Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2859(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0325/2014

Texte depuse :

B8-0325/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0101

Texte adoptate
PDF 221kWORD 63k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg
Clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii referitoare la transportul rutier
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D034120/02),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului(1), în special articolul 6 alineatul (2),

–  având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului(2), în special articolul 9 alineatul (3),

–  având în vedere avizul prezentat la 30 iunie 2014 de către comitetul menționat la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului(3),

–  având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(4),

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 vizează crearea unei piețe interne a transportului rutier, caracterizată prin condiții loiale de concurență, care necesită aplicarea uniformă a unor norme comune privind accesul la ocupația de operator de transport rutier de marfă sau de persoane;

B.  întrucât astfel de norme comune vor contribui la asigurarea unui nivel mai ridicat de calificare profesională a operatorilor de transport rutier, la raționalizarea pieței, la îmbunătățirea calității serviciilor în interesul operatorilor de transport rutier, al clienților acestora și al economiei în ansamblu, precum și la îmbunătățirea siguranței rutiere;

C.  întrucât articolul 6 prevede o listă neexhaustivă a normelor UE relevante pentru evaluarea bunei reputații, care include: norme privind timpul de conducere și timpul de lucru al conducătorilor auto; utilizarea tahografelor; masa și dimensiunile maxime ale vehiculelor utilitare utilizate în cadrul traficului internațional; calificarea și formarea conducătorilor auto; controlul tehnic al vehiculelor utilitare; accesul la piața transportului rutier internațional de marfă sau, după caz, accesul la piața transportului rutier de persoane; siguranța transportului rutier de mărfuri periculoase; instalarea și utilizarea dispozitivelor de limitare a vitezei; permisul de conducere; accesul la ocupație; precum și transportul de animale;

D.  întrucât, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, Comisia trebuie să întocmească o listă a categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor comunitare menționate mai sus care, în plus față de cele prevăzute în anexa IV, pot determina pierderea bunei reputații;

E.  întrucât statele membre trebuie să ia în considerare informațiile privind respectivele încălcări, inclusiv informațiile primite de la alte state membre, atunci când își stabilesc prioritățile pentru controale în sensul articolului 12 alineatul (1);

F.  întrucât, în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, Comisia, atunci când elaborează aceste măsuri, trebuie să stabilească categoriile și tipurile de încălcări întâlnite cel mai frecvent;

G.  întrucât, luând în considerare actul juridic de bază, măsura care urmează să fie adoptată de către Comisie ar fi trebuit să includă o listă completă armonizată atât a încălcărilor, cât și a gradului de gravitate al încălcărilor care pot determina pierderea bunei reputații a operatorului de transport rutier;

H.  întrucât, atunci când elaborează aceste măsuri, Comisia trebuie să definească gradul de gravitate al încălcărilor în funcție de potențialul acestora de a genera un pericol de moarte sau de vătămări grave;

I.  întrucât lista care urmează să fie elaborată de Comisie ar putea să ia în considerare doar acele încălcări care ar putea genera un pericol de moarte sau de vătămări grave, iar încălcările grave ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri(5) au un impact important asupra condițiilor de muncă și de viață care ar putea avea cu siguranță un potențial ridicat de a genera un pericol de moarte sau de vătămări grave;

J.  întrucât lista a omis să includă o listă completă a încălcărilor grave ale Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, dat fiind faptul că punctul 10 din anexa 1 la proiectul de regulament al Comisiei nu include cabotajul ilegal, care, având în vedere impactul său negativ asupra conducătorilor auto, ar trebui să fie considerat în mod clar drept o încălcare gravă;

K.  întrucât alte norme legate de cabotajul ilegal, de exemplu cu privire la efectuarea cabotajului într-o formă care nu este în conformitate cu cerințele naționale referitoare la legislația socială aplicabilă contractului, ar trebui să fie incluse în listă ca încălcări grave, având în vedere potențialul acestora de a genera un pericol de moarte sau de vătămări grave;

L.  întrucât lista categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave care a fost adăugată utilizează cuvinte foarte uzuale, cum ar fi „a respecta” sau „valid”, iar acest lucru complică și mai mult interpretarea de către autoritățile competente a tipurilor și a gradelor încălcărilor grave;

M.  întrucât reglementările existente includ deja dispoziții clare în ceea ce privește răspunderea transportatorilor, a conducătorilor auto și a societății responsabile pentru transportul de mărfuri periculoase;

N.  întrucât răspunderea și responsabilitățile diferiților actori în ceea ce privește transportul de mărfuri periculoase pot fi subminate în ceea ce privește grupele de încălcări ale Directivei 2008/68/CE, astfel cum sunt menționate la punctul 9 din anexa 1 la proiectul de regulament;

O.  întrucât, prin urmare, proiectul de regulament prezentat de către Comisie nu ar trebui să fie considerat compatibil cu scopul sau conținutul actului legislativ de bază,

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2.  consideră că proiectul de regulament al Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament și să prezinte comitetului o altă listă a încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 300, 14.11.2009, p. 51.
(2) JO L 102, 15.3.2006, p. 35.
(3) JO L 370, 31.12.1985, p. 8.
(4) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 300, 14.11.2009, p. 72.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate