Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2918(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0350/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0350/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0102

Usvojeni tekstovi
PDF 138kWORD 69k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Obnavljanje Strategije unutarnje sigurnosti EU-a
P8_TA(2014)0102B8-0350/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o obnovi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a (2014/2918(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2., 3., 6., 7. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članke 4., 46., 20., 67., 68., 70., 71., 72., 75., 82., 83., 84., 85., 86., 87. i 88. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UEFU-a),

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebice njezine članke 6., 7., 8., članak 10. stavak 1, kao i članke 11., 12., 21., 47. do 50., 52. i 53.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o završnom izvješću o provedbi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a 2010. – 2014. (COM(2014) 0365) od 20. lipnja 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Europola o stanju i trendovima na području terorizma u EU-u (TE-SAT) za 2014.,

–  uzimajući u obzir ocjenu Europola o prijetnjama teškog i organiziranog kriminala u EU-u (iOCTA) za 2014.,

–  uzimajući u obzir ocjenu Europola o prijetnjama teškog i organiziranog kriminala u EU-u (SOCTA) za 2013.

–  uzimajući u obzir mišljenje 01/2014 Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. o primjeni načela nužnosti i proporcionalnosti i zaštiti podataka na području izvršavanja zakona;

–  uzimajući u obzir rezoluciju o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim djelima koju je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo 24. rujna 2014. (Rezolucija 2178 (2014)),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. travnja 2014. o ocjeni Stockholmskog programa sredinom razdoblja(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12 ožujka 2014. o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju na temeljna prava građana EU-a(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. veljače 2014. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2012.)(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2013. o drugom izvješću o provedbi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a(4),

–  uzimajući u obzir Strategiju unutarnje sigurnosti EU-a koju je Vijeće usvojilo 25. veljače 2010.,

–  uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji o obnovi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a (O-000089/2014 – B8‑0044/2014 i O-000090/2014 – B8‑0045/2014),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Ugovorom iz Lisabona postavljeni temelji za razvoj sigurnosne politike EU-a, koja je zajednička EU-u i državama članicama i utemeljena na vladavini prava, poštovanju temeljnih prava i solidarnosti i koja podliježe demokratskom nadzoru na europskoj i nacionalnoj razini, zagovarajući pritom načelo supsidijarnosti; budući da je stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona Europski parlament postao punopravni akter na području sigurnosne politike te mu je omogućeno provođenje demokratskog nadzora, čime je stekao pravo aktivno sudjelovati u utvrđivanju prioriteta u tome području i surađivati sa svim relevantnim akterima na nacionalnoj razini i razini EU-a kako bi se ostvarila sveobuhvatna, ciljana i učinkovita sigurnosna politika EU-a;

B.  budući da se stanje sigurnosti u Europi dramatično izmijenilo u posljednjih nekoliko godina zbog sukoba i nemira u neposrednom susjedstvu EU-a, brzog razvoja novih tehnologija i sve češće radikalizacije koja vodi do nasilja i terorizma; budući da mnogi danas prisutni sigurnosni izazovi imaju prekogranični i međusektorski karakter, da nadilaze sposobnost država članica da zasebno na učinkovit način odgovore na njih te da je zbog toga potrebno primijeniti zajednički europski pristup;

C.  budući da EU i države članice imaju zajedničku odgovornost da zajamče sigurnost i slobodu europskih građana; budući da su sloboda, sigurnost i pravda ciljevi kojima se mora istovremeno težiti i da se, kako bi se ostvarili ciljevi slobode i pravde, sigurnosne mjere stoga uvijek moraju temeljiti na dokazima, u skladu s načelima nužnosti, proporcionalnosti i poštovanja temeljnih prava te na temelju pravilnog demokratskog nadzora i odgovornosti;

D.  budući da treba obratiti posebnu pozornost na pružanje potpore i zaštite svim žrtava kaznenih djela širom EU-a;

E.  budući da Strategija unutarnje sigurnosti (ISS) za razdoblje od 2010. do 2014. uskoro prestaje važiti i da je u pripremi novi ISS za razdoblje od 2015. do 2019.;

1.  pozdravlja pripremu novog ISS-a za razdoblje od naredne četiri godine; ističe da su se pojavile nove prijetnje sigurnosti od uspostave aktualnog ISS-a, dok druge vrste prijetnji zahtijevaju različiti politički odgovor; nadalje, ponavlja da je stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona Povelja Europske unije o temeljnim pravima sastavni dio prava Unije; stoga smatra da bi sadašnji ISS trebalo temeljito ocijeniti, ažurirati i izmijeniti;

2.  vjeruje da je ključan preduvjet za učinkovit ISS detaljna analiza sigurnosnih prijetnji koju treba provesti Europol u bliskoj suradnji s drugim relevantnim tijelima EU-a i državama članicama;

3.  žali zbog činjenice da u Komunikaciji Komisije nije sadržana ocjena postojećih instrumenata i odgovarajuća ocjena preostalih nedostataka; poziva Komisiju da provede takav pregled stanja i usmjeri svoje napore na ispravnu provedbu i bolju upotrebu postojećeg zakonodavstva i instrumenata prije predlaganja i stvaranja novih; posebno poziva Vijeće da u suradnji s Komisijom izvrši sveobuhvatnu ocjenu provedbe mjera usvojenih na području unutarnje sigurnosti prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, primjenjujući postupak predviđen člankom 70. UFEU-a;

4.  poziva na usvajanje novog i strateškog ISS-a koji će biti lako prilagodljiv promjenjivim situacijama i biti usmjeren na budućnost, odnosno ne samo na postojeće prijetnje sigurnosti nego i na nove, i koji će se odlikovati integriranim, sveobuhvatnim i cjelovitim pristupom prioritetnim pitanjima kao što su kibernetička sigurnost, trgovanje ljudima i borba protiv terorizma i međusobno povezanim područjima poput organiziranog kriminala, pranja novca i korupcije;

5.  sa zabrinutošću primjećuje brzi porast broja građana EU-a koji odlaze u područja zahvaćena sukobom kako bi se pridružili terorističkim organizacijama nakon čega se vraćaju na teritorij Europske unije i predstavljaju novi vid rizika za unutarnju sigurnost EU-a; namjerava riješiti taj zabrinjavajući trend višedimenzionalnim pristupom koji uključuje: i. sveobuhvatno rješavanje njegovih uzroka kao što su radikalizacija, netolerancija i diskriminacija promicanjem političke i vjerske tolerancije, razvojem socijalne kohezije i uključivosti te olakšavanjem reintegracije; ii. analizu i pronalazak protuteže poticanju na izvršenje terorističkih djela motiviranih ekstremizmom i pridruživanje terorističkim organizacijama; iii. sprečavanje i iskorjenjivanje regrutiranja i sudjelovanja u sukobima, uključujući odlaske stranih boraca u područja zahvaćena sukobima, unutar odgovarajućih pravnih okvira; iv. zaustavljanje financijske potpore terorističkim organizacijama i pojedincima koji im se namjeravaju pridružiti i v. omogućavanje kaznenog progona kad je to primjereno;

6.  ističe da su prijetnje sigurnosti danas sve raznolikije i prisutnije na međunarodnoj razini, ali i složenije i neujednačenije te da zahtijevaju bliskiju prekograničnu i međuagencijsku suradnju; poziva na učinkovitiju operativnu suradnju među državama članicama u vidu veće uporabe postojećih korisnih instrumenata, kao što su zajednički istražni timovi te brža i djelotvornija razmjena relevantnih podataka i informacija, a u skladu s odgovarajućim jamstvima za zaštitu podataka i privatnosti; u vezi s time ističe da je od najveće važnosti brzo usvajanje predložene direktive o zaštiti podataka radi donošenja sveobuhvatnog pravnog okvira za razmjenu podataka na području izvršavanja zakona; ističe da je u cilju daljnjeg poticanja operativne suradnje među državama članicama potrebno donijeti dodatne mjere kojima će se izgraditi povjerenje; stoga podupire jačanje europskih programa osposobljavanja i razmjene namijenjenih nacionalnim stručnjacima kako bi se dodatno potaknula europska kultura izvršavanja zakona;

7.  podsjeća Europsko vijeće na njegovu obvezu iz članka 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o provođenju redovne procjene prijetnji EU-u te poziva Komisiju da iznese konkretne prijedloge o najboljem načinu provođenja te obveze objedinjujući danas rascjepkane i preusko usmjerene procjene prijetnji i rizika na razini EU-a i na nacionalnoj razini;

8.  poziva na postizanje ravnoteže između politika prevencije i represivnih mjera kako bi se očuvala sloboda, sigurnost i pravda; naglašava da bi sigurnosne mjere uvijek trebalo poduzimati u skladu s načelima vladavine prava i zaštite svih temeljnih prava; stoga poziva Komisiju da pri pripremi i provedbi novog ISS-a uzme u obzir nedavnu presudu Suda Europske unije o Direktivi o zadržavanju podataka, u kojoj je propisano da svi instrumenti moraju biti sukladni s načelima proporcionalnosti, nužnosti i zakonitosti i da moraju sadržavati odgovarajuća jamstva u pogledu odgovornosti i sudskog pravnog lijeka;

9.  žali što strategija unutarnje sigurnosti još nema pravu „dimenziju pravde”; podsjeća da se, u skladu sa Stockholmskim programom, mora graditi snažnije međusobno povjerenje postupnim rađanjem europske pravosudne kulture koja se zasniva na raznolikosti pravnih sustava i tradicija, ostvarenjem europske suradnje i zakonodavstva na tom području te posebno razvojem pravosudne suradnje u kaznenim stvarima;

10.  ističe da je ispravna provedba novog ISS-a od ključne važnosti, da je nužno jasno raspodijeliti zadaće između EU-a i nacionalnih tijela, kao i da i Europski parlament i nacionalni parlamenti trebaju sudjelovati u tom procesu praćenja; stoga namjerava, u bliskoj suradnji s nacionalnim parlamentima, redovito pratiti provodi li se ISS na ispravan način;

11.  naglašava važnost dosljednosti među vanjskim i unutarnjim aspektima sigurnosti; vjeruje da bi u što većoj mjeri valjalo povećati sinergiju između instrumenata zajedničke vanjske i sigurnosne politike i pravosuđa i unutarnjih poslova, uključujući razmjenu informacija te policijsku i pravosudnu suradnju s trećim zemljama, posebno primjenom sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći, u potpunosti u skladu s načelima navedenima u člancima 2., 3., 6. i 21. UEU-a; u tom kontekstu naglašava da svi relevantni akteri, uključujući koordinatora EU-a za borbu protiv terorizma i koordinatora EU-a za borbu protiv trgovanja ljudima, moraju blisko surađivati, objedinjujući unutarnje i vanjske aspekte sigurnosti;

12.  naglašava da je potrebno osigurati odgovarajuća financijska sredstva za ispravnu provedbu mjera iznesenih u ISS-u te posebno zajamčiti da su agencije EU-a kao što su Europol i Eurojust dovoljno opremljene kako bi izvršile zadaće koje su im dodijeljene; u vezi s time priznaje da istraživanje i inovacija mogu imati važnu ulogu u razvoju instrumenata za borbu protiv terorizma i ozbiljnog organiziranog zločina;

13.  ističe da u praksi ISS također utječe na određivanje prioriteta povezanih s funkcioniranjem europskih agencija i europskim financiranjem na području pravosuđa i vanjskih poslova, na kojemu je Parlament suzakonodavac; stoga poziva Vijeće da prije usvajanja nove Strategije uzme u obzir mišljenje Parlamenta o novom ISS-u;

14.  namjerava dodatno razjasniti svoje stajalište o prioritetima i djelovanjima na području unutarnje sigurnosti, uključujući na temelju očekivane Komunikacije Komisije o novom ISS-u i otvaranju produktivnog dijaloga o toj temi s Vijećem i Komisijom u duhu Ugovora iz Lisabona;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću te parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0276.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0230.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0173.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0384.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti