Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2859(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0325/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0325/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0101

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 434kWORD 65k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων στις οδικές μεταφορές
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες οδηγούν ενδεχομένως στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D034120/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ(1) του Συμβουλίου και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ(2) και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 30 Ιουνίου 2014 η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85(3) του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 αποσκοπεί στην ολοκλήρωση μιας εσωτερικής αγοράς στον τομέα των οδικών μεταφορών με θεμιτούς όρους ανταγωνισμού, γεγονός που απαιτεί την ομοιόμορφη εφαρμογή κοινών κανόνων χορήγησης αδειών πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι κοινοί κανόνες θα συμβάλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου επαγγελματικής επάρκειας των οδικών μεταφορέων, στην ορθολογική οργάνωση της αγοράς και στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης προς όφελος των οδικών μεταφορέων, των πελατών τους και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και σε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παρέχει μη εξαντλητικό κατάλογο των κανόνων της ΕΕ που άπτονται της αξιολόγησης της αξιολόγησης των εχεγγύων αξιοπιστίας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: κανόνες σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τον χρόνο εργασίας των οδηγών· χρήση ταχογράφου· μέγιστα βάρη και διαστάσεις των επαγγελματικής χρήσεως οχημάτων στις διεθνείς μεταφορές· προσόντα και εκπαίδευση των οδηγών· οδικός τεχνικός έλεγχος των επαγγελματικής χρήσεως οχημάτων· πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή, κατά περίπτωση, πρόσβαση στην αγορά οδικών επιβατικών μεταφορών· ασφάλεια των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων· τοποθέτηση και χρήση συσκευών περιορισμού της ταχύτητας· άδειες οδήγησης· πρόσβαση στο επάγγελμα· μεταφορά ζώων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων των κοινοτικών κανόνων οι οποίες, πέραν των παραβάσεων του παραρτήματος ΙV, οδηγούν ενδεχομένως σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δέχονται από άλλα κράτη μέλη, κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση, κατά την εκπόνηση αυτών των μέτρων, να καθορίζει τις κατηγορίες και τους τύπους παραβάσεων που απαντώνται συχνότερα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της βασικής νομικής πράξης, το υπό έγκριση μέτρο της Επιτροπής αναμενόταν να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο τόσο των εναρμονισμένων παραβάσεων όσο και της εναρμονισμένης διαβάθμισης της σοβαρότητας των ενεργειών ή παραλείψεων που οδηγούν ενδεχομένως σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, κατά την προπαρασκευή αυτών των μέτρων, οφείλει να ορίσει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με το κατά πόσον μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπό εκπόνηση κατάλογος της Επιτροπής θα μπορεί να περιλάβει μόνο εκείνες τις παραβάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού, ενώ υφίστανται σοβαρές παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών(5) που έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και που δεν μπορεί παρά να δημιουργούν αυξημένες πιθανότητες θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος δεν κατορθώνει να απαριθμήσει ολοκληρωμένα όλες τις σοβαρές παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, δεδομένου ότι το σημείο 10 του Παραρτήματος 1 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τις παράνομες ενδομεταφορές, οι οποίες, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν για τους οδηγούς, πρέπει σαφώς να θεωρούνται σοβαρή παράβαση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη άλλους κανόνες περί παρανόμων ενδομεταφορών και των πτυχών που αυτοί καλύπτουν, όπως πχ η πραγματοποίηση παρανόμων ενδομεταφορών σε μορφή που δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών κοινωνικής πρόνοιας που ισχύουν για τις συμβάσεις, πτυχών που πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο ως σοβαρές παραβάσεις, δεδομένου ότι ενέχουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των κατηγοριών, των τύπων και των διαβαθμίσεων σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων που έχει προστεθεί κάνει χρήση εξαιρετικά ουδέτερων εκφράσεων όπως «σύμφωνα με» ή «ισχύει», γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω το καθήκον των αρμοδίων αρχών να διερμηνεύσουν τους τύπους και τη διαβάθμιση των σοβαρών παραβάσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί περιλαμβάνουν ήδη σαφείς διατάξεις όσον αφορά την ευθύνη των μεταφορέων, των οδηγών και της υπεύθυνης εταιρείας σε σχέση με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις περί νομικής ευθύνης και υποχρεώσεων των διαφόρων παραγόντων που πραγματοποιούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ενδέχεται να αμβλυνθούν ως προς τις κατηγορίες παραβάσεων, εις βάρος της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως στο σημείο 9 του Παραρτήματος 1 της προτεινόμενης πράξης·

ΙΕ.  εκτιμώντας συνεπώς ότι το σχέδιο πράξης που υπέβαλε η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρηθεί συμβατό με τον σκοπό ή το περιεχόμενο της βασικής νομοθετικής πράξης·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού και να υποβάλει στην επιτροπή νέο κατάλογο σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες οδηγούν στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51.
(2) ΕΕ L 102 της 15.3.2006, σ. 35.
(3) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(5) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου