Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2859(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0325/2014

Predkladané texty :

B8-0325/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0101

Prijaté texty
PDF 229kWORD 60k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Klasifikácia závažných porušení v cestnej doprave
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu naradenia Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (D034120/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES(1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadeniach Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS(2), a najmä na jej článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na stanovisko, ktoré poskytol výbor uvedený v článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85(3) z 30. júna 2014,

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(4),

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a odsek 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže cieľom nariadenia(ES) č. 1071/2009 je dobudovanie vnútorného trhu v cestnej doprave, ktorý by sa vyznačoval spravodlivými podmienkami hospodárskej súťaže, čo si vyžaduje jednotné uplatňovanie spoločných pravidiel udeľovania povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy alebo prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy;

B.  keďže tieto spoločné pravidlá prispejú k dosiahnutiu vyššej úrovne odbornej kvalifikácie prevádzkovateľov cestnej dopravy, racionalizácii trhu a zlepšeniu kvality služby v záujme prevádzkovateľov cestnej dopravy, ich zákazníkov a celého hospodárstva, ako aj k väčšej bezpečnosti cestnej premávky;

C.  keďže v článku 6 sa neuvádza úplný zoznam pravidiel EÚ týkajúcich sa posudzovania bezúhonnosti, medzi ktoré patria: predpisy týkajúce sa doby vedenia motorového vozidla a pracovnej doby vodičov; používanie tachografov; maximálna hmotnosť a rozmery úžitkových vozidiel v medzinárodnej doprave; základná kvalifikácia a ďalšia odborná príprava vodičov; spôsobilosť úžitkových vozidiel; prístup na trh medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo prípadne prístup na trh osobnej dopravy; bezpečnosť cestnej prepravy nebezpečného tovaru; inštalácia a používanie zariadení na obmedzenie rýchlosti; vodičské preukazy; udeľovanie povolenia na výkon povolania; a preprava zvierat;

D.  keďže podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 má Komisia povinnosť zostaviť zoznam kategórií, typov a stupňov závažnosti vážnych porušení týchto predpisov Spoločenstva, ktoré spolu s tými, ktoré sú uvedené v prílohe IV, môžu viesť k strate bezúhonnosti;

E.  keďže pri stanovovaní priorít pre kontroly podľa článku 12 ods. 1 musia členské štáty zohľadňovať informácie o týchto porušeniach vrátane informácií, ktoré im doručia iné členské štáty;

F.  keďže podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 má Komisia pri príprave týchto opatrení povinnosť ustanoviť kategórie a typy porušení predpisov, ktoré sa vyskytujú najčastejšie;

G.  keďže so zreteľom na základný právny akt sa predpokladalo, že opatrenie, ktoré mala Komisia prijať, bude zahŕňať vyčerpávajúci zoznam harmonizovaných porušení predpisov, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, i harmonizovaného stupňa ich závažnosti;

H.  keďže Komisia pri príprave týchto opatrení musí vymedziť stupeň závažnosti porušenia z hľadiska ich potenciálu spôsobiť riziko smrteľných či ťažkých zranení;

I.  keďže zoznam, ktorý mala pripraviť Komisia mohol zohľadňovať iba tie porušenia, ktoré by mohli viesť k vzniku rizika smrteľných či ťažkých zranení, pričom vážne porušenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh(5) majú významný vplyv na pracovné a životné podmienky, čo môže mať celkom určite vysoký potenciál spôsobiť riziko smrteľných či ťažkých zranení;

J.  keďže zoznam neobsiahol úplný súpis vážnych porušení nariadenia (ES) č. 1072/2009, keďže v bode 10 prílohy I k navrhovanému nariadeniu Komisie sa neuvádza nezákonná kabotáž, ktorá by vzhľadom na svoj negatívny vplyv na vodičov mala byť považovaná za vážne porušenie;

K.  keďže vzhľadom na ich potenciál spôsobiť riziko smrteľných či ťažkých zranení by do zoznamu mali byť ako vážne porušenia zahrnuté ostatné pravidlá týkajúce sa nezákonnej kabotáže, napr. tie, ktoré sa týkajú výkonu kabotáže spôsobom, ktorý nie je v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami týkajúcimi sa právnych predpisov v sociálnej oblasti vzťahujúcich sa na zmluvu;

L.  keďže zoznam kategórií, typov a stupňa závažnosti vážnych porušení, ktorý bol doplnený, používa veľmi jednoduché pojmy ako „v súlade s“ či „platný“, čo príslušným orgánom ďalej komplikuje prácu pri výklade druhov a stupňov závažnosti vážnych porušení;

M.  keďže existujúce predpisy už obsahujú jasné ustanovenia o zodpovednosti prepravcov, vodičov a spoločnosti, ktorá zodpovedá za prepravu nebezpečného nákladu;

N.  keďže pokiaľ ide o skupiny porušení smernice 2008/68/ES, ako je to v bode 9 prílohy 1 k navrhovanému opatreniu, môže dôjsť k oslabeniu zodpovednosti a povinností jednotlivých účastníkov v rámci prepravy nebezpečného nákladu;

O.  keďže z toho dôvodu by sa návrh opatrenia predložený Komisiou nemal považovať za návrh, ktorý je v súlade s cieľom či obsahom základného legislatívneho aktu;

1.  vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2.  nazdáva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom alebo obsahom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009;

3.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrh nariadenia a predložila výboru nový zoznam vážnych porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51.
(2) Ú. v. EÚ L 102, 15.3.2006, s. 35.
(3) Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.
(4) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia