Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2859(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0325/2014

Indgivne tekster :

B8-0325/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0101

Vedtagne tekster
PDF 222kWORD 53k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Klassificering af alvorlige overtrædelser inden for vejtransport
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om udkast til Kommissionens forordning (EU) om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 for så vidt angår klassificering af alvorlige overtrædelser af Unionens regler, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke opfylder vandelskravet, og om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning (D034120/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF(1), især artikel 6, stk. 2,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF(2) særlig artikel 9, stk. 3,

–  der henviser til udtalelse af 30. juni 2014 fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85(3),

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2, 3 og 4, litra c),

A.  der henviser til, at formålet med forordning (EF) nr. 1071/2009 er at færdiggøre opbygningen af et indre marked for vejtransport med lige konkurrencevilkår, hvilket fordrer ensartet anvendelse af de fælles regler for udstedelse af tilladelser til at udøve vejtransporterhvervet med hensyn til godstransport og personbefordring;

B.  der henviser til, at sådanne fælles regler vil medvirke til, at udøvere af vejtransporterhvervet får et højt fagligt kvalifikationsniveau, til at rationalisere markedet, til at forbedre ydelsernes kvalitet til gavn for udøvere af vejtransporterhvervet, deres kunder og den samlede økonomi, samt til at højne trafiksikkerheden;

C.  der henviser til, at artikel 6 indeholder en ikke-udtømmende liste over EU-regler for vurdering af opfyldelsen af vandelskravet, herunder: køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører; anvendelse af kontrolapparater (fartskrivere), største tilladte vægt og dimensioner for erhvervskøretøjer i international trafik, kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for chauffører, syn af erhvervskøretøjer, adgang til det internationale marked for godskørsel hhv. buskørsel, sikkerhed i forbindelse med vejtransport af farligt gods, installation og anvendelse af hastighedsbegrænsere, Kørekort, adgang til vejtransporterhvervet og dyretransport;

D.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1071/2009 er forpligtet til at opstille en liste over, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af alvorlige overtrædelser af fællesskabsreglerne der ud over overtrædelserne i bilag IV kan indebære en konstatering af, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet;

E.  der henviser til, at medlemsstaterne er forpligtet til at tage hensyn til oplysninger om sådanne overtrædelser, herunder oplysninger fra andre medlemsstater, når de fastsætter prioriteter for kontrol efter artikel 12, stk. 1;

F.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 1071/2009 er forpligtet til i forbindelse med udarbejdelsen af disse foranstaltninger at fastlægge, hvilke kategorier og typer af overtrædelser, der er de hyppigst forekommende;

G.  der henviser til, at der på baggrund af den grundlæggende retsakt næredes forventning om, at Kommissionens vedtagne foranstaltning ville indeholde en fuldstændig liste over både harmoniserede overtrædelser og harmoniseret grad af grovhed, kan indebære en konstatering af, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet;

H.  der henviser til, at Kommissionen i udarbejdelsen af disse foranstaltninger skal definere grovheden af overtrædelserne i forhold til risikoen for, at de medfører alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst;

I.  der henviser til, at den af Kommissionen udarbejdede liste kun kan omhandle de overtrædelser, som vil kunne skabe risiko for dødsulykker eller alvorlige kvæstelser, mens alvorlige overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel(5), har en alvorlig indvirkning på arbejds- og levevilkårene, hvilket i vid grad kan indebære risiko for at medføre alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst;

J.  der henviser til, at listen er mangelfuld, idet den ikke indeholder en fuldstændig liste over alvorlige overtrædelser af forordning (EF) nr. 1072/2009, eftersom pkt. 10 i bilag 1 til udkast til Kommissionens forordning ikke omfatter ulovlig cabotage, der i betragtning af dettes skadelige indvirkning på chaufførerne, klart må anses for en alvorlig overtrædelse;

K.  der henviser til, at andre regler vedrørende ulovlig cabotage, f.eks. om at udføre cabotage under former der ikke stemmer overens med nationale krav i den for kontraktforholdet relevante sociallovgivning, bør indføjes på listen som værende alvorlige overtrædelser i betragtning af risikoen, de udgør, for at medføre alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst;

L.  der henviser til, at listen over kategorier, typer og grad af grovhed af de alvorlige overtrædelser, der er blevet tilføjet, anvender meget almindelige udtryk såsom "i overensstemmelse med" eller "gyldig", hvilket yderligere komplicerer fortolkningen for de kompetente myndigheder af type og grovhed af alvorlige overtrædelser;

M.  der henviser til, at de eksisterende forordninger allerede omfatter klare bestemmelser vedrørende transportoperatørers, chaufførers og det ansvarlige selskabs ansvar i forbindelse med transport af farligt gods;

N.  der henviser til, at erstatningsansvaret og opgavefordelingen i forhold til de forskellige aktører, for så vidt angår transport af farligt gods, vil kunne blive undergravet, i forhold til kategorierne af overtrædelser af direktiv 2008/68/EF, som i pkt. 9 i bilag 1 til den foreslåede foranstaltning;

O.  der henviser til, udkastet til foranstaltning som forelagt af Kommissionen derfor ikke bør anses for forenelig med formålet eller indholdet i basisretsakten;

1.  modsætter sig vedtagelse af udkastet til Kommissionens forordning;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens forordning ikke er i overensstemmelse med formålet eller indholdet i forordning (EF) nr. 1071/2009;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til forordning tilbage og forelægge Udvalget en ny liste over alvorlige overtrædelser af EU-regler, der kan medføre konstatering af ikke-overholdelse af vandelskravet;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.
(2) EUT L 102 af 15.3.2006, s. 35.
(3) EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.
(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(5) EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik