bi se v največji možni meri izognili nepotrebnim in ponavljajočim se sporom in poglobili razumevanje med sogovorniki glede tega, koliko izdatki Unije prispevajo k izpolnjevanju skupne zaveze za rast in delovna mesta v Uniji;

21.  potrdi stališče Sveta o novem predlogu proračuna za leto 2015 in skupne izjave, priložene tej resoluciji;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bil proračun dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(2) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) Sprejeta besedila na ta dan, P7_TA(2014)0247.
(6) Sprejeta besedila na ta dan, P7_TA(2014)0450.
(7) Sprejeta besedila na ta dan, P8_TA(2014)0036.


PRILOGA

OSNUTEK SVEŽNJA

Proračun za leto 2015 – skupni sklepi

Ta osnutek svežnja zajema naslednje točke:

1.  Proračun za leto 2015

2.  Proračun za leto 2014 – predlogi spremembe proračuna (PSP) od št. 3/2014 do št. 8/2014

3.  Skupne izjave

KRATEK PREGLED

A.   Proračun za leto 2015

V skladu z osnutkom svežnja:

–  je splošna raven odobritev za prevzem obveznosti v proračunu za leto 2015 določena na 145 321,5 milijona EUR. Skupaj do zgornjih mej večletnega finančnega okvira za leto 2015 ostane razlika v višini 1 760,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti;

–  je splošna raven odobritev plačil v proračunu za leto 2015 določena na 141 214,0 milijona EUR. To vključuje znesek 126,7 milijona EUR, ki se nanaša na uporabo Solidarnostnega sklada EU v zvezi s PSP št. 5/2014 in št. 7/2014;

–  se instrument prilagodljivosti za leto 2015 uporabi v znesku 83,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti;

–  odobritve plačil za leto 2015 v zvezi z uporabo instrumenta prilagodljivosti za dodatno pomoč Cipru v letih 2014 in 2015 po ocenah Komisije znašajo 11,3 milijona EUR.

B.   Proračun za leto 2014

V skladu z osnutkom svežnja:

–  se PSP od št. 3/2014 do št. 8/2014 sprejmejo, kot jih je predlagala Komisija, z izjemami, ki so določene v točki 2;

–  se raven odobritev za prevzem obveznosti v proračunu za leto 2014 posledično poveča za 49,8 milijona EUR zaradi uporabe Solidarnostnega sklada EU (v znesku 126,7 milijona EUR) v zvezi s PSP št. 5/2014 in št. 7/2014, ki se deloma izravna z zmanjšanjem v znesku 76,9 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v PSP št. 3/2014, št. 4/2014 in št. 6/2014 (večinoma v zvezi z ribištvom);

–  se raven odobritev plačil v proračunu za leto 2014 posledično poveča za 3 529,6 milijona EUR;

–  se v skladu s skupno izjavo o posebnih instrumentih iz podtočke 3.3 uporabi varnostna rezerva za leto 2014 v znesku 2 818,2 milijona EUR skupaj s 350 milijoni EUR v odobritvah plačil.

1.   PRORAČUN ZA LETO 2015

1.1.   „Zaprte“ vrstice

Če v teh sklepih ni drugače navedeno, so potrjene vse proračunske vrstice, ki jih ni spremenil niti Svet niti Evropski parlament, ter tiste, za katere je Evropski parlament med obravnavo sprejel spremembe Sveta.

Za preostale proračunske vrstice sta se Evropski parlament in Svet dogovorila o sklepih iz podtočk od 1.2 do 1.7.

1.2.   Horizontalna vprašanja

(a)   Decentralizirane agencije

Prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil) in število delovnih mest za vse decentralizirane agencije bosta takšna, kot je v novem predlogu proračuna (PP) predlagala Komisija:

Povečanje števila delovnih mest v kadrovskem načrtu in s tem povezanih odobritev v primerjavi s prvotnim PP:

–  Evropski bančni organ (EBA): +9 delovnih mest in +585 000 EUR;

–  Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA): +3 delovna mesta in +195 000 EUR;

–  Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA): +4 delovna mesta in +260 000 EUR;

–  Evropski azilni podporni urad (EASO): +4 delovna mesta in +260 000 EUR ter

–  Evropski policijski urad (EUROPOL): +5 delovnih mest skupaj z zmanjšanjem za –600 000 EUR.

Za FRONTEX povečanje za odhodke iz poslovanja v višini 20,0 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

(b)   Izvajalske agencije

Prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil) in število delovnih mest za vse izvajalske agencije bosta takšna, kot je v novem PP predlagala Komisija.

(c)   Pilotni projekti/pripravljalni ukrepi

Dogovorjen je celovit sveženj 59 pilotnih projektov/pripravljalnih ukrepov, kot je predlagano v novem PP, tako za odobritve za prevzem obveznosti kot za odobritve plačil. Če je pilotni projekt ali pripravljalni ukrep zajet v obstoječi pravni podlagi, lahko Komisija predlaga prerazporeditev odobrenih proračunskih sredstev na ustrezno pravno podlago, da omogoči izvajanje ukrepa.

Pri tem svežnju so v celoti upoštevane zgornje meje za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, določene v finančni uredbi.

(d)   Splošni upravni stroški delegacij EU

Dogovorjena je prerazporeditev „Splošnih upravnih stroškov delegacij EU“ iz oddelka proračuna za Komisijo v oddelek za ESZD, kot je predlagano v novem PP.

1.3.   Razdelki odhodkov v finančnem okviru – odobritve za prevzem obveznosti

Po upoštevanju navedenih sklepov o „zaprtih“ proračunskih vrsticah, agencijah ter pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih sta se Evropski parlament in Svet dogovorila o naslednjem:

(a)   Podrazdelek 1a

Odobritve za prevzem obveznosti se določijo na ravni, ki jo je v novem PP predlagala Komisija, da bi se z njimi odrazila prednostna naloga prispevanja k izboljšanemu dostopu do financiranja iz proračuna EU, zlasti za mala in srednja podjetja (MSP):

(v 1 000 EUR)

Proračunska vrstica

Ime

Povečanja odobritev za prevzem obveznosti

PP za leto 2015

Novi PP za leto 2015

Razlika

02 02 02

Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo – lajšanje dostopa do financiranja podjetnikom, predvsem tistim, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in socialnim podjetjem

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Skupaj

18 500,0

Poleg tega se sprejmejo naslednja povečanja odobritev za prevzem obveznosti v primerjavi z novim PP:

(v 1 000 EUR)

Proračunska vrstica

Ime

Novi PP za leto 2015

Proračun za leto 2015

Razlika

148 235,9153 235,95 000,002 02 01

Spodbujanje podjetništva in izboljšanje konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega dostopa na trge

106 561,8

108 561,8

2 000,0

08 02 01 01Spodbujanje varnih evropskih družb

02 04 03 02

Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Vodilni položaj pri nanotehnologijah, naprednih materialih, laserski tehnologiji, biotehnologiji ter napredni proizvodnji in predelavi

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

819 154,4

824 154,4

5 000,0

1 336 476,01 348 476,012 000,009 04 03 02

Spodbujanje vključujočih in inovativnih evropskih družb, ki kritično razmišljajo

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 02Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Razvoj evropske razsežnosti v športu

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie – ustvarjanje, razvoj in prenos novih spretnosti, znanja in inovacij

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Skupaj

63 000,0

Posledično ter ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in prerazporeditve splošnih stroškov delegacij EU v oddelek za ESZD je dogovorjena raven obveznosti v višini 17 551,7 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje podrazdelka 1a v višini 114,3 milijona EUR.

(b)   Podrazdelek 1b

Odobritve za prevzem obveznosti se določijo na ravni, ki je predlagana v novem PP (pilotni projekti v podrazdelku 1b).

Ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov ter uporabe 83,3 milijona EUR iz instrumenta prilagodljivosti za dodatno pomoč Cipru je dogovorjena raven obveznosti v višini 49 230,3 milijona EUR.

(c)   Razdelek 2

Odobritve za prevzem obveznosti se določijo na ravni, ki jo je v novem PP predlagala Komisija.

Na podlagi novih elementov, ki so se pojavili po predložitvi dopolnilnega pisma št. 1/2015, zlasti informacij o dejanski uporabi ukrepov v izrednih razmerah, sprejetih od avgusta 2014 v odziv na rusko prepoved uvoza hrane, končnega presežka EKJS za leto 2014 in posodobljene napovedi finančnih popravkov, ki jih je treba zbrati v letu 2015, je zaradi teh dodatnih namenskih prihodkov mogoče navedene ukrepe v izrednih razmerah (vključno s tistimi, ki se nanašajo na sektor mleka in mlečnih izdelkov v baltskih državah, za katere je Komisija 26. novembra 2014 sprejela dodaten sveženj, ter na Finsko, ko bodo izpolnjeni ustrezni pogoji) financirati iz odobritev, zahtevanih v dopolnilnem pismu št. 1/2015, ne da bi bilo treba uporabiti rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju.

Posledično ter ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in prerazporeditve splošnih stroškov delegacij EU v oddelek za ESZD je dogovorjena raven obveznosti v višini 58 808,6 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 2 v višini 790,4 milijona EUR.

(d)   Razdelek 3

Odobritve za prevzem obveznosti se določijo na ravni, ki jo je v novem PP predlagala Komisija. Povečanje za odhodke iz poslovanja FRONTEX se izravna z ustreznim zmanjšanjem proračunske postavke 18 02 01 01 (Podpora upravljanju meja in skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega potovanja).

Posledično ter ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov je dogovorjena raven obveznosti v višini 2 146,7 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 3 v višini 99,3 milijona EUR.

(e)   Razdelek 4

Odobritve za prevzem obveznosti se določijo na ravni, ki jo je v novem PP predlagala Komisija, zlasti glede prerazporeditve splošnih upravnih stroškov delegacij EU v oddelek proračuna za ESZD.

Poleg tega se sprejmejo naslednja povečanja odobritev za prevzem obveznosti v primerjavi z novim PP:

(v 1 000 EUR)

Proračunska vrstica

Ime

Novi PP 2015

Proračun za leto 2015

Razlika

21 03 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Skupaj

32 000,0

Ni pa sprejeta prerazporeditev posebnih predstavnikov EU iz razdelka 4 v razdelek 5 (oddelek za ESZD), kot je predlagano v novem PP. Posledično se v proračunski vrstici 19 03 01 07 (Posebni predstavniki EU, razdelek 4) znova vzpostavijo odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, kot je predlagano v prvotnem PP.

Posledično ter ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in prerazporeditve splošnih stroškov delegacij EU v oddelek za ESZD je dogovorjena raven obveznosti v višini 8 408,4 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 4 v višini 340,6 milijona EUR.

(f)   Razdelek 5

Število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij in odobritve za prevzem obveznosti bodo takšni, kot je v novem PP predlagala Komisija, torej bodo vključevali:

–  obravnavo v Evropskem parlamentu oziroma Svetu za svoja oddelka proračuna;

–  obravnavo v Evropskem parlamentu za Sodišče;

–  obravnavo v Evropskem parlamentu za Evropsko računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij ter

–  za Evropsko službo za zunanje delovanje se je raven odobritev, ki jo je v prvotnem PP predlagala Komisija, povečala, da se upošteva proračunsko nevtralna prerazporeditev odobritev v zvezi s „Splošnimi upravnimi stroški delegacij EU“ (kot je določeno v Prilogi 1) iz oddelka proračuna za Komisijo v oddelek za ESZD. Ni pa sprejeta prerazporeditev posebnih predstavnikov EU iz razdelka 4 v oddelek za ESZD iz razdelka 5, kot je predlagano v novem PP. Posledično v oddelku proračuna za ESZD ni odobritev za ta namen.

Te spremembe v primerjavi s prvotnim PP skupaj vodijo do:

–  neto zmanjšanja števila delovnih mest v delovnem načrtu za 35 zaradi zmanjšanja števila delovnih mest v Evropskem parlamentu za 47, ki se deloma izravna s povečanjem števila delovnih mest na Sodišču za 12;

–  neto zmanjšanja odobritev za 0,6 milijona EUR zaradi zmanjšanja v višini 1,4 milijona EUR za Evropsko računsko sodišče, 1,4 milijona EUR za Evropski ekonomsko-socialni odbor in 0,4 milijona EUR za Odbor regij, ki se deloma izravna s povečanjem v višini 2,6 milijona EUR za Sodišče;

–  povečanja v višini 71,5 milijona EUR za ESZD, ki odraža proračunsko nevtralno prerazporeditev „Splošnih upravnih stroškov delegacij EU“, ki se popolnoma izravna v oddelku za Komisijo v podrazdelku 1a (0,6 milijona EUR), razdelku 2 (0,1 milijona EUR), razdelku 4 (45,7 milijona EUR) in razdelku 5 (25,2 milijona EUR). Skupaj te prerazporeditve privedejo do neto povečanja odobritev v razdelku 5 v višini 46,3 milijona EUR.

Poleg tega je v primerjavi z novim PP dogovorjena naslednja proračunsko nevtralna prerazporeditev delovnih mest in odobritev za prevzem obveznosti iz Sveta na Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO), da se upošteva prenos določanja in upravljanja pokojninskih pravic aktivnih ali upokojenih članov osebja Sveta na PMO, do katerega bo prišlo s 1. januarjem 2015: povečanje števila delovnih mest kategorije AST 7 v delovnem načrtu za 6 in povečanje odobritev za prevzem obveznosti v višini 504 000 EUR v oddelku za Komisijo (oddelek III) se popolnoma izravna z zmanjšanjem števila delovnih mest kategorije AST 7 v delovnem načrtu za 6 in zmanjšanjem odobritev za prevzem obveznosti v višini 504 000 EUR v oddelku za Svet (oddelek II).

Posledično je ob upoštevanju pilotnih projektov, pripravljalnih ukrepov in prerazporeditve splošnih stroškov delegacij EU v oddelek za ESZD dogovorjena raven obveznosti v višini 8 660,5 milijona EUR, pri čemer ostane razlika do zgornje meje razdelka 5 v višini 415,5 milijona EUR.

1.4.   Odobritve plačil

Skupna raven odobritev plačil v proračunu za leto 2015 znaša 141 214 040 563 EUR.

To vključuje znesek 126,7 milijona EUR, ki zadeva uporabo Solidarnostnega sklada EU, povezano s PSP št. 5/2014 in št. 7/2014, ter znesek 440 milijonov EUR, ki zadeva prenos odobritev plačil za Pobudo za zaposlovanje mladih iz proračuna za leto 2014 v proračun za leto 2015.

Pri razporeditvi skupne ravni odobritev plačil v proračunu za leto 2015 so upoštevani naslednji koraki:

a)  odobritve plačil za nediferencirane odhodke, kot je določeno zgoraj, zlasti v razdelkih 2 in 5, ter

b)  odobritve plačil za sveženj pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, kot je določeno zgoraj, se izračunajo tako: odobritve plačil za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe se določijo v višini 50 % ustreznih prevzetih obveznosti ali na ravni, ki jo predlaga Evropski parlament, če je ta nižja; v primeru podaljšanja obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov se uporabi raven plačil, ki je bila določena v predlogu proračuna (PP), povečana za 50 % ustreznih novih obveznosti, ali raven, ki jo predlaga Evropski parlament, če je ta nižja;

c)  zmanjšanje odobritev plačil za 123,3 milijona EUR v primerjavi z novim PP se sorazmerno razporedi po vseh proračunskih vrsticah z diferenciranimi sredstvi, na katera ne vpliva zgornji korak b), pri čemer so izjema naslednje proračunske vrstice, za katere je raven odobritev plačil določena na ravni iz novega PP:

–  odhodki za podrazdelek 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) in razdelek 4 (Evropa v svetu);

–  proračunske vrstice 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 in 13 03 60 za konvergenčni cilj ter

–  mednarodni sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju;

Na podlagi rezultatov, dobljenih pri zgornjem koraku c), se izvedejo naslednje končne prilagoditve:

–  proračunski vrstici 13 04 02 (Zaključek dejavnosti Kohezijskega sklada (2007– 2013)) se doda znesek 100 milijonov EUR, kar se izravna z:

–  zmanjšanjem za 50 milijonov EUR v proračunski vrstici 13 03 18 (Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje) in

–  zmanjšanjem za 50 milijonov EUR, razporejenim po vseh proračunskih vrsticah z diferenciranimi sredstvi, na katera ne vpliva zgornji korak b), in sicer za odhodke za podrazdelek 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) in razdelek 4 (Evropa v svetu), pri čemer je izjema proračunska vrstica 23 02 (Humanitarna pomoč, pomoč v hrani in pripravljenost na nesreče), za katero se ohranijo zneski, določeni v novem PP.

1.5.   Proračunske opombe

Novi PP je, kar zadeva proračunske opombe, odobren, torej vključuje spremembe, ki jih je vnesel Evropski parlament ali Svet, razen za proračunski vrstici 04 03 01 03 in 19 03 01 06, pri čemer velja, da te spremembe ne morejo spremeniti ali razširiti področja uporabe obstoječe pravne podlage ali vplivati na upravno samostojnost institucij.

1.6.   Nove proračunske vrstice

Proračunska nomenklatura, kot jo Komisija predlaga v novem PP, bo ostala nespremenjena.

1.7.   Rezerve

Noben znesek se ne razporedi v pogojne rezerve za oddelek „Komisija“.

2.   PRORAČUN ZA LETO 2014

a)  Dodatne odobritve za prevzem obveznosti (126,7 milijona EUR), ki so bile zahtevane v PSP št. 5/2014 in št. 7/2014 za Solidarnostni sklad EU, so odobrene. Ustrezna plačila se prenesejo v proračun za leto 2015.

b)  PSP št. 3/2014, kot ga predlaga Komisija, je odobren, z naslednjim zmanjšanjem odobritev plačil:

–  razvoj podeželja: znesek 90 milijonov EUR za zaključek programov razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 se ne sprejme, saj so bili zneski v izjavah o plačilih, ki so jih države članice predložile novembra 2014, nižji od pričakovanih. Poleg tega je, kar zadeva nove programe, sprejet dogovor o zmanjšanju za 20 milijonov EUR;

–  pobuda za zaposlovanje mladih: kar zadeva to pobudo, je sprejet dogovor o zmanjšanju za 420 milijonov EUR. Vendar se v proračunu za leto 2015, kar se tiče te pobude, doda znesek 440 milijonov EUR v odobritvah plačil, kot je določeno v točki 1.4 zgoraj;

–  sprejet je dogovor o dodatnem zmanjšanju odobritev plačil za 648,1 milijona EUR, razporejenem po proračunskih vrsticah, okrepljenih z varnostno rezervo, pri čemer ostajajo zahtevani zneski za proračunske vrstice 13 03 16 (ESRR – Konvergenca), 04 06 01 (Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim) ter 21 03 02 01 in 21 03 03 03 (Podpora Ukrajini) nespremenjeni.

Prerazporeditev odobritev plačil:

–  prerazporeditev, ki jo Komisija predlaga v „splošni prerazporeditvi“ (DEC 31/2014), je sprejeta;

–  prerazporeditev, ki jo Komisija v PSP št. 6/2014 predlaga za svoj oddelek, je sprejeta; vendar se odobritve plačil, ki bi jih bilo mogoče prerazporediti iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (odhodki za upravno podporo)in rezerve za mednarodne sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju (skupno 6 150 900 EUR), prerazporedijo v proračunsko vrstico 23 02 01 (humanitarna pomoč);

–  glede na trenutno stanje izvrševanja proračuna in obete za konec leta je sprejet dogovor o dodatni prerazporeditvi v višini 30,4 milijona EUR. To zadeva naslednje proračunske vrstice:

–  člen 01 03 02 (Makrofinančna pomoč): 5 milijonov EUR;

–  člen 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 milijona EUR;

–  člen 12 02 01 (Notranji trg): 1,2 milijona EUR;

–  člen 17 03 51 (Javno zdravje): 0,7 milijona EUR;

–  postavka 18 02 01 02 (Preprečevanje kriminala in boj proti njemu): 2,3 milijona EUR;

–  postavka 21 09 51 01 (Instrument za razvojno sodelovanje – Azija): 2,5 milijona EUR;

–  člen 33 02 02 (Spodbujanje nediskriminacije in enakopravnosti): 2,2 milijona EUR, in

–  člena 29 02 01 in 29 02 51 (Statistika): 6,5 milijona EUR.

V spodnji tabeli so prikazana posledična povečanja in zmanjšanja odobritev plačil v PSP št. 3/2014 (vključno s prerazporeditvijo na podlagi „splošne prerazporeditve“, PSP št. 6/2014 in najnovejšimi podatki o stanju izvrševanja proračuna), ki je odobren v skladu s prej navedenim:

Proračunske vrstice

Ime

Sprejeti

PSP št. 3/2014

01 03 02

Makrofinančna pomoč

–28 960 000

01 04 51

Zaključek programov na področju malih in srednjih podjetij (MSP) (pred letom 2014)

12 000 000

02 02 02

Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

4 540 126

02 05 01

Razvoj in zagotovitev globalne infrastrukture in storitev satelitske navigacije (Galileo) do leta 2019

70 000 000

04 02 64

Pobuda za zaposlovanje mladih

–420 000 000

04 03 02 01

Progress — Podpora razvoju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju zaposlitvene in socialne politike Unije ter zakonodaje Unije o delovnih pogojih

–2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo – povečevanje dostopnosti in razpoložljivosti finančnih sredstev za pravne in fizične osebe, zlasti najbolj oddaljene od trga dela, ter za socialna podjetja

–7 114 776

04 06 01

Spodbujanje socialne kohezije in zmanjšanje najhujših oblik revščine v Uniji

99 000 000

05 02 10 02

Promocijski ukrepi — Neposredna plačila Unije

–308 029

05 04 60 01

Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja, ozemeljsko in okoljsko bolj uravnoteženega, podnebju prijaznega in inovativnega kmetijskega sektorja Unije

–20 000 000

05 06 01

Mednarodni kmetijski sporazumi

–3 784 411

05 08 77 06

Pripravljalni ukrep – Evropski observatorij za kmetijske cene in marže

–612 329

05 08 77 09

Pripravljalni ukrep – Rastlinski in živalski genski viri Unije

–600 000

05 08 77 10

Pilotni projekt — Agropol: razvoj modela evropske čezmejne kmetijsko-poslovne regije

–600 000

05 08 77 11

Pilotni projekt — Gozdno kmetijstvo

–350 000

05 09 03 01

Zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano visoke kakovosti ter z drugimi biološkimi izdelki

–1 666 954

07 02 77 03

Pripravljalni ukrep – Strateška presoja okoljskega vpliva razvoja evropske Arktike

356 052

08 02 01 01

Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu

24 970 695

08 02 02 02

Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije

4 540 126

08 02 51

Zaključek prejšnjega okvirnega programa za raziskave - Sedmi okvirni program – Posredni ukrep ES (2007–2013)

50 000 000

08 04 01

Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo (F4E)

–8 800 000

08 04 51

Zaključek Evropskega skupnega podjetja za ITER – Fuzija za energijo (F4E) (od leta 2007 do 2013)

–71 200 000

09 02 01

Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja

–271 200

09 02 05

Ukrepi v zvezi z digitalno vsebino, avdiovizualno industrijo in drugimi mediji

–592 000

09 02 77 03

Pilotni projekt – Evropsko središče za svobodo tiska in medijev

–456 508

09 03 03

Spodbujanje interoperabilnosti, trajnostne vzpostavitve, delovanja in nadgradnje vseevropskih infrastruktur za digitalne storitve ter usklajevanja na evropski ravni

–1 898 831

09 03 51 01

Zaključek programa „Varnejši internet“ (2009–2013)

–450 000

09 04 03 02

Spodbujanje vključujočih in inovativnih evropskih družb, ki kritično razmišljajo

2 784 852

09 04 51

Zaključek sedmega okvirnega programa (2007–2013)

105 000 000

11 01 04 01

Odhodki za podporo za pomorske zadeve in ribištvo – Neoperativna upravna in tehnična pomoč

–774 900

11 01 06 01

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja – Prispevek iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

–809 000

11 03 01 (rezerva)

Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav

–69 567 000

11 06 12

Zaključek Evropskega sklada za ribištvo (ESR) – Konvergenčni cilj (2007– 2013)

69 540 126

12 02 01

Uresničevanje in razvoj notranjega trga

–1 170 000

12 02 77 03

Pripravljalni ukrep – Forum o enotnem trgu

–150 000

12 03 51

Dokončanje prejšnjih dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije

–669 803

13 03 16

Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca

2 400 700 000

13 03 18

Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

227 006 319

13 03 19

Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Evropsko teritorialno sodelovanje

179 334 992

13 03 77 09

Pripravljalni ukrep glede Atlantskega foruma za atlantsko strategijo Evropske unije

–433 000

13 05 63 02

Čezmejno sodelovanje – Prispevek iz razdelka 4

–12 338 481

14 02 01

Podpora delovanju in modernizaciji carinske unije

7 500 000

14 03 01

Izboljševanje delovanja sistemov obdavčitve

2 500 000

15 02 01 01

Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela

138 119 479

15 03 01 01

Ukrepi Marie Skłodowska- Curie – ustvarjanje, razvoj in prenos novih spretnosti, znanja in inovacij

40 861 137

16 03 01 03

Informacijski trgi

1 600 000

16 03 01 04

Komuniciranje predstavništev Komisije in ukrepi partnerstva

1 000 000

16 03 02 03

Spletno in pisno obveščanje ter komunikacijska orodja

2 900 000

17 02 01

Varstvo interesov potrošnikov ter izboljšanje njihove varnosti in obveščenosti

–1 449 000

17 03 10

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

–2 000 000

17 03 12 01

Prispevek Unije Evropski agenciji za zdravila (EMA)

–7 602 918

18 02 01 01

Podpora upravljanju meja in skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega potovanja

–7 446 000

18 02 01 02

Preprečevanje čezmejnega organiziranega kriminala in boj proti njemu ter boljše obvladovanje tveganj in kriz, povezanih z varnostjo

–9 236 000

18 03 51

Dokončanje operacij in programov s področij vračanja, beguncev in migracijskih tokov

19 431 000

19 02 01

Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere

50 765 835

19 05 51

Zaključek dejavnosti na področju odnosov in sodelovanja z industrijsko razvitimi tretjimi državami (2007– 2013)

3 600 000

20 02 01

Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav

1 181 809

20 02 03

Pomoč za trgovino – Večstranske pobude

1 000 000

21 02 07 06

Prehranska in hranilna varnost in trajnostno kmetijstvo

6 000 000

21 02 40

Sporazumi o osnovnih proizvodih

20 000

21 02 51 01

Sodelovanje s tretjimi državami na področju migracij in azila

4 000 000

21 02 51 02

Sodelovanje z državami v razvoju v Latinski Ameriki

23 000 000

21 02 51 03

Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji, vključno z osrednjo Azijo in Bližnjim vzhodom

44 000 000

21 02 51 05

Nedržavni akterji v razvoju

2 000 000

21 02 51 06

Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z energijo

2 000 000

21 03 02 01

Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice in mobilnost

210 000 000

21 03 03 03

Podpora drugim oblikam sodelovanja med več državami v sosedstvu

40 000 000

21 03 51

Zaključek ukrepov na področju evropske sosedske politike in odnosov z Rusijo (pred letom 2014)

3 000 000

21 04 51

Zaključek evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (pred letom 2014)

3 000 000

21 05 51

Zaključek ukrepov na področju svetovnih groženj za varnost (pred letom 2014)

2 000 000

21 09 51 01

Azija

–2 500 000

22 02 51

Zaključek nekdanje predpristopne pomoči (pred letom 2014)

45 000 000

23 02 01

Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb

256 150 900

23 03 51

Zaključek programov in ukrepov na področju civilne zaščite v Uniji (pred letom 2014)

–500 000

24 01 07

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

–10 000

24 02 01

Preprečevanje goljufij, korupcije in vseh drugih nezakonitih dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, in boj proti njim

942 750

24 04 01

Podpora vzajemni pomoči v carinskih zadevah in omogočanje varnih elektronskih komunikacijskih orodij za države članice pri poročanju o nepravilnostih

680 612

26 01 09

Urad za publikacije

–22 000

26 01 23 01

Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu

–13 000

26 02 01

Postopki za oddajo in objavo javnih naročil blaga, gradenj in storitev

–250 000

26 03 01 01

Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave

10 000 000

29 02 01

Zagotavljanje kakovostnih statističnih informacij, izvajanje novih metod priprave evropske statistike in krepitev partnerstva v okviru Evropskega statističnega sistema

–11 294 249

29 02 51

Zaključek statističnih programov (pred letom 2013)

–9 872 560

32 02 52

Zaključek energetskih projektov za podporo oživitvi gospodarstva

65 000 000

33 02 01

Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov

–2 000 000

33 02 02

Spodbujanje nediskriminacije in enakopravnosti

–5 177 700

34 02 01

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Unije

6 000 000

34 02 04

Prispevki k večstranskim in mednarodnim podnebnim sporazumom

–74 969

34 02 51

Zaključek prejšnjih programov za podnebne ukrepe

2 903 358

XX 01 01 01 01

Prejemki in nadomestila

–317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Prejemki in nadomestila

–10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Prejemki in nadomestila

–5 843

Skupaj

3 529 620 715

Dodatne odobritve plačil za PSP št. 3/2014 znašajo torej 3 529,6 milijona EUR, od tega 2 818,2 milijona EUR, povečanega za 350 milijonov EUR, zadeva uporabo varnostne rezerve, kar je v skladu s skupno izjavo o posebnih instrumentih iz točke 3.3 spodaj.

c)  Z zadevnim dopolnilnim pismom spremenjeni PSP št. 4/2014, kot ga predlaga Komisija, je odobren, pri čemer so vključene odobritve za prevzem obveznosti iz PSP št. 6/2014 v zvezi z odhodki za upravno podporo Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo ter v zvezi z rezervo za sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju v oddelku „Komisija“. Razpoložljive odobritve plačil, navedene v PSP št. 4/2014 (Evropski nadzornik za varstvo podatkov), v višini 248 460 EUR se prerazporedijo v proračunsko vrstico 23 02 01 (Humanitarna pomoč). Zahteva po dodatnih odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v zvezi z evropskim varuhom človekovih pravic (oddelek VIII) iz PSP št. 6/2014 je umaknjena, kot je določeno v dopolnilnem pismu k PSP št. 6/2014.

d)  Z zadevnim dopolnilnim pismom spremenjeni PSP št. 6/2014, kot ga predlaga Komisija, je – kar zadeva vire lastnih sredstev – odobren.

e)  PSP št. 8/2014 (= novi PSP št. 2/2014) v zvezi s presežkom za leto 2013 je takšen, kot ga predlaga Komisija, odobren.

3.  SKUPNE IZJAVE

3.1.   Skupna izjava o predlogu spremembe proračuna št. 6/2014 (lastna sredstva) in spremembi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 1150/2000

„Evropski parlament in Svet se strinjata s sprejetjem predloga spremembe proračuna št. 6/2014, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2014.

Ob upoštevanju predloga Komisije za spremembo Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti, ki ga je Komisija predstavila 12. novembra 2014, se Evropski parlament zavezuje, da bo pravočasno predložil mnenje glede spremembe Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000, tako da bo lahko sprejeta na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta decembra 2014, Svet pa jo bo sprejel kot del splošnega svežnja.“

3.2.   Skupna izjava o uporabi varnostne rezerve

„V letu 2014 smo bili priča doslej največjemu številu neporavnanih plačil za strukturna sklada in kohezijski sklad na začetku finančnega okvira, medtem ko so bila več novim programom zagotovljena precejšnja sredstva v začetni fazi. Zaradi te edinstvene in izjemne situacije, ki je ni mogoče rešiti v okviru zgornje meje plačil za leto 2014, se tri institucije strinjajo, da se za proračunsko leto 2014 kot skrajna možnost uporabi varnostna rezerva.

Institucije opozarjajo, da člen 13 uredbe o večletnem finančnem okviru določa naslednje: „Zneski, ki so na voljo s sprostitvijo varnostne rezerve, se v celoti pokrijejo z razlikami iz enega ali več razdelkov iz večletnega finančnega okvira za tekoče ali prihodnja proračunska leta.“

Institucije se strinjajo, da bodo naredile vse, kar je v njihovi moči, da bi našle ustrezne rešitve za to, da se izjemno visoka raven neporavnanih plačil za strukturne sklade in kohezijski sklad iz obdobja 2007–2013 ne bi nadaljevala po letu 2014, ter da bodo zato vsa prizadevanja namenjena zagotovitvi, da varnostna rezerva ne bo uporabljena za financiranje neporavnanih obveznosti, ki izhajajo iz programov za strukturna sklada in kohezijski sklad v proračunskih letih 2015–2020.“

3.3.   Skupna izjava o posebnih instrumentih

„Institucije opozarjajo, da je varnostna rezerva skrajna možnost, ki naj se torej ne uporabi, če še obstajajo druge finančne možnosti. V okviru splošnega proračuna za leto 2014 ni soglasja glede tega, ali je znesek 350 milijonov EUR v odobritvah plačil za druge posebne instrumente še na voljo v okviru nerazporejene razlike.

Institucije se strinjajo, da je nadvse pomembno čim prej doseči načelni dogovor glede uporabe drugih posebnih instrumentov za plačila.

Ker pa takega dogovora ni bilo mogoče doseči v okviru pogajanj o svežnju, ki zajema PSP za leto 2014 in splošni proračun za leto 2015, so se institucije zaradi zagotovitve pravočasnega sprejetja tega svežnja dogovorile o naslednjem:

–  v varnostno rezervo se doda znesek 350 milijonov EUR v odobritvah plačil;

–  prizadevati si je treba za hitro sprejetje dogovora o tem, ali in v kakšnem obsegu se lahko nad zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira za plačila uporabijo drugi posebni instrumenti, da bi določili, ali in v kakšnem obsegu bi se moral znesek 350 milijonov EUR izravnati z razlikami pri plačilih v okviru večletnega finančnega okvira za sedanje in prihodnja proračunska leta;

–  navedeno je treba ustrezno podpreti s potrebnimi spremembami sklepa o uporabi varnostne rezerve za proračunsko leto 2014 ali kakršnimi koli drugimi pravno potrebnimi ukrepi, s katerimi se zagotovi dosledno spoštovanje uredbe o večletnem finančnem okviru in zlasti njenega člena 13(3).“

3.4.   Izjava Komisije o predhodnem financiranju operativnih programov v letu 2014 in pobudi za zaposlovanje mladih

„Evropska komisija za zagotovitev pravočasnega in učinkovitega izvajanja večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 potrjuje predhodno financiranje v letu 2014 za operativne programe, ki so bili uradno predloženi v letu 2014 in izpolnjujejo potrebne pogoje, določene v ustreznih pravnih aktih.

Poleg tega potrjuje, da je pobuda za zaposlovanje mladih še vedno pomembna politična prednostna naloga in da zaradi prerazporeditve z njo povezanih odobritev plačil iz leta 2014 v leto 2015 ne bo prišlo do zamude pri njenem izvajanju.“

3.5.   Skupna izjava o financiranju ukrepov v izrednih razmerah v odziv na rusko prepoved uvoza hrane

„Potem ko je Rusija uvedla prepoved uvoza hrane, je bilo avgusta in septembra 2014 že sprejetih več ukrepov v izrednih razmerah, 26. novembra 2014 pa je bil odobren še en sveženj ukrepov, namenjen sektorju mleka in mlečnih izdelkov v baltskih državah. Takoj ko bodo izpolnjeni pogoji, ki upoštevajo objektivna merila za upravičenost, lahko Komisija predlaga nov sveženj ukrepov, namenjen sektorju mleka in mlečnih izdelkov na Finskem.

Komisija je v dopolnilnem pismu št. 1/2015 napovedala, da namerava, če bo to potrebno, te ukrepe financirati iz rezerve za krizne razmere.

Od predložitve dopolnilnega pisma št. 1/2015 so se pojavili naslednji trije novi elementi, na podlagi katerih se lahko ti ukrepi v izrednih razmerah financirajo brez uporabe rezerve za krizne razmere:

–  glede na izjave držav članic o dejanski uporabi sprejetih ukrepov avgusta in septembra so se stroški zmanjšali s prvotno ocenjenih 344 milijonov EUR na okoli 234 milijonov EUR;

–  končni presežek v okviru EKJS za leto 2014 je za približno 230 milijonov EUR višji od pričakovanega zneska v dopolnilnem pismu št. 1/2015, ki je temeljil zgolj na ocenah;

–  finančni popravki, ki jih je treba zbrati v letu 2015, bodo po pričakovanjih višji, kot je bilo prvotno napovedano oktobra lani.

Na podlagi teh treh novih elementov se lahko navedeni ukrepi v izrednih razmerah (vključno s tistimi, ki se nanašajo na sektor mleka in mlečnih izdelkov v baltskih državah ter na Finskem, ko bodo izpolnjeni pogoji) zaradi teh dodatnih namenskih prihodkov financirajo iz odobritev, zahtevanih v dopolnilnem pismu št. 1/2015, ne da bi bilo treba uporabiti rezervo za krizne razmere.“

3.6.   Skupna izjava o odobritvah plačil

„Evropski parlament, Svet in Komisija poudarjajo, da je njihova odgovornost deljena, saj je v členu 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določeno, da ,Evropski parlament, Svet in Komisija zagotovijo, da so Uniji na voljo finančna sredstva, ki ji omogočajo izpolnjevanje njenih pravnih obveznosti do tretjih strani‘.

Evropski parlament in Svet opozarjata, da je treba ob upoštevanju izvrševanja zagotoviti skladen razvoj plačil glede na odobritve za prevzem obveznosti, da se prepreči kakršna koli neobičajna raven neplačanih računov ob koncu leta.

Evropski parlament in Svet se strinjata, da se raven odobritev plačil za leto 2015 določi na 141 214 040 563 EUR. Komisijo pozivata, naj na podlagi določb uredbe o večletnem finančnem okviru in finančne uredbe sproži vse potrebne ukrepe, da bi zadostili odgovornostim iz Pogodbe, zlasti po tem, ko bo preučila možnosti za prerazporeditev ustreznih odobritev, ob čemer se zlasti upoštevajo vse pričakovane neporabljene odobritve (člen 41(2) finančne uredbe), da bi s spremembo proračuna, ki ga predloži takoj, ko se zdi, da odobritve iz proračuna za leto 2015 izdatkov ne bodo zadovoljivo pokrile, zaprosila za dodatne odobritve plačil.

Evropski parlament in Svet bosta skušala čim prej sprejeti stališče o morebitnem predlogu spremembe proračuna, da bi se izognili kakršnemu koli primanjkljaju pri odobritvah plačil. Zavezujeta se, da bosta po hitrem postopku obravnavala morebitne prerazporeditve odobritev plačil, tudi med različnimi razdelki finančnega okvira, da bi čim bolje izkoristili odobritve plačil v proračunu ter jih prilagodili dejanskemu izvrševanju in potrebam.

Evropski parlament, Svet in Komisija bodo med letom dejavno spremljali stanje izvrševanja proračuna za leto 2015, zlasti v podrazdelku 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta), podrazdelku 1b (Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija) in razvoj podeželja v razdelku 2 (Trajnostna rast: naravni viri), in sicer v obliki namenskih medinstitucionalnih sestankov v skladu s točko 36 priloge k Medinstitucionalnemu sporazumu, da bi ocenili izvrševanje plačil in popravljene napovedi.

V letu 2015 naj bi bili vsaj trije taki sestanki (spomladi ob predstavitvi predloga proračuna, julija pred obravnavo predloga proračuna za leto 2016 v Svetu in oktobra pred začetkom spravnega postopka), ki bi potekali na politični ravni ob prisotnosti poslancev Evropskega parlamenta, članov Sveta ter podpredsednika Komisije za proračun in človeške vire. Na teh sestankih naj bi se dogovorili o skupni oceni zahtevane ravni potreb po sredstvih za plačila, in sicer na podlagi temeljite analize obstoječih računov, ki jih je treba zakonsko poravnati, ter ocen za preostanek leta N in leto N+1.“

3.7.   Skupna izjava o načrtu plačil

„Institucije se strinjajo, da je treba zmanjšati raven neplačanih računov – s posebnim poudarkom na kohezijski politiki – ob koncu leta, in sicer na strukturno raven med sedanjim večletnim finančnim okvirom.

Da bi dosegli ta cilj:

–  se Komisija strinja, da bo pred koncem leta 2014 poleg skupnih sklepov o proračunu za leto 2015 predstavila tudi najnovejšo napoved ravni neplačanih računov; zadevne zneske bo posodobila in predstavila alternativne scenarije marca 2015, ko bo na voljo celovit pregled ravni neplačanih računov za glavna področja politike ob koncu leta 2014;

–  na podlagi tega si bodo vse tri institucije prizadevale doseči dogovor o najvišji ciljni ravni neplačanih računov ob koncu leta, ki bi lahko veljala za trajnostno;

–  na podlagi tega in ob upoštevanju uredbe o večletnem finančnem okviru, dogovorjenih dodeljenih finančnih sredstev za programe in vseh drugih zavezujočih sporazumov se bodo tri institucije zavzele za to, da se z letom 2015 začne izvajati načrt za znižanje ravni neplačanih računov v povezavi z izvajanjem programov za obdobje 2007–2013 na skupno dogovorjeno raven do vmesnega pregleda sedanjega večletnega finančnega okvira. Tri institucije se bodo o takšnem načrtu dogovorile pravočasno pred predstavitvijo predloga proračuna za leto 2016. Zaradi izjemno visoke ravni neplačanih računov se tri institucije strinjajo, da bodo preučile vse mogoče načine za zmanjšanje ravni teh računov.

Komisija se strinja s tem, da bo vsako leto skupaj s predlogom proračuna predložila dokument, v katerem bo ocenila raven neplačanih računov in pojasnila, kako in za koliko bo na podlagi predloga proračuna mogoče znižati zadevno raven. V tem letnem dokumentu bo ocenjen dotedanji napredek, glede na posodobljene zneske pa bodo predlagane spremembe načrta.“

3.8.   Izjava Evropskega parlamenta o uporabi varnostne rezerve kot skrajne možnosti

„Evropski parlament obžaluje, da se Svet ne strinja z njegovo razlago, da bi bilo treba 350 milijonov EUR v odobritvah plačil, uporabljenih leta 2014 v zvezi s posebnimi instrumenti iz uredbe o večletnem finančnem okviru, upoštevati zunaj zgornje meje plačil, tako da se najprej porabi razlika do zgornje meje v višini 711 milijonov EUR, šele nato pa se uporabi varnostna rezerva.

Evropski parlament opozarja, da je varnostna rezerva v skladu s členom 13(1) uredbe o večletnem finančnem okviru določena kot skrajna možnost. Zato je treba pred uporabo varnostne rezerve v celoti izčrpati vse druge finančne možnosti. Zaradi nesoglasja med Evropskim parlamentom in Svetom glede izračuna razpoložljive razlike pod zgornjo mejo plačil za leto 2014 ni bilo mogoče doseči političnega dogovora o izčrpanju razpoložljive razlike v višini 350 milijonov EUR, preden se uporabi varnostna rezerva.

Parlament opozarja, da uredba o večletnem finančnem okviru temelji na načelu „posebne in največje možne prožnosti“, tako da Unija lahko izpolnjuje svoje pravne obveznosti v skladu s členom 323 PDEU (uvodna izjava 4 uredbe o večletnem finančnem okviru), zato meni, da je zagotovitev dodatnih odobritev za poravnanje neporavnanih pravnih obveznosti z uporabo varnostne rezerve bistvenega pomena. Parlament zato odobrava uporabo varnostne rezerve, ne glede na to, da je po njegovi razlagi še vedno na voljo 350 milijonov EUR pod zgornjo mejo plačil.

Evropski parlament poziva Komisijo, naj neporabljeno razliko v višini 350 milijonov EUR prenese s tehnično prilagoditvijo skupne razlike v okviru zgornje meje za plačila za leto 2015, kot je določeno v členu 6(1)(d) uredbe o večletnem finančnem okviru.“

3.9.   Izjava Sveta o uporabi posebnih instrumentov

„Svet opozarja, da se lahko posebni instrumenti uporabijo le v resnično nepredvidenih okoliščinah.

Opozarja tudi, da varnostna rezerva ne sme preseči skupne zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil.

Kar zadeva druge posebne instrumente, opozarja, da je v členu 3(2) uredbe o večletnem finančnem okviru določeno, da se lahko v proračun vključijo odobritve za prevzem obveznosti nad zgornjimi mejami ustreznih razdelkov.

Svet poziva Komisijo, naj pri izračunu skupne razlike ravna v skladu z uredbo o večletnem finančnem okviru in ne spodkopava dogovora, ki so ga dosegle tri institucije s skupno izjavo o posebnih instrumentih (točka 3.3).“

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov