Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2859(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0325/2014

Esitatud tekstid :

B8-0325/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0101

Vastuvõetud tekstid
PDF 217kWORD 52k
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Autoveoalaste raskete rikkumiste klassifikatsioon
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2014. aasta resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1071/2009 seoses liidu eeskirjade raskete, autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste klassifikatsiooniga ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisa (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (D034120/02),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ(1), eelkõige selle artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ(2), eelkõige selle artikli 9 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85(3) artiklis 18 osutatud komitee 30. juuni 2014. aasta arvamust,

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)(4) artikli 5a lõike 3 punkti b,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

A.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1071/2009 eesmärk on autoveo siseturu väljakujundamine õiglastel konkurentsitingimustel, mis nõuab ühiseeskirjade ühtset kohaldamist kaupade autoveo-ettevõtja ja sõitjate autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamisel;

B.  arvestades, et selliste ühiseeskirjade eesmärk on tõsta autoveo-ettevõtjate kutsekvalifikatsiooni, ratsionaliseerida turgu ning parandada autoveo-ettevõtjate, nende klientide ja majanduse kui terviku huve silmas pidades teenuste kvaliteeti ning liiklusohutust;

C.  arvestades, et artiklis 6 on esitatud hea maine hindamist käsitlevate ELi eeskirjade mittetäielik loetelu, mis hõlmab eeskirju järgmiste valdkondade kohta: juhtide sõidu- ja tööaeg; sõidumeerikute kasutamine; rahvusvahelises liikluses kasutatavate kommertsveokite suurim mass ja mõõtmed; juhtide alus- ja jätkuõpe; kommertsveokite tehnoseisund; juurdepääs kaupade autoveo rahvusvahelisele turule või vastavalt olukorrale juurdepääs sõitjate autoveo turule; ohtlike kaupade autoveo ohutus; kiiruspiirikute paigaldamine ja kasutamine; juhiload; tegevusalale lubamine; loomade vedu;

D.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 2 kohaselt koostab komisjon loetelu selliste ühenduse eeskirjade raskete rikkumiste kategooriatest, liikidest ja raskusastmetest, mis lisaks IV lisas esitatud rikkumistele võivad viia hea maine kaotamiseni;

E.  arvestades, et liikmesriigid peavad võtma nimetatud rikkumisi käsitlevat teavet, sealhulgas teistelt liikmesriikidelt saadud teavet arvesse artikli 12 lõike 1 kohaste kontrollidega seotud prioriteetide seadmisel;

F.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 kohaselt kehtestab komisjon nende meetmete ettevalmistamisel kõige sagedamini esinevate rikkumiste kategooriad ja liigid;

G.  arvestades, et põhiõigusakti silmas pidades oleks komisjoni vastu võetav meede pidanud hõlmama selliste ühtlustatud rikkumiste ja ühtlustatud rikkumiste raskusastmete täielikku loetelu, mis võivad põhjustada autoveo-ettevõtja hea maine kaotamise;

H.  arvestades, et komisjon peab nende meetmete ettevalmistamisel määratlema rikkumiste raskusastme vastavalt nende potentsiaalile põhjustada surma või raskeid vigastusi;

I.  arvestades, et komisjoni koostatavasse loetellu saab lisada ainult need rikkumised, mis võivad põhjustada surma või rasked vigastusi, kuigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 (rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta)(5) tõsised rikkumised mõjutavad tugevalt töö- ja elamistingimusi, millel võib kindlasti olla suur potentsiaal põhjustada surma või raskeid vigastusi;

J.  arvestades, et loetellu ei ole lisatud määruse (EÜ) nr 1072/2009 tõsiste rikkumiste täielikku loetelu, sest komisjoni määruse eelnõu lisa 1 punkt 10 ei hõlma ebaseaduslikku kabotaaži, mida tuleks juhtidele avalduva negatiivse mõju tõttu lugeda selgelt tõsiseks rikkumiseks;

K.  arvestades, et muud ebaseadusliku kabotaažiga seotud eeskirjad, näiteks kabotaaži läbiviimine viisil, mis on vastuolus lepingu suhtes kohaldatavate siseriiklike sotsiaalõigusnormidega, tuleks lisada tõsiste rikkumiste loetellu selliste rikkumiste potentsiaali tõttu põhjustada surma või raskeid vigastusi;

L.  arvestades, et lisatud tõsiste rikkumiste kategooriate, liikide ja raskusastmete loetelus kasutatakse selliseid tavasõnu nagu „vastavalt” või „kehtiv”, mis raskendab veelgi pädevate ametiasutuste tööd tõsiste rikkumiste liikide ja raskusastmete tõlgendamisel;

M.  arvestades, et kehtivad eeskirjad sisaldavad juba selgeid sätteid ohtlike kaupade transpordi eest vastutavate veoettevõtjate, juhtide ja äriühingu vastutuse kohta;

N.  arvestades, et kavandatud meetme lisa 1 punktis 9 esitatud direktiivi 2008/68/EÜ rikkumiste kategooriate puhul võidakse kahjustada erinevate osaliste vastutust ja kohustusi seoses ohtlike kaupade veoga;

O.  arvestades, et seetõttu ei ole komisjoni esitatud meetme eelnõu kooskõlas põhiõigusakti eesmärgi ja sisuga;

1.  on vastu komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele;

2.  on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 1071/2009 eesmärgi ja sisuga;

3.  palub komisjonil määruse eelnõu tagasi võtta ja esitada komisjonile uus loetelu liidu eeskirjade tõsistest rikkumistest, mis võivad põhjustada autoveo-ettevõtja hea maine kaotamise;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 300, 14.11.2009, lk 51.
(2) ELT L 102, 15.3.2006, lk 35.
(3) EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.
(4) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
(5) ELT L 300, 14.11.2009, lk 72.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika